Behandling av personuppgifter inom funktionen för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Tullens funktion för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna ansvarar som behörig nationell myndighet för det nationella verkställandet av EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM). Under övergångsperioden (1.10.2023-31.12.2025) behandlas personuppgifter vid handläggning av CBAM-förvaltningsärenden som blir anhängiga nationellt (korrigeringsförfarande för CBAM-rapporter, påförande av felavgifter, ansökan om ändring av en CBAM-rapport som inlämnats under övergångsperioden i efterhand).

Tullens funktion för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna erbjuder rådgivning och behandlar sådana frågor gällande datatekniska problemsituationer angående CBAM-övergångsregistret som skickats av ekonomiska aktörer till e-postadressen cbamtoimipiste@tulli.fi. Funktionen för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna behandlar personuppgifter också då man påbörjar ett s.k. korrigeringsförfarande som gäller försummelse av rapporteringsskyldigheterna under övergångsperioden. Om rapporteringsskyldigheten har försummats, uppmanas aktörerna att tillställa rapporten som saknas till kommissionens CBAM-övergångsregister eller att korrigera en felaktig rapport. Funktionen för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna kan också påföra en felavgift om rapporteringsskyldigheten har försummats.

Behandlingen av personuppgifterna bygger på lagen. Personuppgifter behandlas för att sköta Tullens lagstadgade uppgifter. Om dessa uppgifter föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen samt i genomförandeförordningarna som antagits med stöd av den. Om uppgifterna föreskrivs därtill i lagen om genomförande av Europeiska unionens förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen är att fullgöra den registeransvariges lagstadgade skyldighet.

Personuppgiftskategorier

Följande uppgifter samlas in från personkunder:

  • för- och efternamn, personbeteckningar eller födelsedatum, e-postadresser och telefonnummer (mobiltelefoner) samt hemadresser eller andra adresser
  • EORI-nummer
  • grad, yrke, ställning, hemvistland, typ av ombud, modersmål, servicespråk och medborgarskap
  • uppgifter om ärende- och kundhändelser.

Följande uppgifter samlas in från företagskundernas ansvars- och kontaktpersoner:

  • för- och efternamn, personbeteckningar eller födelsedatum, e-postadresser och telefonnummer (mobiltelefoner) samt hemadresser eller andra adresser
  • grad, yrke, ställning, hemvistland, typ av ombud, modersmål, servicespråk och medborgarskap
  • uppgifter om ärende- och kundhändelser.

Källor till personuppgifter

Personuppgifterna som behandlas inom funktionen för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna erhålls från Tullens kunder (person- och företagskunder) och från kommissionen, som underrättar Tullen om CBAM-rapporter som saknas eller som är felaktiga. Uppgifter som hänför sig till förtullningen av CBAM-varor fås från tullklareringssystemet. Tullens kunder kan kontakta Tullens funktion för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna i frågor gällande datatekniska problemsituationer angående CBAM-övergångsregistret (genom att skicka e-post till adressen cbamtoimipiste@tulli.fi).

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Uppgifter som innehas av funktionen för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna kan lämnas ut till berörda parter.

Uppgifter som hänför sig till mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna kan lämnas ut inom Tullen till Tullens övriga funktioner av motiverad anledning som har med utförande av tjänsteåligganden att göra.

Därtill lämnas uppgifter ut till andra myndigheter i syfte att sköta tjänsteåligganden enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) och lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019). Uppgifter lämnas ut när det genom specialbestämmelser föreskrivs i lag om rätt till information. Oftast överförs uppgifterna på begäran till andra myndigheter med stöd av den lagstadgade rätten till information då begäran gäller skötsel av myndighetsuppgifter.

Uppgifter som hänför sig till mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna kan lämnas ut till kommissionen inom ramen för det som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen samt i de delegerade förordningar och genomförandeförordningar som antagits med stöd av den.

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter

Sådana uppgifter som hänför sig till mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna som samlats in under CBAM-övergångsperioden sparas i 10 år enligt lagstadgade förpliktelser eller i enlighet med den förvaringstid som bestämts. Förvaringstiderna har specificerats i Tullens informationshanteringsplan. När den lagstadgade lagringsgrunden för personuppgifter upphör att gälla raderas uppgifterna enligt normalt förfarande vid Tullen på basis av en årlig genomgång.

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson och mera information

Jarkko Koho
jarkko.koho(at)tulli.fi