Hyppää sisältöön

Paneurooppa-Välimerialueen uudet rinnakkaiset alkuperäsäännöt

Julkaisuajankohta 27.8.2021 9.44
Tiedote

EU ja Paneurooppa-Välimerialueen (PEM) sopimusmaat ovat jo usean vuoden ajan käyneet neuvotteluja PEM-alueella voimassa olevien alkuperäsääntöjen uudistamisesta. Tavoitteena on ollut nykyaikaistaa sääntöjä niin, että ne ottavat entistä paremmin huomioon nykyaikaisen kaupankäynnin ja muun liiketoiminnan tarpeet sekä sujuvoittavat kuljetuksia.

PEM-alueen teknisessä kokouksessa 5.2.2020 päätettiin uusien alkuperäsääntöjen käyttöönotosta. Ne otetaan ensin käyttöön niiden PEM-sopimusmaiden välillä, jotka ovat tähän mennessä ilmoittaneet hyväksyvänsä uudet alkuperäsäännöt. Uusia alkuperäsääntöjä sovelletaan siirtymäsääntöinä (transitional rules), kunnes PEM-alueen yleissopimusta koskeva uudistus on saatu kokonaisuudessaan päätökseen ja kaikki sopimusmaat ovat hyväksyneet uudet säännöt.

Uusien siirtymäsääntöjen ja nykyisten alkuperäsääntöjen soveltaminen

Uusia siirtymäsääntöjä on 1.9.2021 alkaen mahdollista soveltaa kaikissa niissä maissa, jotka ovat hyväksyneet uuden sääntökokonaisuuden. EU on jo omalta osaltaan hyväksynyt siirtymäsääntöjen käyttöönoton, mutta useissa sopimusmaissa kansallinen hyväksymisprosessi on vielä kesken. Lisäksi on eräitä maita, jotka ovat ilmoittaneet, etteivät ne voi hyväksyä uusia alkuperäsääntöjä. Tästä johtuen PEM-sopimusalueella aletaankin soveltaa rinnakkain kahta eri alkuperäsääntökokonaisuutta, kunnes kaikki maat ovat hyväksyneet uudet säännöt. 

Nykyisiä alkuperäsääntöjä voidaan edelleen soveltaa myös niissä maissa, joissa uudet säännöt on hyväksytty tai hyväksytään. Näiden maiden talouden toimijoilla on mahdollisuus valita itse lähetyskohtaisesti, kumpaa alkuperäsääntökokonaisuutta he noudattavat. Kahta eri sääntökokonaisuutta ei kuitenkaan voi soveltaa ristiin, koska vientituotteen alkuperä on määritettävä kokonaisuudessaan joko nykyisten tai uudistettujen alkuperäsääntöjen perusteella. Tästä syystä vientituotteen valmistajan pitää myös varmistaa ennen alkuperäselvityksen laatimista, että esimerkiksi kaikki tuotteessa käytettävien osien tavarantoimittajat soveltavat samaa sääntökokonaisuutta. 

Toimijan valinta voi riippua myös siitä, missä tahdissa muut toimitusketjuun osallistuvat toimijat siirtyvät soveltamaan uusia sääntöjä. Komissio on julkaissut omilla verkkosivuillaan siirtymäsääntöjä koskevan laajan oppaan (Guidance Transitional PEM Rules of Origin), joka on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka harjoittavat vientiä tai tuontia PEM-alueella tai ovat osallisina vientiä edeltävissä toimitusketjuissa.

PEM-alueen siirtymäsäännöt hyväksyneiden maiden tilanne 24.8.2021

Euroopan unionin lisäksi seuraavat PEM-alueen sopimusmaat alkavat soveltaa uusia siirtymäajan alkuperäsääntöjä 1.9.2021: 

 • Albania 
 • Färsaaret 
 • Islanti
 • Jordania
 • Norja 
 • Sveitsi (mukaan lukien Liechtenstein)

Seuraavissa maissa siirtymäsääntöjen hyväksymisprosessi on kesken ja aikataulu uusien sääntöjen soveltamisen aloittamisesta on vielä auki:

 • Bosnia ja Hertsegovina 
 • Egypti
 • Georgia 
 • Israel
 • Kosovo
 • Libanon
 • Moldova
 • Montenegro
 • Palestiina
 • Pohjois-Makedonia
 • Serbia
 • Turkki

Siirtymäsääntöjen ulkopuolelle jäävät PEM-sopimusmaat

Kaikki PEM-alueen sopimusmaat eivät vielä ole valmiita hyväksymään uusia alkuperäsääntöjä. Näissä maissa sovelletaan toistaiseksi siis pelkästään nykyisiä alkuperäsääntöjä. Tällaiseen maahan vietävä tuote ei voi saada etuuskohtelua uusien siirtymäsääntöjen perusteella, vaan viejän on määritettävä tuotteen oikeutus etuuskohteluun nykyisten alkuperäsääntöjen pohjalta. Siirtymäsäännöissä on usein joustavammat tuotekohtaiset alkuperäsäännöt kuin nykyisissä säännöissä. Tämän vuoksi tuotteen alkuperän määrittämisessä pitää olla erityisen tarkka silloin, jos yritys vie samaa tuotetta sekä maahan, jossa siirtymäsääntöjä sovelletaan, että maahan, jossa niitä ei toistaiseksi sovelleta. 

Jos talouden toimija vie tuotteita maihin, joissa siirtymäsääntöjä ei sovelleta, sen kannattaa seurata tilanteen kehittymistä aktiivisesti. EU neuvottelee edelleen myös näiden maiden kanssa, jotta PEM-alueella voitaisiin lopulta soveltaa vain yhtä alkuperäsääntöjen kokonaisuutta. Seuraavat maat eivät ole vielä ilmoittaneet hyväksyvänsä siirtymäsääntöjä:

 • Algeria
 • Marokko
 • Tunisia

Uudet vai nykyiset alkuperäsäännöt?

Talouden toimijoiden täytyy päättää, soveltavatko ne nykyisiä alkuperäsääntöjä vai uusia siirtymäsääntöjä. Jos ne käyttävät siirtymäsääntöjä, lähetyksen alkuperä on määritettävä yksinomaan siirtymäsääntöjen mukaisesti. Samoin jos ne käyttävät nykyisiä PEM-yleissopimuksen alkuperäsääntöjä, alkuperä on määritettävä niiden mukaisesti. Tämä ristiin soveltamisen kielto koskee myös kumulaation soveltamista.

Alkuperäsääntöjen valintaan vaikuttaa ensisijaisesti kolme asiaa:

 1. Täyttääkö vientituote alkuperätuotteelle asetetut yleiset vaatimukset sekä tuotekohtaiset valmistusta koskevat vaatimukset myös uusien sääntöjen perusteella?
 2. Soveltavatko vientituotteen valmistajan tavarantoimittajat uusia vai nykyisiä sääntöjä? 
 3. Soveltaako viennin määrämaa uusia vai pelkästään nykyisiä sääntöjä?

Päätöksen sääntöjen soveltamisesta voi joutua tekemään jopa jokaiselle lähetykselle erikseen, jos tiettyä tuotetta viedään sekä maihin, joissa siirtymäsääntöjä sovelletaan, että maihin, joissa niitä ei toistaiseksi sovelleta. 

Merkinnät alkuperäselvityksiin, kun sovelletaan siirtymäsääntöjä

Komissio suosittelee, että viejät ja tavarantoimittajat merkitsevät alkuperäselvityksiin ja tavarantoimittajan ilmoituksiin, minkä sääntökokonaisuuden mukaan tuotteiden alkuperä määritellään. Jos alkuperä on määritetty nykyisten PEM-konvention alkuperäsääntöjen mukaan, alkuperäselvitykseen pitää kirjoittaa ”PEM-convention rules of origin”. Jos taas on sovellettu siirtymäsääntöjä, pitää kirjoittaa ”transitional rules of origin”. EUR.1-tavaratodistuksessa tämä täytyy mainita asiakirjan lisämerkintöjen kentässä numero 7. 

Alkuperäilmoituksessa viejä ilmaisee soveltamansa sääntökokonaisuuden varsinaisen alkuperäilmoitustekstin perässä. Tekstin ”these products are of ............... preferential origin” perään kirjoitetaan joko ”according to the PEM-convention rules of origin” tai ”according to the transitional rules of origin”. 

Jos tuote täyttää samanaikaisesti sekä nykyisten että uusien alkuperäsääntöjen vaatimukset, toimija voi kirjoittaa molempien sääntöpohjien sääntöjen täyttyneen. Jos asiakirjassa on mainittu useita eri tuotteita, joiden alkuperä määritellään eri sääntökokonaisuuksien mukaan tai joita ei katsota lainkaan alkuperätuotteiksi, oikea tieto pitää merkitä selvästi jokaisen tuotteen kohdalle.

Alla on esimerkki valtuutetun viejän tekemästä merkinnästä, kun asiakirjan kaikki tuotteet luokitellaan alkuperätuotteiksi siirtymäsääntöjen perusteella. Jos asiakirjassa on useita eri tuotteita, joiden alkuperä on määritetty eri sääntöpohjien perusteella, tieto täytyy merkitä selvästi tuotekohtaisille riveille. Tällöin alkuperäilmoitukseen voi kirjoittaa esimerkiksi ”according to the transitional rules and PEM-Convention rules of origin as specified separately in the product list”.


The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .............. (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

........................................................................................................................................................................................

(Place and date) (3)

........................................................................................................................................................................................

(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)


Jos tietoa sovelletusta sääntökokonaisuudesta ei ole ilmoitettu lainkaan alkuperäselvityksessä, katsotaan toimijan noudattaneen nykyisiä PEM-konvention alkuperäsääntöjä.

Siirtymäsääntöjen hyödyntäminen jälkikäteen

Jos tuotteen alkuperän määritys on viejälle hankalaa esimerkiksi siksi, että kaikki tavarantoimittajat eivät pysty soveltamaan uusia sääntöjä, komissio suosittelee, että toimijat soveltavat nykyisiä alkuperäsääntöjä. 

Jos tuote ei kuitenkaan täytä nykyisten alkuperäsääntöjen tiukempia vaatimuksia tai viejä ei muusta syystä halua soveltaa nykyistä sääntökokonaisuutta, alkuperäselvitykset on mahdollista laatia siirtymäsääntöjen mukaan myös jälkikäteen. Tällöin viejä toimittaa tuotteet määrämaahan ilman alkuperäselvityksiä ja toimittaa selvitykset tuojamaahan sitten, kun tuotteen voidaan todeta täyttävän uusien alkuperäsääntöjen vaatimukset.

Kumulaatio

Alkuperäkumulaatiolle on uusissa alkuperäsäännöissä sovittu joustavammat ehdot. Useimpiin tuotteisiin voidaan soveltaa niin kutsuttua täyttä kumulaatiota kaikkien uudet säännöt hyväksyneiden maiden välillä. Tällöin alkuperää on mahdollista kerryttää, kun valmistus tapahtuu useassa eri sopimusmaassa. Harmonoidun järjestelmän (HS) jaksoihin 50–63 kuuluvien tekstiilien kohdalla kumulaatiota voi soveltaa kuitenkin vain kahdenvälisesti. Siirtymäsääntöjen mukaista kumulaatiota ei voida soveltaa ristiin nykyisten kumulaatiosääntöjen kanssa. Komissio julkaisee myöhemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä uusia sääntöjä koskevan taulukon nykyisten sääntöjen niin kutsutun Matrix-kumulaatiotaulukon rinnalle. Taulukossa on kumulaation soveltamismahdollisuudet eri sopimusmaiden välillä.

Riittävä valmistus – keskiarvojen käyttö

Siirtymäsääntöjen riittävän valmistuksen määritelmässä on otettu huomioon hankittujen tuotteiden kustannusten sekä valuuttakurssien vaihtelut tuotteiden alkuperän määrityksessä (siirtymäsäännöt 4 art. 3–6 k.). Viejä voi pyytää tulliviranomaisilta lupaa käyttää alkuperän määrittelyssä vientituotteen valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten hankintahintojen keskiarvoa sekä vapaasti tehtaalta -hinnan keskiarvoa. Keskiarvojen pitää kuitenkin perustua ostoihin ja myynteihin riittävän pitkältä ajalta. Viejien lisäksi myös tavarantoimittajat voivat pyytää lupaa keskiarvojen soveltamiseen tavarantoimituksissa. Komissio on julkaissut tarkemmat ohjeet keskiarvojen käytöstä PEM-siirtymäsääntöjen oppaassa. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi siitä, millaisille tuotteille menetelmää on mahdollista soveltaa ja miten ajanjaksot määritellään keskiarvohintojen laskemisessa.

Toleranssit

Siirtymäsäännöissä muiden kuin alkuperäainesten yleistä toleranssia eli sallittua enimmäismäärää on pääosin nostettu 10 prosentista 15 prosenttiin. HS-nimikkeistön jaksoihin 50–63 kuuluvien tekstiilituotteiden toleranssit on kuitenkin määritelty erikseen (siirtymäsäännöt liite 1, tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä edeltävät huomautukset 6 ja 7). 

Kirjanpidollinen erottelu

Siirtymäsäännöissä on vähemmän vaatimuksia kirjanpidolliselle erottelulle kuin nykyisissä PEM-konvention säännöissä. Jotta toimija voi nykyisten sääntöjen mukaan saada luvan varastoida aineksia erottelematta niitä fyysisesti toisistaan, keskenään korvattavissa olevien ei-alkuperäainesten ja alkuperäainesten erillisvarastoinnin täytyy aiheuttaa sille kohtuuttomia kuluja tai merkittäviä vaikeuksia. Siirtymäsäännöissä ei ole enää vastaavia vaatimuksia, vaan toimijat voivat säilyttää ei-alkuperä- ja alkuperäaineksia samoissa tiloissa, kun ne pitävät tätä liiketoimintansa kannalta tarpeellisena.

Kuljetukset sopimusmaiden välillä

Siirtymäsäännöissä on myös vähemmän rajoituksia tuotteiden kuljettamiselle. Nykyisissä säännöissä on suoria kuljetuksia koskeva vaatimus, mutta siirtymäsääntöjen mukaan myös kolmansien maiden alueen kautta kuljetettavat alkuperätuotteet voivat saada etuuskohtelun. Kuljetusreitille ei siis enää ole ehtoja, mutta tavaroita ei edelleenkään saa muuttaa kuljetuksen tai välivarastoinnin aikana.

Tullinpalautukset

Uusissa siirtymäsäännöissä tullinpalautuksia koskeva kielto poistuu kaikilta muilta paitsi HS-nimikkeistön jaksoihin 50–63 kuuluvilta tekstiilituotteilta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kolmannesta maasta peräisin olevaa tuotetta jalostetaan unionissa sisäisen jalostuksen menettelyssä niin, että se määritellään alkuperätuotteeksi, sille voidaan laatia alkuperäselvitys PEM-siirtymäsäännöt hyväksyneeseen maahan ilman, että jalostusmenettelyyn asettamisen aikana suspendoidut tullit kannetaan jälkikäteen. 

Alkuperäselvitykset

Kun viejä soveltaa siirtymäsääntöjä, se voi antaa alkuperäselvityksen etuuskohteluun oikeutetuista tuotteista joko perinteisesti EUR.1-alkuperätodistuksella tai alkuperäilmoituksella. Lisäksi sääntöihin sisältyy mahdollisuus antaa alkuperäselvitys rekisteröityjen viejien REX-järjestelmässä. Järjestelmän käytöstä pitää kuitenkin sopia erikseen osapuolien kahdenvälisissä sopimuksissa, joten toistaiseksi REX-järjestelmä ei ole PEM-alueella käytössä. 

EUR.1-tavaratodistuksessa tai alkuperäilmoituksessa on oltava maininta siitä, kumpia sääntöjä on sovellettu. Kumulaatiota sovellettaessa tiedot tuotteiden alkuperän muodostumisesta pitää uusien sääntöjen mukaan ilmoittaa aina EUR.1-tavaratodistuksella, koska siirtymäsäännöissä EUR-MED-tavaratodistuksia ei enää käytetä. EUR.1-tavaratodistukseen pitää myös kirjoittaa englanniksi ”Cumulation applied with...” ja merkitä maat, joiden alkuperää olevia aineksia valmistuksessa on käytetty.

Tulli-ilmoituksissa pitää käyttää uusien siirtymäsääntöjen asiakirjakoodeja:

 • U075 = EUR.1-tavaratodistukselle, kun asiakirjan kentässä 7 on ilmaistuna "Transitional Rules”.
 • U076 = Alkuperäilmoitukselle, kun ilmoituksella on merkintä “origin according to the transitional rules”.

Lähetyksille, jotka sisältävät enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita, ei ole omaa asiakirjakoodia, vaan kaikki alkuperäilmoitukset ilmoitetaan tulli-ilmoituksessa koodilla U076.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotekohtaiset säännöt ovat uusissa siirtymäsäännöissä pääosin joustavampia kuin aiemmin. Esimerkiksi ei-alkuperäainesten sallittua osuutta lopputuotteessa on useiden tuotteiden kohdalla nostettu 40 prosentista 50 prosenttiin. Toimijan pitää kuitenkin aina varmistaa alkuperävaatimukset jokaiselle tuotteelle. Esimerkiksi eräillä maataloustuotteilla, kuten nimikeryhmän 1901 mallasuutteella, on siirtymäsäännöissä tiukemmat ehdot sokerin käytölle kuin nykyisissä PEM-alueen alkuperäsäännöissä.

Useimpien tuotteiden kohdalla on niin, että jos tuote laskettiin etuuskohteluun oikeuttavaksi alkuperätuotteeksi nykyisen tuotekohtaisen alkuperäsäännön perusteella, täyttää se todennäköisesti ehdot myös uuden säännön perusteella. Toimijan täytyy kuitenkin aina varmistaa tuotekohtainen sääntö sekä se, että muut siirtymäsääntöjen alkuperätuotteelle asetetut vaatimukset täyttyvät. 

Lisätietoa komission verkkosivuilla:
ROSA-työkalu, jolla vientituotteen alkuperän voi määrittää
Paneurooppa-Välimerialueen sivusto
PEM-siirtymäsäännöt hyväksyneiden maiden luettelo sekä maiden kahdenväliset sopimusasiakirjat EU:n kanssa
Yleistä tietoa etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä
Lisätietoa Tullin sivuilla:
Valtuutettu viejä

Etuuskohtelutiedotteet