Hoppa till innehåll

Reservförfarande vid export

Du kan använda dig av ett reservförfarande vid ingivande av en tulldeklaration vid export, om det finns en störning i elektroniska system.

Vid reservförfarandet ska exportören (eller ombudet) göra deklarationen på blankett och visa upp den  vid exporttullkontoret. När reservförfarandet

Störning i Tullens system

Du kan inleda reservförfarandet när du får ett meddelande om störning från Tullen till din e-post med uppgift om att det är tillåtet att använda reservförfarandet. Här kan du prenumerera på meddelanden om störning avsedda för meddelandedeklaranter.

Om inget meddelande om driftavbrott har skickats, men du inte får svarsmeddelanden på dina deklarationer, kontakta din operatör och red ut om förbindelserna till Tullen fungerar

Använd blanketter som reservförfarande eller gör deklarationen i Deklarationstjänsten för export. 

Störning i kundens system

Ansök om tillstånd till reservförfarande hos Tullens elektroniska servicecentral (spake.vienti@tulli.fi) med blankett 954. Ange i ansökan orsaken till reservförfarandet samt en beräknad sluttid för förfarandet.

Du kan börja använda reservförfarandet när ett meddelande om störning publicerats i Deklarationstjänsten för export

Du kan inge exportdeklarationen under reservförfarandet endast med någondera av följande blanketter:

  • ESS-blankett (blankett nr 892, dvs. enhetsdokumentet för export- och säkerhetsuppgifter, som också kan kallas ”ESS, SAD export/säkerhet”). Vid deklarering av flera varuposter används blankett nr 895 (varupostförteckning) som tilläggsblad.

eller

Underteckna blanketten. 

Exportören (eller ombudet) visar upp blanketten och bilagorna för exporttullkontoret. 

Ifyllningsanvisningar för reservförfarandeblanketter

Förse  fält 31 i deklarationen med texten “ECS-Fallback Procedure, no data available in the system, initiated on…. (datum då reservförfarandet inletts)” Ange ”FIXEV” i fält 44. Dagen då transporten avgår ska också anges med tilläggskoden för särskild upplysning FIXXX.

Vid exporttullkontoret godkänner och bekräftar Tullen deklarationen genom att förse fält A med en stämpel som visar att reservförfarandet tillämpas. 

Tullen förvarar ett exemplar av reservförfarandeblanketten (ESS-exemplar 1).  Ett annat exemplar (ESS-exemplar 3) lämnas tillbaka till exportören (eller ombudet) efter att Tullen gjort sina anteckningar i det. Detta exemplar ska åtfölja varan till utförseltullkontoret där utförseln bekräftas med Tullens stämpel på baksidan av deklarationen.

Om tullkontoret inte har öppet gör så här:

  • Du kan visa upp reservförfarandedokumentet med bilagor vid något annat tullkontor i Finland medan exporttransporten pågår eller först vid Finlands gräns.
  • Du kan skicka exemplaren 1 och 3 av reservförfarandedokumentet jämte bilagor i skannad form till Tullens elektroniska servicecentral per e-post spake.vienti@tulli.fi. Ange ”Reservförfarande vid export” som ämne för e-posten och ”Exportdeklaration” som meddelandetext. Tullen returnerar det bestyrkta exemplaret nr 3 till dig och du kan visa upp det vid utförseltullkontoret.
    • Reservförfarandedokumentet kan inte skickas per e-post om exportvaran kräver att ett exporttillstånd visas upp och att Tullen gör en anteckning i det.  Undantag från detta kan göras om man särskilt kommit överens om att tillståndsanteckningarna görs vid Elektroniska servicecentralen. Om det är bråttom med anteckningarna i exporttillståndet, ta kontakt med ett tullkontor som betjänar kunder via tidsbokning

Om varorna lämnar Finland sjövägen, med flyg eller med tåg och utförseltullkontoret i Finland har stängt och bekräftandet av utförseln inte kräver Tullens exporttillståndsanteckningar, skicka det skannade, bestyrkta tredje exemplaret av reservförfarandedokumentet samt transporthandlingarna gällande varorna till Elektroniska servicecentralen spake.vienti@tulli.fi för lastningstillstånd. Skicka dokumenten i så god tid innan varorna förs ut ur EU att det fortfarande är möjligt att granska varorna. 

Ange ”Reservförfarande vid export” som ämne för e-posten och ”uppvisande av varorna vid utförselkontoret” som meddelandetext. Tullen svarar dig med ett e-postmeddelande ”Får lastas/Får inte lastas”.

När varorna förts ut ur EU skicka det tredje exemplaret av reservförfarandedokumentet och transporthandlingarna (t.ex. flygfraktsedel) i skannad form per e-post till Elektroniska servicecentralen för utförselbekräftelse. Ange ”Reservförfarande vid export” som ämne för e-posten och ”Utförselbekräftelse” som meddelandetext.  Du får det utförselbekräftade reservförfarandedokumentet tillbaka per e-post. 

När störningen i systemet är över och användningen av reservförfarandet upphört, ska de exportdeklarationer som ingetts under reservförfarandet också inges elektroniskt till Tullen i efterhand. 

Ange i exportdeklarationen tilläggskoden för särskild upplysning FIXEV (= reservförfarande) och den faktiska exportdagen i fältet ”Avvikande exportdag” (exportPointDate). För dessa exportdeklarationer skickas inte längre separata överlåtelsebeslut och följedokument till exportören.

Använd i den elektroniska exportdeklarationen samma exportörs- eller ombudsreferens som använts i den deklaration som lämnats under reservförfarandet. På så sätt kan deklarationerna kopplas till varandra.