Förtullning av varor som skickas mellan Åland och övriga Finland samt mellan Åland och EU

Åland är ett av de särskilda områden som står utanför EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde och skiljs åt av en s.k. skattegräns. Därför måste man också förtulla varor som skickas mellan Åland och övriga Finland och mellan Åland och EU samt betala skatt för dem.  

Obs: Från och med den 13 februari 2021 kan man på nätet i importförtullningstjänsten för privatpersoner också förtulla varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland.

Läs hur man förtullar en vara som man beställt från ett land utanför EU: Nätbeställning

Gåvoförsändelser mellan privatpersoner 

När du skickar en gåva från Åland till övriga Finland eller får en gåvoförsändelse från övriga Finland eller från ett annat EU-land till Åland ska du förtulla den, om försändelsens värde överstiger 45 euro eller om försändelsen innehåller produkter som omfattas av restriktioner eller punktskatter, såsom alkohol eller tobaksprodukter. Du ska förtulla gåvan innan du kan skicka iväg den. Du kan göra förtullningen i importförtullningstjänsten för privatpersoner eller hos Mariehamns tull. 

En gåvoförsändelse behöver inte förtullas, om alla följande villkor uppfylls: 

 • avsändaren av gåvan anger i uppgifterna om försändelsen att det är fråga om en gåva,
 • gåvans värde är högst 45 euro, 
 • gåvan innehåller inte varor som omfattas av restriktioner eller punktskatter och
 • försändelsen är försedd med en tydlig varubeskrivning.

Om du tar emot en gåvoförsändelse vars värde är mer än 22 euro och som avsändaren inte försett med ovannämnda uppgifter måste du förtulla försändelsen. Du kan förtulla den i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Lämna efter förtullningen beslutet om frigörande till posten. Du kan också lämna uppgifterna om gåvoförsändelser på plats hos Mariehamns tull eller per e-post mariehamnstull(at)tulli.fi. 

När du skickar en gåva från Åland till ett annat EU-land, behöver du inte förtulla den.

När ska varor som skickas från Åland till övriga Finland förtullas?

 • Du skickar en vara till en privatperson och varans värde utan transportkostnader överstiger 22 euro.
 • Du skickar en gåva som innehåller parfymer eller punktskattepliktiga produkter (alkohol och tobaksprodukter) eller vars värde överstiger 45 euro.
 • Du skickar en gåva med ett värde på mer än 22 euro men högst 45 euro, och du har inte meddelat behövliga uppgifter om försändelsen till transportfirman (att det är fråga om en gåvoförsändelse, gåvans värde och varubeskrivning).

När ska varor som tas emot till Åland från övriga Finland eller EU förtullas?

 • Du tar emot en försändelse vars värde utan transportkostnader överstiger 22 euro.
 • Du tar emot en gåvoförsändelse med ett värde på mer än 22 euro, och avsändaren har inte uppgett behövliga uppgifter om försändelsen (att det är fråga om en gåvoförsändelse, gåvans värde och varubeskrivning). I stället för att förtulla kan du skicka dessa uppgifter om försändelsen till Mariehamns tull per e-post mariehamnstull(at)tulli.fi.
 • Du tar emot punktskattepliktiga produkter (alkoholdrycker, tobaksprodukter) eller parfymer. Dessa ska förtullas oavsett värde.

Olika sätt att förtulla

 1. Förtulla din försändelse på nätet i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Identifieringen i tjänsten sker via Suomi.fi-tjänsten t.ex. med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Befullmäktiga en annan person att göra förtullningen åt dig eller köp förtullningen som en tjänst av t.ex. en speditionsfirma. Läs mer om alternativa sätt att sköta tullärenden.
 3. Om du inte kan använda dig av den elektroniska tjänsten och du vill förtulla försändelsen själv, kan du fylla i en blankett och skicka den till Tullen. Obs! Detta gäller inte gåvoförsändelser.
 4. Du kan också lämna uppgifter om gåvoförsändelser genom att besöka Mariehamns tull eller per e-post mariehamnstull(at)tulli.fi.

Exempel på förtullningar

När du skickar en vara eller gåva från Åland till en annan privatperson måste du förtulla varan eller gåvan innan du kan skicka iväg den. Mottagaren är ansvarig för att deklarationen görs, men du som är avsändare agerar som mottagarens ombud och inger deklarationen på mottagarens vägnar. 

När du förtullar i importförtullningstjänsten för privatpersoner, kryssa i rutan ”Jag gör förtullningen åt en annan person”. Välj på startsidan under ”Jag vill förtulla”.

 • ”en vara jag köpt” 
 • ”en gåva som skickats av en privatperson” eller
 • ”en vara jag köpt” då du förtullar varor som du har sålt från Åland till övriga Finland. 

För förtullningen behöver du en orderbekräftelse, faktura eller annan utredning som visar försändelsens värde. Tullen kan begära att få se den.

Du kan skicka iväg varan när du fått ett beslut om frigörande

Beslutet om frigörande går att hitta i tjänsten under ”Mina förtullningar” i 90 dagar. Visa upp beslutet för transportören (t.ex. med en mobil enhet), när du skickar varan.

Beslutet om frigörande syns i tjänsten genast när du betalat skatterna och avgifterna i tjänsten. Tullen skickar dig inget separat beslut om frigörande.


När du förtullar varan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en vara jag köpt” på startsidan. Kryssa i rutan ”Varorna är begagnade” på sidan Uppgifter om varan. Ange varans tillverkningsår. Om du inte vet det, ange en uppskattning.

Om det finns flera begagnade varor som tillverkats under olika år, ange varorna för varje år separat.

För förtullningen behöver du en orderbekräftelse, faktura eller annan utredning som visar försändelsens värde. Tullen kan begära att få se den. 

Om momssatsen för varans tillverkningsår avviker från nuvarande momssats (24 %), tas ut skillnaden mellan skattesatserna i procent på varans inköpspris. Läs mer: Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen 

Du kan inte dra nytta av momslättnaden för begagnade varor om du förtullar konstföremål, samlarföremål eller antikviteter som har en momssats på 10 %.


•    Gåva från övriga Finland:

Gåvor från privatpersoner ska förtullas om värdet på försändelsen överskrider 45 euro. 

När du förtullar gåvan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en gåva som skickats av en privatperson” på startsidan. Ange övriga uppgifter som begärs. 

Om du fått en ankomstavi för en gåvoförsändelse som inte behöver förtullas (värdet högst 45 euro), skicka en begäran om frisläppande av varan, dvs. ankomstnumret och en utredning om gåvan och dess värde, till Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi). 
Om du inte vet vad gåvoförsändelsen innehåller eller vad dess värde är, fråga avsändaren. 

•    Gåva från övriga EU:

Gåvor från privatpersoner ska förtullas oberoende av värdet. Ingen moms tas ut, om gåvoförsändelsens värde inte överstiger 45 euro.  
När du förtullar gåvan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en gåva som skickats av en privatperson” på startsidan. Ange övriga uppgifter som begärs. 

Undantag: Punktskattepliktiga produkter (alkoholdrycker och tobaksprodukter) samt parfymer och eau de toilette-produkter ska alltid förtullas, och moms och eventuell punktskatt tas alltid ut för dem. Om försändelsen innehåller alkohol, tobak, tobaksprodukter, parfym, eau de toilette-produkter, kaffe över 500 g, te över 300 g eller extrakt och essenser av kaffe eller te, klicka i tillämplig kryssruta på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. 

När gåvoförsändelsen har flera mottagare eller om den innehåller flera olika gåvor och någon av dessa har ett värde på högst 45 euro, se anvisningarna för förtullningen här: Förtullning av en gåva. 


 • Du måste i regel betala moms bara på reparationskostnaderna, när du förtullar en vara som reparerats i övriga Finland och skickas tillbaka till Åland. 
 • Du måste i regel betala moms på reparationskostnaderna och transportkostnaderna, när du förtullar en vara som reparerats i övriga EU och skickas tillbaka till Åland. 

När du förtullar varan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en vara som reparerats mot betalning” på startsidan. Ange på sidan Uppgifter om försändelsen hur du har skickat varan på reparation. Ange på sidan Uppgifter om varan reparationskostnaderna som du betalat, utan moms.

För förtullningen behöver du fakturan på reparationen. Tullen kan begära att få se den. 


När du skickat en vara för garantiutbyte till övriga Finland eller till övriga EU kan du förtulla den vara du fått i utbyte som en vara som bytts ut gratis på garanti. Också när du skickat en vara på garantireparation till övriga Finland eller till övriga EU och du i stället för den reparerade varan får en ny motsvarande vara, kan du förtulla den nya varan som en vara som bytts ut gratis på garanti. Man behöver vanligtvis inte betala moms för varor som bytts ut på garanti.

Välj ”en vara som bytts ut gratis på garanti” i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange på sidan Uppgifter om försändelsen hur du har skickat varan för utbyte eller reparation. Ange de uppgifter som begärs på sidan Uppgifter om varan. 

För förtullningen behöver du en utredning om garantibytet. Tullen kan begära att få se den. 


När du tar emot en vara som du har skickat på garantireparation från Åland till övriga Finland eller till övriga EU, kan du förtulla den som en vara som reparerats gratis på garanti:

 • När du förtullar en garantireparerad vara från övriga Finland till Åland, måste du i regel inte betala någon moms. 
 • När du förtullar en garantireparerad vara från övriga EU till Åland, måste du i regel betala moms bara på transportkostnaderna, om du betalat sådana.

Välj ”en vara som reparerats gratis på garanti” i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange på sidan Uppgifter om försändelsen hur du har skickat varan på reparation. Ange uppgifterna som begärs om varan på sidan Uppgifter om varan. 

För förtullningen behöver du en utredning om garantireparationen. Tullen kan begära att få se den.


När du har fått hem en försändelse (inköp) som borde ha förtullats, förtulla den i efterhand. 
Välj ”en oförtullad försändelse som jag fått hem” på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange uppgifterna som begärs om försändelsen. 


Också avgiftsfria försändelser ska förtullas och eventuella skatter och avgifter betalas för dem. Ange som varans värde det pris som skulle ha begärts för den om den hade sålts till dig. För förtullningen behöver du en utredning om försändelsens innehåll och värde. Be vid behov att avsändaren skickar en sådan till dig. 

Välj ”en vara jag köpt” i importförtullningstjänsten för privatpersoner, om du har fått varuprover eller en gåva från ett företag eller om du på annat sätt får en försändelse avgiftsfritt t.ex. som ett pris. 

Tullen kan be dig visa upp utredningen om försändelsens innehåll och värde. 


Flyttgods, levande djur och urnor går inte att förtulla i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Gör så här

Flyttgods

När du flyttar från övriga Finland eller EU till Åland eller från Åland till övriga Finland eller EU, se anvisningarna om flyttgods här: Jag flyttar till Finland från ett annat EU-land

Om ett fordon ingår i flyttlasset ska du besöka Mariehamns tull och förtulla fordonet. (Bilskatten betalas separat till Skatteförvaltningen). Läs mer: Fordon införda som flyttgods

Levande djur

Antingen du själv hämtar djuret eller får det levererat till Åland, bör du vara i kontakt med Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi) 

Urnor

När du för in eller ut en urna, ta kontakt med Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi) för anvisningar. Se också:  Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar

 


Fordon

Du har betalat momsen till säljaren

När du köpt ett nytt fordon och betalat momsen till säljaren, ta kontakt med Mariehamns tull per e-post mariehamnstull(at)tulli.fi.

Du har inte betalat någon moms

När du har köpt ett nytt fordon momsfritt, välj ”en vara jag köpt” på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Kryssa för rutan ”Förtullning av ett fordon” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange fordonets tillverkningsnummer. Fyll i övriga uppgifter som begärs

Se till att du har fordonets registerutdrag och faktura eller någon annan utredning om fordonets värde. Tullen begär dessa uppgifter av dig. 

Anvisning: rörande hur mervärdesskatten hanteras när ett företag på fastlandet säljer ett nytt eller begagnat fordon till en åländsk privatperson 

Bilskatteärenden sköts av Skatteförvaltningen


Välj ”en vara jag köpt” på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Kryssa för rutan ”Förtullning av ett fordon” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange fordonets tillverkningsnummer. Kryssa för rutan ”Varorna är begagnade” på sidan Uppgifter om varan. Ange fordonets tillverkningsår. Fyll i övriga uppgifter som begärs

Se till att du har fordonets registerutdrag och faktura eller någon annan utredning om fordonets värde. Tullen begär dessa uppgifter av dig. 

Saker du bör känna till med tanke på beskattning:

 • Ibruktagningsland
 • Ibruktagningsdatum (år och månad)
 • Har fordonet endast varit i företagsbruk eller har den varit ägd av privatperson
 • Om man köper ett begagnat fordon som varit i en privatperson ägo och fordonet är från övriga Finland eller ett annat EU-land, kan fordonet antas innehålla tillverkningslandets moms för året då fordonet togs i bruk. Den momssatsen kvittas mot gällande momssats (24 %).
 • Mellanskillnadsprocenten uppbärs som procent på inköpspriset.

Anvisning rörande hur mervärdesskatten hanteras när ett företag på fastlandet säljer ett nytt eller begagnat fordon till en åländsk privatperson 

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen 

 


När du förtullar fordonet i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en vara jag köpt” på tjänstens startsida. Kryssa för rutan ”Förtullning av ett fordon” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange fordonets tillverkningsnummer. Kryssa för rutan ”Varorna är begagnade” på sidan Uppgifter om varan. Ange fordonets tillverkningsår. Fyll i övriga uppgifter som begärs

Försändelser mellan två privatpersoner ska förtullas i tjänsten, innan varan sänds iväg från Åland. Mottagaren är ansvarig för att deklarationen görs. Men genom att kryssa i rutan ”jag gör förtullningen åt en annan person” kan avsändaren agera som mottagarens ombud och göra deklarationen istället för denna. 

Se till att du har fordonets registerutdrag och faktura eller någon annan utredning om fordonets värde. Tullen begär dessa uppgifter av dig. 

Saker du bör känna till med tanke på beskattning:

 • Ibruktagningsland
 • Ibruktagningsdatum (år och månad)
 • Har fordonet endast varit i företagsbruk eller har den varit ägd av privatperson
 • Om man köper ett begagnat fordon som varit i en privatperson ägo och fordonet är från övriga Finland eller ett annat EU-land, kan fordonet antas innehålla tillverkningslandets moms för året då fordonet togs i bruk. Den momssatsen kvittas mot gällande momssats (24 %).
 • Mellanskillnadsprocenten uppbärs som procent på inköpspriset.

Anvisning rörande hur mervärdesskatten hanteras när ett företag på fastlandet säljer ett nytt eller begagnat fordon till en åländsk privatperson 

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen 


Se instruktionsvideor

Så här förtullar du dina inköp från övriga Finland till Åland i Importförtullningstjänsten


Så här förtullar du dina inköp från ett annat EU-land till Åland i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

 


Hur får du varan efter att den förtullats?

När du har förtullat försändelsen och betalat eventuella skatter och andra avgifter, är försändelsen klar för avhämtning eller leverans.  

Postförsändelser: Tullen meddelar Åland Post när försändelsen har förtullats. Därefter levererar Åland Post försändelsen till mottagaren eller så kan du avhämta den på överenskommen plats. 

Övriga försändelser: Om du måste visa upp ett beslut om frigörande för transportfirman innan den förtullade varan levereras till dig eller innan du kan avhämta den, får du beslutet från importförtullningstjänsten för privatpersoner. Beslutet går att hitta under ”Mina förtullningar” i 90 dagar. 

Återbetalning av moms vid retur av varor

Ifall du har betalat moms på varor du returnerat behöver du göra följande:

Fyll i blankett nr 971r  - Ansökan om återbetalning av medvärdesskatt

Bifoga även det ursprungliga förtullningsbeslutet samt fakturan och bevis på att varan mottagits av försäljaren.

Returnera blanketten till: Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn, eller per epost till: atp.skattegrans(at)tulli.fi

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning