Hoppa till innehåll

Nya parallella Europa-Medelhavstäckande regler om ursprung

Utgivningsdatum 27.8.2021 9.44
Pressmeddelande

EU och avtalsländerna inom Europa-Medelhavsområdet (PEM) har redan i många år förhandlat om revidering av ursprungreglerna inom PEM-området. Målet har varit att modernisera reglerna så att de bättre tar hänsyn till behoven inom modern handel och annan affärsverksamhet samt  gör transporterna smidigare.

Vid ett tekniskt PEM-möte 5.2.2020 beslöt man om införande av de nya ursprungsreglerna. De införs först mellan sådana PEM-avtalsländer som hittills meddelat att de godkänner de nya ursprungsreglerna. De nya ursprungsreglerna tillämpas som övergångsregler (transitional rules) tills revideringen av PEM-konventionen slutförts i sin helhet och alla avtalsländer godkänt de nya reglerna.

Tillämpning av nya övergångsregler och nuvarande ursprungsregler

Från och med den 1 september 2021 är det möjligt att tillämpa de nya övergångsreglerna i alla länder som godkänt de nya reglerna. EU har redan för sin del godkänt införandet av övergångsreglerna, men i många avtalsländer pågår den nationella godkännandeprocessen fortfarande. Det finns också länder som meddelat att de inte kan godkänna de nya ursprungsreglerna. Därför börjar man inom PEM-avtalsområdet parallellt tillämpa två olika uppsättningar av ursprungsregler tills alla länder godkänt de nya reglerna. 

De nuvarande ursprungsreglerna kan fortfarande tillämpas också i de länder där de nya reglerna godkänts eller kommer att godkänns. Ekonomiska aktörer i dessa länder kan för varje varusändning själv välja vilken uppsättning av ursprungsregler de iakttar. Två olika regeluppsättningar kan dock inte tillämpas i kors, eftersom exportproduktens ursprung i sin helhet ska fastställas antingen enligt de nuvarande eller enligt de reviderade ursprungsreglerna. Därför ska tillverkaren av en exportprodukt före upprättande av ursprungsbevis också säkerställa att t.ex. alla varuleverantörer av de delar som används i produkten tillämpar samma regeluppsättning.  

Valet av aktören kan också bero på i vilken takt andra aktörer i leveranskedjan börjar tillämpa de nya reglerna. Kommissionen har på sin webbplats publicerat en guide om övergångsreglerna (Guidance Transitional PEM Rules of Origin), som är avsedd för alla företag som idkar import och export inom PEM-området eller är delaktiga i leveranskedjorna före exporten.

Länderna som godkänt PEM-övergångsreglerna, läget 24.8.2021

Utöver Europeiska unionen börjar följande avtalsländer inom PEM-området tillämpa de nya övergångsreglerna den 1 september 2021: 

 • Albanien 
 • Färöarna 
 • Island
 • Jordanien
 • Norge 
 • Schweiz (inkl. Liechtenstein)

I följande länder pågår godkännandeprocessen fortfarande och tidtabellen för när de börjar tillämpa de nya reglerna är ännu öppen:

 • Bosnien och Hercegovina 
 • Egypten
 • Georgien 
 • Israel
 • Kosovo
 • Libanon
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Palestina
 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Turkiet

PEM-avtalsländer som inte tillämpar övergångsreglerna

Alla avtalsländer inom PEM-området är ännu inte redo att godkänna de nya ursprungsreglerna. I dessa länder tillämpar man tills vidare enbart de nuvarande ursprungsreglerna. Produkter som exporteras till ett sådant land kan inte beviljas förmånsbehandling på basis av de nya övergångsreglerna, utan exportören ska fastställa produktens rätt till förmånsbehandling enligt de nuvarande ursprungsreglerna. I övergångs¬reglerna finns ofta mera flexibla produktspecifika ursprungsregler än i de nuvarande reglerna. Därför ska man vara särskilt noggrann när man fastställer en produkts ursprung, om företaget exporterar samma produkter både till ett land där övergångsreglerna tillämpas och till ett land där de tills vidare inte tillämpas. 

Om en ekonomisk aktör exporterar produkter till länder där övergångsreglerna inte tillämpas, är det bra att aktören aktivt följer hur läget utvecklas. EU förhandlar fortfarande också med dessa länder för att man inom PEM-området till slut ska kunna tillämpa bara en enda uppsättning ursprungsregler. Följande länder har ännu inte meddelat att de godkänner övergångsreglerna:

 • Algeriet
 • Marocko
 • Tunisien 

Nya eller nuvarande ursprungsregler?

Ekonomiska aktörer måste bestämma sig om de tillämpar de nuvarande ursprungsreglerna eller de nya övergångsreglerna. Om de tillämpar övergångsreglerna ska varornas ursprung enbart fastställas enligt övergångsreglerna. Likaså om de tillämpar de nuvarande ursprungsreglerna enligt PEM-konventionen ska ursprunget fastställas enligt de reglerna. Förbudet att tillämpa reglerna i kors gäller också tillämpning av kumulation.

Valet av ursprungsreglerna påverkas i första hand av tre saker:

 1. Uppfyller exportprodukten de allmänna villkoren för ursprungsprodukt och de produktspecifika villkoren för bearbetning också enligt de nya reglerna?
 2. Tillämpar de varuleverantörer som tillverkaren av exportprodukten anlitar de nya eller nuvarande reglerna? 
 3. Tillämpar destinationslandet för exporten de nya eller bara de nuvarande reglerna?

Det kan hända att man måste fatta beslutet om tillämpningen av reglerna skilt för varje varusändning, om man exporterar en viss produkt både till länder där övergångsreglerna tillämpas och till länder där de tills vidare inte tillämpas.  

Anteckningarna i ursprungsbevis när övergångsreglerna tillämpas

Kommissionen rekommenderar att exportörer och varuleverantörer anger i ursprungsbevisen och leverantörsdeklarationerna enligt vilka regler produkternas ursprung fastställts. Om ursprunget fastställts enligt de nuvarande ursprungsreglerna i PEM-konventionen ska man skriva ”PEM-convention rules of origin” i ursprungsbeviset. Om man tillämpat övergångsreglerna ska man skriva ”transitional rules of origin”. I varucertifikat EUR.1 ska denna uppgift anges i fält 7. 

Exportören anger i ursprungsdeklarationer den tillämpade regeluppsättningen efter den egentliga deklarationstexten. Efter texten ”these products are of ............... preferential origin” anger man antingen ”according to the PEM-convention rules of origin” eller ”according to the transitional rules of origin”. 

Om produkten samtidigt uppfyller villkoren enligt både de nuvarande och de nya ursprungsreglerna, kan aktören ange att reglerna enligt båda uppsättningarna är uppfyllda. Om ett dokument innehåller flera olika produkter vars ursprungsstatus fastställs enligt olika regeluppsättningar eller som inte alls anses som ursprungsprodukter, ska man tydligt ange rätt uppgift vid varje produkt.

Nedan finns ett exempel på en anteckning som exportören gjort när alla produkter i ett dokument klassificeras som ursprungsprodukter enligt övergångsreglerna. Om ett dokument innehåller flera olika produkter vars ursprungsstatus fastställts enligt olika regeluppsättningar, ska man tydligt ange uppgiften på de produktspecifika raderna. Då kan man i ursprungsdeklarationen ange t.ex. ”according to the transitional rules and PEM-Convention rules of origin as specified separately in the product list”.
 


The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .............. (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

........................................................................................................................................................................................

(Place and date) (3)

........................................................................................................................................................................................

(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)


Om ingen uppgift om den tillämpade regeluppsättningen angetts i ursprungsbeviset, anses aktören ha tillämpat de nuvarande ursprungsreglerna enligt PEM-konventionen.

Att utnyttja övergångsreglerna i efterhand

Om det är svårt för exportören att fastställa en produkts ursprung t.ex. på grund av att alla varuleverantörer inte kan tillämpa de nya reglerna, rekommenderar kommissionen att aktörerna tillämpar de nuvarande ursprungsreglerna. 

Om produkten emellertid inte uppfyller de strängare villkoren enligt de nuvarande ursprungsreglerna eller om exportören av någon annan anledning inte vill tillämpa dessa regler, är det möjligt att upprätta ursprungsbevisen enligt övergångsreglerna också i efterhand. Då levererar exportören produkterna till destinationslandet utan ursprungsbevis och levererar bevisen till importlandet när produkten kan anses uppfylla kriterierna enligt de nya ursprungsreglerna. 

Kumulation

I fråga om ursprungskumulation är villkoren mer flexibla i de nya ursprungsreglerna. Den så kallade fulla kumulationen kan tillämpas på de flesta produkter mellan alla länder som godkänt de nya reglerna. Då är det möjligt att ackumulera ursprung när tillverkningen sker i flera avtalsländer. I fråga om textilier enligt kapitlen 50–63 i det harmoniserade systemet (HS) kan kumulation dock bara tillämpas bilateralt. Kumulation enligt övergångsreglerna kan inte tillämpas i kors med de nuvarande reglerna om kumulation. Kommissionen publicerar senare i Europeiska unionens officiella tidning en tabell gällande de nya reglerna vid sidan av den s.k. Matrix-kumulationstabellen som gäller de nuvarande reglerna. I tabellen anges möjligheterna för tillämpning av kumulation mellan de olika avtalsländerna.

Tillräcklig bearbetning – användning av genomsnittspriser

I definitionen av tillräcklig bearbetning i övergångsreglerna beaktas fluktuationer i kostnader för de anskaffade produkterna och valutakurser vid fastställande av produkters ursprung (art. 4.3–4.6 i övergångsreglerna). Exportören kan be tullmyndigheten om tillstånd att vid fastställande av ursprung använda genomsnittet av anskaffningspriserna för de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen samt genomsnittet av priset fritt fabrik.  Genomsnitten ska dock baseras på inköp och försäljningar som skett under en tillräckligt lång tidsperiod. Också varuleverantörer kan be om tillstånd att tillämpa genomsnittspriser vid varuleveranser. Kommissionen har publicerat närmare anvisningar om användningen av genomsnittspriser i guiden om PEM-övergångsreglerna. I guiden beskrivs till exempel på vilka produkter det är möjligt att tillämpa metoden och hur tidsperioderna fastställs vid beräkning av genomsnittspriserna.

Toleranser 

I övergångsreglerna har den allmänna toleransen för icke-ursprungsmaterial, dvs. den högsta tillåtna mängden, höjts från 10 procent till 15 procent. Toleranserna för textilprodukter enligt kapitlen 50–63 i HS-nomenklaturen har dock fastställts separat (bilaga 1, anmärkningarna 6 och 7 före de produktspecifika ursprungsreglerna). 

Bokföringsmässig uppdelning

I övergångsreglerna finns färre krav på bokföringsmässig uppdelning än i de nuvarande reglerna enligt PEM-konventionen. Om aktören enligt de nuvarande reglerna vill få tillstånd att lagra material utan att skilja åt dem fysiskt, måste aktören åsamkas orimliga kostnader eller betydande svårigheter av att lagra fungibla material med eller utan ursprungsstatus separat. I övergångsreglerna finns det inte längre något sådant krav utan aktörer kan lagra material med eller utan ursprungsstatus i samma lokaler när de anser detta vara behövligt med tanke på affärsverksamhet. 

Transporter mellan avtalsländer

I övergångsreglerna finns också färre krav gällande transport av produkterna. I de nuvarande reglerna finns ett krav på direkttransport, men enligt övergångsreglerna kan också ursprungsprodukter som transporteras via ett tredje lands territorium få förmånsbehandling. Det ställs alltså inte längre villkor för transportrutten, men varorna får inte i fortsättningen heller ändras under transporten eller mellanlagringen.

Tullrestitution

I de nya övergångsreglerna slopas förbudet mot tullrestitution för alla produkter utom textilprodukter som omfattas av HS-kapitlen 50–63. Detta innebär att när en produkt med ursprung i tredje land förädlas i unionen under förfarandet för aktiv förädling så att produkten får status som ursprungsprodukt, kan man upprätta ett ursprungsbevis för produkten till ett land som godkänt PEM-övergångsreglerna utan att de tullar som inte tagits ut vid tidpunkten för hänförandet till förädlingsförfarandet skulle tas ut i efterhand. 

Ursprungsbevis

När exportören tillämpar övergångsreglerna kan den utfärda ett ursprungsbevis för förmånsberättigade produkter antingen traditionellt med ett varucertifikat EUR.1 eller med en ursprungsdeklaration. Därtill ingår i reglerna en möjlighet att utfärda ursprungsbeviset i registrerade exportörers REX-system.  Man måste dock komma överens om användningen av systemet genom bilaterala överenskommelser, vilket gör att REX-systemet tills vidare inte används inom PEM-området.  

Varucertifikatet EUR.1 eller ursprungsdeklarationen ska vara försett med uppgift om vilka regler som tillämpats. Vid tillämpning av kumulation ska uppgifterna om hur produkternas ursprung kommit till enligt de nya reglerna alltid anges i varucertifikat EUR.1, eftersom varucertifikat EUR-MED inte längre används i övergångsreglerna. I varucertifikat EUR.1 ska man också på engelska skriva  ”Cumulation applied with...” och ange de länder där det material som använts vid tillverkningen har haft sitt ursprung.

I tulldeklarationen ska man använda dokumentkoder enligt de nya övergångsreglerna:

 • U075 = varucertifikat EUR.1, när certifikatets fält 7 försetts med "Transitional Rules”.
 • U076 = ursprungsdeklaration, när deklarationen har texten “origin according to the transitional rules”.

Det finns ingen kod för sändningar som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro, utan alla ursprungsdeklarationer anges i tulldeklarationen med koden U076. 

Produktspecifika ursprungsregler

De produktspecifika ursprungsreglerna är i de nya övergångsreglerna oftast mer flexibla än tidigare. Till exempel har den tillåtna andelen icke-ursprungsmaterial i slutprodukten höjts från 40 procent till 50 procent för många produkter. Aktören ska dock alltid säkerställa vilka ursprungsvillkor som gäller för varje produkt. Till exempel har vissa jordbruksprodukter, t.ex. maltextrakt enligt HS-nummer 1901, i övergångsreglerna strängare krav på användning av socker än i de nuvarande ursprungsreglerna inom PEM-området.

I fråga om de flesta produkter är det så att om produkten anses som förmånsberättigad ursprungsprodukt enligt någon nuvarande produktspecifik ursprungsregel så uppfyller produkten sannolikt också villkoren enligt en ny regel. Aktören ska dock alltid kontrollera den produktspecifika regeln samt se till att andra krav som enligt övergångsreglerna ställs på ursprungsprodukten uppfylls. 

Mera information på kommissionens webbplats:
ROSA-verktyg för fastställande av exportprodukters ursprung
Webbplats för Europa-Medelhavsområdet
Förteckning över länder som godkänt PEM-övergångsreglerna samt ländernas bilaterala avtalshandlingar med EU
Allmän information om förmånsberättigande ursprung
Mera information på Tullens webbplats:
Godkänd exportör

Meddelanden om förmånsbehandling