Hoppa till innehåll

Tullskuld

Med tullskuld avses en skyldighet att betala de tullar och andra avgifter som tas ut för varorna. Vid import uppkommer en tullskuld när varorna frigörs för övergång till fri omsättning, i regel vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas. 

En underrättelse om tullskulden sker genom ett förtullningsbeslut, ett svarsmeddelande eller en bevislig delgivning. Tullskulden tas ut med en tullräkning. När tullskulden betalats eller en garanti ställts för betalning av den, kommer kunden i besittning av de tullklarerade varorna.

Tullskuld kan också uppkomma när bestämmelser inte iakttas

En tullskuld kan också uppkomma till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser, t.ex. om vissa skyldigheter eller förutsättningar gällande tullförfarandet inte uppfylls. En tullskuld kan också uppkomma om tullpliktiga varor införs till EU:s område eller undandras från tullövervakning i strid med bestämmelserna.