Hoppa till innehåll

Förmåner med AEO-tillstånd

De finns två typer av AEO-tillstånd av vilka företaget kan välja det som passar bäst. De olika tillstånden har sina egna krav och förmåner. AEO-aktören kan också ha ett kombinerat tillstånd.

 • AEOC (Customs Simplifications, tullförenklingar)
 • AEOS (Safety and Security, säkerhet och skydd)
 • AEOF (Full, kombinerat tillstånd, dvs. AEOC+AEOS)

AEOC-tillstånd – tullförenklingar

AEOC-tillståndet är avsett för de företag som vill få förenklingar för sina tullförfaranden. AEOC-status är en förutsättning för vissa tillstånd till förenklingar, såsom tillstånden för centraliserad förtullning och egenbedömning samt för tillståndet till registrering i deklarantens bokföring (befrielse från anmälan av varors ankomst).

AEOC-aktören får bland annat dessa förmåner:

 • påskyndad handläggning av tillståndsansökningar, till exempel för tillstånd till förenklat deklarationsförfarande och transiteringsförfarande
 • färre fysiska och dokumentbaserade kontroller vid import och export
 • nedsatt samlad garanti eller befrielse från samlad garanti.

AEOS-tillstånd – säkerhet och skydd

AEOS-tillståndet är avsett för företag som vill främja säkerheten i leveranskedjan och få lättnader vad gäller tullkontroller då varorna förs in i eller ut ur unionens tullområde (deklarationer för införsel och utförsel).

AEOS-tillståndet lämpar sig väl t.ex. för transportfirmor och för representanter för rederier vid sjötrafik.

AEOS-aktören får bland annat dessa förmåner:

 • i säkerhetsuppgiftsdeklarationer krävs färre uppgifter
 • förmåner i handeln med sådana länder utanför EU som ömsesidigt har godkänt AEO-statusen (MRA-avtalsländer.

Exempel: När ett företag med AEOS-status inger en ankomstanmälan till unionen, kan tullen meddela, innan varorna anländer till unionens tullområde, att sändningen utifrån en riskanalys har valts ut till fysisk kontroll. Då kan företaget bättre förutse transportens gång och förbereda sig för kontrollen.

Kombinerat tillstånd AEOF

Innehavaren av ett kombinerat tillstånd har rätt till förmånerna som både AEOC- och AEOS-tillstånden erbjuder.

AEO-tillståndet ger företaget stora förmåner även med länder utanför EU genom de så kallade MRA-avtalen. Det här innebär att MRA-avtalslandet utanför EU erkänner AEO-aktörens status och ger företaget förmåner. AEO-aktören får till exempel en lägre riskklassificering i avtalslandet, en smidigare transport för sina varor och färre varugranskningar. För att få sådana här förmåner måste företaget ha AEOS-tillstånd.

När företaget lämnar in sin AEOS-ansökan ska det godkänna att EU och det andra avtalslandet kan överlämna vissa av företagets uppgifter till varandra. Med hjälp av informationsutbyte kan tullarna i olika länder säkerställa att företaget har AEOS-tillstånd. 

Följande uppgifter om företaget kan överlämnas till MRA-avtalsparterna: 

 • företagets namn och adressuppgifter
 • tillståndets giltighetstid och dagen för ikraftträdande
 • upphörande eller upphävande av tillstånd
 • EORI-nummer eller AEO-tillståndets identifikationsnummer.

För att AEOS-aktören ska få MRA-förmåner ska det ange sitt AEO-identifikationsnummer i importdeklarationen till destinationslandet. Identifikationsnumret kan ha olika format i olika länder. Tullen i destinationslandet kontrollerar numrets giltighetstid i EU-databasen. 

WCO och EU söker hela tiden ytterligare förmåner för AEO-aktörer i en internationell miljö. Ömsesidighet (MRA) har erkänts för följande länder: Moldavien, USA, Kina, Japan, Storbritannien, Norge och Schweiz.