Hoppa till innehåll

Mervärdesskattesatser

Vid import av varor utgör mervärdesskatten vanligtvis 24 procent av skattegrunden. Ange i tulldeklarationen den allmänna skattesatsen på 24 procent genom att använda den nationella tilläggskoden Q099. 

På vissa varor tillämpas en sänkt skattesats och på vissa produkter uppbärs ingen mervärdesskatt. Mera information: Skattefrihet vid import.

Livsmedel och fodermedel – 14 procent

Mervärdesskattesatsen på livsmedel och fodermedel är 14 procent. Ange den sänkta skattesatsen med den nationella tilläggskoden Q227 i tulldeklarationen (i fält 33 på SAD-blanketten, efter varukoden).

Denna sänkta skattesats tillämpas inte på levande djur, vattenledningsvatten, alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, tobaksprodukter och inte heller på läkemedel eller gifter som avses i 85 a § 1 mom. 6 punkten i mervärdesskattelagen.

Med livsmedel avses matvaror, drycker och andra ämnen som är avsedda att som sådana förtäras av människor samt råvaror och kryddor, konserveringsmedel, färger eller andra tillsatsämnen som används vid framställning eller konservering av dem.

Med fodermedel avses fodermedel och foderblandningar samt råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för tillverkningen av sådana, industriavfall att användas som djurfoder samt foderfisk.

Läkemedel och preparat av läkemedelstyp – 10 procent

Skattesatsen för läkemedel som avses i läkemedelslagen och för vissa preparat av läkemedelstyp som definieras i läkemedelslagen är 10 procent. Ange den sänkta skattesatsen med den nationella tilläggskoden Q085 i tulldeklarationen (i fält 33 på SAD-blanketten, efter varukoden).

Den sänkta skattesatsen på 10 procent tillämpas på läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987), på sådana växtbaserade preparat och homeopatiska preparat som avses i 22 och 22 a § i läkemedelslagen och som enligt villkoret för sådan registrering som avses i de nämnda lagrummen endast får säljas på apotek som avses i läkemedelslagen.

Med läkemedel förstås ett preparat eller ämne vars ändamål är att vid invärtes eller utvärtes bruk bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller sjukdomssymtom hos människor eller djur. Som läkemedel betraktas också ett sådant ämne eller en sådan kombination av ämnen för invärtes eller utvärtes bruk som kan användas för att med farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller utröna hälsotillståndet eller sjukdomsorsaker hos människor eller djur.

I oklara fall, där en produkt med beaktande av alla dess egenskaper kan stämma överens med definitionen på läkemedel och definitionen på ett annat preparat någon annanstans i lagstiftningen eller i Europeiska unionens rättsakter, tillämpas på preparatet i första hand vad som föreskrivs om läkemedel.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställer en läkemedelsförteckning som publiceras i Finlands författningssamling.

Böcker samt tidningar och tidskrifter

Mervärdesskatten för böcker samt tidningar och tidskrifter är 10 procent. Mera information: Tidningar och tidskrifter samt böcker

Konstverk – sänkt skattesats på 10 procent

På import av konstverk som avses i 79 c § i mervärdesskattelagen tillämpas en sänkt skattesats på 10 procent. Enligt bestämmelsen i fråga avses med konstverk följande varor som klassificeras i tulltariffen:

  • tavlor, konstgrafiska originalblad och andra föremål som hör till position 9701 eller 9702 00 00
  • skulpturer som hör till position 9703 00 00 och avgjutningar vars utförande är begränsat till åtta stycken och övervakat av konstnären eller hans efterföljande rättsinnehavare
  • tapisserier som hör till position 5805 00 00 och väggbonader som hör till position 6304 00 00, under förutsättning att de är handvävda efter originalritningar av konstnären och att det finns högst åtta exemplar av varje
  • fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till 30 exemplar, oavsett storlek och underlag.