Tavarantoimittajan ilmoitus

Tavarantoimittajan ilmoitus (supplier’s declaration) eli entinen hankkijan ilmoitus on EU:n sisäisessä kaupassa käytettävä määrämuotoinen asiakirja, jolla todistetaan tavaran olevan EU-alkuperää. Sen perusteella viejä voi esimerkiksi laatia alkuperäselvityksiä, kun vie tavaroita maihin, joiden kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus. 

Viejänä sinun on hankittava tavarantoimittajan ilmoitus tavaran myyjältä tai valmistajalta.

Tilanteet, joissa viejä tarvitsee tavarantoimittajan ilmoituksen

1. Alkuperäselvitystä varten

Tarvitset tavarantoimittajan ilmoituksen myyjältä tai valmistajalta silloin, jos viet EU:sta tai Suomesta hankittuja tavaroita joko sellaisenaan tai jatkojalostuksen jälkeen EU:n vapaakauppasopimusmaihin ja tavaralle on laadittava alkuperäselvitys tullietuuden saamiseksi sopimusmaassa. 

Viejän pitää hankkia tavarantoimittajan ilmoitukset ennen tuotteiden vientiä ja alkuperäselvityksen laatimista. Tulli voi pyytää viejää esittämään tavarantoimittajan ilmoitukset ennen alkuperätodistusten (EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistus) vahvistamista.

Alkuperäselvitysketjun on oltava aukoton niin, että se kattaa kaikki tuotteeseen liittyvät tapahtumat valmistajalta useankin kauppatapahtuman kautta viejälle ja edelleen sopimusmaan vastaanottajalle. Ilman todisteita tavaran EU:n alkuperästä viejä ei voi laatia alkuperäselvityksiä.

2. Tavaraan sisältyvien EU-materiaalien ilmoittamista varten 

Tavarantoimittajan ilmoitus voidaan laatia myös tavaraan sisältyvien EU-materiaalien osuuden ilmoittamiseksi. Ilmoituksen avulla viejä voi jatkojalostuksessa kerryttää tavaran EU-alkuperäosuutta, kunnes tavara saavuttaa EU:n alkuperätuotteen aseman. Kaikki materiaalit, joista viejällä ei ole tavarantoimittajan ilmoitusta, katsotaan tavaran alkuperän määrityksessä EU:n ulkopuolisiksi aineksiksi. 

Myös Turkin tulliliittokaupassa saattaa A.TR.-tavaratodistuksen lisäksi tarvita tavarantoimittajan ilmoituksen tavaroiden alkuperäasemasta (Euro-Välimeri-kumulaatio, EUR-MED). A.TR.-tavaratodistuksilla voidaan osoittaa vain tavaroiden tullioikeudellinen asema eli vapaassa liikkeessä olo, eikä siis tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

Tavarantoimittajan ilmoitusta käytetään (tosin käytännössä melko harvoin) myös eräissä vapaakauppasopimuksissa ja -järjestelyissä, joihin liittyy täyskumulaation soveltamismahdollisuus: CETA (Kanada), ETA, AKT/EPA, MMA, Algeria, Marokko ja Tunisia. Näihin sopimuksiin liittyvät tavarantoimittajan ilmoitukset eroavat jonkin verran EU:n sisäisessä kaupassa käytettävistä ilmoituksista sekä toisistaan.

Näin myyjä laatii tavarantoimittajan ilmoituksen

Myyjä laatii tavarantoimittajan ilmoituksen määrämuotoisen mallin mukaan joko yksittäiselle lähetykselle tai pitkäaikaisilmoituksena. Ilmoituksen voi antaa alkuperätuotteille tai jalostetuille tuotteille, mutta ei sellaisille jalostetuille tuotteille, jotka eivät ole vielä saavuttaneet alkuperätuotteen asemaa.

Tavarantoimittajan ilmoituksen voi antaa tavaran myyjä tai toimittaja, jolla on tiedot ja asiakirjatodisteet tavaran alkuperäasemasta. Nämä todisteet voivat perustua joko yrityksen omaan valmistuskirjanpitoon tai toiselta samassa tai muussa EU-maassa olevalta yritykseltä saatuun asianmukaiseen tavarantoimittajan ilmoitukseen.

Kun sovelletaan Euro-Välimeri-kumulaatiota, ilmoituksen antaja voi käyttää alkuperän osoittamiseen myös tuontitullauksessa esitettyä EUR.1-tavaratodistusta tai alkuperäilmoitusta taikka vastaavasti EUR-MED-alkuperäselvitystä ja näillä saatua etuuskohtelua. Tämä osoitetaan ilmoittamalla tullausnumero tai alkuperäasiakirjan laatu ja numero. 

Käytännössä ostaja ilmoittaa myyjälle esimerkiksi tilauksen yhteydessä, tarvitseeko hän myyjältä tavarantoimittajan ilmoituksen ja sen, mihin EU:n tullietuussopimusmaihin tapahtuvaa vientiä varten tämä ilmoitus tarvitaan. Tällöin tavarantoimittajan ilmoituksen antajan täytyy varmistaa, että ilmoituksen kattamat tavarat täyttävät juuri kyseisten viennin kohdemaiden kanssa tehtyjen unionin vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöjen ehdot.

Tavarantoimittajan ilmoituksia voidaan antaa myös jälkikäteen, jos tavaran tilaus- tai toimitusvaiheessa ei vielä tiedetty, että ilmoitusta tullaan tarvitsemaan.

Tavarantoimittajan ilmoitus toimii perusteena EUR.1-tavaratodistusten ja alkuperäilmoitusten sekä vastaavasti myös EUR-MED-alkuperäselvitysten antamiselle. Ilmoituksen avulla voidaan myös osaltaan osoittaa oman yrityksen jatkojalostamien vientituotteiden alkuperäasema.

Tulliviranomaiset voivat edellyttää, että tavarantoimittajan ilmoituksen tiedot tai itse ilmoitus esitetään todisteena tavaroiden alkuperäasemasta.

Ilmoituksia voidaan antaa

  1. alkuperätuotteille ja
  2. jalostetuille, mutta ei vielä alkuperätuotteen asemaa saavuttaneille tuotteille.

Ilmoitus voidaan antaa joko

  1. yksittäisille lähetyksille tai
  2. pitkäaikaisilmoituksena.

Pitkäaikaisilmoitus

Jos tavarantoimittaja toimittaa säännöllisesti viejälle tai kaupan alan toimijalle tavaralähetyksiä, ja kaikkien lähetysten tavaroiden alkuperäaseman odotetaan olevan sama, tavarantoimittaja voi antaa yhden ilmoituksen, joka kattaa tavaroiden lähetykset pidemmälle ajalle (tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus).

Tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus on laadittava tietyn ajanjakson aikana lähetettyjä lähetyksiä varten, ja siinä on ilmoitettava kolme päivämäärää:

a) ilmoituksen laatimispäivä (antamispäivä)

b) ajanjakson alkamispäivä (alkamispäivä), joka ei voi olla aikaisemmin kuin 12 kuukautta ennen antamispäivää tai myöhemmin kuin 6 kuukautta antamispäivän jälkeen

c) ajanjakson päättymispäivä (päättymispäivä), joka ei voi olla myöhemmin kuin 24 kuukautta alkamispäivän jälkeen.

Tavarantoimittajan on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle viejälle tai kaupan alan toimijalle, jos pitkäaikaisilmoitus ei ole voimassa joidenkin tai kaikkien toimitettujen tai toimitettavien tavaralähetysten osalta.

Lähetyskohtainen ilmoitus voidaan laatia kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan (esim. lähetysluetteloon).

Pitkäaikaisilmoitus annetaan erillisellä asiakirjalla, jonka ilmoituksen antava yritys voi laatia yrityksen omalle lomakepohjalle mallitekstien mukaisesti. Tavarantoimittajan ilmoituksessa on käytettävä sitä kieltä, jolla muutkin kauppaa koskevat asiakirjat laaditaan (esim. kauppalasku). 

Tavarantoimittajan ilmoituksen voi antaa tavaran myyjä tai toimittaja, jolla on tiedot ja asiakirjatodisteet tavaran alkuperäasemasta. Nämä todisteet voivat perustua joko yrityksen omaan valmistuskirjanpitoon tai toiselta samassa tai muussa EU-maassa olevalta yritykseltä saatuun asianmukaiseen tavarantoimittajan ilmoitukseen.

Kun sovelletaan Euro-Välimeri-kumulaatiota, ilmoituksen antaja voi käyttää alkuperän osoittamiseen myös tuontitullauksessa esitettyä EUR.1-tavaratodistusta tai alkuperäilmoitusta taikka vastaavasti EUR-MED-alkuperäselvitystä ja näillä saatua etuuskohtelua. Tämä osoitetaan ilmoittamalla tullausnumero tai alkuperäasiakirjan laatu ja numero. 

Käytännössä ostaja ilmoittaa myyjälle esimerkiksi tilauksen yhteydessä, tarvitseeko hän myyjältä tavarantoimittajan ilmoituksen ja sen, mihin EU:n tullietuussopimusmaihin tapahtuvaa vientiä varten tämä ilmoitus tarvitaan. Tällöin tavarantoimittajan ilmoituksen antajan täytyy varmistaa, että ilmoituksen kattamat tavarat täyttävät juuri kyseisten viennin kohdemaiden kanssa tehtyjen unionin vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöjen ehdot.

Tavarantoimittajan ilmoituksia voidaan antaa myös jälkikäteen, jos tavaran tilaus- tai toimitusvaiheessa ei vielä tiedetty, että ilmoitusta tullaan tarvitsemaan.

Tässä tarkoitetaan yksittäistä lähetystä koskevaa tavarantoimittajan ilmoitusta tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema asetuksen 2015/2447 liitteessä 22-15.

”Allekirjoittanut ilmoittaa, että tässä asiakirjassa luetellut tavarat  _ _ _ _ _  (1) ovat EU:n (2) alkuperätuotteita ja ovat Sveitsin, Tunisian ja Marokon (3) kanssa käytävässä etuuskohtelukaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen mukaisia.

Allekirjoittanut ilmoittaa, että (4):

  • (X ) kumulaatiota on sovellettu Norjan kanssa
  • ( ) kumulaatiota ei ole sovellettu.

Kohdassa 3 ilmoitetaan se sopimuskumppanimaa (esim. Sveitsi), jonne EU:ssa oleva tavaran ostaja on ilmoittanut aikovansa viedä tavaran. Edellytyksenä on se, että tavara täyttää EU:n ja Sveitsin välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöjen edellytykset.

Ostaja on saattanut pyytää myyjää merkitsemään kohtaan 3 kaikki EU:n vapaakauppasopimukset siltä varalta, että ostaja veisi tavaraa useisiin EU:n sopimuskumppanimaihin. Tähän voidaan kuitenkin merkitä vain ne sopimuskumppanimaat, joiden kanssa solmittujen sopimusten alkuperäsääntöjen edellytykset täyttyvät.

Jos kohdassa 4 ilmoitetaan sovelletun kumulaatiota esimerkiksi Norjan kanssa, niin tällöin kohdassa 3 alkuperäsääntöjen edellytykset voivat täyttyä ainoastaan Euro-Välimeri-sopimusverkoston maiden sopimuksissa.

Tulli voi tarkastaa tavarantoimittajan ilmoituksen jälkikäteen

Jos vientimaan tulli haluaa tarkistuttaa toisessa jäsenmaassa laaditun tavarantoimittajan ilmoituksen tietojen oikeellisuuden ja aitouden, se pyytää viejää hankkimaan INF 4 -tiedotustodistuksen (INF 4 Information certificate). 

Viejä voi hankkia todistuksen pyytämällä sitä tavarantoimittajan ilmoituksen laatijalta. 

Jos vientimaan tulliviranomainen haluaa tarkistuttaa tavarantoimittajan ilmoituksen tietojen oikeellisuuden ja aitouden, se pyytää viejää hankkimaan INF 4 -tiedotustodistuksen (INF 4 Information certificate). Viejä voi hankkia todistuksen pyytämällä sitä tavarantoimittajan ilmoituksen laatijalta.

INF 4 -tiedotustodistus annetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa tavarantoimittajan ilmoitus on laadittu. 

Suomessa tavarantoimittajan ilmoituksen laatijan täytyy hakea INF 4 -tiedotustodistusta toimittamalla INF 4 -hakemus tiedotustodistusta varten Tullin kirjaamoon. Todistusta ei voi antaa tullitoimipaikoilla.

Tietojen oikeellisuuden tarkistuksen jälkeen Tulli vahvistaa tavarantoimittajan ilmoituksen joko oikein (correct) tai väärin annetuksi (not correct).

Tämän jälkeen tavarantoimittajan ilmoituksen laatija lähettää Tullin vahvistaman todistuksen viejälle, joka toimittaa sen edelleen oman maansa tulliviranomaiselle.

Jos viejä ei saa INF 4 -tiedotustodistusta tavarantoimittajalta, vientimaan viranomainen voi pyytää INF 4 -tiedotustodistusta myös suoraan sen jäsenvaltion tulliviranomaiselta, jossa tavarantoimittajan ilmoitus on laadittu.

Yksityiskohtaiset ohjeet INF 4 -tiedotustodistusten antamisesta määräaikoineen on esitetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 artikloissa 64–66