Hoppa till innehåll

Fartygsleveranser, dvs. export av varor till fartyg och flygplan

Till fartyg och luftfartyg som går i yrkesmässig internationell trafik kan vissa varor levereras skattefritt och tullfritt från Finland. Fartygen och flygplanen ska befinna sig fysiskt i EU:s tull- och skatteområde.

Beställningen av varor ska göras i ett rederis eller flygbolags namn. Leveransen av varor till fartygen kallas i tullagstiftningen för fartygsleverans.

Så här hänför du varor till förfarandet för fartygsleverans

Fartygsleverantören ska hänföra varorna till tullförfarandet med en fartygsleveransdeklaration innan varorna levereras till fartyget. Om du har Tullens tillstånd till förenklingar, kan du göra fartygsleveransen lättare med en registrering i din bokföring.

Fartygsleveransförfarandet kan användas vid slutlig export och vid återexport av varor som hänförts till tullagerförfarande.

Varor som omfattas av fartygsleverans

Fartygsleveransförfarandet kan inte användas i följande situationer

  • Om varorna levereras till ett fartyg som befinner sig utanför EU. I detta fall ska de varor som levereras till fartyget deklareras elektroniskt med en vanlig exportdeklaration.
  • Om mottagaren av varorna är ett varv eller en annan entreprenör som deltar i fartygsbygget. Fartygsleveransförfarandet kan tillämpas först när ett nytt fartyg börjar utrustas i slutfasen av fartygsbygget och mottagaren av varorna är rederiet.
  • Vid temporär export
  • Vid särskilda förfaranden
  • Vid export med exportbidrag (Feoga)

Fördjupad information

Med yrkesmässig internationell trafik avses trafikering mellan Finland och ett annat EU-land eller tredje land så att resans huvudsakliga ändamål är att mot vederlag transportera passagerare eller gods.

I sjötrafik betyder detta i regel ett besök i en hamn belägen i ett annat land varvid passagerarna har möjlighet att avlägsna sig från fartyget eller i luftfartygstrafik ett flyg till en flygplats belägen i ett annat land. Enligt den åländska undantagslagstiftningen betraktas såsom yrkesmässig internationell trafik även luftfartygstrafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland.

Därtill kan trafik med charterfartyg och med flygplan som utför charterflygningar anses vara yrkesmässig internationell trafik.

Myndighetsfartyg i internationell trafik

Under vissa förutsättningar varor levereras skattefritt också till myndighetsfartyg.

I det avseende som avses i punktskattelagen och tullagen är myndighetsfartyg utländska fartyg som är i en myndighets bruk och befinner sig på besök på Finlands område eller inhemska fartyg som är i en myndighets bruk och avseglar till ett område utanför Finlands tullområde på en officiell representationsresa enligt en fastställd besöksplan..

Inhemska myndighetsfartyg ska lämna en kopia av besöksplanen till Tullen innan varorna levereras till fartyget. Därefter kan fartygsleverantören upprätta en förhandsanmälan och be Tullen om tillstånd till leverans. Tillstånd begärs per e-post under tjänstetid kl. 8–16.15 till alustoimitukset(at)tulli.fi eller utanför tjänstetid till johtokeskus(at)tulli.fi. 

Kryssningsfartyg

Ett fartyg som idkar kryssningstrafik från Finland kan anses tillhöra yrkesmässig internationell trafik då det uppfyller förutsättningarna för charterfartyg och besöker minst två utländska hamn.

Fiskefartyg

Skattefritt bränsle kan levereras till fartyg registrerade i fiskefartygsregistret genom fartygsleveransförfarandet eller genom Skatteförvaltningens skatteåterbäringsförfarande, då den betalda punktskatten kan återbäras på ansökan.

Charterflyg

Ett luftfartyg som utför charterflygningar ska vara korrekt registrerad, besiktad och bemannad för transport av personer eller varor. På begäran ska en separat plan över flygningen presenteras till tullmyndigheten. Utöver detta ska varje passagerare ha ett resedokument som berättigar till resan i fråga.

Charterfartyg

Ett charterfartyg ska vara korrekt registrerat, besiktigat och bemannat för persontrafik till utlandet. Utöver detta ska varje passagerare ha ett resedokument som berättigar till resan i fråga..

Fritidsbåtar

Fritidsbåtar har inte rätt till skattefria fartygsleveranser..

Trafik inom unionens havsområden (Östersjön, Nordsjön och Medelhavet)

För besättningens bruk får man skattefritt leverera till fartyget högst:

2 liter starka drycker, 2 liter mellanprodukter, 2 liter svaga viner, 32 liter öl samt 800 cigaretter per person och månad.

Dessutom får man för kaptenens representationsbruk och för servering till passagerare under resan dessutom leverera en mängd behövliga skattefria produkter. När man beräknar leveransmängden ska man beakta fartygets hela besättning inklusive utbytesbesättningen.

När man beräknar mängden som ska levereras för kaptenens representationsbruk tar man i beaktande fartygets storlek och resmål. Kaptenens representationsbruk kan vara betydligt större än en persons månatliga fartygsleverans av cigaretter och alkohol.

Öl som ska förbrukas på fartyget kan bytas ut mot motsvarande mängd cider eller long drink men i samband med import kan öl dock inte ersättas med någon annan produkt.

I Nordsjö- och Medelhavstrafik kan man på längre resor tillämpa fjärrtrafikens fartygsleveransmängder enligt Tullens bedömning.     

Fjärrtrafik och annan trafik till länder utanför unionen

Sådana fartyg, som bara sällan besöker Finland och vilkas resor är längre, kan på goda grunder och enligt Tullens beslut leverera en större mängd varor skattefritt till fartyget.

Dessutom får man för kaptenens representationsbruk samt för servering till passagerare under resan dessutom leverera en mängd behövliga skattefria produkter.

Konsumtion ombord

Med konsumtion ombord avses all försäljning och servering till passagerarna, fartygets personal samt övriga personer som arbetar ombord och som likställs med personal under resan. Produkterna ska användas ombord på fartyget under resan. Med konsumtion ombord avses även all konsumtion med anledning av det underhåll som krävs för fartygets trafik.

Alkohol, tobak och kött som inte har ursprung i EU (s.k. direktivkött) och som levererats skattefritt till fartyget ska konsumeras på fartyget. Ett veterinärintyg (CVED) ska alltid medfölja en köttprodukt, och köttprodukter får inte föras iland från fartyget.

Försäljning till personal och övriga personer som arbetar ombord på fartyget som likställs med personal

Till fartygets personal kan man sälja skattefria produkter för förbrukning ombord. På samma sätt kan produkter även säljas till övriga personer som likställs med personal och som arbetar på fartyget.

Högst får man sälja 2 liter starka drycker, 2 liter mellanprodukter, 2 liter svaga viner, 16 liter öl samt 800 cigaretter per person och månad.

Rederierna och fartygen har självständig rätt att besluta om ännu lägre försäljningsmängder.

Införselrätt för personal på fartyget

Personer som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU får föra med sig varor skattefritt från sina arbetsresor. En förutsättning för skattefrihet är också att den som för in varorna antecknar varorna i en förtullningsbok.

Läs mer om förfarande med förtullningsbok.