Hoppa till innehåll

Moms på import

Om företaget är infört i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga fastställer inte Tullen momsfriheten vid import eller memsbeloppet. En tulldeklaration för import ska dock alltid inges till Tullen. Om den skattskyldiga inte är momsregistrerad vid tidpunkten för godtagande av tulldeklarationen, uppbär Tullen importmomsen. 

Mervärdesskatt (moms) ska betalas på import av varor i Finland. Införsel med partiell befrielse från importtullar och import av varor vid tullförfarandet för slutanvändning anses också vara mervärdesskattepliktig import. Du kan läsa mer om import i Finland under Beakta följande.

Moms och tullskuld måste betalas t.ex. då Tullen godkänner en tulldeklaration som ingetts för övergång till fri omsättning av varor som införts från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde. Läs mer om uppkomst av tullskuld.

Skatteförvaltningen ansvarar för importmomsen för momsregistrerade företag

Skatteförvaltningen ansvarar för importmomsen för momsregistrerade företag. Momsregistrerade företag deklarerar och betalar momsen i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Läs mer om deklarering och betalning av moms på Skatteförvaltningens webbplats.

Tullen har hand om tillsynen över och uppbörden av moms i vissa fall

Tullen har hand om tillsyn över och uppbörd av moms i fall som nämns i 160 § i mervärdesskattelagen. Tullen uppbär importmomsen i samband med importen i fråga om privatpersoner samt sådana företag inte registrerats som momsskyldiga.

Tullen svarar för uppbörd av moms i fråga om alla importörer i sådana fall där det vid import förekommer olagligheter eller försummelser av skyldigheter eller där förutsättningarna enligt tullkodexen inte uppfylls. Sådana här fall är exempelvis följande:

 • En momsskyldig person har gjort sig skyldig till olaglig införsel av varor. Ett företag har t.ex. importerat varor utan att deklarera dem till Tullen, och Tullen upptäcker detta vid importkontroll.
 • En momsskyldig person uppfyller inte en förutsättning enligt tullkodexen. Tullen uppbär dock inte momsen om varorna har hänförts till förfarandet för slutanvändning och Tullen upptäcker vid en kontroll att varorna inte använts för det ändamål som förfarandet förutsätter. Om varorna inte har använts för deras föreskrivna slutanvändning och om mervärdesskatt därför uppbärs, ska importören själv se till att mervärdesskattedeklarationen tillställs Skatteförvaltningen.
 • En momsskyldig person uppfyller inte en förutsättning enligt tullkodexen. Tullen uppbär dock inte momsen om varorna har hänförts till förfarandet för slutanvändning och Tullen upptäcker vid en kontroll att varorna inte använts för det ändamål som förfarandet förutsätter.

Momsskyldig vid import

Deklaranten (art. 5.15 i UTK) är den momsskyldiga vid import av varor. Undantag utgör indirekt ombudskap där huvudmannen (importören) är den momsskyldiga.

I handeln mellan Åland och övriga Finland kan en exportör med Ålands skattegränsnummer som indirekt ombud ta på sig ansvaret för importmomsen för importörens räkning, om importören är en privatperson eller någon annan mottagare som inte registrerats som momsskyldig i Finland. Läs mer i Tullens föreskrift 10/2022 om tullklareringsformaliteter för unionsvaror vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland.

För importmoms som uppbärs av Tullen och för betalning av skatten är med den skattskyldiga ansvarig också den som enligt bestämmelserna i unionens tullkodex är skyldig att betala en tullskuld som uppkommit (86 b § 2 mom. i mervärdesskattelagen).

När Tullen som behörig myndighet uppbär importmomsen och den person som agerade som ombud visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga, är som skattskyldig solidariskt ansvarig

 • utöver deklaranten också den person som agerat som direkt ombud, om direkt ombudskap eller direkt ombudskap med garantens ansvar använts.
 • utöver ombudets huvudman också den person som agerat som indirekt ombud, om indirekt ombudskap används.

Köparen är skyldig att betala skatten på en vara som sålts på tullauktion.

Exempel 1. Huvudmannen har inte ett finländskt FO-nummer, och indirekt ombudskap används. Då ansvarar även det indirekta ombudet importmoms och för eventuell efteruppbörd.

Exempel 2. Företaget har ett finländskt FO-nummer och har registrerats som momsskyldigt. Enligt lagerbokföringen har alkohol försvunnit från företagets tullager. Lagerhavaren, som har ett finländskt FO-nummer påförs punktskatt och moms. Trots momsregistrering uppbärs skatterna av Tullen i stället för Skatteförvaltningen eftersom det är fråga om import i strid med bestämmelserna.

Läs mer om: Så här betalar du en tullräkning

De särskilda ordningarna för mervärdesbeskattningen vid import

Vid import kan man i vissa fall använda en särskild ordning för betalning av moms (IOSS). Om ett företag vill registrera sig som användare av IOSS-ordningen i Finland, ska registreringsanmälan göras i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Vid import kan man också använda ett för transportfirmor avsett specialarrangemang (special arrangement), där transportfirman registrerar sig hos Tullen.

Särskild ordning för betalning av moms (IOSS)

Privatpersoner eller icke-momsregistrerade aktörer kan betala momsen på en försändelse av lågt värde genom att använda en särskild ordning för betalning av moms (IOSS). Beakta att Skatteförvaltningen på sin webbplats använder termen importordning för de särskilda ordningarna för moms.

IOSS-ordningen kan användas vid distansförsäljning till konsumenter av varor som importeras från utanför EU, när det är fråga om försändelser vars faktiska värde är högst 150 euro. Företaget ska registrera sig för att kunna använda sig av en särskild ordning för betalning av moms ska vid distansförsäljning till konsumenter. Läs på Skatteförvaltningens webbplats hur du registrerar dig i de särskilda ordningarna för moms.

Du kan läsa mer om de särskilda ordningarna för mervärdesskatt på Skatteförvaltningens webbplats och om hur angivande av IOSS-numret vid förtullning.

Specialarrangemang (SA)

Specialarrangemang (SA) kan användas av en transportfirma som agerar som ombud för en privatkund eller för en annan icke-momsregistrerad aktör (varumottagare) och som inger importtulldeklarationer för dennes räkning.

Användningen av specialarrangemang (SA) förutsätter registrering hos Tullens tillståndscentral. Specialarrangemang kan endast användas vid tulldeklarationer för varor av lågt värde. Med försändelse av lågt värde avses en försändelse vars värde är högst 150 euro utan separat betalda sändningskostnader och som inte innehåller varor som omfattas av punktskatteplikt eller restriktioner. Läs mer om specialarrangemang för varor av lågt värde.

Övrigt att beakta

Åland hör inte till EU:s skatteområde, vilket innebär att när varor befordras till Åland från övriga Finland eller från andra EU-länder ska importmoms betalas för dem. Importmoms ska också betalas när varor befordras från Åland till övriga Finland.

En tulldeklaration ska också inges till Tullen för varor som förs ut ur eller in i Åland. Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga ska utöver att inge en tulldeklaration också på eget initiativ deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om importören är icke-momsregistrerad, t.ex. en privatperson, uppbärs importmomsen av Tullen. 

Vid import från länder utanför EU till Åland gäller samma bestämmelser som vid import från länder utanför EU till övriga Finland. Tulldeklarationer ska inges för varorna och momsregistrerade importörer ska också på eget initiativ deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om importören är icke-momsregistrerad, t.ex. en privatperson, uppbärs importmomsen av Tullen. 

Läs mer om Åland och momsbeskattning på Skatteförvaltningens webbplats eller om Åland och tulldeklarering.

Med import av varor avses import av varor till EU. Om varan är i Finland när den förs in i EU, sker varuimporten i Finland  Med import avses t.ex.

 • införsel från ett område som står utanför EU:s tull- och skatteområde, t.ex. från Kina, direkt till Finland.
 • införsel från Åland till övriga Finland samt införsel från övriga Finland eller från ett annat EU-land till Åland
 • införsel till Finland från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna.

Importen sker i Finland även när ett tullförfarande som skjuter upp beskattningstidpunkten avslutas när varorna är i Finland. Förfarandena som skjuter upp beskattningstidpunkten är:

 • förfarande för lagring enligt artikel 237 i unionens tullkodex (UTK)
 • tillfällig lagring (art. 144 i UTK)
 • förfarande för aktiv förädling (art. 256 i UTK)
 • förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar (art. 250 i UTK)
 • förfarande för extern transitering (art. 226 i UTK)
 • förfarande för intern transitering (art. 227 i UTK)
 • något av ovannämnda förfaranden, när varor införs från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde. När varor som förs in till Finland från t.ex. Kanarieöarna befinner sig i Finland när förfarandet för aktiv förädling avslutas, sker importen i Finland.

När unionsvaror som i en annan EU-medlemsstat (inom tull- och skatteområdet) hänförts till förfarandet för intern transitering förs in till Finland via ett område som står utanför EU:s tull- och skatteområde, anses införseln inte vara sådan import som avses i mervärdesskattelagen, eftersom det är fråga om gemenskapsintern handel. Om varorna som införs t.ex. från Irland till Finland transporteras via Storbritannien och T2-transiteringsförfarandet avslutas i Finland, är införseln inte sådan import som avses i mervärdesskattelagen.

Med unionsvara avses en vara som tillverkats inom EU:s tullområde eller en vara som införts till EU:s tull- och skatteområde från ett land utanför EU och som övergått till fri omsättning.

Inom mervärdesbeskattningen avses med medlemsstat och gemenskapen EU:s mervärdesskatteområde enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. Se förteckningen över de stater och områden som hör till EU:s mervärdesskatteområde.

Mera information:

Vid mervärdesbeskattning av import tillämpas den nationella  mervärdesskattelagen (1501/1993) webbplats, som också innehåller hänvisningar till tullagstiftningen. 

Tullagstiftning som tillämpas vid tullbeskattning

Lagstiftning som tillämpas omfattar t.ex. tullagen 304/2016 och unionens tullkodex 952/2013.

Vid mervärdesbeskattning av import som Tullen svarar för svarar tillämpas tullagstiftningen. Om inget annat föreskrivs i mervärdesskattelagen, är Tullen ansvarig för följande:

På sidan Tullagstiftning finns länkar till författningar.

Åland

Vid import till landskapet Åland från övriga Finland, från andra medlemsstater eller från ett land utanför EU:s skatteområde samt vid import från landskapet Åland till övriga Finland tillämpas mervärdesskattelagen, om inget annat föreskrivs i jos lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996).

Läs mer på sidan Skattegränsen mellan Åland och övriga Finland – import av varor på Skatteförvaltningens webbplats.

 • förfarande som gäller import av varor, betalning, återbetalning och återkrav av skatt samt annat förfarande
 • uppskov med betalning av skatt
 • garantier
 • skatteförhöjning
 • ändringssökande
 • efterbeskattning
 • ändringssökande
 • sekretess i fråga om uppgifter och utlämnande och erhållande av sekretessbelagda uppgifter.