Jälleenvienti

Jälleenviennillä tarkoitetaan muiden kuin unionitavaroiden vientiä EU:n tullialueelta. Jälleenvietäviä tavaroita ei ole tullattu EU:ssa vapaaseen liikkeeseen, joten ne eivät ole saaneet unionitavaran asemaa. Jälleenvietävät tavarat ovat koko ajan Tullin valvonnassa siihen asti, kunnes ne poistuvat EU:sta.

Jälleenvientiin sovelletaan samoja tullimuodollisuuksia ja kauppapoliittisia toimenpiteitä kuin vientiin. Usein jälleenvientiä koskevat myös samat rajoitukset kuin muutakin vientiä.  

Erityismenettelyissä olevien tavaroiden jälleenvienti

Jos EU:n tullialueella olevat EU:n ulkopuolisen maan tavarat on asetettu erityismenettelyyn, tee  jälleenviennistä jälleenvienti-ilmoitus Vienti-ilmoituspalvelussa

Jälleenvienti tullivarastosta

Jos tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita jälleenviedään EU:n ulkopuolelle, tee  jälleenvienti-ilmoitus Vienti-ilmoituspalvelussa.

Tavarat voi siirtää jälleenvienti-ilmoituksella tullivarastointimenettelyssä poistumispaikkaan, joka sijaitsee Suomessa tai toisessa EU-maassa. Tavaroiden siirtoon ei tarvita Tullin lupaa. Kun olet antanut jälleenvienti-ilmoituksen, tavarat voi asettaa passitusmenettelyyn

Kun tullivarastointimenettelyssä olevia tavaroita viedään EU:n tullialueen ulkopuolelle, niistä on annettava sähköinen jälleenvienti-ilmoitus. Valitse Vienti-ilmoituspalvelussa  ilmoituksen tyypiksi ”uusi taloudellisesti vaikuttava ilmoitus”.

Täytä jälleenvienti-ilmoitus näin: 

Viejä

Pääsääntöisesti viejä-kenttään ilmoitetaan tullivarastointimenettelystä vastaava tullivarastoluvanhaltija. Viejänä voi olla myös kuljetusliike tai muu toimija, jos tällä on riittävät tiedot ilmoituksen antamiseksi ja se pystyy esittämään tavarat Tullille. Viejä voi olla myös EU:n ulkopuolelle sijoittautunut.

Jos ilmoittaja antaa jälleenvienti-ilmoituksia toistuvasti, tämän on lisäksi rekisteröidyttävä viennin rekisteröidyksi asiakkaaksi.

Koodit

Kun tullivarastosta jälleenviedään muita kuin unionitavaroita, tullimenettelykoodi on 3171. Kansallisena menettelynä  ilmoitetaan joko koodi 999 tai 7VO. Koodia 7VO käytetään, jos kyse on siirrosta EU-maahan muun kuin säännöllisen liikenteen aluksella (tämä koodi on edellytys sille, että määrämaan koodiksi voidaan ilmoittaa jonkin EU-maan koodi), muutoin valitaan koodiksi 999 eli ”ei kansallista menettelyä”.

Ilmoita varaston tunnukseksi Tullin antama varastotunniste eli R-numero, joka on muotoa FI1234567-8R0001.

Ilmoita liiteasiakirjaksi jokin kaupallinen asiakirja, esimerkiksi kauppalasku (N380) tai proformalasku (N325).

Jos tullivarasto sijaitsee poistumistullitoimipaikalla, ilmoita jälleenvienti-ilmoituksella  luvanvarainen erityismaininnan lisäkoodi FIXEP, jolla pyydetään lastauslupaa meritse, lentoteitse tai rautateitse poistuville tavaroille. 

Netti-ilmoittajalle aukeaa oma välilehti taloudellisesti vaikuttavan menettelyn tiedoille Vienti-ilmoituspalvelussa. Ilmoita tällä välilehdellä:

  • luvan koodiksi 7631 – Varastoon siirtolupa (tullivarastolupa)
  • lupanumeroksi tullivarastoluvan numero
  • päiväykseksi voimassaolevan tullivarastoluvan myöntämispäivä
  • varaston operatiivista toimintaa valvovan tullitoimipaikan koodi
  • menettelyn päättävien tullitoimipaikkojen koodit.

Sanomailmoittaja ilmoittaa valvovan tullitoimipaikan koko ilmoitusta koskevissa erityismaininnoissa lisäkoodilla FIXAA. Menettelyn päättävät tullitoimipaikat ilmoitetaan lisäkoodilla FIXBJ. Lupakoodin 7631 ja siihen liittyvät tiedot sanomailmoittaja ilmoittaa koko ilmoitusta koskevien liiteasiakirjojen tiedoissa. Menettelykoodi ja kansallinen menettely ilmoitetaan tavaraerän tiedoissa.

Edeltävä asiakirja

Edeltävän asiakirjan ilmoittaminen on pakollista tavaraerän tiedoissa. Edeltäviä asiakirjoja voidaan ilmoittaa  enintään yhdeksän yhdellä tavaraerällä. Tarvittaessa voidaan tehdä uusi kokoava tullivarastoinnin ilmoitus (”koonti-ilmoitus”, tullimenettely 7171), joka ilmoitetaan jälleenviennissä edeltävänä asiakirjana. Koonti-ilmoituksessa voidaan ilmoittaa edeltävänä asiakirjana enintään 9999 tullivarastoinnin MRN-viitettä. Muussa tapauksessa nimike jaetaan niin moneen tavaraerään, jotta kaikki edeltävät asiakirjat saadaan ilmoitettua.

Jos edeltävä ilmoitus on annettu sähköisesti, edeltäväksi asiakirjaksi ilmoitetaan MRN ja MRN-numero sekä tavaraerännumero (esimerkiksi 001) yhteen kirjoitettuna ja päivämäärä.

Jos edeltävä ilmoitus on annettu SAD-lomakkeella, ilmoitetaan varastoonpano koodilla 632 sekä varastoonpanon numero ja päivämäärä. Irto- eli bulk-tavaroiden jälleenvienti-ilmoituksella koodin 632 selitetiedoksi voidaan ilmoittaa myös muu varastosta ottoa yksilöivä tieto kuin varastoonpanon numero.

Lisätietoa: Tullin määräys koontinumeron käytöstä jälleenviennissä tullivarastoista 

Painon ilmoittaminen

Tavaraerän bruttopainon ilmoittaminen on pakollista.

Lue lisää

Kauttakuljetustavarat ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä: Poistumisen ilmoitukset kaavioina