Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt

Tariffikiintiöllä tarkoitetaan tietylle tuontimäärälle määräajaksi myönnettyä tullittomuutta tai alennettua tullia. Kiintiön täytyttyä tavaraa saa edelleen tuoda maksamalla normaalit tullit.

Tariffikiintiöt voivat perustua erilaisiin sopimuksiin, kuten Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksiin, EU:n yleiseen tullietuusjärjestelmään (GSP), liittymissopimuksiin ja vapaakauppajärjestelyihin. Tariffikiintiöt voivat olla myös EU:n yksipuolisesti myöntämiä.

WTO-tariffikiintiöitä sovelletaan osin tuontiin kaikista maista, osin tuontiin niiden ehdoissa mainituista maista. Muita sopimuspohjaisia tariffikiintiöitä sovelletaan tuontiin vain niistä maista, joiden kanssa sopimus on tehty.

Autonomisia tariffikiintiöitä sovelletaan tuonnissa kaikista EU:n ulkopuolisista maista eräisiin tavaroihin, joita ei ole valmistus- ja tuotantoyrityksille riittävästi saatavana EU:ssa. Yritykset voivat hakea tuotannossaan tarvitsemille tavaroille tariffikiintiötä samalla tavoin kuin tullisuspensiota.

Tariffikiintiöiden hallinnointi

Osaa tariffikiintiöistä hallinnoi komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (DG AGRI). Näiden kiintiöiden käyttäminen edellyttää kiintiötuontitodistuksen esittämistä. Kiintiötuontitodistusta haetaan Ruokavirastolta. Kun kiintiötuontitodistus on myönnetty, oikeus lukea tavara kiintiöön on tiedossa jo tulli-ilmoitusta tehtäessä. Tuontitodistuskiintiöiden järjestysnumero alkaa numeroilla 094.

Suurinta osaa tariffikiintiöistä hallinnoi komission verotuksen ja tulliliiton pääosasto (DG TAXUD). Kiintiöiden käyttö ei edellytä tuontitodistuksia, vaan ne jaetaan tulli-ilmoitusten hyväksymispäivän mukaisessa järjestyksessä (FCFS, first come first served). Kiintiöön mahtuminen on varmaa vasta kun jako on tehty. Kiintiön täyttyessä viimeisenä jakopäivänä käytettävissä oleva kiintiömäärä jaetaan kaikkien sinä päivänä käsittelyssä olevien pyyntöjen kesken.

Miten tariffikiintiötä hyödynnetään?

Tee tulli-ilmoituksella pyyntö tariffikiintiöön lukemisesta. Pyynnön voi tehdä ensimmäisen kerran tavaraa vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Voit hakea kiintiöön vakiomuotoisella, yksinkertaistetulla tai täydentävällä tulli-ilmoituksella. Kiintiöpyyntöä ei kuitenkaan voi tehdä yksinkertaistetulla eikä täydentävällä tulli-ilmoituksella, jos annat täydentävän ilmoituksen kokoavana jaksolta. 

Jos olet hakenut kiintiöön yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella, et voi hakea toiseen kiintiöön täydentävällä tulli-ilmoituksella (kiintiönumero ei saa vaihtua). 

Voit pyytää käyttämään myös toissijaista etuuskohtelua ilmoittamalla tulli-ilmoituksessa lisäkoodin FIPRE, pyydetyn etuuskohtelukoodin sekä etuuskohteluun oikeuttavan asiakirjan numeron.

FCFS-kiintiöissä ratkaisevaa on tulli-ilmoituksen hyväksymispäivä ja se, onko kiintiössä saldoa jäljellä. Kiintiötä koskevat tiedot löydät Fintaricin kiintiöhausta sekä komission kiintiöhausta.

Tulli lähettää FCFS-kiintiöiden kiintiöpyynnöt joka työpäivä komissioon. Komissio jakaa kiintiöt sen perusteella, mikä on vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivä.

Poikkeustilanteessa käytetään varamenettelyä, jossa SAD-lomakkeen käyttäminen edellyttää etukäteen annettua Tullin hyväksyntää. 

1. Ilmoita etuus- eli tullikohtelukoodi tulli-ilmoituksen sarakkeessa 36. Kiintiötä sovellettaessa etuuskohtelukoodi: 

 • 120 – Kolmansiin maihin sovellettava WTO-tullikiintiö
 • 220 – GSP-tullikiintiö
 • 320 – Etuustullikiintiö
 • 420 – Tulliliiton kiintiö

2. Esitä pyyntö koko tuontierälle ja esitä tarpeelliset selvitykset. Tariffikiintiön järjestysnumeron ja sovellettavan tullin löydät Fintaric-tullinimikepalvelusta.

3. Ilmoita kiintiön järjestysnumero tulli-ilmoituksen sarakkeessa 39 ja esitä sarakkeessa 44 todistukset, joita kiintiön käyttö edellyttää.

Tariffikiintiöiden kautta hallinnoitavia kiintiöetuuksia haetaan vakiomuotoisella, yksinkertaistetulla tai täydentävällä tulli-ilmoituksella. 

Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla tullauspäätös muodostetaan kiintiöedun mukaisena, ennen kuin kiintiöön mahtuva määrä on selvillä. Jos kyse on jonokiintiöstä tai täyttymässä olevasta kriittisestä kiintiöstä, Tulli varaa vakuutta kiintiöetuustullin ja yleisen tullin välisen summan verran.

Jos kaikki tavarat eivät mahdu kiintiöön:

 • Tulli tekee viranomaisaloitteisen oikaisupäätöksen noin viikon kuluessa, jos et ole hakenut tulli-ilmoituksessa tavaroille toissijaista etuuskohtelua
 • Tulli soveltaa automaattisesti toissijaista etuuskohtelua, jos kaikki tavarat eivät ole mahtuneet alkuperäiseen kiintiöön 
 • Voit hakea tavaroita toiseen kiintiöön oikaisupyynnöllä, kun olet saanut Tullin tekemän oikaisupäätöksen 

Tee pyyntö koko tavaraerälle ja ilmoita tarpeelliset selvitykset. Tariffikiintiön järjestysnumeron ja sovellettavan tullin löydät Fintaric-tullinimikepalvelusta.

Ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla

 • kiintiön järjestysnumero
 • kiintiöpaljous ja paljouden yksikkö tarvittaessa kohdassa ”Veroperusteet” 
 • etuuskohtelu 
  • 120 – Kolmansiin maihin sovellettava WTO-tullikiintiö
  • 220 – GSP-tullikiintiö
  • 320 – Etuustullikiintiö
  • 420 – Tulliliiton kiintiö
 • etuuskohteluun oikeuttava alkuperämaa tai –maaryhmä
  • Jos etuuskohteluun oikeuttavan kiintiön käyttäminen vaatii alkuperäasiakirjan, on asiakirja ilmoitettava tulli-ilmoituksessa.
 • Kun kiintiö on täyttymässä eivätkä kaikki tavarat välttämättä mahdu haettuun kiintiöön, voit ilmoittaa toissijaisen etuuskohtelun lisäkoodilla FIPRE. Voit ilmoittaa toissijaisen etuuskohtelun, jos edellytykset toisen etuuskohtelun hyödyntämiseen täyttyvät. Esimerkiksi jos sinulla on toisen etuuskohtelun edellyttämä alkuperätodistus, voit pyytää ilmoituksella toissijaista etuuskohtelua FIPRE-koodilla. Tulli soveltaa automaattisesti toissijaista etuuskohtelua silloin, kun alkuperäinen kiintiö on täyttynyt eikä tavaroille voida myöntää alkuperäisen kiintiön mukaista etuutta. Jos toissijaista etuuskohtelua ei ole ilmoitettu, kannetaan tavaroista, joille ei ole myönnetty kiintiöetuutta, kolmannen maan tulli (etuuskohtelu 100).
  • Esimerkki: Olet hakenut tulli-ilmoituksella ensisijaisena etuuskohteluna kolmansiin maihin sovellettavaa WTO-tullikiintiötä (etuuskohtelu 120), mutta kiintiö on täyttymässä. Sinun on mahdollista hakea toissijaista etuuskohtelua Vietnamin vapaakauppasopimuksen perusteella. Ilmoita Vietnamin vapaakauppasopimuksen mukainen etuus (etuuskohtelukoodi 300) FIPRE-koodilla, jossa on selitteenä ”300”. Liitä tulli-ilmoitukseen toissijaiseen etuuskohteluun oikeuttava alkuperätodistus.

Jos tavarat eivät ole mahtuneet alkuperäiseen tariffikiintiöön ja et ole ilmoittanut tavaroille toissijaista etuuskohtelua tulli-ilmoituksella, voit edelleen hakea tavaroille toissijaista tariffikiintiötä tai etuuskohtelua jälkikäteen muutoshakemuksella. Toissijaisen etuuskohtelun edellytysten pitää täyttyä, eli sinulla on esimerkiksi toisen etuuskohtelun edellyttämä alkuperätodistus. Kun olet saanut jälkikantopäätöksen, tee toissijaiseen etuuskohteluun oikaisupyyntöhakemus. Lähetä oikaisupyyntö Tullille sähköisesti tai toimita se kirjaamoon. Jos et hae toissijaista etuuskohtelua, viranomaisaloitteisella oikaisupäätöksellä tavaroista kannetaan kolmannen maan tulli (etuuskohtelu 100). Lue lisää oikaisuhakemuksen tekemisestä

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti hallinnoitavat tariffikiintiöt: Uusi tullikoodeksi, täytäntöönpanoasetus 2015/2447, Tariffikiintiöt, artiklat 49 - 54