Hoppa till innehåll

Uppgifters och handlingars offentlighet - Förtullningsuppgifter

Vilken information innehåller förtullningsuppgifterna?

Förtullningsuppgifterna innehåller bland annat följande information om tullklareringar:

 • olika parter (t.ex. importör, exportör, speditionsfirma, säljare, köpare, mottagare, förmedlare eller kontaktperson), som kan vara organisationer eller privatpersoner
 • deklareringssätt och -tidpunkt
 • dokument och bilagor
 • tullförfarande både på allmän nivå (t.ex. import, export, transitering) och på mer detaljerad nivå (t.ex. övergång till fri omsättning)
 • varornas varukoder
 • varornas landsuppgifter (avgångs-, destinations- och ursprungsland)
 • punktskatter, mervärdesskatter och andra tullavgifter
 • beslut, omprövningar och ogiltigförklaringar
 • ändringar som inverkar på statistikföring
 • transportmedel
 • garantier
 • varornas värde

I vilket syfte används informationen?

Tullen samlar in förtullningsuppgifter för handläggning av tullklareringar samt för fastställande av tullar och skatter. Förtullningsuppgifterna används för att sammanställa statistik över utrikeshandeln med varor.

Därtill förmedlas förtullningsuppgifter via ett övervakningssystem (FISU) till EU-kommissionen för statistikföring. I EU-länderna insamlas tullklareringsuppgifterna enhetligt enligt datamodellen som grundar sig på EU:s tullkodex.

Datasystem

 • nationell tariffdatabas (TARIC)
 • import och tullagring (UTU, ITU, IMU)
 • export (ELEX)
 • transitering (NCTS)
 • Ålands skattegräns (ALA)
 • införsel- och utförseldeklarationer (AREX)
 • kvoter (TQs, KIPY)
 • Surveillance-övervakningssystem (TQS, FISU)
 • bindande klassificeringsbesked (EBTI)
 • övervakning i förväg (SIGL3)
 • kvoter för ryskt trä (SIGL Wood)
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden
 • registrerade exportörer (REX)
 • ansökningar om tullkvoter för trä
 • tillståndsdokument (CERTEX)

Hur kan jag få information?

En del information är offentlig och en del är sekretessbelagd. En del av uppgifterna är fritt tillgängliga och en del kan fås genom att göra en begäran om information.

Fritt tillgänglig information:

Det finns inga förtullningsuppgifter som är fritt tillgängliga.

Information som fås med begäran om information:

En del av förtullningsuppgifterna är företagshemligheter eller säkerhetsklassificerade uppgifter som är sekretessbelagda (24 § 1 mom. 7, 8 och 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet).

Förtullningsuppgifter kan begäras om sådana tullklareringar, där den som begär att få uppgifterna har varit en av parterna. Man kan också uträtta ärenden för ett företags eller samfunds räkning med en fullmakt.

Ett företag och personer som befullmäktigats av företaget kan se uppgifter som gäller företagets tullärenden i tjänsten Egna uppgifter genom att identifiera sig i Tullens e-tjänster på webbplatsen tulli.fi. Därtill kan man få offentliga uppgifter om tullklareringar med en begäran om information, om uppgifterna har specificerats tillräckligt noggrant i begäran.

Anvisning för begärande av information

Skicka begäran om information till Tullens arkiv. Se anvisning.

Om begäran om information gäller uppgifterna i en elektronisk tullklarering, ange de uppgifter som behövs för att identifiera informationen, till exempel

 • partens identifikation (t.ex. FO-nummer, personbeteckning) och roll (t.ex. importör, exportör, speditionsfirma, säljare, köpare, mottagare, förmedlare eller kontaktperson)
 • tidpunkt
 • MRN-nummer eller annan specificerande identifierare
 • tullbehandling (t.ex. import, export, transitering)
 • tullförfarande (t.ex. övergång till fri omsättning)
 • typ av dokument.