Hoppa till innehåll

Garanti vid transitering

För transitering krävs en garanti som motsvarar beloppet av de tullar och skatter som gäller för varorna som transporteras. I garantibeloppet ingår den allmänna tullen, eventuella punkt- och andra skatter samt moms. Du ska själv beräkna garantibeloppet och ange det i transiteringsdeklarationen.

Du kan ställa garantin

 • som en individuell garanti för en transiteringshändelse
 • som en samlad garanti som är långvarig och täcker flera transiteringshändelser.

Om du transiterar ofta lönar det sig att ansöka om tillstånd till samlad garanti, eftersom detta förenklar påbörjandet av en transitering. Användningen av samlad garanti kräver Tullens tillstånd.

En individuell garanti täcker en transiteringshändelse. Transiteringen kan påbörjas efter att betalningen syns i Tullens system.

När och hur ställs en individuell garanti?

Du måste ställa en individuell garanti vid transiteringens avgångstullkontor samtidigt som du anmäler varorna. Du kan betala den med kontanter, bankkort eller bankgiro. Det är ovanligt att man använder bankgiro, eftersom transiteringen inte kan påbörjas förrän betalningen syns i Tullens system. Du får en pantsättningsförbindelse som verifikat för garantin.

Du kan också ställa en individuell garanti på förhand innan varorna anmäls till Tullen. Du kan sköta ärendet med garantitullkontoret. Garantitullkontoret tilldelar garantin ett GRN-referensnummer, som ska anges i transiteringsdeklarationen. Den ursprungliga pantsättningsförbindelsen behöver inte uppvisas vid avgångstullkontoret.

Individuella garantins giltighet

Den individuella garantin för transiteringen är giltig i de länder där den behövs. Detta kan vara EU-länder eller avtalsländer för transitering.

Återbetalning av individuell garanti

När transiteringen har avslutats, återbetalar Tullen garantin.

Avgångstullkontoret återlämnar eller frisläpper en garanti som ställts som en bankgaranti när det fått besked om att varorna har anlänt till destinationstullkontoret.

En kontant deposition återbetalas vid avgångstullkontoret eller till ett bankkonto när transiteringen är avslutad. Tullen kan betala tillbaka insättningen även till exempel vid Finlands östgräns när varorna lämnar transiteringsområdet. Garantin återbetalas av det lands myndighet som tog emot garantin. Garantin återbetalas i första hand till den transiteringsansvarigas bankkonto. För betalningen behövs ett IBAN-kontonummer och för utländska konton en ISO BIC-kod (SWIFT-kod).

Om kunden inte har ett IBAN-kontonummer, kan garantin återbetalas med kontanter vid destinationstullkontoret. En individuell garanti återbetalas med kontanter endast till den som undertecknat pantsättningsförbindelsen och som har officiell firmateckningsrätt eller till en person som i fullmakten anges som mottagare av återbetalningen.

En samlad garanti är långvarig och den täcker flera transiteringshändelser.

För att använda samlad garanti behöver du ett tillstånd till samlad garanti. Det lönar sig att skaffa detta tillstånd om du transiterar ofta, eftersom det förenklar påbörjandet av en transitering. Du behöver en samlad garanti också om du vill verka som godkänd avsändare.

För den samlade garantin vid transitering måste en bankgaranti ställas, om inte företaget har befriats från garantin.

Samlad garanti i tulldeklarationen

När en samlad garanti används vid transitering, ska man i transiteringsdeklarationen ange den samlade garantins GRN-referensnummer och därtill hörande tillträdeskod. När transiteringen påbörjas reserverar Tullens garantisystem ur garantin som företaget ställt ett belopp som motsvarar skatterna för varorna som transiteras. Den reserverade garantin frisläpps och kan användas på nytt, när de transiterade varorna har tagits emot vid destinationen och en anmälan om mottagande har ingetts för dem till Tullens system.

Kontrollera garantins tillräcklighet

När du har beviljats tillstånd till samlad garanti, ska du själv se till att garantin är tillräcklig.

 • För egen bokföring.
 • Om du är meddelandekund, kan du använda meddelanden med garantiförfrågan som stöd för bokföringen. Du ska vara registrerad som meddelandekund och registreringen ska också omfatta meddelandet om garantiförfrågan.

Samlade garantins giltighet

Den samlade garantin ska vara giltig i samtliga EU-länder. Därtill kan du välja att garantin ska vara giltig i vissa avtalsländer för transitering.

Så här beräknar du garantibeloppet

Du kan beräkna beloppet av transiteringsgarantin utifrån genomsnittliga priser vid import eller med hjälp av Fintarics beräkningsfunktion. Om företaget har en samlad garanti, kan du också använda båda dessa som hjälp vid uppföljningen av garantins tillräcklighet, dvs. referensbeloppet.

Du kan kontrollera varukodsspecifika genomsnittliga priser för importerade produkter på webbsidan Genomsnittliga priser vid import. I tabellen kan du kontrollera det genomsnittliga priset på en motsvarande vara och utifrån detta beräkna garantibeloppet som krävs.

Du kan också använda Fintarics beräkningsfunktion för att göra en uppskattning av beloppet av skatter och tullar.

 1. Välj på tjänstens startsida ”Beräkna” och sedan som förfarande ”Transitering”.
 2. Välj dagens datum som dag och ange varukod.
 3. Som land ska du välja varornas ursprungsland. Tjänsten beräknar alltid tullarna utifrån den största möjliga varukodsspecifika tullen som tillämpas på landet enligt dåvarande uppgifter.
 4. Du kan lämna tullvärdet tomt och endast ange nettovikten i kilogram, varvid tjänsten använder Tullens tabell med genomsnittliga priser som varans värde.
 5. Välj avslutningsvis mervärdesskattesats, varefter tjänsten gör en uppskattning av tull- och skattebeloppen enligt det genomsnittliga priset. För punktskattepliktiga produkter ska man också ange nödvändiga skatteuppgiftskoder (t.ex. punktskatt på alkoholdrycker, punktskatt på dryckesförpackningar, punktskatt på läskedrycker) och de tilläggsuppgifter som dessa förutsätter.

Så här anger du garantin i transiteringsdeklarationen

Anvisningen gäller både för individuell garanti och samlad garanti.

I transiteringsdeklarationen finns ett fält, där man ska ange beloppet av de tullar och skatter som garantin täcker. Med beloppet som ska täckas avses beloppet av den garanti som ska reserveras och som den ansvarige för förfarandet har räknat ut, dvs. beloppet av de tullar och skatter som gäller för de varor som transiteras. Beloppet som anges ska motsvara det faktiska tull- och skatteansvaret för varan som transiteras eller de tull- och skattebelopp som beräknats på värdet av samma typ av varor.

När du inger en transiteringsdeklaration i Tullklareringstjänsten, ger tjänsten automatiskt en uppskattning av det belopp som ska täckas utifrån den varukod och kvantitet du uppgett. Uppskattningen räknas ut enligt den största möjliga tullen som gäller för varugruppen. Du kan använda uppskattningen som hjälp när du anger beloppet som ska täckas.

Du kan ange 10 000 euro som beloppet som ska täckas, om alla följande villkor uppfylls:

 • Beloppet som ska täckas kan inte uppskattas utifrån varans värde, eftersom värdeuppgiften inte är tillgänglig och det inte är möjligt att uppskatta beloppet med en rimlig arbetsinsats.
 • Försändelsen som transiterats har anlänt i flygtrafik.
 • Försändelsen transiteras mellan två flygplatser eller inom en flygplats.

Om den ansvarige för transiteringen tillämpar detta förenklade sätt att uppskatta beloppet som ska täckas, måste hen ange koden för ytterligare uppgifter ”FILEN” i transiteringsdeklarationen. Koden ska också framgå av kundens eget system för hantering av transportuppgifter.

Läs mer: