Hoppa till innehåll

Uppgifters och handlingars offentlighet - Uppgifter om ekonomi och finansiering

Vilken information innehåller ekonomi- och finansieringsuppgifterna?

Ekonomi- och finansieringsuppgifterna innehåller följande information: 

 • planering av ekonomin (budget, planen för de offentliga finanserna, resultatavtal) 
 • bokföring och betalningsrörelse (inköps- och försäljningsfakturor, inbetalning och utbetalning, konteringar av bokföring, bokslut) 
 • prestations- och resultatuppföljning
 • avgiftsbelagd verksamhet
 • uppbörd av skatter, tullar och avgifter

I vilket syfte används informationen?

Uppgifter om ekonomi och finansiering samlas in för skötseln av Tullens ekonomiförvaltning. Uppgifterna används i följande uppdrag:

 • planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin
 • Bokföring och betalningsrörelse
 • avskrivningar av de skatter och avgifter som Tullen uppburit
 • förvaltning av traditionella egna medel (tullar, jordbruksavgifter) som uppburits till förmån för Europeiska gemenskaperna
 • Utveckling och underhåll av informationssystem
 • andra separat överenskomna projekt

Datasystem

 • ekonomiförvaltning (Kieku)
 • beställningar och handläggning av fakturor (Handi)
 • skatter, tullar och avgifter (Skattereskontra, Massi, kassasystemet och garantisystemet)
 • reseräkningar och kostnadsdebiteringar (M2)
 • Tullens datalager (Kesti)
 • avskrivningar av tullavgifter som inte uppburits som rapporteras till EU:s kommission (Womis) 

Hur kan jag få information?

En del information är offentlig och en del är sekretessbelagd. En del av uppgifterna är fritt tillgängliga och en del kan fås genom att göra en begäran om information.

Fritt tillgänglig information:

Tullens offentliga resultatstyrningsdokument är planerna för de offentliga finanserna (fyraårigt ramförslag), budgetförslag, bokslut samt resultatavtal mellan finansministeriet och Tullen. Bekanta dig med resultatstyrningsdokumenten på Tullens webbplats (på finska).
Såsom uppgifterna vid de övriga statliga ämbetsverken publiceras också Tullens uppföljningsdata, bl.a. gällande ekonomin, personalen, utrymmen och resultat, på webbplatsen granskaförvaltningen.fi.

Information som fås med begäran om information:

Ekonomi- och finansuppgifterna innehåller sekretessbelagd information som ges till påseende eller lämnas ut enbart med den berörda partens samtycke, till den berörda parten eller på basis av en lagstadgad rätt. 

Förtullningsbeslut och andra dokument som gäller uppbörd av skatter, tullar och avgifter ges i regel endast till de berörda parterna. 

Fakturor över Tullens utgifter är offentliga och fås till påseende på begäran såvida de inte är särskilt klassificerade som sekretessbelagda. 

Anvisningar för begärande av information

Skicka begäran om information till Tullens arkiv. Se anvisning.

Ange i begäran de uppgifter som behövs för att identifiera informationen, till exempel 

 • personbeteckning/FO-nummer
 • tidpunkt
 • målet för begäran om information.