Alkuperän ja etuuskohtelun ilmoittaminen

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on aina ilmoitettava tavaroiden alkuperä- tai lähetysmaa sekä etuuskohtelukoodi. On tärkeää ilmoittaa nämä tiedot oikein, erityisesti jos olet valinnut pyydetyksi menettelyksi esimerkiksi ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen”. Ilmoitettu etuuskohtelukoodi ja alkuperämaan vaikuttavat maahantuonnin verojen laskentaan.

Jos Fintaric-palvelun "Toimenpide"-kohdassa on etuuskohtelun kohdalla teksti "Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva", tavarat on ilmoitettava tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn, jotta voit käyttää etuuskohtelua. Tarkista tietyn käyttötarkoituksen menettelykohtaiselta sivulta luvan saamisen ja menettelyn käyttämisen edellytykset

Tavaroiden alkuperämaa

Voit käyttää tulli-ilmoituksessa tuotavien tavaroiden yleistä alkuperämaata, jos et hae tavaroille etuuskohtelua alkuperämaan perusteella.

Jos tuotteet on valmistettu tai tuotettu kokonaan jossain maassa, tuotteet ovat yleisten alkuperäsääntöjen mukaan tämän maan alkuperää. Tuotteet, jotka valmistetaan useammassa kuin yhdessä maassa, ovat sen maan alkuperää, jossa tuotteen viimeinen merkittävä valmistus tai käsittely on suoritettu.

Tulli-ilmoituksessa ilmoitettu tavaroiden yleinen alkuperämaa vaikuttaa tuonnissa esimerkiksi

 • kannettavaan yleisen tullitason mukaiseen tulliin
 • määrällisten rajoitusten hallintaan
 • polkumyynnin vastaisiin toimenpiteisiin
 • tavaroiden tuontimaan merkitsemiseen Tullin tilastoihin
 • kauppapoliittisiin toimenpiteisiin.

Lue lisää tavaroiden yleisen alkuperän määrittämisestä.

Jos ilmoitit tavaroille yleisen alkuperämaan, ilmoita etuuskohtelukoodi, joka alkaa numerolla 1xx

Olet tuomassa tavaraa EU:n ulkopuolelta, ja sinulla ei ole esimerkiksi etuuteen oikeuttavaa alkuperäselvitystä. Fintaric-palvelussa nimikkeen kohdalla on ”Maa”-kohdassa teksti ”1011 (erga omnes)”.

Ilmoita etuuskohtelukoodiksi tulli-ilmoituksessa jokin seuraavista:

”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”. Tällöin tavaroista kannetaan normaalit kolmannen maan tuontitullit.

 • Fintaric-palvelussa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Kolmansien maiden tulli”.

”110 – Kolmansiin maihin sovellettava autonominen tullisuspensio”. Tällöin tavaroista kannetaan autonomisen tullisuspension mukainen tulli. Tavaroiden on oltava teollisuuden raaka-aineita, jotka tuodaan esimerkiksi teollista valmistusta varten.

 • Fintaric-palvelussa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Autonominen tullisuspensio”.

Lisätietoa tullisuspensiosta ja autonomisista tariffikiintiöistä

”119 – Sellaisiin tuotteisiin sovellettava väliaikainen tullisuspensio, jotka tuodaan lentokelpoisuustodistuksella varustettuna”. Tällöin tavaroista kannetaan alennettu tulli. Tavaroista on oltava huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 -lomake), ja todistuksen numero on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa.

 • Fintaric-palvelussa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Lentokelpoisuustullisuspensio”.
 • Ilmoita huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 -lomake asiakirjakoodilla "C119 - Huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 -lomake) (ks. asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I oleva lisäys I) tai vastaava todistus."   

”120 – Kolmansiin maihin sovellettava WTO-tullikiintiö”. Tällöin tavaroista kannetaan tariffikiintiön mukainen tulli, tai ne voidaan tariffikiintiön perusteella vapauttaa esimerkiksi lisätullista. Tuotavien tavaroiden on mahduttava tariffikiintiöön.

 • Fintaric-palvelussa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tariffikiintiö”.
 • Huomioi, että WTO-tullikiintiöllä voi olla yksittäisten maiden poissulkuja, jotka näkyvät ”Maa”-kohdan tekstinä ”1011 (ERGA OMNES) paitsi…”.

Lisätietoa tulli-ilmoituksessa annettavista lisätiedoista ja koodeista sivulla Tariffikiintiöt

Etuuskohteluun oikeuttava alkuperämaa

Oletko hakemassa tuotaville tavaroille tullietuutta? Tarkista aina ennen tulli-ilmoituksen antamista tavaroiden myyjältä, onko sinun mahdollista saada tavaroille tullietuuteen oikeuttava alkuperän todistava asiakirja. Etuuden hakeminen perustuu useimmiten siihen, että tavarat ovat jonkun maan alkuperätuotteita. EU:n tulliliittosopimuksissa riittää, että tuotteet ovat maassa vapaassa liikkeessä.

Jos etuuskohtelun hakeminen edellyttää asiakirjan esittämistä, ilmoita se aina sopimuksen mukaisella asiakirjakoodilla tulli-ilmoituksessa. Huomioi, että jos haet tavaroille tullietuutta, tavara on useimmiten tuotava suoraan edunsaajavaltiosta EU:hun.

Tarkista etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa (pdf)

Jos olet tuomassa tavaroita kehitysmaista, joille EU on myöntänyt tullietuuksia yleisellä tullietuusjärjestelmällä (GSP), ilmoita etuuskohtelukoodiksi 200

GSP-asetuksessa on kolme eri maaryhmää, joten tarkista Fintaric-palvelusta ensin, mihin maaryhmään tavaroiden myyjä kuuluu. Selvitä, voiko myyjä toimittaa sinulle hyväksyttävän alkuperän todistavan asiakirjan. Jos tavaroille on mahdollista hakea GSP-tullietuutta, Fintaric-palvelussa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on teksti ”Tullietuudet” sekä ”Maa”-kohdassa on maaryhmä 2020, 2027 tai 2005. Tavaroista kannetavat tuontitullit määräytyvät maaryhmän mukaisesti. Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava lähetysmaan lisäksi myös etuuskohteluun oikeuttava maaryhmä. 

Kun ilmoitat etuuskohtelukoodiksi ”200 – GSP-tulli ilman ehtoja tai rajoituksia”, etuuskohteluun oikeuttavan alkuperämaan koodiksi on valittava jokin seuraavista maaryhmistä:

2020 (GSP – Yleiset järjestelyt)

 • Ilmoita tarvittava alkuperäselvitys tulli-ilmoituksessa.

2027 (GSP+ (kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely))

 • Ilmoita tarvittava alkuperäselvitys tulli-ilmoituksessa.

2005 (GSP-EBA (vähiten kehittyneitä maita koskeva erityinen menettely (Everything But Arms arrangement))

 • Ilmoita tarvittava alkuperäselvitys tulli-ilmoituksessa.

Ilmoita tarvittava alkuperäselvitys tulli-ilmoituksella seuraavasti:

Jos kyseessä on yli 6 000 euron arvoinen lähetys, ilmoita aina REX-rekisteröintinumero ja alkuperävakuutus:

 • Ilmoita viejän REX-rekisteröintinumero asiakirjakoodilla "C100 - Rekisteröidyn viejän numero" sekä sen tunnisteena rekisteröidyn viejän numero ja päivämäärä.
 • Ilmoita alkuperävakuutus asiakirjakoodilla "U165 - Rekisteröidyn viejän GSP-järjestelmän mukaisesti laatima alkuperävakuutus lähetyksestä, jonka alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa" sekä sen tunnisteena alkuperävakuutuksen sisältävän asiakirjan numero ja päivämäärä.

Jos kyseessä on enintään 6 000 euron arvoinen lähetys, ilmoita jompikumpi seuraavista asiakirjoista:

 • Jos ilmoittaja on REX-rekisteröitynyt 
  • alkuperävakuutus annetaan asiakirjakoodilla "U164 - Rekisteröidyn viejän GSP-järjestelmän mukaisesti laatima alkuperävakuutus lähetyksestä, jonka alkuperätuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa" ja sen tunnisteena alkuperävakuutuksen sisältävän asiakirjan numero ja päivämäärä
 • Jos ilmoittaja ei ole REX-rekisteröitynyt 
  • alkuperävakuutus annetaan asiakirjakoodilla "U166 - Alkuperävakuutus lähetyksestä, jonka alkuperätuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa" ja sen tunnisteena alkuperävakuutuksen sisältävän asiakirjan numero ja päivämäärä

Voit tarkistaa kaupallisen asiakirjaan laadittavan alkuperävakuutuksen englannin-, ranskan- tai espanjankielisen sanamuodon toimeenpano-asetuksen 2015/2447 liitteestä 22–07.  

Lue lisää tullietuusjärjestelmästä kehitysmaille (GSP)

Voit tarkistaa alkuperävakuutuksen mallin viennin verkkosivulta.   

Jos ilmoitit tavaroille vapaakauppasopimuksen tai muuhun alkuperään perustuvan etuuskohtelun, ilmoita etuuskohtelukoodi, joka alkaa numerolla 3xx   

Olet tuomassa tavaroita EU:n ulkopuolisesta maasta, jonka kanssa EU on tehnyt vapaakauppasopimuksen tai muun sopimuksen, jonka perusteella tavaroille voidaan myöntää edullisempi tullikohtelu alkuperän perusteella. Tavaroiden alkuperä pitää pystyä osoittamaan sopimuksen mukaisella alkuperäselvityksellä.

Selvitä ensin, minkä sopimuksen perusteella olet tuomassa tavaroita ja onko sinulla tarvittava alkuperäselvitys.

Huomioi, että tulliliiton sopimus ja tuonti Turkista, San Marinosta ja Andorrasta ohjeistetaan tällä sivulla erillisessä kohdassa "Tuotko tavaroita Turkista, San Marinosta tai Andorrasta?".

Kun käytät etuuskohtelukoodia, joka alkaa numerolla 3xx, ilmoita tulli-ilmoituksessa lähetysmaan lisäksi myös oikea etuuskohtelukoodin mukainen alkuperämaa tai maaryhmä.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa jokin seuraavista etuuskohtelukoodiksi:  
”300 – Etuustulli ei liity ehtoja/rajoituksia”, jolloin tavaroista kannetaan sopimuksen mukaiset edullisemmat tullit. Sopimuksen mukainen alkuperäselvitys pitää esittää tuotaessa.

 • Fintaric-palvelussa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Tullietuudet”.

”310 – Etuuskohteluun oikeuttavat sopimukset: tariffisuspensiot”, jolloin tavaroista kannetaan tullisuspension mukainen tulli.

 • Kyseessä on etuussuspensio, jota voidaan käyttää esimerkiksi Ceutasta ja Melillasta tulevista kaloista ja jalostettavaksi tuotavista kalastustuotteista.
 • Tavaroille on oltava sopimuksen mukainen alkuperäselvitys.

”320 – Etuustullikiintiö”, jolloin tavaroista kannetaan tariffikiintiön mukainen tulli tai ne voidaan tariffikiintiön perusteella vapauttaa esimerkiksi lisätullista. Tuotavien tavaroiden on mahduttava tariffikiintiöön, ja niille on oltava sopimuksen mukainen alkuperäselvitys.

Lue lisää verkkosivulta Etuuskohtelut.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa alkuperään oikeuttava asiakirja oikein

Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava oikean etuuskohtelun, alkuperämaan tai maaryhmän lisäksi alkuperäsopimuksen mukainen alkuperäselvitys. Useimmiten alkuperäselvitys on esimerkiksi EUR.1-tavaratodistus, mutta alkuperäselvityksen voi antaa myös muilla asiakirjoilla.  

Esimerkki 1: Olet tuomassa tavaroita esimerkiksi Norjasta ja haluat hyödyntää EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) kanssa tehtyä sopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maaryhmä ”2012 (Euroopan talousalue)”. Tällöin esittämäsi alkuperäselvitys on oltava EFTA-sopimuksen mukainen.

 • Ilmoita Tullin vahvistama EUR.1-tavaratodistus asiakirjakoodilla "N954 – EUR.1-tavaratodistus" ja sen tunnisteena todistuksen tunniste ja päivämäärä.
 • Ilmoita kauppalaskuilmoitus tai viejän kauppalaskulle tai muulle kaupalliselle asiakirjalle laatima alkuperäilmoitus asiakirjakoodilla "N864 – Kauppalaskuilmoitus tai viejän kauppalaskulle tai muulle kaupalliselle asiakirjalle laatima alkuperäilmoitus ja sen tunnisteena asiakirjan numero ja päivämäärä.
  • Valtuutettu viejä voi antaa alkuperäilmoituksen arvosta riippumatta.
  • Muut kuin valtuutetut viejät voivat antaa alkuperäilmoituksen arvorajaan asti.

Esimerkki 2: Olet tuomassa tavaroita esimerkiksi Norjasta ja haluat hyödyntää EU:n ja Norjan kahdenvälistä sopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maa ”NO”, jolloin esittämäsi alkuperäselvitys on oltava Norjan ja EU:n välisen sopimuksen mukainen.

 • Ilmoita Tullin vahvistama EUR.1-tavaratodistus asiakirjakoodilla "N954 - EUR.1-tavaratodistus" ja sen tunnisteena todistuksen tunniste ja päivämäärä.
 • Ilmoita kauppalaskuilmoitus tai viejän kauppalaskulle tai muulle kaupalliselle asiakirjalle laatima alkuperäilmoitus asiakirjakoodilla "N864 - Kauppalaskuilmoitus tai viejän kauppalaskulle tai muulle kaupalliselle asiakirjalle laatima alkuperäilmoitus" ja sen tunnisteena asiakirjan numero ja päivämäärä.  
  • Valtuutettu viejä voi antaa alkuperäilmoituksen arvosta riippumatta.
  • Muut kuin valtuutetut viejät voivat antaa alkuperäilmoituksen arvorajaan asti.

Tarkista arvorajat ja hyväksytyt asiakirjat aina "Tullietuudet alkuperän perusteella" -verkkosivulta.

Voit tarkistaa kauppalasku- ja alkuperäilmoituksen mallit viennin verkkosivulta.

Olet tuomassa tavaroita Isosta-Britanniasta ja haluat hyödyntää EU:n ja Ison-Britannian välistä vapaakauppasopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maa ”GB”. Tällöin esittämäsi alkuperäselvitys on oltava vapaakauppasopimuksen mukainen.

 • Ilmoita alkuperäselvitys asiakirjakoodilla "U116 - Alkuperävakuutus (EU:n ja UK välisen talouskumppanuussopimuksen 56 artiklan 4 kohdan a alakohdassa)", kun sinulla on alkuperävakuutus, joka kohdistuu yksittäiseen lähetykseen.
 • Ilmoita alkuperäselvitys asiakirjakoodilla "U118 - Useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä koskeva alkuperävakuutus (EU:n ja UK välisen talouskumppanuussopimuksen 56 artiklan 4 kohdan b alakohdassa)", kun sinulla on alkuperävakuutus, joka kohdistuu useisiin lähetyksiin. Huomio, että alkuperävakuutuksessa on oltava näkyvissä alkuperävakuutuksen voimassaoloaika.
 • Ilmoita alkuperäselvitys asiakirjakoodilla "U117 - Tuojan tieto (EU:n ja UK välisen talouskumppanuussopimuksen 58 artikla)", kun tuojana annat tuotteille alkuperävakuutuksen. 
  • Huomioi, että kun alkuperäselvitys perustuu tuojan tietoon, alkuperän todistaminen on täysin tuojan vastuulla myös jälkitarkastuksessa. Tulli ei suosittele alkuperän ilmoittamista tuojan tiedolla alkuperän todistusvastuun vuoksi. 

Tarkista arvorajat ja hyväksytyt asiakirjat aina "Tullietuudet alkuperän perusteella" -verkkosivulta.

Voit tarkistaa alkuperäilmoituksen mallin viennin verkkosivulta.

Olet tuomassa tavaroita Kanadasta ja haluat hyödyntää EU:n ja Kanadan välistä vapaakauppasopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maa "CA". Tällöin esittämäsi alkuperäselvitys on oltava vapaakauppasopimuksen mukainen. Alkuperäilmoitus annetaan sopimuksen mukaisille alkuperätavaroille arvosta riippumatta.

 • Ilmoita alkuperäilmoitus asiakirjakoodilla "U088 - Alkuperäilmoitus, josta käy ilmi EU-alkuperä Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) alkuperäsääntöjen mukaisesti" ja sen tunnisteeksi asiakirjan numero ja päivämäärä.

Tarkista arvorajat ja hyväksytyt asiakirjat aina "Tullietuudet alkuperän perusteella" -verkkosivulta.

Voit tarkistaa alkuperäilmoituksen mallin viennin verkkosivulta.

Olet tuomassa tavaroita Japanista ja haluat hyödyntää EU:n ja Japanin välistä vapaakauppasopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maa ”JP”. Tällöin esitettävä alkuperäselvitys on oltava vapaakauppasopimuksen mukainen.

 • Ilmoita alkuperäselvitys asiakirjakoodilla "U110 - Alkuperävakuutus (EU:n ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen 3.16 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 3.17 artiklan 5 kohdan a alakohta)", kun sinulla on alkuperävakuutus, joka kohdistuu yksittäiseen lähetykseen.
 • Ilmoita alkuperäselvitys asiakirjakoodilla "U111 - Useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä koskeva alkuperävakuutus (EU:n ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen 3.16 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 3.17 artiklan 5 kohdan b alakohta)", kun sinulla on alkuperävakuutus, joka kohdistuu useisiin lähetyksiin. Huomio, että alkuperävakuutuksessa on oltava näkyvissä alkuperävakuutuksen voimassaoloaika.
 • Ilmoita alkuperäselvitys asiakirjakoodilla "U112 - Tuojan tieto (EU:n ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen 3.16 artiklan 2 kohdan b alakohta)", kun tuojana annat tuotteille alkuperävakuutuksen. 
  • Huomioi, että kun alkuperäselvitys perustuu tuojan tietoon, alkuperän todistaminen on täysin tuojan vastuulla myös jälkitarkastuksessa. Tulli ei suosittele alkuperän ilmoittamista tuojan tiedolla alkuperän todistusvastuun vuoksi. 

Tarkista arvorajat ja hyväksytyt asiakirjat aina "Tullietuudet alkuperän perusteella" -verkkosivulta.

Voit tarkistaa alkuperäilmoituksen mallin viennin verkkosivulta.

Olet tuomassa tavaroita Etelä-Koreasta ja haluat hyödyntää EU:n ja Etelä-Korean välistä vapaakauppasopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maa ”KR”. Tällöin esitettävä alkuperäselvitys on oltava vapaakauppasopimuksen mukainen.

 • Ilmoita kauppalaskuilmoitus tai viejän kauppalaskulle tai muulle kaupalliselle asiakirjalle laatima alkuperäilmoitus asiakirjakoodilla "N864 - Kauppalaskuilmoitus tai viejän kauppalaskulle tai muulle kaupalliselle asiakirjalle laatima alkuperäilmoitus" ja sen tunnisteena asiakirjan numero ja päivämäärä.  
  • Valtuutettu viejä voi antaa alkuperäilmoituksen arvosta riippumatta.
  • Muut kuin valtuutetut viejät voivat antaa alkuperäilmoituksen arvorajaan asti.

Tarkista arvorajat ja hyväksytyt asiakirjat aina "Tullietuudet alkuperän perusteella" -verkkosivulta.

Voit tarkistaa alkuperävakuutuksen englannin kielisen mallin viennin verkkosivulta kohdasta "Kauppalasku- ja alkuperäilmoituksen malli englanniksi".  

Olet tuomassa tavaroita Vietnamista ja haluat hyödyntää EU:n ja Vietnamin välistä vapaakauppasopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maa ”VN”. Tällöin esitettävä alkuperäselvitys on oltava vapaakauppasopimuksen mukainen.

Vietnamin viejät käyttävät ainakin toistaiseksi sopimuksen mukaisessa Vietnamin alkuperätuotteiden viennissä unioniin toimivaltaisen viranomaisen vahvistamaa EUR.1-tavaratodistusta tai viejän laatimaa alkuperäilmoitusta. Vietnamin viejät voivat toistaiseksi laatia alkuperäilmoituksia vain enintään 6 000 euron arvoisille Vietnamin alkuperätuotteiden lähetyksille. Tällaisessa alkuperäilmoituksessa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus sekä nimenselvennys.

 • Ilmoita Tullin vahvistama EUR.1-tavaratodistus asiakirjakoodilla "N954 - EUR.1-tavaratodistus" ja sen tunnisteena todistuksen tunniste ja päivämäärä.
 • Ilmoita alkuperäselvitys asiakirjakoodilla ”N864 – Kauppalaskuilmoitus tai viejän kauppalaskulle tai muulle kaupalliselle asiakirjalle laatima alkuperäilmoitus”, kun sinulla on viejän laatima alkuperäilmoitus ja lähetyksen arvo on enintään 6 000 euroa. Alkuperäilmoituksen voivat antaa kaikki viejät.

Tarkista arvorajat ja hyväksytyt asiakirjat aina "Tullietuudet alkuperän perusteella" -verkkosivulta.

Lue lisätietoa alkuperävakuutuksesta ja sen laatimisesta sekä rekisteröinnistä asiakastiedotteesta "EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus voimaan 1.8.2020 (päivitetty 4.3.2021)".

Olet tuomassa tavaroita Singaporesta ja haluat hyödyntää EU:n ja Singaporen välistä vapaakauppasopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maa ”SG”. Tällöin esitettävä alkuperäselvitys on oltava vapaakauppasopimuksen mukainen. Alkuperäselvityksenä annetaan aina alkuperävakuutus, jonka antajan pitää olla rekisteröitynyt vientimaahan.

 • Ilmoita alkuperäselvitys asiakirjakoodilla "U101 - Singaporessa sijaitsevan rekisteröidyn viejän laatima alkuperätodistus", kun sinulla on rekisteröidyn viejän alkuperävakuutus.

Tarkista arvorajat ja hyväksytyt asiakirjat aina "Tullietuudet alkuperän perusteella" -verkkosivulta.

Lue lisätietoa alkuperävakuutuksesta ja sen laatimisesta sekä rekisteröinnistä asiakastiedotteesta "EU:n ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsäännöt on päivitetty" (1.2.2023).

Olet tuomassa tavaroita Uudesta-Seelannista ja haluat hyödyntää EU:n ja Uuden-Seelannin välistä vapaakauppasopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maa ”NZ” ja esitä vapaakauppasopimuksen mukainen alkuperäselvitys. Kaikki viejät voivat laatia Uuden-Seelannin alkuperätuotteille alkuperäselvityksiä, kun lähetyksen arvo on enintään 1 000 UZD. Jos alkuperäselvitys laaditaan yli 1 000 UZD:n arvoisille lähetyksille, viejällä pitää olla Uuden-Seelannin Tullin asiakastunnus. Sopimuksen mukaisen alkuperävakuutuksen on aina oltava määrämuotoinen. Yli 1 000 UZD:n arvoisissa lähetyksissä pitää lisäksi olla asiakastunnus, jolla viejä tunnistetaan. Huomioi, että jos viejän alkuperävakuutus kohdistuu useisiin lähetyksiin, alkuperävakuutuksen voimassaoloaika on oltava näkyvissä.

 • Ilmoita alkuperäselvitys asiakirjakoodilla "U120 - Alkuperävakuutus (EU:n ja Uuden-Seelannin välisen talouskumppanuussopimuksen 3.16 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 3.18 artiklan 4 kohdan a alakohta)", kun sinulla on viejän alkuperävakuutus, joka kohdistuu yhteen lähetykseen.
 • Ilmoita alkuperäselvitys asiakirjakoodilla "U121 -  Useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä koskeva alkuperävakuutus (Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen vapaakauppasopimus 3.16 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 3.18 artiklan 4 kohdan b alakohta)", kun sinulla on viejän alkuperävakuutus, joka kohdistuu useisiin lähetyksiin.
 • Ilmoita tuojan tietoon perustuva alkuperäselvitys lisätietokoodilla "FIXXX - Muu lisätieto" ja sen kuvauksena "Alkuperäselvitys perustuu tuojan tietoon", kun tuojana annat tuotteille alkuperävakuutuksen. 
  • Huomioi, että kun alkuperäselvitys perustuu tuojan tietoon, alkuperän todistaminen on täysin tuojan vastuulla myös jälkitarkastuksessa. Tulli ei suosittele alkuperän ilmoittamista tuojan tiedolla alkuperän todistusvastuun vuoksi.

Tarkista arvorajat ja hyväksytyt asiakirjat aina "Tullietuudet alkuperän perusteella" -verkkosivulta.

Lue lisätietoa alkuperävakuutuksesta ja sen laatimisesta sekä rekisteröinnistä asiakastiedotteesta "EU:n ja Uuden-Seelannin välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsäännöt" (16.4.2024).

Tuotko tavaroita Turkista, San Marinosta tai Andorrasta?

EU on tehnyt tulliliittosopimuksen Turkin, San Marinon ja Andorran kanssa. Kun tuot tavaroita tulliliittosopimuksen mukaisista maista, tarkista, noudatetaanko tulliliiton sopimusta vai kahdenvälistä sopimusta. Valitse tulli-ilmoituksessa ja Fintaric-palvelussa maakoodi kohdassa ”Maa tai maaryhmä” (esim. jos tuot tavaraa Turkista, valitse ”TR – Turkki”). Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava lähetysmaan lisäksi myös etuuskohtelukoodin mukainen oikea maa.

 • Tarkista ”Toimenpide”-kohdasta, kumpaa sopimusta noudatetaan: 
  • Jos Fintaric-palvelussa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä ”Tulliliiton tulli”, käytetään esimerkiksi etuuskohtelua 400, ja alkuperäselvitys on A.TR-tavaratodistus. Tällöin on noudatettava tulliliiton sopimuksen ehtoja, eli tavaroiden on oltava vapaassa liikkeessä Turkissa.
  • Jos Fintaric-palvelussa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä ”Tullietuudet”, käytetään esimerkiksi etuuskohtelua 300, ja alkuperäselvitys on esimerkiksi EUR.1- tavaratodistus. Tällöin on noudatettava alkuperäsopimuksen ehtoja, eli tavaroiden on oltava Turkin alkuperätuotteita.
 • Jos haet tulliliiton mukaista etuuskohtelua, valitse jompikumpi seuraavista etuuskohteluista: 
  • Kun valitset ”400 – Tullien kantaminen Euroopan unionin tekemien tulliliittosopimusten mukaisesti”, tavaroista kannetaan tulliliittosopimuksen mukainen tulli. Vaikka tavaroista ei kanneta yleistä tullia, tuotaviin tavaroihin voidaan kohdistaa tariffitoimenpiteitä (esim. lisätulli). Tavaroilla on oltava tulliliittosopimuksen mukainen alkuperäselvitys.
  • Kun valitset ”420 – Tulliliiton kiintiö”, tavaroista kannetaan tariffikiintiön mukainen tulli, tai ne voidaan tariffikiintiön perusteella vapauttaa esimerkiksi lisätullista. Tuotavien tavaroiden on mahduttava tariffikiintiöön, ja niille on oltava tulliliitosopimuksen mukainen alkuperäselvitys.