Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om tullklareringsformaliteter för unionsvaror vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland

Utgivningsdatum 27.10.2022 12.39
Pressmeddelande

10/2022

Datum
26.10.2022

Rättsgrund
Tullagen (304/2016), 50 § och 52 § 
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 1 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen, artiklarna 114 och 134 ((EU) 2018/1063)
Mervärdesskattelagen, 101 §
Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, 18 §, 22 § och 27 §

Giltighetstid
Denna föreskrift träder i kraft den 5 november 2022 och gäller tills vidare.

Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift nr 2/2022 av den 12 januari 2022. 
Förfarandena enligt Tullens föreskrift 2/2022 kan dock iakttas till och med den 31 december 2022.

Målgrupper
Deklaranter
Aktörer som använder skattegränsnummer

Allmänt
Denna föreskrift gäller deklarationsformaliteter vid leverans av unionsvaror mellan landskapet Åland och övriga Finland. 

I varutrafiken mellan landskapet Åland och övriga Finland ska varornas ankomst anmälas till Tullen och en tulldeklaration inges för dem i enlighet med denna föreskrift. Tulldeklarationen utgör samtidigt den kombinerade deklaration för avsändning och införsel som avses i artikel 134.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446.

1. Anmälan till Tullen av varors ankomst

Enligt artikel 114 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen ska unionsvaror anmälas till Tullen vid deras ankomst. 

Personen som för in varorna över skattegränsen ska anmäla varorna till tullen med en anmälan av varors ankomst, eller i stället för en separat anmälan av varors ankomst, med en tulldeklaration, då ingen anmälan av varors ankomst förutsätts.

Anmälan av varors ankomst ska lämnas in senast när varorna anlänt till en godkänd anmälningsplats. Inlämnandet av anmälan av varors ankomst eller tulldeklarationen är en förutsättning för att varorna ska kunna transporteras vidare från anmälningsplatsen.
 
Anmälan av varors ankomst anses vara godkänd, när de krävda uppgifterna anmälts till Tullen och Tullen har godkänt anmälan. Varorna kan transporteras och besittningen av dem kan överlåtas till mottagaren enligt punkt 2.1.1 eller 2.1.2 nedan, om Tullen inte meddelat om sin avsikt att granska varorna inom 30 minuter efter att anmälan tagits emot. 

När en postoperatör överlåter besittningen av varorna till en momsregistrerad mottagare, ska en registrering om överlåtelsen av besittningen göras i postoperatörens bokföring som hålls för Tullen. Postoperatören ska på begäran visa upp en lista för Tullen över de varor som överlåtits. Av bokföringen ska framgå de uppgifter som krävs i ett transportdokument samt den dag då besittningen av varorna överlåtits. 

Varornas ankomst kan anmälas till Tullen 

 • i hamnar för vilka Transport- och kommunikationsverket har gett de godkännanden som avses i 4 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004);
 • på trafikflygplatser som godkänts med stöd av 82 § i luftfartslagen (864/2014); 
 • på skärgårdsfärjetrafikens ankomst- och avgångsplatser som fastställts av NMT-centraler;
 • i terminaler tillhörande postföretag som Transport- och kommunikationsverket enligt 24 a § i postlagen (415/2011) ålagt en skyldighet att vara verksamt som en utsedd operator;
 • i terminaler tillhörande postföretag som Ålands landskapsregering beviljat tillstånd enligt 6 § i landskapslagen (2007:60) om posttjänster och som verkar som utsedda postoperatörer enligt Världspostkonventionen (FördrS 66/2015); eller
 • på en annan plats som anvisats av Tullen.

2. Tulldeklarationsförfaranden

2.1 Övergång till fri konsumtion av unionsvaror

2.1.1 Momsregistrerad importör

Momsregistrerade importörer kan deklarera unionsvaror som passerar skattegränsen antingen i ett steg eller i två steg genom ett förfarande med periodisk deklaration.

Deklarationsförfarande i ett steg

Vid deklarering i ett steg inger den momsregistrerade importören en tulldeklaration för varorna senast när varorna tas emot.

Deklarationsförfarande i två steg

Deklarationsförfarandet med periodisk deklaration har två steg. I det första steget registrerar den momsregistrerade importören varorna som ankomna i sin bokföring med identifieringsuppgiften för det transportdokument eller den faktura som uppgetts i anmälan om varors ankomst. 

I det andra steget inger den momsregistrerade importören en periodisk deklaration senast den sista dagen i månaden efter importmånaden. Med den periodiska deklarationen lämnas uppgifterna om de varor som under högst en kalendermånad mottagits från en och samma säljare. Med den periodiska deklarationen lämnas dock inte uppgifter om sådana varor för vilka en försändelsespecifik tulldeklaration redan ingetts.

2.1.2 Annan än momsregistrerad importör

Andra än momsregistrerade importörer ska inge en tulldeklaration för varorna och betala skatten på varorna innan de lämnas ut till importören. 

Varorna ska hänföras till lagring på ett sätt som godkänts av Tullen eller skickas tillbaka från det särskilda skatteområdet till unionens tullområde, om den skatt som tas ut för varorna på basis av importen inte betalats. 

Besittningen av varor som skickats av en säljare med skattegränsnummer kan efter att anmälan av varors ankomst lämnats in överlåtas till en privatperson av den som svarar för transporten. 

I fråga om postförsändelser kan postoperatören till en privatperson överlåta besittningen av varor som skickats av en säljare med skattegränsnummer, när operatören registrerat överlåtelsen i sin bokföring.

2.2 Införsel av el från övriga Finland till landskapet Åland

Elström som förs in via ett elnät från övriga Finland till landskapet Åland deklareras periodvis. Periodens längd är en kalendermånad. Elen som införts under en kalendermånad ska deklareras inom tio dagar efter utgången av kalendermånaden.

3. Uppgifter som ska anges i deklarationer och anmälningar

Anmälan av varors ankomst, tulldeklarationen i ett steg och den periodiska deklarationen ska inges enligt Tullens föreskrift 8/2022 (Tullens föreskrift om deklarationer och förhandsuppgifter som lämnas in elektroniskt och om certifiering av dessa deklarationer och uppgifter) 

Bokföringsanteckningen i första steget av deklareringen i två steg förutsätts innehålla minst följande uppgifter:

 • Identifieringsuppgift för anmälan av varors ankomst (transportdokumentets eller fakturans identifieringsuppgift), som kan vara:
  • individuell identifieringsuppgift (MRN) som Tullen tilldelat anmälan av varors ankomst
  • transportdokumentets nummer
  • fakturans nummer; eller
  • om inget transportdokument eller ingen faktura upprättats för varan och om deklaranten inte har någon individuell identifieringsuppgift (MRN), ska man i bokföringen ange en uppgift med vilken anmälan av varors ankomst går att hitta i Tullens system, t.ex. inlämningssätt och tidpunkt för anmälan samt den som lämnat in anmälan. 
 • Löpande numrering
 • Datum för ankomst till lagret

När en postoperatör anmäler postförsändelsers ankomst med en bokföringsanteckning, ska anteckningen innehålla:

 • Avsändarens namn och adress
 • Mottagarens namn och adress samt FO-nummer (om angivet)
 • Försändelsens ankomstdatum
 • Försändelsekod 
 • Nummer på bifogat dokument
 • Vikt
 • Skattegränsnummer (om angivet), när avsändaren av varorna har ett skattegränsnummer och uppbär momsen av köparen i samband med försäljningen.

4. Närmare anvisningar

Närmare anvisningar finns på adressen https://tulli.fi.

De behövliga tulldeklarationerna kan inges i Tullens e-tjänst (https:// asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/).  

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Chef för juridiska ärenden Max Jansson

Föreskrift