Hyppää sisältöön

Tullin tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle luonnolliselle henkilölle siitä, miten rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Tullin eri toimintojen yhteydessä.

Rekisterinpitäjä

Tulli
Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12, 00520 Helsinki
PL 512, 00101 Helsinki
kirjaamo(at)tulli.fi
p. 0295 5299

Tietosuojavastaava

Laura Ala-Hannula
tietosuoja(at)tulli.fi

Henkilötietojasi käsitellään seuraavien Tullin toimintojen yhteydessä:

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan tai onko niitä käsitelty. Rekisteröidyllä voi olla myös oikeus

 • pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin (Käytä lomaketta, pdf)
 • pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan tiedot
 • pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa käsittelyä
 • peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen

Tietosuoja on sisäänrakennettu ja oletusarvoinen osa kaikkea Tullin toimintaa, missä henkilötietoja käsitellään. Tullilla on toimintamallit rekisteröidyn oikeuksien ja rekisterinpitäjän velvollisuuksien varmistamiseksi. Henkilötietojen suojaamistoimia Tullissa ovat muun muassa henkilöstölle annetut ohjeet ja määräykset sekä henkilöstön koulutus, organisaatioiden väliset turvallisuussopimukset ja salassapitositoumukset henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden kanssa, tilavalvonta ja omavalvonta, tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta huolehtiminen, tietojen salaus/anonymisointi/pseudonymisointi, auditoinnit sekä tarkastus- ja valvontajärjestelmät, käytännesäännöt sekä sertifikaattien edellyttäminen sekä muut tekniset rajoitukset.

Tietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö Tullissa

Tulli käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa ja toimintojensa toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelylle on aina lainmukainen peruste. Tullin toimintaa säätelevät alla listatut lait ja ohjeet.

Lainsäädäntö

 • Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
 • Tietosuojadirektiivi (EU) 2016/680, 2016/681
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Laki Tullin hallinnosta (960/2012)
 • Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa (650/2019)
 • Tullin työjärjestys (685/2020)
 • Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta (1061/2012)
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446
 • Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A määritellyt tietovaatimukset lupapalveluille toimitettaville hakemuksille ja päätöksille.
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Tullilaki (304/2016)
 • Tilastolaki (280/2004)
 • Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista
 • Laki valtion talousarviosta (423/1988)
 • Asetus valtion talousarviosta (1243/1992)
 • Valtion maksuperustelaki (150/1992)
 • Valtion maksuperusteasetus (211/1992)
 • Suomen perustuslaki (731/1999), 7 luku, Valtiontalous
 • Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 608/2014
 • Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014
 • Alusliikennepalvelulaki (623/2005)
 • EU:n tilastoasetukset ja -säädökset
 • Elintarvikelaki (23/2006)
 • Kemikaalilaki (599/2013)
 • Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
 • Laki kosmeettisista valmisteista (492/2013)
 • Valmisteverotuslaki (182/2010)

Määräykset ja ohjeet

 • Kirjanpitoaineiston säilytysajat ja saate (18.9.2014, VK/329/00.01/2014)
 • Jakamattoman määrärahan jakopäätös (30.9.2015, VK/853/00.01/2015)
 • Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä (4.5.2018, VK/442/00.00.00.01/2018)

Selosteen muuttaminen

Tullilla on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme, joilla on myös viimeisin versio tästä selosteesta.

Katso myös: