Hoppa till innehåll

Tullens dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning innehåller uppgifterna enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016 för en fysisk person (den registrerade) om hur den registrerades personuppgifter behandlas i samband med Tullens olika funktioner.

Personuppgiftsansvarig

Tullen
Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
PB 512, 00101 Helsingfors
kirjaamo(at)tulli.fi
p. 0295 5299

Dataskyddsombud

Laura Ala-Hannula
tietosuoja(at)tulli.fi

Dina personuppgifter behandlas i samband med följande av Tullens funktioner:

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse av huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas eller har behandlats. Den registrerade kan också ha rätt att

 • begära tillgång till personuppgifter som rör den registrerade (Använd blanketten, pdf)
 • begära att den personuppgiftsansvarige rättar eller raderar uppgifter
 • begära begränsning av behandlingen av personuppgifter
 • invända mot behandling
 • när som helst återkalla sitt samtycke.

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter inte är laglig, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Skydd för behandling av personuppgifter

I all Tullens verksamhet där personuppgifter behandlas har vi inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Tullen har handlingsmodeller för att säkerställa den registrerades rättigheter och den personuppgiftsansvariges skyldigheter. Tullen har fastställt bl.a. följande åtgärder för skydd av personuppgifter: anvisningar och föreskrifter för personalen samt utbildning för personalen, säkerhetsavtal mellan organisationer och sekretessförbindelser med personer som deltar i behandlingen av personuppgifter, övervakning av lokaler och egenkontroll, säkerställandet av informationssystemens informationssäkerhet, kryptering/anonymisering/pseudonymisering av uppgifter, auditeringar samt kontroll- och övervakningssystem, uppförandekoder samt förutsättande av certifikat samt övriga tekniska begränsningar.

Lagstiftning som styr behandlingen av uppgifter vid Tullen

Tullen behandlar personuppgifter för att genomföra sina lagstadgade skyldigheter och funktioner. Det finns alltid en lagenlig grund för behandling av personuppgifter. Lagarna och anvisningarna på listan nedan reglerar Tullens verksamhet.

Lagstiftning

 • Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
 • Dataskyddsdirektivet (EU) 2016/680, 2016/681
 • Dataskyddslagen (1050/2018)
 • Förvaltningslagen (434/2003)
 • Lagen om Tullens organisation (960/2012)
 • Lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019)
 • Tullens arbetsordning (685/2020)
 • Statsrådets förordning om Tullens organisation (1061/2012)
 • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446, Bilaga A, uppgiftskrav för de ansökningar som ska lämnas till tillståndstjänsterna och för beslut
 • Arkivlagen (831/1994)
 • Tullagen (304/2016)
 • Statistiklagen (280/2004)
 • Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
 • Lagen om statsbudgeten (423/1988)
 • Förordningen om statsbudgeten (1243/1992)
 • Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
 • Förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992)
 • Finlands grundlag (731/1999), 7 kap, Statsfinanserna
 • Rådets förordning (EU, Euratom) nr 608/2014
 • Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014
 • Lagen om fartygstrafikservice (623/2005)
 • EU:s statistikförordningar och -bestämmelser
 • Livsmedelslagen (23/2006)
 • Kemikalielagen (599/2013)
 • Konsumentsäkerhetslagen (920/2011)
 • Lagen om kosmetiska produkter (492/2013)
 • Punktskattelagen (182/2010)

Föreskrifter och anvisningar

 • Förvaringstider för bokföringsmaterial och följebrev (18.9.2014, VK/329/00.01/2014)

 • Beslut om odelat anslag (30.9.2015, VK/853/00.01/2015)

 • Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä (4.5.2018, VK/442/00.00.00.01/2018) (bara på finska)

Ändring av beskrivningen

Tullen har rätt att ändra denna beskrivning. Vi informerar om ändringarna på vår webbplats, där den senaste versionen av beskrivningen också finns publicerad.

Se också