Hoppa till innehåll

Visselblåsarkanal

Målet med rapporteringskanalen för oegentligheter är att bekämpa korruption, bedrägerier och oegentligheter. Syftet med kanalen är att säkerställa att känsliga ärenden kan rapporteras på ett säkert sätt. Rapporterna kan t.ex. gälla offentliga upphandlingar, missbruk av offentliga medel, verksamhet som strider mot anvisningar eller föreskrifter, korruption eller andra brott.

Tullen har en intern rapporteringskanal, via vilken personer som arbetar vid Tullen kan rapportera oegentligheter. Andra än tullanställda kan lämna en rapport via justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal.

Lämna en rapport via justitiekanslersämbetets centraliserade rapporteringskanal.

 

Den externa kanalen kan också användas av tullanställda, om

  • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att en intern rapport inte har lett till några åtgärder inom tidsfristen eller att det inte är möjligt att effektivt ingripa i oegentligheten på basis av rapporten
  • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att hen riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten.

Skyddet för rapporterande personer möjliggör att oegentligheter kan rapporteras på ett säkert sätt och så att de rapporterande personernas identitet skyddas. Skyddet för rapporterande personer grundar sig på visselblåsarlagen och Europeiska unionens visselblåsardirektiv.

Mera information om skyddet för rapporterande personer, rapporteringen och behandlingen av rapporten hittar du på justitiekanslersämbetets webbplats.