Hoppa till innehåll

Ursprungsbevis vid export

Exportören måste bevisa varans ursprung med ett ursprungsbevis för att varans importör ska få tullförmån i destinationslandet. Det ursprungliga ursprungsbeviset ska lämnas in till exportvarans destinationsland.  

Upprätta ett ursprungsbevis när de detaljerade uppgifterna om exportförsändelsen är fastställda.

Kolla upp här vilket ursprungsbevis du behöver när du exporterar varor till ett visst land utanför EU.

Olika ursprungsbevis

Faktura- och ursprungsdeklarationer samt ursprungsförsäkringar

Behöver inte bestyrkas av Tullen.

Faktura- och ursprungsdeklarationer samt ursprungsförsäkringar är förenklade alternativ till ursprungscertifikat som bestyrkts av tullmyndighet (t.ex. varucertifikat EUR.1). De är formbundna ursprungsbevis som anges på faktura eller annat kommersiellt dokument som exportören upprättat och som innehåller tillräckligt noggranna uppgifter om försändelsen och varorna.

Till exempel i handeln med Sydkorea används endast ursprungsdeklarationer som upprättats av en godkänd exportör, och ursprungscertifikat bestyrkta av en myndighet existerar inte. Vid export av förmånsberättigade ursprungsprodukter till Kanada används i sin tur endast ursprungsdeklarationer upprättade av registrerade exportörer (REX). 

Huvudtyperna av faktura- och ursprungsdeklaration samt ursprungsförsäkran: 

 1. Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran där värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen har begränsats. En exportör som saknar tillstånd att verka som godkänd exportör eller som inte är registrerad exportör (REX) kan göra en formbunden deklaration för en försändelse som innehåller ursprungsprodukter med ett sammanlagt värde på högst 6 000 euro.

  Denna värdegräns i andra valutor publiceras årligen på kommissionens webbplats. Då värdet på försändelsen beräknas ska ursprungsprodukternas pris fritt fabrik (hämtning hos avsändaren, Ex Works) beaktas.
 2. Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran som upprättas av en godkänd exportör eller registrerad exportör utan någon övre gräns för värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen. 

Faktura- och ursprungsdeklarationerna återfinns i frihandelsavtalen. Som exempel nedan 

Ursprungsdeklaration enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea.

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No……………………….. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………….…… (2) preferential origin.

..................................................................................................… (3)

(Ort och datum)

..................................................................................................… (4)

(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

 • Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska den godkända exportörens tillståndsnummer anges här. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska parentestexten utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
 • Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart markera dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen ”CM”.
 • Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.
 • I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.

Modell för faktura- och ursprungsdeklaration på engelska:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........... ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... ( 2 ) preferential origin.

 

...................................................................................................... ( 3 )

(Ort och datum)

..................................................................................................... ( 4 )

(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

___________

( 1 ) Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om deklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska parentestexten utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.

( 2 ) Produkternas ursprung ska anges. Om deklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart markera dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen ”CM”.

( 3 ) Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.

( 4 ) När exportören inte är skyldig att underteckna, behövs inte heller namnförtydligande.

Textdelen på deklarationen kan skrivas med dator, eller anges genom att trycka, stämpla, skriva med maskin eller skriva för hand. Närmare ifyllningsanvisningar och förklarande anmärkningar till deklarationen återfinns i frihandelsavtalen.

bilagan ORIG-4 till ursprungsreglerna enligt frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien. Ursprungsförsäkran kan anges på en faktura eller något annat kommersiellt dokument som beskriver ursprungsprodukten tillräckligt noggrant för att den ska kunna identifieras av tullen. Ursprungsförsäkran kan gälla bara en sändning eller flera sändningar med identiska ursprungsprodukter.

Alla EU-exportörer kan upprätta en ursprungsförsäkran för sändningar som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro. Om sändningen överskrider detta värde, kan bara företag som är registrerade i REX-systemet upprätta ursprungsförsäkran. Då ska företaget i ursprungsförsäkran ange sitt FIREX-nummer som företaget fått av Tullen i samband med registreringen i REX-systemet.

Om exportören levererar samma produkter regelbundet till sin kund, kan ursprungsförsäkran också upprättas i ett enda dokument för en längre period för sändningar som innehåller identiska ursprungsprodukter. En ursprungsförsäkran kan upprättas för högst 12 månader åt gången, och giltighetstiden ska anges i den. När en långvarig ursprungsförsäkran används, ska beskrivningen av ursprungsprodukten vara särskilt noggrann. Om värdet på ursprungsprodukterna i alla olika försändelser i en ursprungsförsäkran för en längre period uppgår till högst 6 000 euro, behöver exportören inte vara REX-registrerad för att själv kunna upprätta en ursprungsförsäkran för en längre period. 


Mall för ursprungsförsäkran:


(Period: from…………… to …………(1) )

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………(3) preferential origin.

…………………………………………………………….......................................(4) 
(Place and date)
...…………………………………………………………………….............................. 
(Name of the exporter)

 

Om ursprungsförsäkran gäller flera sändningar med identiska ursprungsprodukter måste punkt (1) förses med ursprungsförsäkrans giltighetstid, som kan vara högst 12 månader.

I punkt (2) anger EU-exportörerna sitt REX-nummer. 

I punkt (3) anges ”Union” eller ”EU” som produkternas ursprung.

Ort och datum i punkt (4) behöver inte fyllas i om uppgifterna har angetts redan i själva handlingen med ursprungsförsäkran. 

Ursprungsförsäkran ska upprättas på fakturan eller på någon annan kommersiell handling som beskriver ursprungsvaran tillräckligt detaljerat för att den ska kunna identifieras.

Om värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen uppgår till högst 6 000 euro, behöver EU-exportören inte vara registrerad för att själv kunna upprätta ursprungsförsäkringarna. 

Ursprungsförsäkran gäller i 12 månader från den dag den upprättats.

En ursprungsförsäkran kan också omfatta flera sändningar av identiska ursprungsvaror inom en period som anges i ursprungsförsäkran. För att varan som exporteras ska erhålla förmånlig tullbehandling i destinationslandet får den endast importeras under den angivna tidsperioden. Perioden får inte överstiga tolv månader. En egen separat ursprungsförsäkran behöver alltså inte upprättas för varje sändning av identiska ursprungsvaror. Beskrivningen av ursprungsvaran ska vara särskilt noggrann i en sådan här situation, där en långvarig ursprungsförsäkran som inkluderats i en kommersiell handling omfattar flera sändningar av identiska ursprungsvaror. Om en EU-exportör vill tillämpa detta förfarande ska denne vara registrerad exportör (REX), oberoende av värdet på den enskilda sändningen av ursprungsvaror.

Mall för ursprungsförsäkran:

 (Period: from…………… to …………(1) )
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………preferential origin (3).
(Ursprungskriterier som använts(4))
……………………………………………………………………………………………
(Ort och datum (5))
……………………………………………………………………………………………
(Exportörens namnförtydligande)
……………………………………………………………………………………………

(1) Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter i den mening som avses i artikel 3.17.5 b, ska du ange för vilken period ursprungsförsäkran gäller. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig kan punkten lämnas tom.
(2) Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i Europeiska unionen kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med Europeiska unionens lagar och andra författningar. För den japanska exportören kommer detta att vara det japanska företagsnumret. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan punkten lämnas tom.
(3) Ange produktens ursprung: European Union eller Japan (Europeiska unionen eller Japan) Tein ruotsinnoksessa poiston ”the European Union”(ks. yllä)
(4) Ange, beroende på vad som gäller, en eller flera av följande koder:

”A” för en produkt som avses i artikel 3.2.1 a (helt framställda eller producerade produkter)
”B” för en produkt som avses i artikel 3.2.1 b (produkter som producerats uteslutande från material med ursprung i den andra parten)
”C” för en produkt som avses i artikel 3.2.1 c (produkter som producerats med hjälp av icke-ursprungsmaterial), med följande tilläggsinformation om typen av produktspecifikt krav som faktiskt tillämpas på produkten:

”1” för en regel om ändrad klassificering enligt tulltaxan,
”2” för en regel om högsta värde för icke-ursprungsmaterial eller lägsta regionala värdeinnehåll,
”3” för en regel om en särskild produktionsprocess, eller
”4” vid tillämpning av bestämmelserna i avdelning 3 i tillägg 3-B-1,
”D” för den ackumulering som avses i artikel 3.5, eller

”E” för de toleranser som avses i artikel 3.6. 

(5) Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet. Om t.ex. datumet för upprättande av ursprungsförsäkran avviker från dokumentets datum, ska datumet läggas till ursprungsförsäkran.

Exempel på ursprungsförsäkran

Ett finskt REX-registrerat exportföretag exporterar smidesmaskiner för bearbetning av metall (varukod 8462) till Japan och maskinerna har förmånsberättigande ursprung i EU. Ursprungsförsäkran gäller endast denna enskilda exportförsändelse. Vid tillverkningen av produkten har man (också) använt icke-ursprungsmaterial (”C”), men inte sådant som hör till varukod 8466. Exportföretaget har vid fastställandet av produktens ursprung tillämpat den s.k. regeln om ändring av varukod (”1”). Ursprungsförsäkran har upprättats av exportföretaget Oy Suomivienti Ab.

(Period: from…………… to …………)
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No FIREX12345678) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Union preferential origin.
Origin criteria used: C 1
Raumo 15.5.2019 (läggs till om detta avviker från dokumentuppgifterna)
Oy Suomivienti Ab (exportörens namn med tryckbokstäver)

Mall för ursprungsdeklaration:   

(Period: from___________ to __________(1)

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(2) declares

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(3) preferential origin.

…………………………………………………………….............................................(4)

(Place and date)

...……………………………………………………………………..............................(5)

(Signature and printed name of the exporter)

I punkt 3 i ursprungsdeklarationen anges ”EU” som ursprung. Upprättande av ursprungsdeklarationen förutsätter att produkten uppfyller villkoren i ursprungsreglerna i avtalet mellan EU och Kanada. En registrerad exportör behöver inte underteckna ursprungsdeklarationen. Om en oregistrerad exportör inte går att identifiera i den kommersiella handling där ursprungsdeklarationen upprättas ska exportören också fylla i punkt 5 i ursprungsdeklarationen, dvs. underskrift och exportörens namnförtydligande med tryckbokstäver.

Ursprungsdeklarationen gäller i 12 månader från den dag då den upprättas av exportören.

Vidaresändare etablerade i Finland ska registrera sig i EU:s REX-system om oförtullat gods som importerats från ett GSP-land med ursprungsintyg skickas vidare i EU för förtullning eller exporteras till Norge eller Schweiz för att förtullas där och om det sammanlagda värdet på ursprungsprodukterna i den ursprungliga försändelsen överstiger 6 000 euro (även om försändelsen delades i mindre delförsändelser). Registrerade vidaresändare av varor får upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung från och med den dag då deras registrering träder i kraft. Detta ska gälla oavsett om varorna åtföljs av ett ursprungscertifikat formulär A som utfärdats i förmånslandet eller av en fakturadeklaration eller ursprungsförsäkran som upprättats av exportören.

Registreringen gäller också exportörer som exporterar EU:s ursprungsprodukter till GSP-länder för förädling. Företag som exporterar till GSP-länder kan upprätta fakturadeklarationer bara för försändelser som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro, eftersom GSP-länderna inte tillämpar systemet med status som godkänd exportör.

Exportörer i unionen, registrerade eller ej, ska upprätta ursprungsförsäkringar för avsända ursprungsprodukter, när ursprungsprodukternas värde i den ursprungliga sändningen inte överstiger 6 000 euro. När en ursprungsförsäkran ersätter en tidigare försäkran ska vidaresändaren ange sitt nummer som registrerad exportör bara om den ursprungliga försändelsen innehåller ursprungsprodukter till ett värde av mer än 6 000 euro.

En ersättningsförsäkran om ursprung är giltig i tolv månader från och med dagen för upprättandet av den ursprungliga ursprungsförsäkran. Detaljerade bestämmelser om ersättningsförsäkringar om ursprung finns i artikel 101 i kommissionens förordning (EU) 2015/2447 och i förordningens bilaga 22-07 (ursprungsförsäkran och ifyllningsanvisningarna) samt i bilaga 22-20 (registrerade och oregistrerade vidaresändare, vad som ska anges i den ursprungliga försäkran och ersättningsförsäkran), EUT L 343/29.12.2015.

Oregistrerade vidaresändare får dock upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för försändelser med ett värde överstigande 6 000 euro, om de bifogar en kopia av den ursprungliga ursprungsförsäkran som upprättades i GSP-förmånslandet. Dessutom ska vidaresändaren ange sitt namn och fullständiga adress samt frasen ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]”

Malltext för ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran ska upprättas på engelska, franska eller spanska och innehålla uppgiften om produkternas förmånsberättigande ursprung. Därtill ska man i försäkran ange om produkten är helt framställd i ett visst land eller om den genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling för att uppnå ursprungsstatus.

För produkter som helt framställts i ett visst land anges bokstaven ”P”. För tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter anges bokstaven ”W” efterföljd av HS-nummer (t.ex. ”W” 9618). Om det vid framställning av produkten använts EU-ursprungsmaterial för att uppnå GSP-ursprungsstatus. ersätts ovannämnda anteckningar av en lämplig fras om kumulation, t.ex. ”EU cumulation”.

Ursprungsförsäkran upprättas på ett kommersiellt dokument som innehåller exportörens och mottagarens namn och fullständiga adress, en beskrivning av produkterna och datum för utfärdande.

Ifyllningsanvisningar för de numrerade punkterna i ursprungsförsäkran:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447, bilaga 22-07, (EUT L 343/2015, sidan 821)

Engelsk version
The exporter … (Number of Registered Exporter ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. .. preferential origin ( 5 ) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … ( 6 ).

French version
L’exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … ( 5 ) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … ( 6 )

( 1 ) Om ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 och 101.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 952/2013 (Se sidan 558 i detta nummer av EUT.), ska ursprungsförsäkran märkas med uppgiften ”Replacement statement” eller ”Attestation de remplacement” eller ”Comunicación de sustitución”. Ersättningsförsäkran ska också ange datumet för utfärdande av den ursprungliga försäkran och alla andra erforderliga uppgifter i enlighet med artikel 82.6 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

( 2 ) Om ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 första stycket och artikel 101.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, ska vidaresändaren av varorna, vilken upprättar en sådan försäkran, ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt av sitt nummer som registrerad exportör.

( 3 ) När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 andra stycket i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, ska vidaresändaren av varorna, vilken upprättar en sådan försäkran, ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt av uppgiften (Fransk version) ‘agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]’, (Engelsk version) ‘acting on the basis of the statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]’, (Spansk version) ‘actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]’.

( 4 ) Om ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, ska vidaresändaren av varorna ange numret som registrerad exportör endast om värdet av ursprungsprodukterna i den ursprungliga sändningen överstiger 6 000 euro.

( 5 ) Produkternas ursprungsland ska anges. När en ursprungsförsäkran avser produkter med ursprung i unionen ska exportören ange ursprunget med hjälp av beteckningen ”EU”. När ursprungsdeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla enligt artikel 112 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, ska exportören ange ursprunget med beteckningen ”CM”.  

( 6 ) För helt framställda produkter anges bokstaven ”P”. För tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter anges bokstaven ”W” efterföljd av HS-nummer (t.ex. ”W” 9618). I tillämpliga delar ska denna uppgift ersättas med någon av följande uppgifter: a) vid bilateral kumulation: ”EU cumulation”, ”Cumul UE” eller ”Acumulación UE”. b) Vid kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet: ”Norway cumulation”, ”Switzerland cumulation”, ”Turkey cumulation”, ”Cumul Norvège”, ”Cumul Suisse”, ”Cumul Turquie” eller ”Acumulación Noruega”, ”Acumulación Suiza” eller ”Acumulación Turquía”. c) Vid regional kumulation: ”regional cumulation”, ”cumul regional” eller ”Acumulación regional”. d) Vid utvidgad kumulation: ”extended cumulation with country x”, ”cumul étendu avec le pays x” eller ”Acumulación ampliada con el país x”.

Ursprungsförsäkran som ersätter GSP-systemet, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447, bilaga 22-10, EUT L 343/2015, sidan 844:

Krav för upprättande av ersättningsförsäkringar om ursprung

 1. När en ursprungsförsäkran ersätts, ska vidaresändaren uppge följande på den ursprungliga ursprungsförsäkran:
 2. a) uppgifter om ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna
 3. b) vidaresändarens namn och adress
 4. c) mottagare (en eller flera) i unionen eller, i tillämpliga fall, i Norge eller Schweiz.
 5. Den ursprungliga ursprungsförsäkran ska märkas med uppgiften ”Replaced”, ”Remplacée” eller ”Sustituida”
 6. Vidaresändaren ska uppge följande på ersättningsförsäkran om ursprung:
 7. a) alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga beviset
 8. b) datum för upprättandet av den ursprungliga ursprungsförsäkran
 9. c) uppgifter om den ursprungliga ursprungsförsäkran enligt bilaga 22-07, inbegripet information om tillämpad kumulation.
 10. d) vidaresändarens namn och adress och, i tillämpliga fall, nummer som registrerad exportör.
 11. c) namn på och adress till mottagaren eller mottagarna i unionen eller, i tillämpliga fall, i Norge eller Schweiz
 12. f) datum och plats för ersättning av ursprungsförsäkran.
 13. Ersättningsförsäkran om ursprung ska märkas med uttrycket ”Replacement statement”, ”Attestation de remplacement” eller ”Sustitución de comunicación”.

För EUR-MED-fakturadeklarationer med värdegräns eller sådana upprättade av godkända exportörer gäller samma regler som för andra faktura- och ursprungsdeklarationer.

Oberoende av språket som använts i fakturadeklarationen, ska den tilläggsinformation om kumulation som anges under deklarationen alltid skrivas på engelska:

”The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No. …) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ......* preferential origin.”

- Cumulation applied with … (landets/ländernas namn fylls i)
- No cumulation applied** 

Ort och datum

Underskrift***

 

- - - - - - - - - - - - - -

* Ursprungslandet, -området eller dess officiella förkortning fylls i (t.ex. Algeria(n), DZ, European Economic Area, EEA).

** Någotdera alternativet fylls i (kumulation har tillämpats med… eller kumulation har inte tillämpats). Till det första alternativet läggs det land/de länder vars ursprungsprodukter omfattas av kumulationen.  Båda alternativen kan synas om t.ex. en stämpel används. I det fallet kryssar man för det alternativ som tillämpas.

*** Godkända exportörer behöver inte underteckna deklarationen för hand. Lagstiftningen i vissa länder förutsätter dock att alla fakturor alltid ska undertecknas, även om de inte innehåller någon fakturadeklaration (ursprungsdeklaration) från exportörens sida.

Varucertifikat EUR.1

Ska bestyrkas av Tullen. Bestyrkandet är avgiftsfritt.   

Varucertifikat EUR.1 används som ursprungsbevis för varor i de flesta av EU:s frihandelsavtal samt i andra motsvarande tullpreferensavtal och -arrangemang.

Certifikaten finns att köpa i PunaMustas nätbutik, och enstaka exemplar finns att få på Tullens kundserviceställen.

Vem kan upprätta en ansökan om varucertifikat EUR.1?

Ansökan fylls i av exportören eller dennes ombud på exportörens ansvar i det land varifrån varan exporteras till ett avtalsland.

Varucertifikatet EUR.1 består av en ansökningsdel och en certifikatsdel.  

Fyll i alla fält i varucertifikatet EUR.1 omsorgsfullt.

Bifoga till certifikatansökan en kopia av fakturan eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad information om exportförsändelsen.

Hur fyller jag i baksidan av ansökningsdelen av varucertifikat EUR.1?

Baksidan av ansökningsdelen av varucertifikatet EUR.1 är en s.k. exportörsdeklaration. På den ska exportören ange på vilket sätt produkten uppfyller förutsättningarna för en ursprungsprodukt. 

Vilka uppgifter som krävs beror på vad som förutsätts i ursprungsreglerna för varukoden för att produkten ska uppnå ursprungsstatus. Det kan exempelvis förutsättas att produkten är helt framställd i EU (t.ex. säd som är odlad och behandlad i EU) eller tillräckligt bearbetad eller behandlad i EU (t.ex. när andelen icke-ursprungsmaterial inte överstiger den största tillåtna mängden). Ursprungsregeln kan också till exempel förutsätta att det icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen har en annan varukod än slutprodukten (exportprodukten).

I fotnot 1 till exportörens deklaration anges exempel på de dokument som kan användas som underlag för att bevisa riktigheten av produktens ursprung. Exportören ska ange vilka dokument hen har hos sig. 

Läs mer om upprättande av varucertifikat (pdf)

Varucertifikat EUR.1 kan bestyrkas efter exporten på följande villkor:  

 1. Varucertifikatet EUR.1 kunde inte utfärdas vid tidpunkten för exporten på grund av fel, förbiseende eller andra giltiga skäl, eller
 2. det går att bevisa för tullmyndigheten på ett tillfredsställande sätt att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen.

Fält 7 i det varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med följande fras på engelska: ”ISSUED RETROSPECTIVELY”. 

Läs mer om hur man upprättar handlingar för förmånsbehandling (pdf)

Företag och privatpersoner ska bevisa EU-ursprunget hos person-, paket- eller lastbilar redan vid exporttillfället, om man för fordonet behöver ett varucertifikat EUR.1 av Tullen.

Bilens EU-ursprung kan inte bevisas endast med den informationen att bilen t.ex. i tiderna har tillverkats i en tysk bilfabrik. Exportören, dvs. kunden, ska också ha skriftlig bevis på att fordonet har tillverkats i enlighet med ursprungsreglerna i det frihandelsavtal på basis av vilket man önskar erhålla tullfrihet för fordonet i destinationslandet med varucertifikat EUR.1. Bilfabrikens försäkran om överensstämmelse är inte ett tillräckligt bevis över att ursprungsreglerna har iakttagits vid tillverkningen.

Ursprungsreglerna gällande tillverkning av fordon

I ursprungsreglerna fastställs vad som ska göras med produkterna i EU och hur de ska tillverkas för att de ska kunna klassificeras som produkter med ursprung i EU. I alla frihandelsavtal mellan EU och andra länder finns en förteckning över ursprungsreglerna separat för varje produkt. I konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM), som omfattar bl.a. Egypten och Kosovo, finns t.ex. en egen ursprungsregel för personbilar. Denna regel begränsar betydligt t.ex. användningen av kinesiska och japanska delar vid tillverkningen av bilar. Exempelvis uppfyller en ny bil som blir klar från en tysk bilfabrik inte nödvändigtvis ursprungsregelns villkor, om man vid dess tillverkning använt mer japanska och kinesiska delar än vad som är tillåtet enligt ursprungsregeln.

Tillförlitligt bevisande av fordonets förmånsberättigande EU-ursprung

Exportören behöver inte själv känna till hur bilen har tillverkats eller från vilka länder dess delar kommer. Om exportören vill ha ett varucertifikat EUR.1 för en begagnad bil så måste hen dock kunna bevisa att villkoren i ursprungsregeln uppfylls. Europeiska kommissionen har gett tullmyndigheterna i EU:s medlemsländer anvisningar om att det enda tillräckliga beviset för fordonets förmånsberättigande ursprung är en leverantörsdeklaration som utfärdats av bilfabriken. Därför bestyrker Tullen varucertifikat EUR.1 för begagnade fordon endast när exportören har en leverantörsdeklaration från bilfabriken som uppvisas för Tullen i samband med ansökan om varucertifikat.

Varucertifikat EUR-MED

Ska bestyrkas av Tullen. Bestyrkandet är avgiftsfritt.    

 • Varucertifikat som används vid tillämpande av övergångsreglerna inom Europa-Medelhavsområdet (PEM-området) och av PEM-konventionen. 
 • Varucertifikatet EUR-MED finns att få på tullkontoren.

Varucertifikat A.TR.

Ska bestyrkas av Tullen. Bestyrkandet är avgiftsfritt.   

Varucertifikat A.TR. (Movement Certificate) används i handeln med produkter som omfattas av tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet. För att få varucertifikat A.TR. krävs det att varor som införts från områden utanför EU har förtullats för övergång till fri omsättning i EU före de exporteras till Turkiet. Med detta certifikat påvisas alltså varornas tullstatus.

Varornas ursprung spelar ingen roll i handeln med tullunionsprodukter, och varucertifikat A.TR. påvisar inte varornas ursprung.

Tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet omfattar nästan alla industriprodukter med undantag av vissa kol- och stålprodukter. I fråga om jordbruksprodukter innefattar tullunionsavtalet vissa bearbetade jordbruksprodukter. Däremot ligger basjordbruksprodukterna utanför tillämpningsområdet för tullunionsavtalet.

För att se vilken produktgrupp varorna tillhör (tullunionsavtalet: ”Tullunionstull” eller frihandelsavtal för ursprungsprodukter: ”Preferenstull”) kan man söka fram dem i kommissionens DDS/Taric-databas genom att ange den tiosiffriga varukoden och Turkiet (TR) som ursprungsland.

Blanketter för certifikat AT.R. finns att köpa i PunaMustas nätbutik, och enstaka exemplar finns att få på Tullens kundserviceställen.

Varucertifikat A.TR. bestyrks (utfärdas) av tullmyndigheten om inte exportören har tillstånd att verka som godkänd exportör för att själv bestyrka dessa certifikat. Certifikat som bestyrks efter exporten (”Issued retrospectively”) samt duplikat av certifikat (”Duplicate”) kan bara bestyrkas av Tullen.

Så här får du varucertifikatet bestyrkt hos Tullen 

Varucertifikaten EUR.1 och A.TR. samt EUR-MED bestyrks i första hand per post. Skicka certifikaten inklusive bilagor till adressen: 

Kotka tullkontor
Certifikat
Merituulentie 424
48310 Kotka

Kotka tullkontor bestyrker certifikaten senast dagen efter att certifikaten har ankommit och skickar de bestyrkta certifikaten tillbaka till kunden till den adress som begärts genast efter handläggningen. 

Man kan också få sitt varucertifikat EUR.1 bestyrkt vid ett tullkontor som erbjuder kundservice: Kontaktuppgifter och postadresser

Exportören levererar på överenskommet sätt det översta exemplaret av det bestyrkta certifikatet, dvs. av blankettsetet, till köparen eller mottagaren av varan. 

Notera:

 • Varan ska vara tillgänglig för tullkontroll när certifikatet bestyrks.
 • Var beredd att också lägga fram dokumentbevis som stöd för varans ursprung. 

Övrigt att beakta

Enligt ursprungsreglerna i tullförmånsavtal ska exportören i åtminstone tre år (minst fem år enligt Sydkorea-avtalet) förvara det bevismaterial som bevisar exportvarornas ursprung.

Exportören ska på begäran för Tullen uppvisa det bevismaterial (t.ex. leverantörsdeklarationer, köp- och försäljningsfakturor, tillverknings- och transportdokument) som hänför sig till utfärdande av alla certifikat, ursprungsdeklarationer och ursprungsförsäkringar som berättigar till förmånsbehandling. Med dessa handlingar kan exportören bevisa att informationen som lämnats om exportprodukternas ursprung är korrekt och att villkoren enligt ursprungsreglerna uppfylls.

Om tulldeklarationerna inges elektroniskt tillämpas på förvarandet av materialet som bevisar varors ursprung dock Tullens nationella föreskrift nr 9/2016 om arkivering om handlingar. Enligt föreskriften ska exportören förvara tulldokumenten i minst sex år efter utgången av det kalenderår under vilket beslutet om frigörande av varorna till exportförfarandet (överlåtelsebeslutet) fattades (innevarande år + 6 år).

Gamla och begagnade varor berörs i princip av samma krav enligt ursprungsreglerna som nya varor. Å andra sidan konstateras det till exempel i artikel 16 i de förklarande anmärkningarna till ursprungsreglerna i avtalet för Europa-Medelhavsområdet (Europeiska unionens officiella tidning C 83, 17.4.2007) att ett ursprungsintyg även får utfärdas för varor vars sedvanliga styrkande handlingar inte längre finns tillgängliga, under förutsättning att

a) varorna tillverkats eller importerats före den tidsperiod för vilken kommersiella aktörer är skyldiga att förvara sina handlingar. Till exempel ursprungsreglerna i tullförmånsavtalen kräver en förvaringstid på minst 3 eller 5 år för bevishandlingar och nationella bestämmelser även längre (innevarande år + 6 år för t.ex. förtullningsdokument, material som bevisar ursprung och bokföringsverifikat).

b) varorna kan anses ha ursprungsstatus på grundval av andra bevis såsom deklarationer av tillverkaren eller någon annan ekonomisk aktör, utlåtande från en expert, märkning på varorna eller beskrivning av dem.

c) det inte finns några tecken på att varorna inte skulle uppfylla de villkor som fastställs i ursprungsreglerna.