Hoppa till innehåll

Ogiltigförklaring av deklaration

Importdeklarationen kan ogiltigförklaras efter att deklarationen har godkänts. En förenklad tulldeklaration kan ogiltigförklaras efter beslutet om frigörande, om tulldeklarationen som inges för en period inte omfattas av frigöranden.

Om ett förtullningsbeslut redan har gjorts för tulldeklarationen, ska du begära ogiltigförklaring med ett meddelande eller genom att kontakta Tullen via Tullklareringstjänsten. Om du inte använder meddelandedeklarering och inte kan lämna en begäran om ogiltigförklaring i Tullklareringstjänsten, kan du göra begäran om ogiltigförklaring med en blankett eller en fritt formulerad ansökan per e-post eller post. Läs mer om hur man begär omprövning (ändring) med en ansökan.

Ogiltigförklaring av tulldeklaration före beslut

Du kan begära att Tullen ska ogiltigförklara en godkänd deklaration, om du har angett ett felaktigt tullförfarande eller om det på grund av särskilda omständigheter inte längre är motiverat att hänföra varan till det angivna tullförfarandet. Du måste ange orsaken till ogiltigförklaringen samt den ersättande deklarationen, om du har ingett en sådan.

Om du har ingett deklarationen med ett meddelande till det nya tullklareringssystemet, ska du begära ogiltigförklaring med ett meddelande om begäran om ogiltigförklaring. Tullen svarar på begäran med ett meddelande om ogiltigförklaring eller ett meddelande om avslag. Om du har ingett deklarationen i Tullklareringstjänsten, ska du begära ogiltigförklaring i samma tjänst. Gå i Tullklareringstjänsten till sidan ”Sammandrag och sändning” och välj begäran om ogiltigförklaring som orsak till kontakten.

Om Tullen har meddelat att den kommer att granska varorna, kan begäran om ogiltigförklaring godtas först efter varugranskningen.

Du har ingett en tulldeklaration för import och deklarationen innehåller fel som inte kan ändras. En ny tulldeklaration för import ska inges för varorna och den ursprungliga tulldeklarationen ska ogiltigförklaras. Exempel: du har angett fel uppgifter om deklaranten eller så kan varorna inte hänföras till det begärda tullförfarandet. Dessa uppgifter kan inte ändras. 

 • Inge en standardtulldeklaration (A) där du anger koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX - Annan ytterligare uppgift” och den ursprungliga tulldeklarationens MRN-referensnummer som beskrivning för koden, samt den ursprungliga tulldeklarationens skattedag som skattebestämningsdag. 
 • När du fått ett förtullningsbeslut för den ersättande tulldeklarationen, kan du begära ogiltigförklaring av den ursprungliga tulldeklarationen. I begäran om ogiltigförklaring ska man som orsak till ogiltigförklaringen ange t.ex. ”V-12 – Fel deklarant har angetts” i Tullklareringstjänsten eller meddelandet. Dessutom ska man i Tullklareringstjänsten och i meddelandet ange MRN-referensnumret för den ersättande tulldeklarationen, mer specifika uppgifter som motivering för orsaken till ogiltigförklaring samt lägga till bilagor utifrån vilka Tullen kan konstatera orsaken till ogiltigförklaringen.

Före förtullningsbeslutet kan du ange följande orsakskoder för ogiltigförklaringen:

 • ”A-12 – Varorna har hänförts till ett annat tullförfarande”. Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.
 • ”D-12 – Dubbeldeklaration”. Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer
 • ”E-12 – Varorna kan inte hänföras till ett tullförfarande på grund av särskilda omständigheter”. Ange en motivering.
 • ”U-12 – Unionsvaror har deklarerats”. Ange en motivering.
 • ”V-12 – Fel deklarant har angetts”. Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.
 • ”V-14 – Felaktiga uppgifter har angetts i deklarationen.” Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.

Ogiltigförklaring av tulldeklaration som inges för en period efter beslut om frigörande

Begäran om ogiltigförklaring ska skickas till Tullen inom 90 dagar från dagen då tulldeklarationen har godkänts.

En förenklad tulldeklaration för import kan i vissa fall ogiltigförklaras även om ett beslut om frigörande fåtts för varorna. Tullen överväger ändå alltid från fall till fall om tulldeklarationen kan ogiltigförklaras efter beslutet om frigörande. Tullen godtar eller avslår begäran om ogiltigförklaring. 

Du har ingett en tulldeklaration för import och deklarationen innehåller fel som inte kan ändras. En ny tulldeklaration för import ska inges för varorna och den ursprungliga tulldeklarationen ska ogiltigförklaras. Exempel: du har angett fel uppgifter om deklaranten eller så kan varorna inte hänföras till det begärda tullförfarandet. Dessa uppgifter kan inte ändras. 

 • Inge en standardtulldeklaration (A) där du anger koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX - Annan ytterligare uppgift” och den ursprungliga tulldeklarationens MRN-referensnummer som beskrivning för koden, samt den ursprungliga tulldeklarationens skattedag som skattebestämningsdag. 
 • När du fått ett förtullningsbeslut för den ersättande tulldeklarationen, kan du begära ogiltigförklaring av den ursprungliga tulldeklarationen. I begäran om ogiltigförklaring ska man som orsak till ogiltigförklaringen ange t.ex. ”V-12 – Fel deklarant har angetts” i Tullklareringstjänsten eller meddelandet. Dessutom ska man i Tullklareringstjänsten och i meddelandet ange MRN-referensnumret för den ersättande tulldeklarationen, mer specifika uppgifter som motivering för orsaken till ogiltigförklaring samt lägga till bilagor utifrån vilka Tullen kan konstatera orsaken till ogiltigförklaringen.

Före förtullningsbeslutet kan du ange följande orsakskoder för ogiltigförklaringen:

 • ”A-12 – Varorna har hänförts till ett annat tullförfarande”. Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.
 • ”D-12 – Dubbeldeklaration”. Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer
 • ”E-12 – Varorna kan inte hänföras till ett tullförfarande på grund av särskilda omständigheter”. Ange en motivering.
 • ”U-12 – Unionsvaror har deklarerats”. Ange en motivering.
 • ”V-12 – Fel deklarant har angetts”. Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.
 • ”V-14 – Felaktiga uppgifter har angetts i deklarationen.” Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.

Ogiltigförklaring av tulldeklaration efter förtullningsbeslutet

Begäran om ogiltigförklaring ska skickas till Tullen inom 90 dagar från dagen då tulldeklarationen har godkänts.

Om du har ingett en ny deklaration, men inte ännu fått ett beslut om ogiltigförklaring gällande din tidigare felaktiga deklaration, ska du senast på förfallodagen betala importskatterna för båda förtullningarna.

Ogiltigförklaring av förtullningsbeslut begärs med ett meddelande om begäran om ogiltigförklaring. I Tullklareringstjänsten begärs ogiltigförklaring via knappen ”Begäran om ogiltigförklaring” på sidan ”Sammandrag och sändning” eller via knappen ”Kontakta Tullen” på tjänstens startsida. Om du har ingett en ersättande tulldeklaration, ange den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.

Om tidsfristen på 90 dagar har överskridits, kan du i vissa fall begära ogiltigförklaring med en fritt formulerad kontakt. Skicka meddelandet ”FI439 – Fritt formulerad kontakt” eller klicka i Tullklareringstjänsten på knappen ”Kontakta Tullen” och välj som orsak ”Annan orsak”.

Begär ogiltigförklaring i första hand elektroniskt. Du kan också lämna in en begäran om ogiltigförklaring med en blankett. Läs mer om hur man begär omprövning (ändring) med en ansökan.

Efter förtullningsbeslutet kan du använda följande orsakskoder för ogiltigförklaringen:

 • ”D-12 – Dubbeldeklaration”. Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.
 • ”U-12 – Unionsvaror har deklarerats”. Ange en motivering.
 • ”V-12 – Fel deklarant har angetts”. Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.
 • ”V-14 – Felaktiga uppgifter har angetts i deklarationen.” Ange dessutom den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.

Ange alltid en orsak till ogiltigförklaringen i begäran: 

 • Exempel: Om du av misstag har ingett två tulldeklarationer för samma varor kan du begära ogiltigförklaring av den ena tulldeklarationen. Då är orsaken till ogiltigförklaringen ”D-12 – Dubbeldeklaration” i meddelandet och i Tullklareringstjänsten. Ange alltid MRN-referensnumret för den extra tulldeklarationen.
 • Exempel: Du har angett felaktiga uppgifter i en tulldeklaration för import, och uppgifterna kan inte ändras. Inge en standardtulldeklaration (A) där du anger koden för ytterligare uppgifter ”FISUR – Ersättande deklaration” och den ursprungliga deklarationens MRN-referensnummer som beskrivning för koden, samt den ursprungliga tulldeklarationens skattedag som skattebestämningsdag. Beakta att om du inte fått ett frigörandebeslut för varorna, ange undantagsvis uppgiften för den ersättande deklarationen med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan ytterligare uppgift”. När du fått ett förtullningsbeslut för den nya ersättande tulldeklarationen, kan du begära ogiltigförklaring av den ursprungliga deklarationen. Då är orsaken till ogiltigförklaring ”V-14 – Fel uppgifter har angetts i deklarationen” i meddelandet och i Tullklareringstjänsten. Ange alltid den nya ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.
  • Ange alltid uppgifterna för kontot dit återbäringen ska betalas. Om inget kontonummer finns, kan en återbetalning endast i undantagsfall styras som en betalningsanvisning till banken. 
   • Meddelandedeklaranten väljer i så fall ”K – Betalningsanvisning/Penningförsändelse” samt anger som kontoinnehavare personens namn och adress i Finland.
   • I Tullklareringstjänsten ska man då välja ”Betalningsanvisning/Penningförsändelse” samt ange som kontoinnehavare personens namn och adress i Finland.

Om du har ingett en tulldeklaration som inleder perioden, men inga laster har inkommit under perioden, ska du begära att tulldeklarationen ogiltigförklaras.  Skicka en blankett för ogiltigförklaring av importdeklaration (tullblankett 974r) till adressen tulliselvitystuki@tulli.fi.

Om tulldeklarationen har ingetts med en SAD-blankett till ett tullkontor, ska du skicka blanketten om ogiltigförklaring av importdeklarationen (tullblankett 974) till tullkontoret i fråga.

Du kan begära ogiltigförklaring av förtullningen genom att skicka Tullen en ansökan om återbetalning eller eftergift av tullar (tullblankett 643r). Bifoga båda förtullningsbesluten samt dokument.

Läs mer om hur man begär omprövning (ändring) med en ansökan.