Hyppää sisältöön

Kauppa-arvo tullausarvon määrittämisessä

Tuontitavaran tullausarvo perustuu ensisijaisesti kauppa-arvoon eli kauppahintaan. Kauppa-arvo tarkoittaa hintaa, joka tavarasta on maksettu tai joka on sovittu maksettavaksi, kun se myydään vietäväksi EU:n tullialueelle.

Kauppa-arvo määritetään tulli-ilmoituksen hyväksymisajankohtana sen myynnin perusteella, joka tapahtuu viimeisenä ennen tavaroiden tuontia EU:n tullialueelle. Jos tavarat myydään EU:n tullialueelle vasta silloin, kun ne ovat esimerkiksi väliaikaisessa varastossa tai tullivarastointimenettelyssä, tullausarvon voi määrittää tämän myynnin perusteella.

Tullausarvon voi määrittää kauppa-arvolla näillä ehdoilla  

Jotta tullausarvon perusteena voi käyttää tavaran kauppa-arvoa, seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

1. Ostaja ja myyjä eivät ole keskenään etuyhteydessä, tai heidän keskinäinen etuyhteytensä ei ole vaikuttanut hintaan. Lue lisää etuyhteydestä.

2. Ostajan oikeutta luovuttaa tai käyttää tavaroita ei rajoiteta muilla kuin seuraavilla rajoituksilla:

 • lain tai viranomaisten määräämät rajoitukset EU:ssa
 • tavaroiden maantieteellistä jälleenmyyntialuetta koskevat rajoitukset
 • rajoitukset, jotka eivät olennaisesti vaikuta tavaroiden tullausarvoon.

3. Myynti tai hinta ei riipu ehdoista tai suorituksista, joiden arvoa ei voi määrittää arvonmäärityksen kohteena olevien tavaroiden osalta.

4. Mikään osa ostajan suorittaman tavaroiden myöhemmän jälleenmyynnin, luovutuksen tai käytön tuotosta ei tule suoraan tai välillisesti myyjän hyväksi, jollei asianmukaista tarkistusta voida tehdä.

Kauppa-arvoon tehtävät lisäykset ja vähennykset

Kun määrität tullausarvoa kauppa-arvon perusteella, kauppa-arvoon tehdään tiettyjä lisäyksiä tai vähennyksiä. Myös viallisten ja vahingoittuneiden tavaroiden alentunut arvo sekä alennukset vaikuttavat kauppa-arvoon.

Lisää seuraavat erät kauppa-arvoon, jos ne eivät jo sisälly maksettuun tai maksettavaan hintaan:

1. Seuraavat erät, jos ostaja vastaa niistä ja jos ne eivät jo sisälly tavarasta maksettuun tai maksettavaan hintaan:

 • provisiot ja välityspalkkiot, ostoprovisiota lukuun ottamatta
 • päällysten kustannukset, jos päällyksiä kohdellaan tullitarkoituksissa tavaraan kuuluvina
 • pakkauskustannukset, johon sisältyvät työ ja materiaalit. 

2. Seuraavien tuotteiden ja palvelujen arvo, jos ostaja toimittaa ne suoraan tai välillisesti, joko veloituksetta tai alennettuun hintaan käytettäviksi maahan tuotujen tavaroiden tuottamisessa ja niiden myynnissä vietäviksi, jos tämä arvo ei sisälly tavaroista maksettuun tai maksettavaan hintaan:

 • maahan tuotuihin tavaroihin sisältyvät materiaalit, rakenneosat, osat ja vastaavat ainekset
 • työkalut, matriisit, muotit ja vastaavat maahan tuotujen tavaroiden tuottamisessa käytetyt esineet
 • maahan tuotujen tavaroiden tuottamisessa käytetyt ainekset
 • tekninen suunnittelu, kehittely, taiteellinen työ ja mallisuunnittelu sekä piirustusten ja luonnosten laadinta, jotka tapahtuvat muualla kuin EU:ssa ja ovat välttämättömiä maahan tuotujen tavaroiden tuottamisessa.

3. Rojaltit ja lisenssimaksut, jotka liittyvät arvonmäärityksen kohteena olevaan tavaraan ja jotka ostaja joutuu tavaran myyntiehtojen mukaan maksamaan joko suoraan tai välillisesti, siinä määrin kuin nämä rojaltit ja maksut eivät sisälly tosiasiassa maksettuun tai maksettavaan hintaan.

4. Myyjälle suoraan tai välillisesti tuleva osa tuoton arvosta, joka tulee maahantuodun tavaran myöhemmästä jälleenmyynnistä, luovutuksesta tai käytöstä.

5. Seuraavat kustannukset siihen paikkaan saakka, jossa tavara tuodaan EU:n tullialueelle:

 • maahantuodun tavaran kuljetus- ja vakuutuskustannukset
 • maahantuotujen tavaroiden kuljetukseen liittyvät lastaus- ja käsittelykustannukset.

1. Tavaroiden kuljetuskustannukset niiden saavuttua paikkaan, jossa ne tuodaan EU:n tullialueelle.

2. Kustannukset, jotka aiheutuvat teollisuuslaitosten, -laitteistojen tai -kalustojen kaltaisten maahantuotujen tavaroiden rakentamisesta, asentamisesta, kokoonpanosta, huollosta tai teknisestä avusta EU:n tullialueelle tulon jälkeen.

3. Korkokulut, jotka syntyvät rahoitussopimuksesta, jonka ostaja on tehnyt maahantuotujen tavaroiden ostosta. Ostajan pitää tarvittaessa osoittaa, että 

 • tavarat tosiasiallisesti myydään niistä tosiasiallisesti maksetuksi tai maksettavaksi ilmoitettuun hintaan
 • vaadittava korkokanta ei ole korkeampi kuin se korkokanta, jota on sovellettu vastaavissa liiketoimissa rahoituksen järjestämisen ajankohtana siinä maassa, jossa rahoitus on järjestetty.

4. Maksu oikeudesta jäljentää maahantuotua tavaraa EU:ssa

5. Ostoprovisiot

6. EU:ssa tavaroiden maahantuonnista tai myynnistä maksettavat tuontitullit tai muut maksut

7. Ostajan maahantuotujen tavaroiden jakelu- tai jälleenmyyntioikeuksista suorittamat maksut, jos nämä maksut eivät ole edellytyksenä sille, että maahantuodut tavarat myydään EU:hun vietäviksi.

Vialliset tavarat

Kun myyjä muuttaa tavaran hintaa ostajan hyväksi tavaran viallisuuden vuoksi, muutoksen voi ottaa huomioon kauppa-arvossa. Jotta viallisuuden voi huomioida kauppa-arvossa, seuraavien edellytysten pitää täyttyä:

 • Tavarat olivat viallisia vapaaseen liikkeeseen luovutuksen hetkellä.
 • Myyjä teki muutoksen vian korvaamiseksi joko ostajan ja myyjän välisen sopimuksen tai lainsäädännön perusteella.

Vahingoittuneet tavarat

Jos tavaroita katoaa tai ne vahingoittuvat ennen luovutusta vapaaseen liikkeeseen, kauppa-arvoa voi tarkistaa alaspäin suhteessa kadonneiden tai vahingoittuneiden tavaroiden arvoon.

Alennuksen on kohdistuttava tuotuihin tavaroihin. Tullausarvon määrityshetkellä on oltava voimassa oleva sopimukseen perustuva oikeus alennukseen.

Alennuksen voi saada kolmessa eri tilanteessa:

 1. Ostajan saatavilla on alennus, ja hän on arvonmäärityshetkellä suorittanut maksun, jossa tämä alennus näkyy (laskutushinnassa näkyvä alennus).
 2. Ostajan saatavilla on alennus, mutta hän ei ole vielä arvonmäärityshetkellä suorittanut maksua, jossa tämä alennus näkyy.
 3. Alennus ei ole arvonmäärityshetkellä saatavilla (myyjän antama takautuvasti vaikuttava tarjous).

Jos alennus on arvonmäärityshetkellä jo vähennetty maksetusta tai maksettavasta hinnasta, tämä hinta on ratkaiseva tullausarvon määrityksen kannalta.

 • Alennus, jota jo sovelletaan arvonmäärityshetkellä kauppasopimuksessa määritetyn syyn tai tason mukaisesti, hyväksytään, jos se on eritelty tavaroiden tuonnin yhteydessä tullille esitetyissä asiakirjoissa.
 • Alennuksen ei tarvitse välttämättä näkyä valmiiksi laskettuna tavaroiden kauppalaskussa, vaikka se onkin tavallinen käytäntö.

Jos arvonmäärityshetkellä on olemassa sopimukseen perustuva oikeus alennukseen, se voidaan hyväksyä, vaikka alennuksen todellinen määrä näkyisi maksetussa hinnassa vasta myöhemmin.

Jos tuotujen tavaroiden hinta on arvonmäärityshetkellä maksamatta, alennus ja lopullinen hinta voidaan määritellä ainoastaan käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tällaisessa tilanteessa kauppahinnan käyttäminen tullausarvon perusteena riippuu siitä, onko hinnanalennus myönnetty ja sen suuruus määritetty arvonmäärityshetkellä.

 • Jos kyseessä on takautuvasti vaikuttava alennus (esim. määräalennus vuoden lopussa), se voidaan ottaa huomioon tullausarvon määrityksessä, jos näytetään toteen, että oikeus alennukseen oli voimassa arvonmäärityshetkellä.

Ei ole tarpeellista määrittää, onko annettu alennus normaali kaupallinen käytäntö vai myönnetäänkö se myös muille ostajille.

Tullausarvon perusteena on pääsääntöisesti käytettävä hintaa, joka tavarasta maksettaisiin, jos maksu suoritettaisiin arvonmäärityshetkellä. Arvonmäärityspäivän jälkeen (esim. vuoden lopussa) myönnettyä hinnanalennusta ei oteta huomioon. Oikeus alennukseen on täytynyt olla olemassa arvonmäärityshetkellä.

Yleensä hyväksyttäviä alennuksia

 • käteisalennus eli maksuajankohdan mukaan porrastettu alennus
 • määräalennus siltä osin, kun se koskee tullausarvon määrittämisen kohteena olevia tavaroita
 • kaupanporras- eli jälleenmyyntialennus
 • kanta-asiakasalennus
 • tutustumistarjous
 • malli- ja näytealennus
 • messu- ja näyttelytarjous.

Kauppahinta ja Incoterms-toimituslausekkeet tulli-ilmoituksessa 

Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava tavaran kauppalaskulle merkitty lyhenne, toimituslauseke. Tarkista Incoterms-toimituslausekkeet, joilla ilmoitat rahti-, vakuutus- ja liitännäiskustannusten lisäämisen kauppahintaan.