Hoppa till innehåll

Transaktionsvärde vid fastställande av tullvärde

Tullvärdet på en importvara baserar sig i första hand på varans transaktionsvärde, dvs, varans pris. Transaktionsvärdet avser det pris som har betalats eller enligt ett avtal ska betalas för varorna när de säljs för export till EU:s tullområde.

Varornas transaktionsvärde fastställs vid tidpunkten för godtagande av tulldeklarationen så att det grundas på den försäljning av varorna som ägde rum omedelbart innan varorna fördes in i EU:s tullområde. Om varorna säljs till EU:s tullområde först när de är i ett tillfälligt lager eller hänförda till tullagerförfarandet, kan tullvärdet fastställas på grundval av denna försäljning.

Tullvärdet kan fastställas på grundval av transaktionsvärdet på följande villkor  

För att man ska kunna använda transaktionsvärdet som grund för tullvärdet måste följande villkor uppfyllas:

1. Köparen och säljaren är inte varandra närstående eller deras närståenderelation har inte påverkat priset. Läs mer om närståenderelation.

2. Köparens rätt att förfoga över eller använda varorna har inte begränsats på annat sätt än

 • genom begränsningar som lag eller myndigheter inför eller kräver i EU
 • genom begränsningar som gäller varornas geografiska återförsäljningsområde
 • genom begränsningar som inte väsentligt påverkar varornas tullvärde.

3. Försäljningen eller priset är inte beroende på villkor eller ersättningar vilkas värde inte kan bestämmas med avseende på de varor som ska värderas.

4. Ingen del av förtjänsten från köparens återförsäljning, förfogande eller användning av de importerade varorna direkt eller indirekt tillfaller säljaren, om ingen lämplig justering kan göras.

Tillägg till och avdrag från transaktionsvärdet

När du fastställer tullvärdet utifrån transaktionsvärdet ska vissa tillägg eller avdrag göras i transaktionsvärdet. Defekta och skadade varors minskade värde samt rabatterna påverkar också transaktionsvärdet.

Lägg följande poster till  transaktionsvärdet, om de inte redan ingår i det pris som betalats eller ska betalas:

1. Följande poster om köparen ansvarar för dem och de inte redan ingår i det pris som betalats eller ska betalas för varorna:

 • provisioner och mäklararvoden, med undantag för inköpsprovisioner
 • kostnader för förpackningar, om förpackningen behandlas i tullsyfte som en del av varan
 • emballeringskostnader, inklusive kostnader för arbete och material. 

2. Värdet på följande varor och tjänster, om de tillhandahållits direkt eller indirekt av köparen utan kostnad eller till nedsatt pris för användning i samband med framställning och försäljning för export av de importerade varorna, i den utsträckning detta värde inte ingår i det pris som har betalats eller ska betalas för varorna:

 • material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de importerade varorna
 • verktyg, matriser, formar och liknande artiklar som använts vid framställningen av de importerade varorna
 • material som förbrukats vid framställningen av de importerade varorna.
 • konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete, ritningar och skisser som utförts utanför EU och är nödvändiga för framställningen av de importerade varorna.

3. Royaltyer och licensavgifter som avser de varor som ska värderas och som köparen ska betala, antingen direkt eller indirekt, som ett villkor för försäljning av varorna, i den utsträckning dessa royaltyer och avgifter inte ingår i det pris som faktiskt har betalats eller ska betalas.

4. Värdet av den del av förtjänsten av varje efterföljande återförsäljning, förfogande eller användning av importerade varor som direkt eller indirekt tillfaller säljaren.

5. Följande kostnader fram till den plats där varorna har förts in i EU:s tullområde: 

 • kostnaderna för transport och försäkring av de importerade varorna
 • kostnaderna för lastning och hantering som hänför sig till transporten av de importerade varorna.

1. Transportkostnader för varor efter att de anlänt till den plats där de förs in till EU:s tullområde.

2. Kostnader för arbete med konstruktion, uppförande, sammansättning, underhåll eller tekniskt bistånd som utförts efter att de importerade varorna, såsom industrianläggningar, maskiner eller utrustning, förts in till EU:s tullområde.

3. Räntekostnader enligt en överenskommelse om finansiering som ingåtts av köparen gällande köpet av de importerade varorna. Köparen ska vid behov påvisa att

 • varorna de facto säljs till det pris som uppgetts som det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för dem
 • den räntesats som begärts inte överstiger den nivå som är vanlig för sådana transaktioner i det land där och vid den tidpunkt då finansieringen tillhandahölls.

4. Betalning för rätten att reproducera de importerade varorna i EU

5. Inköpsprovisioner

6. Importtullar eller andra avgifter som ska betalas i EU på grund av importen eller försäljningen av varorna

7. Betalningar som gjorts av köparen för rätten att distribuera och återförsälja de importerade varorna,  om dessa betalningar inte är en förutsättning för försäljningen av varorna för export till EU.

Defekta varor

När säljaren ändrar varans pris till förmån för köparen på grund av att varan varit defekt, kan ändringen beaktas i transaktionsvärdet. För att defekterna hos varan ska kunna beaktas ska följande villkor uppfyllas:

 • Varorna var defekta vid tidpunkten för frigörande av dem till fri omsättning.
 • Säljaren gjorde ändringen för att ersätta för felet antingen enligt ett kontrakt mellan köparen och säljaren eller med stöd av lagstiftning.

Skadade varor

Om varor försvinner eller skadas före övergången till fri omsättning, kan transaktionsvärdet justeras neråt i förhållande till de försvunna eller skadade varornas värde.

Rabatten måste hänföra sig till de importerade varorna. Vid tidpunkten för fastställande av tullvärdet måste det finnas en avtalsenlig rätt till rabatten.

Rabatter kan beviljas i tre olika situationer:

 1. Rabatten är tillgänglig för köparen som vid värdebestämningstidpunkten betalat en summa i vilken denna rabatt har beaktats (en rabatt som syns i faktureringspriset).
 2. Rabatten är tillgänglig för köparen som vid värdebestämningstidpunkten ändå inte betalat en summa där rabatten syns.
 3. Någon rabatt föreligger inte vid värdebestämningstidpunkten (säljaren lämnar ett erbjudande retroaktivt).

Om rabatten redan vid värdebestämningstidpunkten gjorts på det pris som faktiskt betalats eller ska betalas är detta pris en avgörande faktor med tanke på fastställandet av tullvärdet.

 • En rabatt som redan vid värdebestämningstidpunkten tillämpas av en orsak eller på en nivå som anges i försäljningsavtalet godtas, om rabatten finns angiven i de dokument som visats upp för Tullen i samband med importen av varorna.
 • Beräkningen av rabatten behöver nödvändigtvis inte framgå av fakturan även om den normalt gör det.

Om det vid värdebestämningstidpunkten föreligger en avtalsmässig rätt till rabatten, kan den godtas även om det faktiska beloppet av rabatten skulle återspeglas i det betalade priset först senare.

Om priset på de importerade varorna inte har betalats vid värdebestämningstidpunkten är det möjligt att fastställa rabatten och det slutliga priset bara på grundval av de uppgifter som står till förfogande. I en sådan situation beror användningen av transaktionsvärdet som grund för tullvärdet på om rabatten medgivits och om dess storlek fastställs vid värdebestämningstidpunkten.

 • Om det är fråga om en retroaktiv rabatt (t.ex. mängdrabatt vid årets slut) kan den beaktas vid fastställande av tullvärdet om man påvisar att rätten till rabatten har funnits vid värdebestämningstidpunkten.

Det är inte nödvändigt att fastställa huruvida en viss rabatt är normalt handelsbruk eller om den också beviljas andra köpare.

Det pris som skulle betalas för varan vid värdebestämningstidpunkten ska vanligtvis användas som grund för tullvärdet. En rabatt som beviljas först efter värdebestämningstidpunkten (t.ex. vid årets slut) beaktas inte. Rätten till rabatten måste ha existerat vid värdebestämningstidpunkten.

Rabatter som i allmänhet godtas

 • kassarabatt, dvs. rabatt som bestäms enligt betalningstidpunkt
 • mängdrabatt till den del den gäller de varor som är föremål för fastställande av tullvärdet
 • återförsäljarrabatt
 • stamkundsrabatt
 • introduktionserbjudande
 • rabatter på modeller och varuprov
 • mäss- och utställningserbjudande.

Priset och Incoterms-leveransvillkoren i tulldeklarationen

I tulldeklarationen ska man ange den förkortning av leveransvillkoret som finns angiven på fakturan. Kontrollera Incoterms-leveransvillkoren med vilka du anger vilka frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader som ska läggas till priset.