Hyppää sisältöön

EU:n ja Uuden-Seelannin välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsäännöt

Julkaisuajankohta 16.4.2024 14.30

Komission ilmoituksen (EU) 2024/1062 mukaan EU:n ja Uuden-Seelannin välinen vapaakauppasopimus tulee voimaan 1.5.2024. Sopimusteksti on julkaistu kokonaisuudessaan EU:n virallisen lehden numerossa L 866, 25.3.2024.

Vapaakauppasopimuksen alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt ovat sopimuksen luvussa 3. Huomioi, että tuotekohtaiset alkuperäsäännöt ovat sopimuksen liitteessä 3-B. Alkuperätuotteilla tarkoitetaan tavaroita, joiden alkuperä on määritetty luvussa 3 esitettyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti. Tuotteen on täytettävä näiden sääntöjen edellytykset, jotta tuotteelle voidaan myöntää tullietuuskohtelu toisessa sopimusosapuolessa.

Alkuperäsääntöjen määritelmät ovat sopimuksen artiklassa 3.1. Viejällä tarkoitetaan osapuolen alueella olevaa henkilöä, joka vie tai tuottaa alkuperätuotteen ja laatii alkuperävakuutuksen osapuolen lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Tuojalla tarkoitetaan henkilöä, joka tuo alkuperätuotteen ja hakee sille tullietuuskohtelua. 

Alkuperäselvitykset 

Tuotteiden oikeutus etuuskohteluun todistetaan alkuperäselvityksellä, joka tuojan pitää esittää tuontimaassa. EU:n ja Uuden-Seelannin sopimuksen mukaan hyväksyttyjä alkuperäselvityksiä ovat viejän laatima alkuperävakuutus tai tuojan tieto.

Alkuperävakuutus

Viejän laatima alkuperävakuutus on määrämuotoinen, ja sen muoto on määritelty sopimuksen liitteessä 3-C. Alkuperävakuutuksen voi sisällyttää laskuun tai johonkin muuhun asiakirjaan, jossa alkuperätuote kuvataan niin tarkasti, että tuotteet pystytään yksilöimään. Alkuperävakuutus voi koskea pelkästään yhtä lähetystä tai useita samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksiä.

Kaikki EU:n viejät voivat antaa alkuperävakuutuksen sellaisille lähetyksille, jotka sisältävät alkuperätuotteita enintään 6 000 euron arvosta. Jos lähetys ylittää tämän arvon, alkuperävakuutuksen voivat antaa ainoastaan REX-palveluun rekisteröityneet yritykset. Tällöin yrityksen täytyy ilmoittaa alkuperävakuutuksessa FIREX-tunnistenumeronsa.

Jos viejä toimittaa asiakkaalle säännöllisesti samoja tuotteita, alkuperävakuutus voidaan antaa useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille yhdessä asiakirjassa useiden lähetysten alkuperävakuutuksena. Alkuperävakuutus voidaan antaa enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, ja siinä on mainittava voimassaoloaika. Kun käytetään useiden lähetysten ajanjakson alkuperävakuutusta, alkuperätuotteen kuvauksen on oltava erityisen tarkka. Jos pitkän ajanjakson alkuperävakuutuksen kattamien kaikkien eri lähetysten yhteenlaskettu arvo on enintään 6 000 euroa, viejän ei tarvitse olla REX-rekisteröity voidakseen laatia pitkän ajanjakson alkuperävakuutuksen.
 
Alkuperävakuutuksen malli:

” [Useiden lähetysten osalta]: ___________ ja __________ välinen aika (1)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero … (2)) ilmoittaa, että tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (3) alkuperätuotteita.
............................................................................................................................. (4)
(Paikka ja päiväys)
................................................................................................................................
(Viejän nimi) 

(1) Jos täytät alkuperävakuutuksen useille samanlaisten tuotteiden lähetyksille artiklan 3.18 (Alkuperävakuutus) 4. kohdan b-alakohdan mukaisesti, mainitse ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson aikana. Jos tällaista ajanjaksoa ei sovelleta, voit jättää kohdan tyhjäksi.
(2) Mainitse se viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Ilmoita unionin viejästä unionin lakien mukaisesti osoitettu tunnus. Ilmoita uusiseelantilaisesta viejästä tullin asiakastunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, voit jättää kohdan tyhjäksi.
(3) Ilmoita tuotteen alkuperä: joko ”Uusi-Seelanti” tai ”Euroopan unioni”.
(4) Voit jättää paikan ja päiväyksen pois, jos tiedot sisältyvät asiakirjaan, joka sisältää alkuperävakuutuksen tekstin.” 

Tuojan tieto

Tuoja voi hakea alkuperätuotteille etuuskohtelua myös tuojan tiedon perusteella. Tällöin tuojan ei tarvitse esittää määrämuotoista alkuperävakuutusta, eikä tuojan tarvitse olla rekisteröitynyt REX-palveluun. 

Huomioi, että etuuskohteluvaatimuksen täytyy kuitenkin perustua sellaisiin tuojan viejältä saamiin tietoihin ja sellaiseen asiakirjanäyttöön, joilla tuoja voi pyydettäessä osoittaa Tullille, että tuote täyttää alkuperäsääntöjen edellytykset. 

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta

Alkuperävakuutus on voimassa vuoden ajan sen laatimispäivästä alkaen. Tuoja on vastuussa tullietuuskohtelun hakemuksen oikeellisuudesta ja vaatimusten noudattamisesta. Alkuperäselvitys on esitettävä tuojaosapuolen tulliviranomaisille sopimuksen artiklan 3.16 mukaisesti, kun etuuskohtelua haetaan. 

Tullietuuskohtelun hakeminen on mahdollista myös tuonnin jälkeen. Sopimuksen artiklassa 3.17 säädetään, että jos tuoja ei ole hakenut tullietuuskohtelua tuontihetkellä ja tuote olisi ollut oikeutettu tullietuuskohteluun, tuojaosapuolen on myönnettävä tullietuuskohtelu ja palautettava tai peruutettava tullit, joita on maksettu liikaa. Tuojaosapuoli voi aina edellyttää, että tuoja esittää tullietuuskohtelun hakemuksen ja esittää perustan tullietuuskohtelun hakemiselle.  

Alkuperäkumulaatio

Sopimuksen alkuperäsääntöihin sisältyy kahdenvälinen täyskumulaatio EU:n ja Uuden-Seelannin alkuperäainesten käytölle. Kumulaatiota ei voida soveltaa, jos toisessa osapuolessa suoritetuissa tuotantotoimissa ei mennä yhtä tai useampaa artiklassa 3.6 tarkoitettua toimea pidemmälle (Riittämätön valmistus tai käsittely).

Toleranssit ei-alkuperäaineksissa

Sopimuksen artiklassa 3.5 säädetään toleranssista. Jos tuotteen valmistukseen ei saa käyttää tiettyä ei-alkuperäainesta, sallittu poikkeama tästä on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta. Tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen alkuhuomautuksissa 7 ja 8 on säädetty erikseen toleranssin soveltamisesta tuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän ryhmiin 50–63. 

Edellä olevaa ei sovelleta, jos tuotteen tuotannossa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo tai paino ylittää ei-alkuperäainesten arvon tai painon enimmäisprosenttiosuuden, joka on määritetty liitteessä 3-B vahvistettujen vaatimusten mukaisesti (Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt).

Alkuperän jälkitarkastus ja hallinnollinen yhteistyö

Tuojaosapuolen tulliviranomainen voi tehdä tarkastuksen varmistaakseen, että tuote on alkuperätuote tai että alkuperään liittyvät vaatimukset täyttyvät. Tarkastus voidaan tehdä esittämällä tietopyyntö tullietuuskohtelun hakemuksen tehneelle tuojalle tuonti-ilmoituksen esittämisen yhteydessä joko ennen tuotteiden luovutusta tai tuotteiden luovutuksen jälkeen. 

Lisäksi sopimusosapuolet tekevät kummankin osapuolen tulliviranomaisen välityksellä yhteistyötä varmistaessaan, että tuote on alkuperätuote ja muiden vahvistettujen vaatimusten mukainen. Sopimuksen artiklassa 3.24 on säännökset viranomaisyhteistyöstä tuotteiden alkuperän tarkastamiseksi.  

Keskimääräiset arvot ei-alkuperäainesten arvojen laskennassa

Kun yrityksen valmistaman tuotteen alkuperäsääntö edellyttää, että valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten kokonaisarvo määritellään prosentuaalisesti (VNM), laskennassa voidaan käyttää ainesten keskimääräisiä arvoja. Tästä on säädetty sopimuksen tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen huomautuksessa 4. Laskennassa käytetään painotetun keskimääräisen arvon kaavaa tai muuta vaihto-omaisuuden arvostusmenetelmää, joka on osapuolen yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukainen.

Tuotteiden mukana toimitettavat tarvikkeet sekä pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaalien vaikutuksesta tuotteen alkuperän määrittämiseen on säädetty sopimuksen artikloissa 3.8 ja 3.9. Pelkästään kuljetukseen tarkoitettuja pakkausmateriaaleja ei oteta huomioon alkuperän määrittelyssä. Vähittäismyyntiin tarkoitetut tuotepakkaukset huomioidaan alkuperän määrittelyssä ainoastaan silloin, jos tuotekohtainen alkuperäsääntö perustuu ei-alkuperäainesten sallittuun enimmäisarvoon. 

Sopimuksen artiklassa 3.10 on säädetty siitä, miten tuotteiden normaalin toiminnan ylläpitoon tarkoitetut tarvikkeet, varaosat, työkalut sekä ohjeaineisto vaikuttavat tuotteiden alkuperän määrittämiseen. Tällaisten tarvikkeiden voidaan katsoa sisältyvän itse tuotteeseen ja olevan tuotteen kanssa samaa alkuperää, jos ne on luokiteltu, laskutettu ja toimitetaan yhdessä tuotteen kanssa. Niiden on myös oltava selvästi tyypiltään, määrältään ja arvoltaan tuotteelle tavanomaisia. Tällaisten tarvikkeiden arvo huomioidaan ei-alkuperäainesten kokonaisarvon laskennassa, jos tuotekohtainen alkuperäsääntö perustuu ei-alkuperäainesten enimmäisarvoon.

Palautuvat tuotteet

Alkuperätavarat voidaan palauttaa ilman tullimaksuja, jos ne täyttävät edellytykset tullittomuudelle. Tuojan täytyy pystyä osoittamaan, että Uudesta-Seelannista EU:hun palautuva tuote on sama kuin aiemmin viety tuote ja että palautetulle tuotteelle ei ole tehty muita kuin sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tavaran kunnon säilyttämiseksi. Palautuvista tuotteista on säädetty sopimuksen artiklassa 3.14. 

Alkuperäasiakirjojen ja tietojen säilyttäminen

Tuojan, joka hakee tuotteelle tullietuuskohtelua, on säilytettävä sopimuksen mukaan alkuperäasiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan. Kolmen vuoden määräaika alkaa siitä päivästä, jolloin tullietuuskohtelun hakemus tai tullietuuskohtelun hakemus tuonnin jälkeen on esitetty. Jos tuojaosapuolen lainsäädännössä on säädetty pidemmästä säilytysajasta, tuojan on säilytettävä alkuperäasiakirjaa sen mukaisesti. 

Viejän, joka on laatinut alkuperävakuutuksen, on säilytettävä alkuperävakuutuksen jäljennös vähintään neljän vuoden ajan alkuperävakuutuksen laatimisesta. Viejän on myös säilytettävä kaikki muut tiedot, jotka osoittavat, että tuote täyttää alkuperäaseman saamista koskevat vaatimukset. Jos viejäosapuolen lainsäädännössä on säädetty pidemmästä säilytysajasta, viejän on säilytettävä alkuperäasiakirjaa sen mukaisesti. 

Suomessa tuojien ja viejien on säilytettävä asiakirjoja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona päätös tavaroiden luovutuksesta johonkin tullimenettelyyn on tehty.

Siirtymämääräykset

Jos tuotteista tehdään tullietuuskohtelua koskeva hakemus tuojaosapuolen tulliviranomaiselle 12 kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä, sopimuksen mukaista tullietuuskohtelua voidaan soveltaa määräykset täyttäviin tuotteisiin, jotka ovat sopimuksen voimaantulopäivänä joko passituksessa viejäosapuolesta tuojaosapuoleen tai tuojaosapuolessa tullivalvonnassa eikä niistä ole maksettu tuontitulleja ja -veroja. 

Muuta huomioitavaa alkuperäsäännöistä

Riittämätön valmistus tai käsittely on eritelty sopimuksen artiklassa 3.6.

Kelpuuttamisen yksiköstä on säädetty sopimuksen artiklassa 3.7. 

Neutraalien tekijöiden alkuperäaseman määrittämisestä on säädetty sopimuksen artiklassa 3.12. 

Keskenään korvattavissa olevien alkuperä- ja ei-alkuperäainesten kirjanpidollinen erottelu on mahdollista tietyin edellytyksin. Tämä ilmenee sopimuksen artiklassa 3.13. 

Tuotteiden on pysyttävä muuttumattomina sopimuksen artiklan 3.15 mukaisesti. Alkuperätuotetta ei saa viennin jälkeen ja ennen kulutukseen luovuttamista muuttaa tai muuntaa millään tavoin. Siihen ei saa kohdistaa muita kuin sen kunnon säilyttämiseksi tarkoitettuja toimia tai merkintöjen, etikettien, sinettien tai muun asiakirja-aineiston lisäämistä tai kiinnittämistä, jotta voidaan varmistua tuojaosapuolen erityisten vaatimusten noudattamisesta.  

Alkuperäsäännöissä ei ole tullinpalautuskieltoa

Tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen alkuhuomautukset ovat sopimuksen liitteessä 3-A. 

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt ovat sopimuksen liitteessä 3-B. 

Tietyt tuotteet voivat saada alkuperäaseman vuotuisissa kiintiöissä, jotka on vahvistettu vaihtoehtoisten tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen mukaisesti. Alkuperäkiintiöt ilmenevät liitteen 3-B lisäyksessä 3-B-1. Lisäyksen taulukossa 1 on lueteltu tekstiili- ja vaatetustuotteet ja taulukossa 2 kalat sekä muut merenelävätuotteet. Suomenkielisessä sopimustekstissä on taulukon 2 otsikkoon liittyvä käännösvirhe, johon on pyydetty korjausta. Osapuolten muodostama kauppakomitea voi tarkastella uudelleen kiintiöitä aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta.

Lisätietoja:
Euroopan komission sivusto EU:n ja Uuden-Seelannin vapaakauppasopimuksesta (englanniksi)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet