Godkänd exportör

Godkända exportörer har rätt att upprätta faktura- och ursprungsdeklarationer oberoende av ursprungsprodukternas värde i exportförsändelsen. De har också rätt att själv bestyrka varucertifikat A.TR. Tillståndet att verka som godkänd exportör beviljas av Tullens tillståndscentral. Tillståndet som godkänd exportör kan på ansökan beviljas eller utvidgas till att förutom export från det land där exportören är etablerad även omfatta export från andra EU-länder.

Den godkända exportören får ett tillståndsnummer som börjar med FI och som exportören ska ange i sina faktura- och ursprungsdeklarationer. Texterna för faktura- och ursprungsdeklarationer som upprättas av godkända exportörer är desamma som för deklarationer som upprättas av vanliga exportörer.

En godkänd exportör behöver inte underteckna deklarationen, eftersom denne redan vid ansökan om tillståndet i enlighet med tillståndsförfarandet i Finland har förbundit sig att ansvara för dessa deklarationer. Det är ändå bra att anteckna namnet på företagets ansvarsperson invid eller nära deklarationen.

Tullmyndigheterna övervakar hur godkända exportörer använder sina tillstånd. Tillståndet kan dras in om exportören inte längre uppfyller förutsättningarna för tillståndet eller använder tillståndet på fel sätt.

Att själv bestyrka varucertifikat A.TR.

Beslutet om tillstånd att verka som godkänd exportör omfattar även rätten att med en särskild stämpel själv bestyrka varucertifikat A.TR. vid export av produkter som omfattas av tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet.

Villkor för beviljande av tillstånd

Exportören har återkommande export till EU:s avtalsländer eller till Turkiet eller bara sporadisk export Till Sydkorea.

Exportören ger tullmyndigheten behövliga garantier för att varornas ursprungsstatus ska gå att kontrollera.

För bestyrkande av varucertifikat A.TR. vid export av tullunionsprodukter till Turkiet ska exportören garantera att varornas tullstatus, dvs. att de befinner sig i fri omsättning, kan bevisas och kontrolleras.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Godkänd exportör

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag