Hoppa till innehåll

Studerandes flyttgods

Jag kommer till Finland för att studera

Om du kommer till Finland för att studera får du tull- och momsfritt föra med dig personliga ägodelar. Med studerande avses även elever, och med studier även skolgång.

Du kan föra in dina varor tull- och momsfritt om samtliga följande villkor är uppfyllda:

  • Du har antagits till en läroanstalt i Finland för att studera på heltid.
  • Varorna tillhör dig och är endast avsedda för ditt eget bruk under studietiden.
  • Varorna är begagnade varor som du behöver för studier, t.ex. dator.
  • Varorna är vanliga personliga varor, möbler eller annat lösöre.

Kläder är också tull- och momsfria. Med kläder avses både kläder och sängkläder. Olikt övriga varor, som ska vara begagnade, kan kläderna också vara nya.

Du kan ta emot ovannämnda varor några gånger under läsåret.

Om du för in varor för annat än ditt eget bruk ska skatterna betalas för dem. Med beaktande av varornas mängd och slag bedömer Tullen om varorna införs för eget bruk eller inte.

Visa upp uppehållstillstånd för att få tullfrihet

Om du för in varor från EU-området så behöver de vanligtvis inte förtullas.

Om du för dina studier för in varor från länder utanför EU eller om varor skickas till dig från länder utanför EU, ska varorna förtullas.

Du kan förtulla varorna på följande sätt:

  • Du kan befullmäktiga transportfirman eller en speditör att göra förtullningen åt dig.

I deklarationen behöver du ange varukoden för studerandes varor, vilken är 9919 00 00 30.

I samband med tullklarering ska du för Tullen visa upp ett uppehållstillstånd som har en anteckning om grunden för vistelsen. Uppehållstillståndet kan bestå av en separat handling eller vara infört i studerandens pass.

Om du inte har uppehållstillstånd, kan du bevisa sin studerandestatus med ett intyg från den läroanstalt som antagit dig som studerande.

Inköp i nätbutik beskattas på normalt sätt

Om du gör nätinköp omfattas de av samma regler som andra privatpersoners nätinköp.

Nätinköpen ska tullklareras och eventuella importskatter ska betalas för dem. Importskatterna ska betalas även om vistelsen i Finland var temporär.

Jag studerade utomlands och kommer tillbaka till Finland

Du måste förtulla varorna som kommer till Finland från ett land utanför EU. Varorna ska förtullas även om de är dina egna personliga ägodelar, som du ursprungligen tagit med dig från Finland. Varor som förts ut från Finland och senare returneras till Finland kallas återinförda varor.

Du ska vid behov kunna styrka att varorna tidigare har förts ut till ett land utanför EU. Tullen kan även be om en redogörelse för när varan har köpts och vad dess värde är.

Tullavgift eller mervärdesskatt behöver inte betalas för återinförda varor. Varorna kan importeras som återinförda varor inom tre år från den dag då de förts ut ur Finland. Punktskattepliktiga varor, såsom alkohol och tobak, kan dock inte förtullas som återinförda varor.

Förtullningssätt

Om du varit utomlands som utbyteselev kan du

Ange i blankettens punkt 2 ”Jag vill förtulla” att du studerat utomlands och att du förtullar varor som återinförs.

Ange varorna med egna varukoder, t.ex. kläderna i punkt ”Vara 1” och böckerna i punkt ”Vara 2”. Lämna punkten ”Momssats” tom. Om dina varor förts ut från Finland och du gjort en exportdeklaration för dem, ange exportdeklarationens nummer i punkt 5 ”Ytterligare uppgifter”. Bifoga till förtullningen resebiljetten eller ett intyg över studierna utomlands samt en godslista som du själv gjort och där du specificerar varje vara som ska förtullas.

Beakta att varor som du köpt eller fått utomlands inte anses vara återinförda varor. Dessa varor ska förtullas på normalt sätt och importskatter ska betalas för dem om förutsättningarna för införsel av flyttgods inte uppfylls.

Om den försändelse som förtullas innehåller både återinförda varor och varor som skaffats utomlands, ange detta på blanketten eller berätta om detta för ombudet som förtullar din försändelse.

Övrigt att beakta

Gåvoförsändelser kan vara skattepliktiga, och de ska ofta tullklareras. Läs mer om gåvoförsändelser och om tullklarering av dem.

Om du för med dig ett transportmedel när du kommer för att studera i Finland ta del av skatteförvaltningens anvisningar på vero.fi.

Villkoren för varors tullfrihet gällande studerande som kommer från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde är desamma som för studerande som kommer från ett land utanför EU. När villkoren uppfylls behöver studeranden inte betala mervärdesskatt för varorna.

Införsel av studerandes varor från Fastlandsfinland till Åland och från Åland till Fastlandsfinland är skattefri på samma sätt som införsel av studerandes varor från ett land utanför EU, bara villkoren för skattefrihet uppfylls.

Mera information om momsbeskattningen av varor som införs av studerande till Åland och från Åland till Fastlandsfinland:

  • Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn
  • tfn 0295 5200 (växel), 0295 52 333
  • e-post: atp.skattegrans@tulli.fi.