Hoppa till innehåll

Uppgifters och handlingars offentlighet - Statistikuppgifter

Vilken information innehåller statistikuppgifterna?

Statistikuppgifterna innehåller följande material som uppstår i Tullens verksamhet: 

 • uppgifter om förtullningshändelser 
 • parterna i förtullningshändelser (ett företag eller en privatperson, privatpersoner kan inte identifieras)
 • uppgifter om företags EU-interna handel (Intrastat-uppgifter)
 • Intrastat-uppgiftsskyldiga företags kontaktuppgifter 
 • e-postadresser till prenumeranter av Intrastat-nyhetsbrev
 • kontaktuppgifter för registrerade prenumeranter av statistikuppgifter
 • IP-adresser för användare av Uljas-statistikdatabasen. IP-adresserna sparas för alla som använder tjänsten.

Behandlingen av personuppgifter beskrivs närmare i Tullens statistikenhets dataskyddsbeskrivning.

Närmare information om kontaktuppgifterna för registrerade prenumeranter av statistikuppgifter finns i registerbeskrivningen.

I vilket syfte används informationen?

Statistikuppgifterna används för att sammanställa statistik över utrikeshandeln med varor. Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU-intern handel) samt handeln mellan Finland och länderna utanför Europeiska unionen (externhandel). Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla om Finlands import, export och handelsbalans.

Statistikuppgifterna används för följande ändamål:

 • insamling av företagsuppgifter i EU-intern handel
 • statistikgranskningar och -produktion
 • statistikpublikationer och -tjänster, bl.a. distribution av statistik
 • handläggning av webbrespons
 • utskick av nyhetsbrev om statistik
 • testning av statistiksystem 
 • ledning och utveckling av statistikföring 

Bestämmelserna om statistikenhetens lagstadgade uppdrag finns i statistiklagen (280/2004), tullagen (304/2016) och i EU:s statistikförordningar och rättsakter. Utöver dessa behandlas uppgifter för att fullgöra åligganden enligt Tullens myndighetsföreskrifter och -anvisningar. 

Datasystem

Tullens statistikdatasystem med vilka statistiska uppgifter behandlas: 

 • Systemet för insamling av uppgifter om EU-intern handel (Intrastat-deklarationstjänst och Intrastat-insamlingssystem)
 • Statistiksystemet för utrikeshandel med varor (T2000-statistiksystem)
 • Uljas-statistikdatabasen där Tullens utrikeshandelsstatistik publiceras

Mera information finns i datasystembeskrivningar.

Hur kan jag få information? 

En del information är offentlig och en del är sekretessbelagd. En del av uppgifterna är fritt tillgängliga och en del kan fås genom att göra en begäran om information.

Fritt tillgänglig information:

Statistikdatabasen Uljas är gratis tillgänglig för alla.  Närmare information om Uljas-tjänsten.
Gå till Uljas-statistikdatabasen.

Information som fås med begäran om information:

Enligt 12 § i statistiklagen tillämpas inte rätten enligt 11 och 12 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet att ta del av en handling som gäller en själv på handlingar som en myndighet som framställer statistik har erhållit för statistiska ändamål.

Du kan få tillgång till dina kontaktuppgifter med en begäran om information. I fråga om företag kan rapporter göras om deras uppgifter som ett avgiftsbelagt uppdrag inom ramen för resurserna.

Anvisningar för begärande av information

Skicka begäran om information till Tullens arkiv. Se anvisning.

Ange i begäran de uppgifter som behövs för att identifiera informationen.