Hoppa till innehåll

Varor av lågt värde, dvs. värda högst 150 euro

När du tar emot en försändelse av lågt värde, dvs. värd högst 150 euro, ska du inge en tulldeklaration för den. 

Du kan inge antingen en standardimportdeklaration för varan eller i vissa fall en importdeklaration för varor av lågt värde med färre uppgifter. Läs nedan närmare anvisningar om vilken deklaration du kan inge i olika situationer. 

Inge importdeklarationen när du t.ex. av transportfirman fått det tidigare dokumentets MRN-nummer eller beskedet om att varorna anlänt.

Importdeklaration för varor av lågt värde

 • Du kan använda denna deklaration för att tullklarera t.ex. små inköp du gjort i en webbutik.
 • Lämna in deklarationen i Tullklareringstjänsten eller med meddelande FI485 om du är meddelandekund. 
 • Du kan inte använda denna deklaration i alla situationer, t.ex. när du deklarerar alkohol eller tobak. 

Varorna som deklarerats med en importdeklaration för varor av lågt värde frigörs för övergång till fri omsättning vanligtvis först i det destinationsmedlemsland där de är avsedda att användas. Bara IOSS-försändelser kan tullklareras i något annat land än destinationslandet och delas ut till de slutliga mottagarna efter tullklareringen. 

Du kan inge en importdeklaration för varor av lågt värde i följande situationer:

 • Varorna importeras direkt från ett land utanför EU till en mottagare i EU.
 • Varornas verkliga värde är högst 150 euro.
  • Om varorna är köpta varor: Ange varornas pris som varornas värde utan t.ex. transport- och försäkringskostnader, utom om dessa ingår i priset och inte har angetts separat.
  • Om varorna inte är köpta varor: Ange varornas verkliga värde, dvs. det pris som skulle ha betalats för dem om de hade sålts.
  • Värdet betraktas per försändelse, dvs. varorna kommer från en avsändare till en mottagare med ett enda transportavtal.
 • Varorna är tullfria enligt tullfrihetsförordningen och försändelsen innehåller inte
  • produkter som omfattas av restriktioner 
  • punktskattepliktiga produkter, såsom alkoholprodukter, tobak eller tobaksprodukter.
  • parfymer eller eau de toilette-produkter.
 • Du använder följande koder för ytterligare förfarande i tulldeklarationen: 
  • kod C07, om tullfriheten grundar sig på artikel 23 i tullfrihetsförordningen, dvs. deklarering av lågvärdevaror värda högst 150 euro och deklarering av importmomsen antingen i Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst eller betalning med tullräkning. Läs mer om moms på import.
  • kod C08, om tullfriheten grundar sig på artikel 25 i tullfrihetsförordningen, dvs. en gåva värd under 45 euro från en privatperson till en annan privatperson utan att någon importmoms behöver betalas. 
  • kod F48, om en privatperson eller ett icke-momsregistrerat företag importerar varor från tredjeländer och har använt den särskilda ordningen för distansförsäljning (IOSS-försändelser), då momsen betalats till säljaren av varorna vid köptillfället. 
  • kod F49, om transportfirman registrerat sig som användare av ett specialarrangemang (SA) och inger  tulldeklarationen som ombud för en privatperson eller ett icke-momsregistrerat företag samt betalar momsen till Tullen för importörens räkning.

Om en försändelse innehåller flera varor, kan deklarationen inte delas upp för att varorna skulle kunna deklareras som tullfria varor med en importdeklaration för varor av lågt värde.  

Importdeklarationen för varor av lågt värde har ett mindre datainnehåll än standardtulldeklarationen för import (FI415). Deklarationen behöver inte kompletteras med en kompletterande deklaration så som fallet är med förenklade deklarationer.

Lämna in deklarationen för varor av lågt värde i Tullklareringstjänsten eller med meddelande FI485 om du är meddelandekund.

Deklarationen kan inges av mottagaren själv eller så kan mottagaren anlita ett ombud.

Tullen kan be om en fullmakt eller ett befullmäktigande för ingivande av deklarationen av ombudet.  

Om ombudet inte visar upp någon fullmakt eller något befullmäktigande, bär hen fullt ansvar för deklareringen. 

Uppgifterna i importdeklarationen för varor av lågt värde

Välj 4000 som förfarandekod i de inledande valen i Tullklareringstjänsten. När du väljer att det totala värdet på försändelsen är högst 150 euro och att varorna inte omfattas av restriktioner eller punktskatter, styr tjänsten dig att göra en tulldeklaration för varor av lågt värde. 

Meddelandedeklarant: se detta innehåll i meddelandebeskrivningen: FI485B - Tulldeklaration för varor av lågt värde

Ange följande uppgifter deklarationen: 

 • I uppgifterna om aktören: 
  • varans avsändare anges som exportör
  • varans faktiska mottagare anges som importör
  • Om försändelsen är en IOSS-försändelse, ange skatterelaterade ytterligare aktörer med koden ”FR5 – Säljare (IOSS)” och säljarens IOSS-nummer som kvalificerare.
 • Ange varans verkliga värde som varans pris. Se anvisningarna om angivande av värdet på avgiftsfria varor.
 • Med koderna för ytterligare förfarande ansöker du om tull- och skattefrihet för varorna och anger hur importmomsen tas ut.
  • Du kan använda koden för ytterligare förfarande C07 eller C08, när villkoren uppfylls.
  • Du kan använda koden för ytterligare förfarande F48, när du har den registrerade aktörens IOSS-nummer och momsen betalats för varan. Notera att deklarationen bara kan innehålla varor som omfattas av ett och samma IOSS-nummer och att det inte möjligt att använda andra koder för ytterligare förfarande i samma tulldeklaration. 
  • Du kan använda koden för ytterligare förfarande F49, när du registrerat dig som användare av specialarrangemanget vid betalning av moms (SA)

Standardtulldeklaration vid import

 • Du kan använda denna deklaration i alla situationer, när du deklarerar varor av lågt värde.  
 • Lämna in deklarationen i Tullklareringstjänsten eller med meddelande FI415 om du är meddelandekund.  

Du måste använda standardtulldeklarationen för deklarering av varor av lågt värde i t.ex. följande fall:

 • Du deklarerar varor som omfattas av restriktioner eller punktskatter.
 • Du deklarerar varor som importeras över EU:s skattegräns oberoende av deras värde.
  • Varan importeras till exempel från Kanarieöarna till Finland eller från ett EU-land till Åland.
  • Tullklareringstjänsten styr dig till en skattegränsdeklaration enligt det valda avsändningslandet. 
 • Du använder andra koder för ytterligare förfarande i deklarationen.
  • Du kan till exempel ansöka om tullfrihet för varor som är prover med koden för ytterligare förfarande C30.
  • Du kan också välja koden ”999 - Inget ytterligare förfarande”.
 • Du deklarerar försändelser vars verkliga värde överstiger 150 euro.

Läs mer

Mera information finns i Europeiska kommissionens publikation om import och export av försändelser av lågt värde. 

Du hittar publikationen på svenska på kommissionens webbplats UCC Guidance Documents i punkten "Import and Export of Low Value Consignments". Välj svenska som språk och du kan ladda ned den svenska versionen av vägledningen.