Hoppa till innehåll

Ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland

Utgivningsdatum 16.4.2024 14.30 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 10.06

Enligt kommissionens meddelande (EU) 2024/1062 träder frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i kraft den 1 maj 2024. Avtalstexten finns i sin helhet publicerad i EU:s officiella tidning nr L 866, 25.3.2024. 

Frihandelsavtalets ursprungsregler

Ursprungsreglerna finns i avtalets kapitel 3. Notera att de produktspecifika ursprungsreglerna finns i avtalets bilaga 3-B. Med ursprungsprodukter avses varor vars ursprung har fastställts i enlighet med ursprungsreglerna i kapitel 3. Produkten ska uppfylla villkoren i dessa regler för att produkten kan beviljas förmånlig tullbehandling i den andra avtalsparten.

Definitionerna som gäller i ursprungsreglerna finns i artikel 3.1 i avtalet. Med exportör avses en i en part belägen person som i enlighet med kraven i den partens lagstiftning exporterar eller producerar en ursprungsprodukt och upprättar en ursprungsförsäkran. Med importör avses en person som importerar en ursprungsprodukt och ansöker om förmånlig tullbehandling för den.

Ursprungsbevis

Att produkterna är berättigade till förmånsbehandling ska bevisas med ett ursprungsbevis som importören ska visa upp i importlandet. Enligt avtalet mellan EU och Nya Zeeland är godkända ursprungsbevis en ursprungsförsäkran som upprättats av exportören eller importörens kunskap.

Ursprungsförsäkran

En ursprungsförsäkran upprättad av exportören är formbunden och dess form är definierad i bilaga 3-C till avtalet. Ursprungsförsäkran kan anges på en faktura eller något annat kommersiellt dokument som beskriver ursprungsprodukten tillräckligt noggrant för att den ska kunna identifieras av tullen. Ursprungsförsäkran kan gälla bara en sändning eller flera sändningar med identiska ursprungsprodukter.

Alla EU-exportörer kan upprätta en ursprungsförsäkran för sändningar som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro. Om sändningen överskrider detta värde, kan bara ett företag som är registrerat i REX-systemet upprätta ursprungsförsäkran. Då ska företaget ange sitt FIREX-nummer i ursprungsförsäkran.

Om exportören levererar samma produkter regelbundet till en kund, kan ursprungs-försäkran också upprättas i ett enda dokument för flera sändningar med identiska ursprungsprodukter. En ursprungsförsäkran kan upprättas för högst 12 månader åt gången, och giltighetstiden ska anges i den. När en ursprungsförsäkran används för flera sändningar, ska beskrivningen av ursprungsprodukten vara särskilt noggrann. Om det sammanlagda värdet på alla olika sändningar i en ursprungsförsäkran för en längre period uppgår till högst 6 000 euro, behöver exportören inte vara REX-registrerad för att kunna upprätta en ursprungsförsäkran för en längre period.
 
Mall för ursprungsförsäkran: 

” [För flera sändningar]:Period fr.o.m. ___________ t.o.m. __________ (1)

Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (Exportörens referensnummer … (2)) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i … (3)
............................................................................................................................. (4)
(Ort och datum)
................................................................................................................................
(Exportörens namn) 

(1)  Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska produkter i den mening som avses i artikel 3.18.4 led b (Ursprungsförsäkran), ange den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en sådan period inte är tillämplig får punkten lämnas tom.
(2) Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För en exportör i unionen anges det nummer som tilldelats i enlighet med unionens lagar. För en exportör i Nya Zeeland anges exportörens Customs Client Code. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan punkten lämnas tom.
(3) Ange produktens ursprung: Nya Zeeland eller Europeiska unionen.
(4) Ort och datum får utelämnas om informationen finns i dokumentet med texten till ursprungsförsäkran. 

Importörens kunskap

Importören kan också yrka på förmånlig tullbehandling genom att åberopa importörens kunskap. Då behöver importören inte uppvisa någon ursprungsförsäkran med formbunden text och behöver inte heller vara registrerad i REX-systemet. 

Notera dock att ansökan om förmånlig tullbehandling alltid ska basera sig på sådana uppgifter som importören erhållit från exportören och på sådana dokumentbevis med vilka importören vid behov kan visa för Tullen att produkten uppfyller villkoren i ursprungsreglerna. 

Ursprungsförsäkran gäller i 12 månader

Ursprungsförsäkran gäller i 12 månader från den dag den upprättats. Importören ansvarar för att ansökan om förmånlig tullbehandling är korrekt och att kraven uppfylls. Ursprungsbeviset ska visas upp för den importerande partens tullmyndigheter i enlighet med artikel 3.16 i avtalet, när förmånlig tullbehandling söks. 

Förmånlig tullbehandling kan också sökas efter importen. Om importören inte ansökt om förmånlig tullbehandling vid importtillfället och produkten skulle ha varit berättigad till förmånlig tullbehandling vid importtillfället, ska den importerande parten bevilja förmånlig tullbehandling och återbetala eller efterge eventuell överskjutande tull som betalats (art. 3.17). Den importerande parten kan alltid kräva att importören visar upp ansökan om förmånlig tullbehandling och tillhandahåller grunden för ansökan.  

Ursprungskumulation

I avtalets ursprungsregler ingår bilateral full kumulation för användning av material med ursprung i EU och material med ursprung i Nya Zeeland. Kumulationen kan inte tillämpas om den tillverkning som utförs i den andra parten inte är mer omfattande än en eller flera av de åtgärder som avses i artikel 3.6 (Otillräcklig behandling eller bearbetning).

Toleranser gällande icke-ursprungsmaterial

I artikel 3.5 i avtalet föreskrivs om tolerans. Om ett visst icke-ursprungsmaterial inte får användas för tillverkningen av produkten, är den tillåtna avvikelsen från detta högst 10 % av produktens pris fritt fabrik. I de produktspecifika ursprungsreglernas inledande anmärkningar 7 och 8 föreskrivs separat om tillämpningen av toleransen på produkter som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i det harmoniserade systemet. 

Det ovannämnda tillämpas inte om värdet eller vikten av icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av en produkt överstiger något av de procenttal för icke-ursprungsmaterials högsta värde eller vikt i enlighet med vad som anges i kraven i bilaga 3-B (Produktspecifika ursprungsregler).

Efterkontroll av ursprung och administrativt samarbete

Den importerande partens tullmyndighet kan utföra en kontroll för att säkerställa att en produkt har ursprungsstatus eller att kraven gällande ursprung uppfylls. Kontrollen får göras genom en begäran om uppgifter till den importör som lämnat ansökan om förmånlig tullbehandling vid den tidpunkt då importdeklarationen lämnas in, antingen före eller efter frigörandet av produkterna. 

Därtill ska parterna via respektive parts tullmyndighet samarbeta vid kontrollen av huruvida en produkt har ursprungsstatus och uppfyller de övriga kraven. I artikel 3.24 i avtalet finns bestämmelser om administrativt samarbete mellan myndigheter för kontroll av produkternas ursprung.  

Genomsnittliga värden vid beräkning av värden för icke-ursprungsmaterial

När ursprungsregeln för en produkt som företaget tillverkat förutsätter att det sammanlagda värdet av icke-ursprungsmaterial som använts i tillverkningen fastställs uttryckt i procent (VNM) i beräkningen, kan man använda materialens genomsnittliga värden. Bestämmelserna gällande detta finns i anmärkning 4 till de produktspecifika ursprungsreglerna i avtalet. I beräkningen används formeln för viktat genomsnittligt värde eller någon annan lagervärderingsmetod enligt redovisningsprinciper som är allmänt accepterade i parten.

Tillbehör som levereras tillsammans med produkten samt förpackningsmaterial

Bestämmelserna om förpackningsmaterialets påverkan på fastställande av produktens ursprung finns i artiklarna 3.8 och 3.9. Förpackningsmaterial som endast används under transporten beaktas inte vid fastställandet av ursprungsstatusen. Produktförpackningar i vilka produkten förpackas för försäljning i detaljhandeln, ska endast beaktas vid fastställandet av produktens ursprung, om den produktspecifika ursprungsregeln baserar sig på ett högsta tillåtna värde av icke-ursprungsmaterial. 

I avtalets artikel 3.10 finns bestämmelser om hur tillbehör, reservdelar, verktyg samt instruktionsmaterial ämnade för upprätthållande av produkternas normala verksamhet påverkar när produkternas ursprung fastställs.  Sådana tillbehör kan anses vara en del av själva produkten och ha samma ursprung som produkten, om de är klassificerade, fakturerade och levererade tillsammans med produkten. Tillbehören ska också vara av den typ, den mängd och det värde som vanligtvis gäller för produkten i fråga. Värdet på sådana tillbehör beaktas i beräkningen av det totala värdet av icke-ursprungsmaterial, om den produktspecifika ursprungsregeln baserar sig på ett högsta värde av icke-ursprungsmaterial.

Återinförda produkter

Varor med ursprungsstatus kan återinföras utan tullavgifter, om de uppfyller villkoren för tullfrihet. Importören ska kunna bevisa att produkten som återinförs från Nya Zeeland till EU är samma produkt som exporterats tidigare och att produkten som återinförs inte har blivit föremål för någon annan åtgärd än vad som krävts för att bevara den i gott skick. Bestämmelserna om återinförda varor finns i artikel 3.14. 

Bevarande av ursprungsdokumentation och uppgifter

Importören som ansöker om förmånlig tullbehandling för en produkt ska enligt avtalet bevara urspungsdokumenten under minst tre år. Tidsfristen börjar från den dag då ansökan om förmånlig tullbehandling eller ansökan om förmånlig tullbehandling efter import gjordes. Om det i den importerande partens lagstiftning bestäms om en längre period, ska importören bevara ursprungsdokumentet under den perioden. 

Exportören som upprättat en ursprungsförsäkran ska bevara en kopia av ursprungsförsäkran under minst fyra år efter upprättandet av försäkran.  Exportören ska också bevara all annan dokumentation som visar att produkten uppfyller kraven för att erhålla ursprungsstatus. Om det i den exporterande partens lagstiftning bestäms om en längre period, ska exportören bevara ursprungsdokumentet under den perioden. 

I Finland ska importörer och exportörer förvara dokumenten i sex år efter utgången av det kalenderår under vilket beslutet om frigörande av varorna till ett tullförfarande fattades.

Övergångsbestämmelser

Om en ansökan om förmånlig tullbehandling lämnas till den importerande partens tullmyndighet inom tolv månader efter dagen för avtalets ikraftträdande, kan den förmånliga tullbehandlingen enligt avtalet tillämpas på produkter som uppfyller kraven och som på den dag då avtalet träder i kraft håller på att transiteras från den exporterande parten till den importerande parten eller är under tullkontroll i den importerande parten utan att importtullar och importskatter betalats. 

Annat att beakta vad gäller ursprungsreglerna

Otillräcklig behandling eller bearbetning behandlas i artikel 3.6 i avtalet.

Bestämmelserna om bedömningsenheten finns i artikel 3.7. 

Bestämmelserna om fastställande av ursprungsstatus för neutrala element finns i artikel 3.12 i avtalet. 

Bokföringsmässig uppdelning av fungibla material med ursprungsstatus och utan ursprungsstatus är möjlig på vissa villkor. Detta kommer fram av artikel 3.13 i avtalet. 

Produkterna ska förbli i oförändrat skick i enlighet med avtalets artikel 3.15. En ursprungsprodukt får efter exporten och innan den frisläpps för konsumtion inte ändras eller omvandlas på något sätt. Den får inte vara föremål för andra åtgärder än sådana som vidtagits för att bevara den i gott skick eller för att anbringa märkning, etiketter eller förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa efterlevnaden av särskilda krav som gäller i den importerande parten.  

I ursprungsreglerna ingår inget förbud mot tullrestitution.  

De inledande anmärkningarna till de produktspecifika ursprungsreglerna finns i avtalets bilaga 3-A. 

De produktspecifika ursprungsreglerna finns i avtalets bilaga 3-B. 

Vissa produkter kan erhålla ursprungsstatus inom årliga kvoter som fastställts enligt alternativa produktspecifika ursprungsregler. Ursprungskvoterna anges i tillägg 3-B-1 till bilaga 3-B. I tilläggets tabell 1 förtecknas textilier och kläder och i tabell 2 fisk och skaldjursprodukter. En handelskommittén bestående av parterna kan se över kvoterna tidigast tre år efter avtalets ikraftträdande. 

Mera information:
Europeiska kommissionens webbplats om frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland (på engelska)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling