Hoppa till innehåll

Förenklingar vid transitering

Om du tänker använda transiteringsförfarandet regelbundet så lönar det sig att ansöka om tillstånd till olika förenklingar.

Tillstånd till samlad garanti (CGU)

Med ett tillstånd till samlad garanti kan du använda en bankgaranti som garanti. Då behöver du inte ställa beloppet av skatterna som garanti till Tullen separat för varje transitering.

Tillstånd att verka som godkänd avsändare (ACR)

Som godkänd avsändare behöver du inte sköta dina tullärenden vid ett tullkontor. Som godkänd avsändare kan du verka vid alla lager som godkänts av Tullen. Detta tillstånd förutsätter tillstånd till samlad garanti.

Godkända avsändare ska också ansöka om tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ.

Påbörjande av en godkänd avsändares transitering

Tillståndshavaren kan påbörja T-transiteringar vid alla sådana i Finland belägna lager som godkänts av Tullen. En förteckning över dessa lager finns på Tullens webbplats.

Tillståndshavaren ska inge transiteringsdeklarationen innan transporten av varorna inleds. Tillståndshavaren får från Tullens system ett följedokument som åtföljer varorna till destinationstullkontoret eller till den godkända mottagaren.

Om tillståndshavaren har fått ett meddelande om godtagande (FI028A) från Tullens elektroniska transiteringssystem, har transiteringsdeklarationsmeddelandet mottagits för handläggning vid Tullen. Något nytt transiteringsdeklarationsmeddelande som ersätter den tidigare transiteringsdeklarationen får inte skickas för samma varor utan Tullens samtycke.

Tidsfrist för transitering

En intern transitering i Finland kan ges en tidsfrist på högst tre dygn och en transitering till ett destinationstullkontor beläget utanför Finland en tidsfrist på högst tio dygn. Innevarande dag räknas inte in i tidsfristen, utan tidsfristen börjar alltid från följande dag. Endast finländska vardagar räknas som dygn. Därmed räknas veckoslut eller helgdagar inte in i tidsfristen. Till exempel en intern transitering i Finland som inleds på en fredag kan ges en tidsfrist fram till onsdag, dvs. tre dygn, inom vilken varornas ankomst ska anmälas vid destinationstullkontoret.

Längre tidsfrister på 5 dagar kan beviljas för T-transiteringar som inleds eller avslutas på Åland. Förlängningen beror på sjötransporternas andel. Vid järnvägstransporter kan en tidsfrist på tio dagar ges för transitering.

Transiteringen kan ges en längre tidsfrist endast av motiverade skäl. Om företaget ger en längre tidsfrist, ska det arkivera en skriftlig motivering i systemet för bokföring av transporter.

Varubeskrivning vid transitering

Varubeskrivningen ska anges med en noggrannhet på handelsbenämningens nivå. Varje handelsbenämning ska anges som en separat varupost. Allmänna uttryck såsom ”reservdelar” eller ”elektronik” får inte användas. Det är frivilligt att ange varukoden med sex siffrors noggrannhet, men angivandet av varukoden ersätter inte den noggranna varubeskrivningen.

Varje varuslag anges som en separat varupost, så att varje varupost bara omfattar produkter med en och samma normala handelsbenämning. Om lasten består t.ex. av mikrokretsar, kablar och routrar, utgör dessa olika varor var sin varupost och de anges separat.

Identifiering och försegling av varor

Godkända avsändare ska alltid i första hand använda försegling för att säkerställa identifieringen av varorna. Tillståndshavaren ska ange förseglingarnas antal och identifieringsnummer i transiteringsdeklarationen och anbringa förseglingarna på lastutrymmet eller varorna senast när varorna frigörs för transiteringsförfarandet. Förseglingen kan ersättas genom att ge en tillräckligt noggrann och detaljerad varubeskrivning. Beskrivningen omfattar varornas kvantitet och beskaffenhet samt särdrag såsom serienummer. Förseglingen befriar inte från skyldigheten att ange en detaljerad varubeskrivning.

I transiteringsdeklarationens fält ”Uppgifter om förseglingen” kan man endast ange den godkända avsändarens egna tillståndsenliga förseglingar. I transiteringsdeklarationen ska man ange hela det identifieringsnummer, dvs. tillståndshavarens EORI-nummer samt förseglingens unika identifieringsnummer, som finns i tillståndshavarens försegling av särskild typ. Andra kommersiella förseglingar kan vid behov anges i transiteringsdeklarationens fält ”Tilläggsuppgifter”.

Transport av varor som hänförs till transiteringsförfarandet

Transport av kommersiella varor kan som godkänd avsändare endast göras med en last- eller paketbil när varorna lämnar unionen via Finland till ett annat land än ett EES-land under ett transiteringsförfarande. Om man vill transitera varorna med en personbil ska transiteringen inledas vid avgångstullkontoret i standardförfarandet.

Återkallande av transitering

Transiteringsdeklarationer för vilka ett meddelande om godtagande inte har erhållits från Tullen ska ogiltigförklaras, om transiteringen av ifrågavarande varor redan har påbörjats under ett reservförfarande.

Användning av förseglingar av särskild typ

Valtuutetun lähettäjän luvan lisäksi täytyy hakea lupa omien sinettien käyttöön. Sinetöinnillä helpotetaan tavaroiden tunnistamista rajatullissa tai määräpaikassa. Sinetöintiluvan haltija voi sinetöidä kuljetuksen tai pakkaukset itse, eikä sinetin kiinnittämiseksi tarvitse asioida tullissa. Sinettien täytyy olla kuitenkin Tullin vaatimusten mukaisia.

Förseglingarnas egenskaper

Förseglingarna ska uppfylla ISO-standard 17712:2013 eller de krav som ställs i artikel 301.1 i genomförandeförordningen för unionstullkodexen:

 • De ska förbli intakta och säkert fästade vid normal användning.
 • De ska vara lätta att kontrollera och känna igen.
 • De ska vara tillverkade på sådant sätt att varje form av brytning, manipulering eller avlägsnande lämnar spår som kan ses med blotta ögat.
 • De ska vara utformade för engångsanvändning eller, om de är avsedda att användas flera gånger, utformade på sådant sätt att varje enskilt anbringande tydligt kan identifieras genom ett separat identifieringsmärke.
 • De ska ha individuella förseglingsidentifieringar som är permanenta, tydligt läsbara och individuellt numrerade.
 • Deras form och storlek får variera alltefter typ av försegling, men storleken ska vara sådan att identifieringsmärkena är väl läsbara.
 • Deras identifieringsmärken ska inte gå att förfalska och ska vara svåra att kopiera.
 • Det material som används ska motstå att de oavsiktligt bryts och förhindra att de obemärkt förfalskas eller återanvänds.

Förseglingarna ska ha följande märkningar:

 • EORI-nummer (exempel: FI1234567-8)
 • förseglingens identifieringsnummer.

Innan transportmedlet förseglas kontrollera att man inte kommer in i lastutrymmet utan att bryta förseglingen. Lastutrymmet ska vara sådant att gångjärn eller andra element inte kan lösgöras utan att det uppstår tydliga spår. Till exempel popnitar kan inte användas i lastutrymmets konstruktion. Om lastutrymmet är täckt med presenning ska man säkerställa att hörnremmarna är genomsydda och att vajrarna går tillräckligt tätt genom länkarna så att det inte bildas öppningar i lastutrymmet.

Transportmedel anses vara lämpliga för försegling av lastutrymmet om:

 • de kan förseglas enkelt och effektivt
 • de till strukturen är sådana att varor inte kan tas ut utan att det blir synliga spår eller förseglingen bryts
 • de inte har skrymslen där man kan gömma varor
 • de är enkla att utsättas för tullkontroll.

Föraren ska se till att förseglingen förblir hel under hela resan. Om förseglingen har brutits ska föraren ta kontakt med tullen eller polisen, som även kan bestyrka händelsen i följedokumentet (punkt 56). Se närmare anvisningar under Händelser under resan.

Tillståndshavaren eller hens representant ska anbringa förseglingarna på lastutrymmet eller varorna senast när varorna frigörs för transiteringsförfarandet.  

Valtuutetun vastaanottajan lupa (ACE) ja TIR-valtuutetun vastaanottajan lupa (ACT)

Jos yritykselläsi on Tullin myöntämä varastolupa, voit hakea valtuutetun vastaanottajan lupaa. Silloin voit hakea purkausluvan Tullista Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, eikä Tullissa tarvitse asioida.

Valtuutetun vastaanottajan luvan voi saada myös, jos yritykselläsi on lupa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIR).

Anvisningar om transitering för godkända mottagare

Godkända mottagare kan, beroende på tillstånd, ta emot försändelser som anländer antingen som T-transiteringar eller TIR-transiteringar. Den godkända mottagaren ska innan varorna börjar lossas skicka en anmälan om mottagande (FI007A) till Tullen för alla inkommande varor. I anmälan om mottagande anges förseglingarnas skick eller uppgift om försegling som saknas. I anmälan om mottagande anges också om transporten inte har några förseglingar.

Efter att den godkända mottagaren har erhållit ett meddelande om lossningstillstånd får denne ta bort eventuella förseglingar och börja lossa varorna. Varugranskningen ska utföras genom att jämföra varorna med uppgifterna i lossningstillståndet eller TIR-carneten.

Lossningsresultat

Den godkända mottagaren ska inge anmälan om lossningsresultat till Tullen utan dröjsmål, dock senast den tredje dagen efter erhållandet av lossningstillståndet. I anmälan om lossningsresultat ska följande uppgifter anges: eventuella överflödiga varor, varor som saknas samt ersättande varor och eventuella andra oegentligheter som uppdagats, såsom avvikelser från uppgifterna i TIR-carneten eller meddelandet om lossningstillstånd. Den godkända mottagaren ska arkivera följedokumenten för de försändelser som denne mottagit samt eventuella bilagor på ett sådant sätt att Tullen har tillgång till dem.

Kontrollresultatkoder:

 • ”A2 – Överensstämmer med deklarationen” då varorna du lossat både till sin natur och mängd stämde överens med det som angetts i transiteringsdeklarationen.
 • ”A5 – Små avvikelser/Överlossade varor” då det konstaterats små avvikelser som inte påverkar avslutandet av transiteringsförfarandet eller tullskulden.
  • Små avvikelser är t.ex.
   • att transportmedlets identitet saknas eller är felaktig (t.ex. AUT-0 har angetts)
   • avvikelser som kan betraktas som små i vikt, förpackningsslag eller förpackningspåskrifter utan märkbar hantering eller byte av varor
   • att övertaliga varor (av samma eller annat slag) har lossats och kommer att registreras eller har redan registrerats i ett tillfälligt lagers bokföring eller så kommer de att hänföras till ett nytt tullförfarande (t.ex. övergång till fri omsättning).
 • "B1 – Varuposter saknas" då det konstaterats att varor saknades (helt eller delvis) eller att varor har bytts ut jämfört med deklarationen (varans typ och mängd) eller att det ingår varor som inte alls har deklarerats

 ”A1 – Kontrollresultatet överensstämmer med deklarationen” som lossningsresultat, denna kod endast används av Tullen. Med den anger Tullen att Tullen har granskat varorna och uppgifterna och konstaterat att varorna och mängderna överensstämmer med uppgifterna i deklarationen.

Avslutande av TIR-transitering vid tullkontor

Transitering som sker med TIR-carnethäfte avslutas vid ett tullkontor mot ett lossningsresultat som getts av en godkänd mottagare.

Kvitto

Den godkända mottagaren ska på förarens begäran utfärda ett sådant kvitto som avses i bilaga 72-03 till genomförandeförordningen för unionstullkodexen för varje varuförsändelse som anlänt inom utsatt tid och i oförändrat skick.

Sähköisen asiakirjan käyttö passitusilmoituksena (ETD)

Lentoyhtiö tai varustamo voi käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa (ETD) yksinkertaistuksena tavaroiden asettamiseksi passitusmenettelyyn meri- ja lentoliikenteessä. Hae lupaa EU:n Tullipäätökset-palvelussa (CDS)

Elektroniskt transportdokument är ett dokument som upprättas av transportbolaget när fartyget eller luftfartyget avgår från flygfältet eller hamnen och där de varor som lastats på fartyget finns angivna. Elektroniskt transportdokument kan användas som transiteringsdeklaration, om det innehåller de uppgifter (kolumn D3) som krävs i bilaga B till den delegerade förordningen (TA) och genomförandeförordningen (GA) och uppgifterna lämnas in i Tullens system eller Tullen har tillträde till kundens system.

Koder som ska användas

Ett elektroniskt transportdokument (ETD) får användas som transiteringsdeklaration bara om någon av följande koder finns angiven varupostvis i dokumentet.

 • T1 - varor som hänförts till förfarandet för extern unionstransitering
 • T2 - varor som hänförts till förfarandet för intern unionstransitering
 • T2F - varor som hänförts till förfarandet för intern unionstransitering och överskrider gränsen till ett särskilt skatteområde (art. 188 DA)

I ett och samma transportdokument kan man också med koder ange tullstatus för andra varor som transporteras:

 • Kod TD används för varor för vilka en separat tulldeklaration avgetts.
 • Kod C används för varor i fråga om vilka aktörerna på avgångsflygplatsen har tillräckliga bevis på deras unionsstatus.
 • Kod X används för varor som hänförts till exportförfarande eller vars utförsel har blivit bekräftad.

Tullkontoret på destinationsflygplatsen eller -hamnen har möjlighet att kontrollera varornas tullstatus hos avgångsplatsen, t.ex. med blanketten TC21-Begäran om efterkontroll som används vid efterkontroller.

På varje varupost ska också avgångstullkontoret och det planerade destinationstullkontoret vara angivna.

Vid avgångstullkontoret

Varje ETD ska vara försett med ett referensnummer som specificerar dokumentet och som tilldelas av flygbolaget eller rederiet. Det kan vara ett färdnummer eller vilket som helst annat nummer som är unikt för aktören i fråga och med vars hjälp deklarationen går att hitta i efterhand också.

Tullen godtar ETD-transiteringsdeklarationen om varorna i den har visats upp för Tullen. Uppvisande betyder inte att varorna fysiskt finns på flygplatsen eller i hamnen, men Tullen ska veta att varorna förvaras på en plats som överenskommits med aktören (t.ex. i ett lager eller fartygets lastutrymme).

Deklaranten kan korrigera en eller flera uppgifter i deklarationen. Tullen ska ha tillgång till uppgifter om de korrigerade uppgifterna om man behöver göra efterkontroller eller reda ut destinationstullkontorets iakttagelser, t.ex. avvikelser. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid korrigeringar där transiteringsvarorna ändrats till unionsvaror eller tvärtom. Då ska man kontrollera t.ex. det föregående förfarandet och vid behov också korrigera det.

Vid ETD-transiteringar har det elektroniska transportdokumentet godtagits och varorna har frigjorts för transiteringsförfarandet när fartyget och varorna avgår från flygplatsen eller hamnen och EDT innehåller alla koder som behövs för att transiteringsförfarandet ska kunna påbörjas. Deklarationen kan också avvisas om Tullen anser att uppgifterna i ETD är bristfälliga eller felaktiga. Då ska Tullen underrätta flygbolaget eller rederiet om avslaget.

Om transporten av icke-unionsvaror har börjat utan att någon transiteringsdeklaration lämnats in eller godtagits, uppkommer en tullskuld till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen.

Vid destinationstullkontoret

Uppgifterna vid en EDT-transitering ska vara identiska vid avgångs- och destinationstullkontoret. Uppgifterna ska vara destinationstullkontoret tillhanda senast när varorna anländer till hamnen eller flygplatsen. När aktörens system används är uppgifterna i praktiken tillgängliga redan när varorna frigörs för transiteringsförfarandet på avgångsplatsen.

I lagstiftningen föreskrivs inte om en tidsfrist för avslutande av ETD-transitering. Transiteringen avslutas när varorna på destinationsflygplatsen placerats på ett tillfälligt lager eller på en annan av Tullen godkänd plats, eller när varorna hänförts till ett påföljande tullförfarande. Referensnumret som specificerar transiteringsdeklarationen (LRN) ska anges i det tillfälliga lagrets eller den av Tullen godkända platsens bokföring eller som föregående förfarande i deklarationen för det påföljande tullförfarandet.

Transiteringen anses som avslutad genast när den har slutförts, om inte destinationstullkontoret fått kännedom om eller konstaterat att förfarandet inte slutförts på ett korrekt sätt (t.ex. flygbolagets eller rederiets anmälan eller granskning av varorna). Flygbolaget eller rederiet har skyldighet att anmäla Tullen alla lagstridigheter, överträdelser eller avvikelser som upptäcks. En sådan anmälan ska ha en hänvisning (LRN-nummer) till det dokument som gäller varorna.

Lupa käyttää yksinkertaisempaa tietosisältöä passitusilmoituksessa (TRD)

Lentoyhtiöt, varustamot ja rautatieyhtiö voivat hakea lupaa käyttää tulli-ilmoitusta, jossa tietoja vaaditaan tavanomaista ilmoitusta vähemmän.