Hoppa till innehåll

Informationens och handlingars offentlighet

Enligt offentlighetslagen är myndighetshandlingar offentliga om de inte särskilt fastställts vara sekretessbelagda. Var och en har också rätt att ta del av en handling som gäller en själv. Information kan erhållas genom att själv hämta informationen via Tullens e-tjänster eller genom att lämna in en skriftlig begäran om information till Tullens registratorskontor. 

En samling information och informationsmaterial som samlats ihop för ett visst ändamål kallas informationsresurs. 

Tullens informationsresurser som innehåller offentlig information presenteras enligt ämnesområde på egna undersidor.

Lista över informationsresurser

Vem kan få information?

Vem som helst kan få ta del av offentliga handlingar. Största delen av Tullens handlingar är dock delvis eller helt sekretessbelagda. Om en handling är sekretessbelagd kan du fråga Tullen om du har rätt att ta del av handlingen. Rätten att ta del av en handling avgörs skilt för alla fall.

Anvisning för begärande av information

Du kan skicka in en begäran om information i fritt format per e-post eller post. Ange de uppgifter som behövs för att identifiera handlingen, till exempel personbeteckning eller FO-nummer samt transaktionskod, diarienummer eller ärendenummer. 

Skicka begäran om information till Tullens registratorskontor, endera

  • per e-post till adressen kirjaamo@tulli.fi

eller

  • per post till adressen PB 512, 00101 Helsingfors.

Om handlingen är offentlig behöver du inte identifiera dig för begäran om information. Om du begär att få ta del av en sekretessbelagd handling måste du bevisa din identitet för att få informationen. I sådant fall måste du besöka ett tullkontor och visa upp ett gällande identitetsbevis. Kolla här vilka tullkontor som har kundservice.

En avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten tas ut för begäran om information. Läs mera detaljerad information om avgifter.

Observera att en begäran om information inte är samma sak som den rättighet som fastställs i EU:s dataskyddsförordning om registrerade personers rätt att få tillgång till personuppgifter som insamlats om dem.  Läs mer om denna rättighet i Tullens dataskyddsbeskrivning.