Hoppa till innehåll

Uppgifters och handlingars offentlighet - Personaluppgifter

Vilken information innehåller personaluppgifterna?

Personaluppgifterna innehåller följande information om anställning av personal och om anställningsförhållanden:

 • personuppgifter 
 • matrikeluppgifter
 • uppgifter med anknytning till hantering av anställningsförhållanden
 • löneuppgifter

I vilket syfte används informationen?

Informationen används för att ha hand om Tullens personalförvaltning, t.ex. vid rekryteringar och i ärenden som gäller anställningsförhållanden och arbetsprestationer. Arbetsgivarens rätt att behandla uppgifterna har fastställts i arbets- och tjänstekollektivavtalet. Med arbetstagarens samtycke kan personuppgifterna också användas i större utsträckning.

Datasystem

 • rekrytering (Valtiolle.fi)
 • hantering av anställningsförhållanden (Kieku)
 • uppföljning av arbetstid (Kieku)
 • löneräkning (Kieku)
 • passerkontroll (Kieku) 

Hur kan jag få information?

En del information är offentlig och en del är sekretessbelagd. En del av uppgifterna är fritt tillgängliga och en del kan fås genom att göra en begäran om information.

Fritt tillgänglig information:

Information som fås med begäran om information:

Personaluppgifterna innehåller sekretessbelagd information som ges till påseende eller lämnas ut enbart med den berörda personens samtycke eller på basis av en lagstadgad rätt.

Tullanställdas personuppgifter kan ses av arbetstagaren själv via tjänstemannaportalen samt av chefer, personalförvaltningen, arbetstagare vid servicecentret Palkeet och användare av andra datasystem enligt deras behörigheter.

Ansökningshandlingarna är offentliga handlingar som vid begäran ges till påseende. Andra offentliga uppgifter kan fås med en begäran om information, om uppgifterna har specificerats tillräckligt noggrant i begäran.

Anvisning för begärande av information

Skicka begäran om information till Tullens arkiv. Se anvisning.

Ange de uppgifter som behövs för att identifiera informationen, till exempel 

 • personbeteckning 
 • personalförvaltningens delområde (t.ex. rekrytering) som berörs av begäran om information.