Behandling av personuppgifter vid Tullaboratoriet

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas vid Tullaboratoriets olika uppgifter, vilka är: 

 • styr- och utvecklingsuppgifter
 • Tullens kontrollundersökningar av konsumtionsvaror, livsmedel, bränslen och beskattning 
 • undersökningar på uppdrag av olika myndigheter och företag
 • övervakning av produkter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter och växtsundhetskontroller vid kommersiell import
 • provtagning
 • Tullaboratoriets kvalitetssäkring. 

I Tullaboratoriets datasystem behandlas personuppgifter också i Tullens produktsäkerhetsenhets uppgifter, som är:

 • myndighetsuppgifter som hänför sig till produktsäkerhetstillsyn
 • beslut som fattas med stöd av livsmedelslagen, konsumentsäkerhetslagen, lagen om kosmetiska produk-ter och kemikalielagen och åtgärder som dessa föranleder.

Personuppgiftskategorier

I Tullaboratoriet sparas eller kan sparas följande uppgifter: 

 • uppgifter om företag och företags personal, t.ex. för- och efternamn, e-postadresser, telefonnummer, adress, information om säkerhetsutredning och dess giltighetstid samt FO-nummer
 • kunders och tullanställdas för- och efternamn, kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer och adress samt vid behov registernummer för fordon och transportmedel

Vid Tullaboratoriet och produktsäkerhetsenheten kan personuppgifter kategoriseras enligt följande: 

 • personuppgifter som gäller Tullaboratoriets styrnings- och utvecklingsuppgifter
 • personuppgifter som anknyter till Tullens provtagningar, övervakning av produkter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter, växtsundhetskontroller och laboratorieundersökningar
 • personuppgifter som används för att upprätthålla kvaliteten vid Tullaboratoriet
 • personuppgifter för företags kontaktpersoner som ingår i produktsäkerhetsenhetens beslut och anmälningar
 • tjänsteleverantörers personer som godkänts att arbeta i Tullaboratoriets lokaler.

Källor till personuppgifter

Personuppgifter fås från Tullens olika enheter/avdelningar, företag eller från personerna själva.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Uppgifter som Tullaboratoriet besitter lämnas ut till produktsäkerhetsenheten, Livsmedelsverket och Säkerhets- och kemikalieverket enligt lagstiftningen och myndighetsuppgifterna. Till företag lämnas deras egna uppgifter ut enligt överenskommelse. 

Uppgifter som produktsäkerhetsenheten besitter lämnas ut till Livsmedelsverket och Säkerhets- och kemikalieverket enligt lagstiftningen och myndighetsuppgifterna. Till företag lämnas deras egna uppgifter ut enligt överenskommelse.

I syfte att sköta myndighetsuppgifter kan uppgifter överföras till Tullens övriga funktioner eller andra parter, vilka är Skatteförvaltningen, polisen, miljöministeriet, kommunerna, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Institutet för hälsa och välfärd samt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Uppgifter kan också överföras till Riksarkivet till den del som de omfattas av bestämmelserna om varaktigt förvar.

Vid Tullaboratoriet och produktsäkerhetsenheten behandlas personuppgifter av tullanställda i enlighet med deras användarrättigheter.

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in via Tullaboratoriets processer sparas så länge som de lagstadgade förpliktelserna förutsätter och enligt den i uppdraget överenskomna tiden, vilket är 6–25 år.

När den lagstadgade lagringsgrunden för personuppgifter upphör att gälla raderas uppgifterna enligt normalt förfarande vid Tullen på basis av en årlig genomgång.

Personuppgiftsansvarigas kontaktperson och ytterligare information

Anu Kallinen
anu.kallinen@tulli.fi