Förtullning av varor som skickas mellan Åland och övriga Finland samt mellan Åland och EU

Om du ska tullklarera, dvs. förtulla, dina nätinköp skickar Posten eller transportföretaget en avi till dig. Kom ihåg att du ansvarar själv för förtullningen.

Observera: förändring fr.o.m. 1.7.

Från och med den 1 juli 2021 ska alla paket från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt betalas för dem. Läs mer: Allt ska förtullas

Åland är ett av de särskilda områden som står utanför EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde och skiljs åt av en s.k. skattegräns. Därför måste man också förtulla varor som skickas mellan Åland och övriga Finland och mellan Åland och EU samt betala skatt för dem. Alla försändelser bör förtullas, även försändelser värda högst 22 euro.  

Läs hur man förtullar en vara som man beställt från ett land utanför EU: Nätbeställning

Gåvoförsändelser mellan privatpersoner 

När du skickar en gåva från Åland till övriga Finland eller får en gåvoförsändelse från övriga Finland eller från ett annat EU-land till Åland ska du förtulla den, om försändelsens värde överstiger 45 euro eller om försändelsen innehåller produkter som omfattas av restriktioner eller punktskatter, såsom alkohol eller tobaksprodukter. Du ska förtulla gåvan innan du kan skicka iväg den. Du kan göra förtullningen i importförtullningstjänsten för privatpersoner eller hos Mariehamns tull. 

En gåvoförsändelse behöver inte förtullas, om alla följande villkor uppfylls: 

 • avsändaren av gåvan anger i uppgifterna om försändelsen att det är fråga om en gåva,
 • gåvans värde är högst 45 euro, 
 • gåvan innehåller inte varor som omfattas av restriktioner eller punktskatter och
 • försändelsen är försedd med en tydlig varubeskrivning.

Om du tar emot en gåvoförsändelse som avsändaren inte försett med ovannämnda uppgifter måste du förtulla försändelsen. Du kan förtulla den i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Lämna efter förtullningen beslutet om frigörande till posten. Du kan också lämna uppgifterna om gåvoförsändelser på plats hos Mariehamns tull eller per e-post mariehamnstull(at)tulli.fi. 

När du skickar en gåva från Åland till ett annat EU-land, behöver du inte förtulla den.

Tidningar som sänds till Åland från EU-länder och från övriga Finland

Även tidningar och tidskrifter som sänds över den Åländska skattegränsen förtullas.

Om du får en tidning från ett EU-land eller från övriga Finland behöver du göra en tulldeklaration och betala mervärdesskatt till Tullen. Du kan förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod med en deklaration. Deklarationen ska göras när du betalar tidningsprenumerationen, senast på prenumerationens förfallodag. Du kan även välja att göra en separat tulldeklaration för varje tidning. 

Du får tidningarna som hör till prenumerationsperiodens början och separat förtullade tidningar levererade till dig före betalningen av mervärdesskatten. Du behöver inte ställa en garanti hos Tullen för obetald mervärdesskatt.

Du behöver inte göra någon tulldeklaration för organisationers medlemstidningar eller gratistidningar, såsom t.ex. reklamkataloger. 

Tidningar som sänds från ett EU-land

Om du får en tidning från ett EU-land, gör förtullningen via Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Du behöver inte förtulla eller betala mervärdesskatt till Tullen om tidningsavsändaren har meddelat dig att de sköter förtullningen för dig. 

Ange under varubeskrivningen följande uppgifter: tidningens namn, prenumerationsperioden, för vilken period mervärdesskatten betalas samt fakturans förfallodag. Under pris och valuta anger du prenumerationsperiodens pris och väljer som mervärdesskattegrund 10%, tidningar och böcker.   

Tidningar som sänds från övriga Finland

Flera finska tidningshus förtullar tidningarna för sina prenumeranter, t.ex. genom att använda skattegränsnummer. I dessa fall behöver du inte göra förtullningen eller betala mervärdesskatt till Tullen. Om tidningshuset eller annat företag sköter deklarationen i ditt ställe, fakturerar de mervärdesskatten av dig i samband med prenumerationen. Om tidningsavsändaren inte har förtullat tidningen ska du förtulla tidningen via Tullklareringstjänsten för företag.

När du gör förtullningen välj som skattebestämmelsedag den dag då du gör förtullningen. Lägg till bilagans referensnummer (t.ex numret på faktura eller orderbekräftelse), du behöver inte ladda upp själva dokumentet. Vid ytterligare uppgifter lägg till en rad och välj som kod för ytterligare uppgifter FIXXX samt ange som förklaring: tidningens namn, prenumerationsperioden för vilken mervärdesskatten betalas samt fakturans förfallodag. Ange som skattegrund 10% och meddela som pris hela prenumerationsperiodens pris och välj valuta. När deklarationens innehåll är rätt, skicka in deklarationen och när deklarationen är godkänd, betala mervärdesskatten via sidan Sammandrag och sänd genom att klicka på knappen ”Betala nu”. Du kan även betala fakturan inom 10 dagar.

Tidningsprenumerationer som är betalda innan 1.7.2021

Tulldeklarationer ska göras på alla tidningar som ankommer från och med 1.7.2021. Om prenumerationen har börjat innan 1.7.2021, betalas mervärdesskatt endast från och med juli 2021. Dessa prenumerationer bör förtullas senast inom juli månad 2021.

Exempel

Exempel på hur värdet räknas ut: Prenumerationsperiod 1.5-30.10.2021. Prenumerationens pris 60 euro och tidningen utges en gång i månaden. Uppge som pris/varans värde endast de tidningar som kommer från och med juli, 4 tidningar, värde 40 euro.

Tidningar som kommer från utanför EU måste förtullas tidningsvis

Om du får en tidning från ett land utanför EU bered dig på att göra en tulldeklaration och betala mervärdesskatten för varje tidning skilt för sig. Deklarationen gör du efter att du fått en ankomstavi av Posten eller av en annan transportfirma. Tidningen levereras till dig efter att du betalat mervärdesskatten.

Som mottagare av tidningen är du ansvarig för att deklarationen görs om inte tidningshuset eller ett annat företag har gjort förtullningen i ditt ställe. 

Olika sätt att förtulla

 1. Förtulla din försändelse på nätet i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Identifieringen i tjänsten sker via Suomi.fi-tjänsten t.ex. med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Befullmäktiga en annan person att göra förtullningen åt dig eller köp förtullningen som en tjänst av t.ex. en speditionsfirma. Läs mer om alternativa sätt att sköta tullärenden.
 3. Om du inte kan använda dig av den elektroniska tjänsten och du vill förtulla försändelsen själv, kan du fylla i en blankett och skicka den till Tullen. Obs! Detta gäller inte gåvoförsändelser.
 4. Du kan också lämna uppgifter om gåvoförsändelser genom att besöka Mariehamns tull eller per e-post mariehamnstull(at)tulli.fi.

Exempel på förtullningar

När du skickar en vara eller gåva från Åland till en annan privatperson måste du förtulla varan eller gåvan innan du kan skicka iväg den. Mottagaren är ansvarig för att deklarationen görs, men du som är avsändare agerar som mottagarens ombud och inger deklarationen på mottagarens vägnar. 

När du förtullar i importförtullningstjänsten för privatpersoner, kryssa i rutan ”Jag gör förtullningen åt en annan person”. Välj på startsidan under ”Jag vill förtulla”.

 • ”en vara jag köpt” 
 • ”en gåva som skickats av en privatperson” eller
 • ”en vara jag köpt” då du förtullar varor som du har sålt från Åland till övriga Finland. 

För förtullningen behöver du en orderbekräftelse, faktura eller annan utredning som visar försändelsens värde. Tullen kan begära att få se den.

Du kan skicka iväg varan när du fått ett beslut om frigörande

Beslutet om frigörande går att hitta i tjänsten under ”Mina förtullningar” i 90 dagar. Visa upp beslutet för transportören (t.ex. med en mobil enhet), när du skickar varan.

Beslutet om frigörande syns i tjänsten genast när du betalat skatterna och avgifterna i tjänsten. Tullen skickar dig inget separat beslut om frigörande.


När du förtullar varan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en vara jag köpt” på startsidan. Kryssa i rutan ”Varorna är begagnade” på sidan Uppgifter om varan. Ange varans tillverkningsår. Om du inte vet det, ange en uppskattning.

Om det finns flera begagnade varor som tillverkats under olika år, ange varorna för varje år separat.

För förtullningen behöver du en orderbekräftelse, faktura eller annan utredning som visar försändelsens värde. Tullen kan begära att få se den. 

Om momssatsen för varans tillverkningsår avviker från nuvarande momssats (24 %), tas ut skillnaden mellan skattesatserna i procent på varans inköpspris. Läs mer: Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen 

Du kan inte dra nytta av momslättnaden för begagnade varor om du förtullar konstföremål, samlarföremål eller antikviteter som har en momssats på 10 %.


•    Gåva från övriga Finland:

Gåvor från privatpersoner ska förtullas om värdet på försändelsen överskrider 45 euro. 

När du förtullar gåvan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en gåva som skickats av en privatperson” på startsidan. Ange övriga uppgifter som begärs. 

Om du fått en ankomstavi för en gåvoförsändelse som inte behöver förtullas (värdet högst 45 euro), skicka en begäran om frisläppande av varan, dvs. ankomstnumret och en utredning om gåvan och dess värde, till Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi). 
Om du inte vet vad gåvoförsändelsen innehåller eller vad dess värde är, fråga avsändaren. 

•    Gåva från övriga EU:

Försändelsens måste förtullas, om värdet överstiger 45 euro eller om försändelsen innehåller produkter som omfattas av restriktioner eller punktskatter, såsom alkohol eller tobaksprodukter.

När du förtullar gåvan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en gåva som skickats av en privatperson” på startsidan. Ange övriga uppgifter som begärs. 

Undantag: Punktskattepliktiga produkter (alkoholdrycker och tobaksprodukter) samt parfymer och eau de toilette-produkter ska alltid förtullas, och moms och eventuell punktskatt tas alltid ut för dem. Om försändelsen innehåller alkohol, tobak, tobaksprodukter, parfym, eau de toilette-produkter, kaffe över 500 g, te över 300 g eller extrakt och essenser av kaffe eller te, klicka i tillämplig kryssruta på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. 

När gåvoförsändelsen har flera mottagare eller om den innehåller flera olika gåvor och någon av dessa har ett värde på högst 45 euro, se anvisningarna för förtullningen här: Förtullning av en gåva. 


 • Du måste i regel betala moms bara på reparationskostnaderna, när du förtullar en vara som reparerats i övriga Finland och skickas tillbaka till Åland. 
 • Du måste i regel betala moms på reparationskostnaderna och transportkostnaderna, när du förtullar en vara som reparerats i övriga EU och skickas tillbaka till Åland. 

När du förtullar varan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en vara som reparerats mot betalning” på startsidan. Ange på sidan Uppgifter om försändelsen hur du har skickat varan på reparation. Ange på sidan Uppgifter om varan reparationskostnaderna som du betalat, utan moms.

För förtullningen behöver du fakturan på reparationen. Tullen kan begära att få se den. 


När du skickat en vara för garantiutbyte till övriga Finland eller till övriga EU kan du förtulla den vara du fått i utbyte som en vara som bytts ut gratis på garanti. Också när du skickat en vara på garantireparation till övriga Finland eller till övriga EU och du i stället för den reparerade varan får en ny motsvarande vara, kan du förtulla den nya varan som en vara som bytts ut gratis på garanti. Man behöver vanligtvis inte betala moms för varor som bytts ut på garanti.

Välj ”en vara som bytts ut gratis på garanti” i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange på sidan Uppgifter om försändelsen hur du har skickat varan för utbyte eller reparation. Ange de uppgifter som begärs på sidan Uppgifter om varan. 

För förtullningen behöver du en utredning om garantibytet. Tullen kan begära att få se den. 


När du tar emot en vara som du har skickat på garantireparation från Åland till övriga Finland eller till övriga EU, kan du förtulla den som en vara som reparerats gratis på garanti:

 • När du förtullar en garantireparerad vara från övriga Finland till Åland, måste du i regel inte betala någon moms. 
 • När du förtullar en garantireparerad vara från övriga EU till Åland, måste du i regel betala moms bara på transportkostnaderna, om du betalat sådana.

Välj ”en vara som reparerats gratis på garanti” i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange på sidan Uppgifter om försändelsen hur du har skickat varan på reparation. Ange uppgifterna som begärs om varan på sidan Uppgifter om varan. 

För förtullningen behöver du en utredning om garantireparationen. Tullen kan begära att få se den.


När du har fått hem en försändelse (inköp) som borde ha förtullats, förtulla den i efterhand. 
Välj ”en oförtullad försändelse som jag fått hem” på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange uppgifterna som begärs om försändelsen. 


Också avgiftsfria försändelser ska förtullas och eventuella skatter och avgifter betalas för dem. Ange som varans värde det pris som skulle ha begärts för den om den hade sålts till dig. För förtullningen behöver du en utredning om försändelsens innehåll och värde. Be vid behov att avsändaren skickar en sådan till dig. 

Välj ”en vara jag köpt” i importförtullningstjänsten för privatpersoner, om du har fått varuprover eller en gåva från ett företag eller om du på annat sätt får en försändelse avgiftsfritt t.ex. som ett pris. 

Tullen kan be dig visa upp utredningen om försändelsens innehåll och värde. 


Flyttgods, levande djur och urnor går inte att förtulla i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Gör så här

Flyttgods

När du flyttar från övriga Finland eller EU till Åland eller från Åland till övriga Finland eller EU, se anvisningarna om flyttgods här: Jag flyttar till Finland från ett annat EU-land

Om ett fordon ingår i flyttlasset ska du besöka Mariehamns tull och förtulla fordonet. (Bilskatten betalas separat till Skatteförvaltningen). Läs mer: Fordon införda som flyttgods

Levande djur

Antingen du själv hämtar djuret eller får det levererat till Åland, bör du vara i kontakt med Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi) 

Urnor

När du för in eller ut en urna, ta kontakt med Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi) för anvisningar. Se också:  Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar

 


Fordon

Du har betalat momsen till säljaren

När du köpt ett nytt fordon och betalat momsen till säljaren, ta kontakt med Mariehamns tull per e-post mariehamnstull(at)tulli.fi.

Du har inte betalat någon moms

När du har köpt ett nytt fordon momsfritt, välj ”en vara jag köpt” på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Kryssa för rutan ”Förtullning av ett fordon” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange fordonets tillverkningsnummer. Fyll i övriga uppgifter som begärs

Se till att du har fordonets registerutdrag och faktura eller någon annan utredning om fordonets värde. Tullen begär dessa uppgifter av dig. 

Anvisning: rörande hur mervärdesskatten hanteras när ett företag på fastlandet säljer ett nytt eller begagnat fordon till en åländsk privatperson 

Bilskatteärenden sköts av Skatteförvaltningen


Välj ”en vara jag köpt” på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Kryssa för rutan ”Förtullning av ett fordon” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange fordonets tillverkningsnummer. Kryssa för rutan ”Varorna är begagnade” på sidan Uppgifter om varan. Ange fordonets tillverkningsår. Fyll i övriga uppgifter som begärs

Se till att du har fordonets registerutdrag och faktura eller någon annan utredning om fordonets värde. Tullen begär dessa uppgifter av dig. 

Saker du bör känna till med tanke på beskattning:

 • Ibruktagningsland
 • Ibruktagningsdatum (år och månad)
 • Har fordonet endast varit i företagsbruk eller har den varit ägd av privatperson
 • Om man köper ett begagnat fordon som varit i en privatperson ägo och fordonet är från övriga Finland eller ett annat EU-land, kan fordonet antas innehålla tillverkningslandets moms för året då fordonet togs i bruk. Den momssatsen kvittas mot gällande momssats (24 %).
 • Mellanskillnadsprocenten uppbärs som procent på inköpspriset.

Anvisning rörande hur mervärdesskatten hanteras när ett företag på fastlandet säljer ett nytt eller begagnat fordon till en åländsk privatperson 

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen 

 


När du förtullar fordonet i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en vara jag köpt” på tjänstens startsida. Kryssa för rutan ”Förtullning av ett fordon” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange fordonets tillverkningsnummer. Kryssa för rutan ”Varorna är begagnade” på sidan Uppgifter om varan. Ange fordonets tillverkningsår. Fyll i övriga uppgifter som begärs

Försändelser mellan två privatpersoner ska förtullas i tjänsten, innan varan sänds iväg från Åland. Mottagaren är ansvarig för att deklarationen görs. Men genom att kryssa i rutan ”jag gör förtullningen åt en annan person” kan avsändaren agera som mottagarens ombud och göra deklarationen istället för denna. 

Se till att du har fordonets registerutdrag och faktura eller någon annan utredning om fordonets värde. Tullen begär dessa uppgifter av dig. 

Saker du bör känna till med tanke på beskattning:

 • Ibruktagningsland
 • Ibruktagningsdatum (år och månad)
 • Har fordonet endast varit i företagsbruk eller har den varit ägd av privatperson
 • Om man köper ett begagnat fordon som varit i en privatperson ägo och fordonet är från övriga Finland eller ett annat EU-land, kan fordonet antas innehålla tillverkningslandets moms för året då fordonet togs i bruk. Den momssatsen kvittas mot gällande momssats (24 %).
 • Mellanskillnadsprocenten uppbärs som procent på inköpspriset.

Anvisning rörande hur mervärdesskatten hanteras när ett företag på fastlandet säljer ett nytt eller begagnat fordon till en åländsk privatperson 

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen 


Se instruktionsvideor

Så här förtullar du dina inköp från övriga Finland till Åland i Importförtullningstjänsten


Så här förtullar du dina inköp från ett annat EU-land till Åland i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

 


När du får tidningen från ett land utanför EU

Du ska förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Fastän du har prenumererat tidningen för en längre period, ska varje tidning som ingår i prenumerationen förtullas separat.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”en vara jag köpt”.

Om din tidningsprenumeration har börjat före 1.7.2021, behöver du betala moms endast för de tidningar som anländer fr.o.m. 1.7.2021. Du kan räkna ut värdet på en enskild tidning genom att dividera priset på tidningsprenumerationen med antalet tidningar som ingår i den.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 USD. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 USD med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 USD (80 : 12 = 6,67).

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

På sidan ”Uppgifter om varan” ska du i sökfältet skriva ”tidning” och sedan välja ”tidningar, tidskrifter och serietidningar”. Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Om en oförtullad tidning levereras hem till dig, ska du förtulla den i efterhand.

När du får tidningen från ett annat EU-land till Åland

Du kan förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod (eller som ännu ingår i den) och betala momsen för dem på en gång.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”ett oförtullat inköp/tidningsprenumeration som jag redan fått hem”.

I punkten ”Varubeskrivning” ska du ange tidningens namn, fakturans förfallodag samt prenumerationsperioden för vilken du betalar moms.

Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på prenumerationsperioden och valutan som används.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 euro med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 euro (80 : 12 = 6,67). Ange som prenumerationsperiodens pris värdet på de sex tidningar som du får fr.o.m. början av juli, dvs. 40 euro (6 x 6,67 = 40) och som valuta EUR.

Välj som mervärdesskattegrund ”10 % böcker och tidningar”.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Du kan också förtulla varje tidning separat och betala momsen för den.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 euro med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 euro (80 : 12 = 6,67). Ange som pris 6,67 och som valuta EUR.

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

När du får tidningen från övriga Finland till Åland

Flera finländska tidningshus kommer att för din räkning förtulla tidningarna som du prenumererat. Då behöver du inte förtulla något eller betala moms till Tullen, utan momsen debiteras av dig i samband med prenumerationen.

Om tidningens avsändare inte har förtullat den, ska du förtulla tidningarna själv i Tullklareringstjänsten. Du kan antingen förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod på en gång eller så kan du förtulla dem separat var för sig. Du kan inte förtulla en tidningsprenumeration i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.


Hur får du varan efter att den förtullats?

När du har förtullat försändelsen och betalat eventuella skatter och andra avgifter, är försändelsen klar för avhämtning eller leverans.  

Postförsändelser: Tullen meddelar Åland Post när försändelsen har förtullats. Därefter levererar Åland Post försändelsen till mottagaren eller så kan du avhämta den på överenskommen plats. 

Övriga försändelser: Om du måste visa upp ett beslut om frigörande för transportfirman innan den förtullade varan levereras till dig eller innan du kan avhämta den, får du beslutet från importförtullningstjänsten för privatpersoner. Beslutet går att hitta under ”Mina förtullningar” i 90 dagar. 

Återbetalning av moms vid retur av varor

Ifall du har betalat moms på varor du returnerat behöver du göra följande:

Fyll i blankett nr 971r  - Ansökan om återbetalning av medvärdesskatt

Bifoga även det ursprungliga förtullningsbeslutet samt fakturan och bevis på att varan mottagits av försäljaren.

Returnera blanketten till: Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn, eller per epost till: atp.skattegrans(at)tulli.fi

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning