Förändringar i importtulldeklarationer

Importdeklarationer vid övergång till fri omsättning

Nuvarande handlingssätt

Alla importdeklarationer inges med nytt datainnehåll i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.
 
Varorna kan endast i undantagsfall, t.ex. vid resandeinförsel, tullklareras på annat än elektroniskt sätt.

Kommande ändringar i deklarationer för import

Tullen informerar separat om eventuella ändringar i deklarationerna för import i samband med ibruktagandet av nya versioner av tullklareringssystemet.

Centraliserad klarering

Nuvarande handlingssätt

Importören kan ha ett giltigt SASP-tillstånd för centraliserad klarering. Med detta tillstånd får importdeklarationen inges till en annan medlemsstat än den där importvarorna befinner sig i vid deklarationstidpunkten. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering. Det finns dock ännu inte några nya handlingsmodeller för tillämpningen av tillståndet.

Ändringar i handlingssättet

AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, om aktörens verksamhet grundar sig på nya handlingsmodeller, såsom elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna, nya deklarationer och nya deklarationsmodeller. De nya handlingsmodellerna tas stegvis i bruk i medlemsstaterna. I Finland sker genomförandet av den första fasen under våren 2025.

De nya handlingsmodellerna ska tas i bruk vid olika tidpunkter i olika medlemsländer, i Finland år 2025.

Förändringar vid förädling och särskild användning

Importdeklarationerna för aktiv förädling, passiv förädling som inleds med import, slutanvändning och tillfällig införsel inges med nytt datainnehåll i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Avräkningsnotorna ska enligt planen inges med ett separat meddelande för avräkningsnota hösten 2025.