Hoppa till innehåll

Tullbefrielser och autonoma tullkvoter

Lättnader på råvarors importtullar

Om råvaror som behövs vid industriell produktion inte alls finns att tillgå i EU eller Turkiet eller om de inte finns att tillgå i tillräcklig omfattning, kan industriföretag ansöka om tullnedsättning eller tullbefrielse för dem. Tullsuspension eller autonom tullkvot söks hos EU via Tullen.

Tullsuspension innebär tullfrihet eller nedsatt tull. Suspensioner kan beviljas för råvaror, halvfabrikat och komponenter som används vid industriell produktion, om dessa inte finns att tillgå i EU. 

Om ovannämnda varor finns att tillgå i EU men inte i tillräcklig omfattning kan autonoma tullkvoter beviljas för den mängd som fattas.

Tullsuspensioner och autonoma tullkvoter kan bara beviljas för råmaterial som används inom industri, dvs. vid framställning. Till exempel så anses enklare blandning eller förpackning av varor inte vara framställning. 

Hur upprättar jag ansökan?

Lämna in en ansökan på engelska till Tullen. Ansökan ska lämnas av enskilda företag, inte av ett centralförbund för en bransch eller av en annan sammanslutning. Ansökan ska upprättas omsorgsfullt, och varornas egenskaper ska beskrivas på ett detaljerat sätt. Tullen skickar ansökningarna i Finlands namn vidare till EU:s kommission, när de är formellt korrekta och uppfyller kraven på systemet. Ansökningarna handläggs i arbetsgruppen för tullfrågor av ekonomisk natur. Gruppen består av kommissionen och representanterna för alla medlemsländer.

Ansökningsblanketterna på engelska:

Ansökan två gånger om året

Ansökan om tullbefrielser och autonoma tullkvoter samt handläggning av ansökningar sker två gånger om året. Ansökningarna om åtgärder som ska träda i kraft i början av påföljande år ska lämnas till kommissionen senast den 15 mars och om åtgärder som ska träda i kraft i juli påföljande år senast den 15 september.

Skicka ansökningarna till Tullen ca en månad före kommissionens tidsfrist för att de ska hinna handläggas och för att Tullen ska hinna begära eventuella ytterligare uppgifter innan ansökningarna skickas till kommissionen. Tullen informerar om inlämningsdagarna för ansökningarna med ett kundmeddelande på sin webbplats. Ansökningarna om ändringar ska lämnas in enligt samma tidtabell. Skicka ansökningarna till: Tullen, PB 512, 00101 Helsingfors

Utifrån kommissionens sammanställning informerar Tullen företag som är verksamma i Finland om ansökningarna via Finlands näringsliv EK och industribranschförbundet och begär utlåtande om vilka ansökningar som kan godkännas och vilka som ska avslås.

Efter arbetsgruppens för tullfrågor av ekonomisk natur mötesrunda bereder kommissionen åt rådet bilagorna till förordningarna om tullsuspensioner och autonoma tullkvoter. Rådets förordningar offentliggörs i EU:s officiella tidning, L-serien, två gånger om året nära tillämpningsperiodens början.

Alla kan utnyttja förmåner som redan beviljats

Alla aktörer inom EU kan utnyttja beviljade suspensioner och autonoma tullkvoter. Suspensioner och tullkvoter ses över regelbundet och de kan upphävas eller ändras. Eftersom EU-producenters ställning inte får skadas genom att bevilja en gynnsam behandling för varor från länder utanför EU, försöker kommissionen och arbetsgruppen för tullfrågor av ekonomisk natur vid handläggning av suspensions- och kvotansökningar reda ut om varorna i fråga tillverkas inom EU.

Övrigt att beakta

Det lönar sig för EU-verksamma företag som importerar råvaror eller insatsvaror till EU att reda ut om varorna redan beviljats suspensioner eller tullkvoter. Om förmånen redan existerar kan företaget dra nytta av den genom att ange vissa uppgifter i tulldeklarationen.

För företag som tillverkar varor i EU lönar det sig att reda ut om de varor de tillverkar redan beviljats suspension eller tullkvot eller om en ansökan om dem redan lämnats in. Då kan företaget antingen motsätta sig ansökan eller föreslå att förmånen upphävs, ändras eller tidsbegränsas.

Efter beviljad suspension eller kvot ska företaget följa om det under efterföljande behandlingsrundor kommer att föreslås ändringar (av t.ex. varubeskrivning) i den eller om det rent av kommer att föreslås att förmånen helt och hållet upphävs.

Suspensions- eller kvotförmåner beviljas i allmänhet inte om varan redan får tullförmåner på någon annan grund, t.ex. på grund av ursprung. Förmånen beviljas inte heller för varor som är avsedda att säljas till konsumenter utan bearbetning och inte heller för komponenter som bara importeras för en enkel hopsättning.

Varor som omfattas av en antidumpnings- eller utjämningstull beviljas i regel inte suspensioner eller kvoter, och tullnedsättningen gäller aldrig antidumpnings- eller utjämningstullar.

Europeiska kommissionens DDS (Data Dissemination System), Taric-konsultation, visar varors skattebehandling på valt datum.

Till exempel så åtnjuter varan enligt Taric-nummer 8714 91 30 24 autonom tullfrihet. Eftersom ifrågavarande framgafflar med ben i aluminium är avsedda för tillverkning av cyklar, förutsätter användningen av denna suspension att varorna är underkastade tullövervakning på basis av slutanvändning. Slutanvändningsvillkoret ingår bara i en del av suspensionerna och kvoterna. Gällande tullbefrielser kan också sökas fram med DDS Suspensions -programmet, där det också finns information om tullbefrielser och kvoter som är under arbete.

Handledning i hur man kan dra nytta av tullsuspensions- och tullkvotssystemet ges av Minna Nyberg och Pirjo Nyberg. Kontaktuppgifter: förnamn.efternamn@tulli.fi