Hyppää sisältöön

Tullietuudet alkuperän perusteella

Jos tuontitavara on tiettyjen maiden alkuperätuote, tavarasta kannettava tulli saattaa olla voimassa olevaa yleistä tullia alhaisempi. On myös mahdollista, että tullia ei kanneta lainkaan, jolloin tullimaksu on 0 % (nollatulli).

Alkuperä täytyy pystyä osoittamaan asianmukaisella alkuperäselvityksellä. Etuuskohtelua on itse pyydettävä tulli-ilmoituksella (etuuskohtelukoodit ja asiakirjakoodit). Alennettua tullikohtelua kutsutaan etuuskohteluksi.

Mistä maista tuotaessa voi saada etuuskohtelun?

Liitteessä Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa on kerrottu etuusjärjestelyissä mukana olevat yksittäiset maat sekä tiettyjä maaryhmiä (GSP, MMA ja AKT/EPA), joihin kuuluu yhteensä lähes 200 maata. Voit tarkistaa näihin maaryhmiin kuuluvat valtiot ja alueet komission Taric-tietokannasta.

Valtaosa maailman valtioista kuuluu EU:n erilaisten tullietuusjärjestelyjen piiriin. Vain noin 20 valtiota on kokonaan näiden järjestelyjen ulkopuolella (mm. Amerikan yhdysvallat, Venäjä, Valko-Venäjä, Saudi-Arabia, Taiwan ja Hongkong).

Mitä etuuskohtelun saaminen edellyttää?

 1. Tuontituote kuuluu sopimuksen tuotekatteeseen. Esimerkiksi herkät maataloustuotteet on usein jätetty sopimusten ulkopuolelle. 
 2. Tuotteen on oltava sopimusmaan alkuperätuote. Kussakin etuuskohtelujärjestelyssä on mainittu, millä edellytyksillä maassa tuotettava tai valmistettava tuote voi saavuttaa alkuperäaseman (ns. alkuperäsäännöt).
 3. Tuote on tuotava suoraan edunsaajavaltiosta EU:hun (ns. suoran kuljetuksen edellytys). Suoraa kuljettamista ei kuitenkaan edellytetä muun muassa Euro-Välimeri-sopimusverkoston sisällä kuljetettavilta alueen alkuperätuotteilta.
 4. Tuotteen alkuperä on osoitettava asianmukaisella alkuperäselvityksellä. Kun tavara tuodaan GSP-maista, todistus on rekisteröityneen viejän alkuperävakuutus. Kun tavara tuodaan muista etuuskohteluun oikeuttavista maista, käytetään määrämuotoista alkuperäselvitystä tai EUR.1-tavaratodistusta.
 5. Alkuperä voidaan vaihtoehtoisesti osoittaa myös kauppalaskuun sisällytetyllä määrämuotoisella viejän ilmoituksella (alkuperävakuutus, kauppalaskuilmoitus tai alkuperäilmoitus). Kun tavara tuodaan Koreasta tai Kanadasta, käytössä on ainoastaan alkuperäilmoitus.
 6. Kun tavara tuodaan Japanista tai Britanniasta, alkuperä voidaan osoittaa myös tuojan tieto (importer’s knowledge) -perusteella, joka tarkoittaa tuojan omaa ilmoitusta tuotteen alkuperästä. Kun käytetään tuojan tietoa, viejän alkuperävakuutusta ei tarvita. Lue lisää kohdasta "Muuta huomioitavaa".

Tuonnissa etuuskohtelun myöntämiseksi käytettävät alkuperäselvitykset maittain ja maaryhmittäin on esitetty liitteessä Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa. Luettelossa on mainittu myös alkuperäselvitysten voimassaoloajat, jotka ovat 4, 5, 10 tai 12 kuukautta.

Tullietuussopimusten mukaisen etuuskohtelun saamiseen voi liittyä myös erilaisia lisäehtoja, kuten alkuperäsääntöpoikkeuksia eli derogaatioita sovellettaessa (etuuskiintiöt ja erityismerkinnät alkuperäselvityksiin). Tietyiltä maataloustuotteilta edellytetään tuontitodistuksia tai laatu- ja aitoustodistuksia.

Alkuperä- ja kauppalaskuilmoitus sekä alkuperävakuutus tuonnissa

Vientimaahan sijoittunut viejä laatii alkuperäilmoituksen, kauppalaskuilmoituksen tai alkuperävakuutuksen tavaroiden ostajalle, joka on EU:ssa. Käytettävä alkuperäselvitys riippuu sovellettavasta kauppasopimuksesta. 

Viejä laatii määrämuotoisen alkuperäilmoituksen, kauppalaskuilmoituksen tai alkuperävakuutuksen alkuperätuotteiden vientilähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuotteet on kuvattu riittävän yksilöllisesti niiden tunnistamiseksi. Komission tulkinnan mukaan alkuperäselvitys voidaan laatia myös erilliseen asiakirjaan. Tällöin kuitenkin edellytetään, että alkuperäselvitys on laadittu yrityksen tiedot sisältävään asiakirjaan ja lisäksi kaupallisessa asiakirjassa on viitattava tähän toiseen asiakirjaan.  

Jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa, viejällä on oltava joko viejämaan tulliviranomaisen antama lupapäätös valtuutetun viejän asemasta tai maan rekisteröityneen viejän asema. Valtuutetun viejän täytyy sisällyttää laatimiinsa alkuperäselvityksiin viejämaan tulliviranomaisen antama yrityskohtainen lupanumero. Rekisteröityneen viejän täytyy puolestaan sisällyttää laatimiinsa alkuperäselvityksiin yrityskohtainen viejän numero. Esimerkiksi viennissä Kanadasta viejä sisällyttää alkuperäilmoitukseen yritysnumeronsa, ja tällöin erillistä lupaa ja lupanumeroa ei tarvita. 

Jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden määrä ei ylitä 6 000 euroa, kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kauppalaskuilmoituksen tai alkuperävakuutukseen. Tällöin niissä on oltava viejän allekirjoitus alkuperäisenä. Merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) alkuperätuotteiden tuonnissa kynnysarvo on 10 000 euroa.

Jos alkuperäinen alkuperäilmoitus, kauppalaskuilmoitus tai alkuperävakuutus on lähetyksen sisällä, voit pyytää tulli-ilmoituksella etuuskohtelua ja erillisen määräajan niiden esittämiseksi tuonnin jälkeen. Huomaa, että myös vakuus varataan. Lue lisää ohjeesta Yksinkertaistetusta ilmoituksesta puuttuvien asiakirjojen esittäminen

Miten saan etuuskohtelun, kun minulla on alkuperäselvitys myyjältä?

Voit pyytää etuuskohtelua tulli-ilmoituksella. Ilmoita tulli-ilmoituksessa tavaraerän tiedoissa etuuteen oikeuttava alkuperämaa, etuuskohtelukoodi ja liiteasiakirjana alkuperäasiakirjan koodi.

 • Koodisto CL603 Etuuskohtelu
 • Koodisto CL013G Liiteasiakirja tavaraerätaso 

Voit tarkistaa Fintaric-tullinimikepalvelusta etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän. 

Muuta huomioitavaa

Alkuperämaalla tarkoitetaan maata, josta tavarat ovat peräisin, eli maa, jossa ne on tuotettu tai valmistettu.

Jos tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus on tapahtunut, ja jonka seurauksena on syntynyt uusi tuote. Tavaran valmistamisena ei pidetä esimerkiksi tavaran pakkaamista, lajittelua tai muuta näihin verrattavaa vähäistä käsittelyä.  

Alkuperämaaksi merkitään kuitenkin tavaran lähetysmaa tilastomääräysten mukaan, kun

 • tavaran alkuperämaata ei tiedetä eikä sitä pystytä selvittämään
 • tavara on palautustavara tai muuten yhteisöstä peräisin
 • tavara kuuluu tullitariffin 97. ryhmään
 • tavara on tuotu maahan ulkoisen jalostuksen jälkeen (kauppatapahtuman luonteen koodi sarakkeessa 24 on 51, 52 tai 53).

Viejän on todistettava tavaran alkuperä alkuperäselvityksellä. Alkuperäselvityksiä ovat esimerkiksi alkuperävakuutus ja -ilmoitus, jotka ovat muodoltaan vakiintuneita, määrämuotoisia lausekkeita.

Esimerkki EU-Iso-Britannia-vapaakauppasopimuksen alkuperävakuutuksesta:

(Period: from……………………………….to ………………………. (1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No………………………… (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………………….. (3) preferential origin.

.............................................................................................................................................................................................. (4) (Paikka ja päiväys)

.............................................................................................................................................................................................. (Viejän nimi)

 • Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille tämän sopimuksen 56. artiklan 4. kohdan b-alakohdan mukaisesti, on mainittava ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson puitteissa. Jos ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
 • Viitenumero, jolla viejä tunnistetaan, on mainittava. Unionin viejällä kyseessä on unionin lakien ja asetusten mukaisesti osoitettu tunnus. Yhdistyneen kuningaskunnan viejällä kyseessä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti osoitettu tunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
 • Tuotteen alkuperäksi ilmoitetaan Yhdistynyt kuningaskunta tai unioni.
 • Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät asiakirjaan.

Viejän on todistettava tavaran alkuperä alkuperäselvityksellä. Alkuperäselvityksiä ovat esimerkiksi alkuperävakuutus ja -ilmoitus, jotka ovat muodoltaan vakiintuneita, määrämuotoisia lausekkeita.

Esimerkki EU-Japani-vapaakauppasopimuksen alkuperävakuutuksesta:

 (Period: from ......................................................................... to.........................................................................(3))

 The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No .............. (4)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ........................................................................ preferential origin (5).

(Käytetyt alkuperäkriteerit (4))

............................................................................................

(Paikka ja päiväys (5))

………………………………………………………………………………………..

(Viejän nimi painokirjaimin)

............................................................................................

 

 • Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille 3.17 artiklan 5. kohdan b-alakohdan mukaisesti, on mainittava ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson aikana. Jos ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
 • Viitenumero, jolla viejä tunnistetaan, on mainittava. Euroopan unionin viejällä kyseessä on Euroopan unionin lakien ja asetusten mukaisesti osoitettu tunnus. Japanin viejällä kyseessä on Japanin yritystunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
 • Tuotteen alkuperäksi ilmoitetaan Euroopan unioni tai Japani.
 • Tapauksen mukaan ilmoitetaan yksi tai useampi seuraavista koodeista:
  • ”A” 3.2 artiklan 1. kohdan a-alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta
  • ”B” 3.2 artiklan 1. kohdan b-alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta
  • ”C” 3.2 artiklan 1. kohdan c-alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta.
   Lisäksi ilmoitetaan seuraavat lisätiedot siitä, minkä tyyppistä tuotekohtaista sääntöä tuotteeseen tosiasiallisesti sovelletaan:
  • ”1” tariffiluokituksen muuttumista koskevasta säännöstä
  • ”2” ei-alkuperäainesten enimmäisarvoa tai alueellista vähimmäisarvoa koskevasta säännöstä
  • ”3” erityistä tuotantoprosessia koskevasta säännöstä
  • ”4”, jos sovelletaan lisäyksessä 3-B-1 olevan 3 jakson määräyksiä
  • ”D” 3.5 artiklassa tarkoitetusta kumulaatiosta
  • ”E” 3.6 artiklassa tarkoitetuista toleransseista.
 • Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät asiakirjaan.

Viejän on todistettava tavaran alkuperä alkuperäselvityksellä. Alkuperäselvityksiä ovat esimerkiksi alkuperävakuutus ja -ilmoitus, jotka ovat muodoltaan vakiintuneita, määrämuotoisia lausekkeita.

Esimerkki Paneurooppa-Välimerialueen (PEM-alueen) vapaakauppasopimuksen siirtymäsääntöjen ja PEM-konvention alkuperäilmoituksesta:

Huomioi, että jos tavaran alkuperän määrittelyssä on sovellettu 1.9.2021 voimaantulleita PEM-alueen uusia siirtymäsääntöjä, merkitse kohdan ”(2) preferential origin” perään lauseke ”according to the transitional rules of origin” alla olevan mallin mukaan. Jos jätät lausekkeen pois, sovelletaan tavaraan oletuksena nykyisen PEM-konvention sääntöjä.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........................... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of………………………………. (2) preferential origin (*according to the transitional rules on origin).

Jos tuotteen alkuperän määrittelyssä on sovellettu PEM-alueen uusien siirtymäsääntöjen alkuperäsääntöjä (transitional rules on origin), täytyy viejän mainita asia alkuperäilmoituksen lopussa esitetyn mallin mukaisesti. Jos alkuperän määrittelyssä on sovellettu PEM-konvention alkuperäsääntöjä, tämä maininta jätetään pois tai ilmoitetaan vastaavasti ”according to the PEM-Convention rules on origin”.

..............................................................................................................................................................................................(Paikka ja päiväys) (3)

..............................................................................................................................................................................................

(Viejän allekirjoitus, lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä) (4)

 • Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
 • Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun alkuperäilmoitus koskee kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, jolle ilmoitus laaditaan.
 • Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät asiakirjaan.

Viejän on todistettava tavaran alkuperä alkuperäselvityksellä. Alkuperäselvityksiä ovat esimerkiksi alkuperävakuutus ja -ilmoitus, jotka ovat muodoltaan vakiintuneita, määrämuotoisia lausekkeita.

Esimerkki EU-Etelä-Korea-vapaakauppasopimuksen alkuperäilmoituksesta:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No……………………….. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………….…… (2) preferential origin.

..................................................................................................… (3)

(Paikka ja päiväys)

..................................................................................................… (4)

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

 • Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
 • Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun alkuperäilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.
 • Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät asiakirjaan.
 • Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

Kun tuoja hakee alkuperätuotteelle etuuskohtelua tuojan tiedon perusteella, tuojalla on erityinen vastuu tiedoista. Etuuskohteluvaatimuksen täytyy aina perustua sellaisiin tietoihin, jotka tuojalla on hallussaan jo ennen kuin etuuskohtelua haetaan. Näillä tiedoilla tuojan pitää tarvittaessa pystyä osoittamaan Tullille, että tavara on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen alkuperätuote. Jos Tulli tarkastaa jälkeenpäin tuotteiden alkuperän, jälkitarkastus kohdistuu ainoastaan tuojaan ja tämän hallussa olevaan todistusaineistoon. Viejällä tai vientimaan viranomaisella ei ole velvollisuutta osallistua jälkitarkastusprosessiin. 

Mitä tietoja Tulli voi pyytää tuojalta?

Jos etuuskohtelu on myönnetty tuojan tiedon perusteella, tuojalta voidaan jälkitarkastuksessa vaatia esimerkiksi tietoja tuotteiden valmistusprosessista, materiaalien hankintahinnoista ja hankintamaista. Tuojan on varmistettava, että sillä on tiedot jo etuuskohtelua hakiessaan. 

Jos Tulli pyytää tietoja, tuojan on toimitettava ne kolmen kuukauden kuluessa Tullin tietopyynnön päiväyksestä. Jos Tulli pyytää tuojalta sen jälkeen vielä lisätietoja, nekin on toimitettava kolmessa kuukaudessa. Jos tuoja ei vastaa Tullin tietopyyntöön määrätyssä ajassa tai anna riittävän tarkkoja tietoja tuotteen alkuperän varmistamiseksi, etuuskohtelu voidaan evätä. Tuoja tiedon perusteella haettua etuuskohtelua ei voi myöskään hakea uudestaan alkuperävakuutuksella, vaikka viejä laatisikin sellaisen tuojalle.

Voit pyytää Tullia oikaisemaan tullauspäätöksen niin, että jo kannettu täysimääräinen tulli muutetaan etuuskohtelutulliksi. Muutos vaikuttaa myös kannettavan arvonlisäveron määrään.

Lue lisää: Ilmoituksen oikaisu

Alkuperäselvityksessä tuotteelle ilmoitettu alkuperä voidaan tarkastaa jälkikäteen maassa, jossa alkuperäselvitys on annettu. Jos tuonnissa ilmoitettu ja alkuperäselvityksin osoitettu tuotteen alkuperä todetaan jälkitarkastuksessa vääräksi, tuotteesta on maksettava täysimääräinen tulli jälkitullauksin. Myös alkuperätodistuksen vahvistaneen viranomaisen toimivalta todistuksen vahvistajana tai alkuperätodistuksen aitous (väärennökset) voidaan tarkastaa.

Yleinen alkuperätodistus 

Saatat joissakin tilanteissa tarvita yleisen alkuperätodistuksen. Sen perusteella et kuitenkaan saa etuuskohtelua. Lue lisää sivulta Alkuperä.