Förändringar i exportdeklarationer och deklarationer vid utförsel

 

Exportdeklarationer, nuläge

Elektroniska export- och återexportdeklarationer inges i Finland till Tullens exportsystem. För varor som godkänts för exportförfarandet har ett EAD-följedokument motsvarande EU:s specifikationer skrivits ut. Dokumentet ska visas upp vid utförselstullkontoret.

Exportdeklarationer, kommande ändringar

Export- och återexportdeklarationerna med nytt datainnehåll införs i Finland under i oktober 2024 och inges i Finland i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Något EAD-följedokument krävs inte längre och definieras inte heller i lagstiftningen; det räcker att deklarationens referensnummer (MRN) visas upp vid utförseltullkontoret.

Anmälan om ankomst till utförselstället – deklarering i nuläge

Exportören ansvarar för att en anmälan om ankomst till utförselstället inges för exportvarorna genom meddelandedeklarering eller i Deklarationstjänsten för export när varorna anländer till utförselstället i sjö-, flyg- eller järnvägstrafik.

Exportören har kunnat ansöka hos Tullen om befrielse från ingivande av en anmälan om ankomst till utförselstället. Då har denne kunnat inge anmälan om ankomst till utförselstället som en del av exportdeklarationen genom att ange tilläggskoden för särskild upplysning ”FIXEP”.

Anmälan om ankomst till utförselstället – ändringar

Ändringarna träder i kraft i oktober 2024. De nya anmälningarna om ankomst till utförselstället inges i Finland i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Transportfirman ansvarar för att en anmälan om ankomst till utförselstället inges för exportvarorna genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten när varorna anländer till utförselstället i sjö-, flyg- eller järnvägstrafik. En anmälan om ankomst till utförselstället ska alltid inges.

Ankomsten till utförselstället kan inte längre anmälas genom att ange koden ”FIXEP” i exportdeklarationen. De nuvarande befrielserna från ingivande av en anmälan om ankomst till utförselstället upphävs.

Exempel på ingivande av anmälan:

  • Om exportdeklarationen inges när varorna lastas i container i en hamnterminal vid utförselstället, kan anmälan om ankomst till utförselstället inges genast efter att exportdeklarationen har godkänts.
  • Om exportvarorna lastas vid en fabrik i tågvagnar, från vilka tågoperatören tar emot varorna med ett enda transportdokument för att transportera dem ut ur EU, kan anmälan inges genast efter att exportdeklarationen har godkänts och det enda transportdokumentet har upprättats.

Deklarationer vid utförsel, nuläge

För exportvaror som förs ut i sjö-, flyg- och järnvägstrafik inges en anmälan om uppvisande vid utförsel och en anmälan om utförsel. De inges genom meddelandedeklarering eller i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX).

Om ingen exportdeklaration eller annan tulldeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna krävs för varor som förs över EU:s gräns, ska en summarisk utförseldeklaration inges för varorna genom meddelandedeklarering eller i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX).

För varor som vid införsel- och utförselstället varit högst 14 dygn i tillfälligt lager och som därifrån direkt förs ut till ett område utanför EU upprättas ingen egen deklaration.

Deklarationer vid utförsel, kommande ändringar

Alla utförseldeklarationerna ersätts med nya under år 2025 vid en tidpunkt som meddelas senare. Deklarationerna inges genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten.

En ny summarisk utförseldeklaration introduceras. Anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel slås samman till en anmälan. För varor som vid införsel- och utförselstället varit högst 14 dygn i tillfälligt lager och som därifrån direkt förs ut till ett område utanför EU inges en ny deklaration: Anmälan om återexport.

Centraliserad klarering, nuläge

Exportören kan ha ett giltigt SASP-tillstånd för centraliserad klarering. Med detta tillstånd får exportdeklarationen inges till en annan medlemsstat än den där exportvarorna befinner sig i vid deklarationstidpunkten. AEOC-företag kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, men utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna sker inte ännu elektroniskt vid deklareringen.

Centraliserad klarering, kommande ändringar

AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, om alla villkor som fastställs i den förnyade tullagstiftningen uppfylls. Medlemsstaternas tullar ska ha i bruk nya deklarationssystem för elektroniskt informationsutbyte myndigheterna emellan, och AEOC-aktören ska kunna skicka och ta emot alla nya deklarationer som krävs vid den centraliserade klareringen. Enligt EU:s tidtabell genomförs ändringarna stegvis från och med 2021, i Finland under oktober  2024.