Arvotietojen ilmoittaminen 

Ohjeessa käsitellään tavaroiden arvotietojen ilmoittamista sellaisessa tapauksessa, kun tavaroita ollaan luovuttamassa vapaaseen liikkeeseen ja pyydetty menettely on ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen”.

Jos olet antamassa tulli-ilmoitusta, jossa pyydetty menettely on joku muu, tarkista aina sen menettelyn verkkosivulta ohjeet arvojen ilmoittamiseen. Jos jostain menettelystä tai tapauksesta ei ole erikseen ohjeita, voit käyttää tämän sivun ohjetta apuna arvon ilmoittamisessa.

Miksi tulli-ilmoituksessa pitää antaa arvotietoja?

 • Tavaroista kannetaan maahantuontiverot arvotietojen perusteella.
 • Osa annetuista arvotiedoista siirtyy vertailutietona Verohallinnolle.
 • Tilastoarvona annettu arvotieto siirtyy Suomen ulkomaankauppatilastoihin.

Tulli-ilmoituksessa annettavat arvotiedot

Anna tulli-ilmoituksessa seuraavat arvotiedot:

 1. Kauppahinta, joka tavaroista on maksettu
  • Maksuttomissa tavaroissa tavaran arvo määritellään sen mukaisesti, mitä siitä saataisiin, jos se myytäisiin unioniin.
 2. Tullausarvo
  • Tullausarvoa ei ilmoiteta yhdellä arvotiedolla, vaan tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan tullausarvoon sisältyvät tai vähennettävät arvotiedot arvonoikaisukoodeilla. Tavaroiden tullausarvo muodostuu kauppahinnasta ja arvonoikaisukoodeista.
 3. Tilastoarvo
  • Tilastoarvo ilmoitetaan yhteenlaskettuna kokonaissummana, johon sisällytetään sekä tavaran arvo että kuljetus- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti.

Jos tullittomuuden tai arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on lisämenettelykoodin ilmoittaminen, koodi on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa. Lue lisää maahantuonnin verottomuuden ilmoittamisesta. 

Lisäksi niiden toimijoiden, jotka eivät ole rekisteröityneet Verohallinnolle arvonlisäverovelvollisiksi, pitää ilmoittaa arvonlisäveron kantoon vaikuttavat erät tai poikkeava arvonlisäveron peruste. 

Miten arvoon vaikuttavat tiedot annetaan tulli-ilmoituksessa?

Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava useita tavaroiden arvoon vaikuttavia tietoja. Tällaisia ovat kauppahinta, arvonoikaisukoodit ja tieto siitä, minkä liiketoimen perusteella tavarat on tuotu unioniin. Lisäksi pitää ilmoittaa, millä perusteella tavaroiden arvonmääritys on tehty ja onko myyjän ja ostajan välillä riippuvuussuhdetta.

Liiketoiminnan luonne ja arvonmääritysmenetelmä

Liiketoiminnan luonnekoodilla kerrotaan, mikä liiketoimi liittyy tulli-ilmoituksessa ilmoitettujen tavaroiden tuontiin. Koodilla kerrotaan esimerkiksi, onko tavarat myyty tai palautuvatko ne takaisin EU-alueelle. Huomioi, että arvonmääritysmenetelmän on oltava yhteneväinen liiketoiminnan luonteen ilmoittamisen kanssa.

Yleensä tavarat ostetaan myyjältä, jonka jälkeen tavarat tuodaan EU-alueelle esimerkiksi Suomeen. Myyjä laatii tuotaville tavaroille kauppalaskun ennen niiden tuontia EU-alueelle.

Kun tullausarvo perustuu kauppaan

Kun tavaroiden tullausarvo perustuu kauppaan, tavaroille pitää esittää tuonnissa kauppalasku, joka ilmoitetaan ”Liiteasiakirjat”-kohdassa koodilla ”N380 – Kauppalasku”. Ilmoita liiketoiminnan luonteeksi tulli-ilmoituksessa koodi ”11 – Suora myynti/osto”. Tullausarvonmäärityksen menetelmä on kauppa-arvo, joka ilmoitetaan arvonmääritysmenetelmä kohdassa koodilla ”1 – Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo”.

Lue lisää tullausarvon määrityksestä kauppa-arvon perusteella.

Tavaroita voidaan tuoda EU:n alueelle, vaikka kyseessä ei ole kauppa, eli tavaroita ei myydä EU-alueelle. Tällöin tavaroiden tuontiin ei liity normaalia osto- ja myyntitoimintaa, eikä tavaroista ole kauppalaskua.

Kun tullausarvo ei perustu kauppaan

Kun tavaroiden tullausarvo ei perustu kauppaan, ilmoita tulli-ilmoituksessa liiteasiakirja, jonka avulla esität Tullille perusteet tavaroiden arvosta tai laskelman tavaroiden arvosta. Voit ilmoittaa liiteasiakirjan esimerkiksi koodilla ”1ZZZ – Muu asiakirja”.

Valitse liiketapahtumaa parhaiten kuvaava liiketoiminnan luonne. Valitse esimerkiksi

 • ”22 – Palautettujen tavaroiden korvaaminen”, jos olet saanut korvaavia tavaroita palauttamiesi viallisten tuotteiden tilalle
 • ”34 – Liiketoimet, joihin liittyy omistuksen siirto ilman rahallista korvausta”, jos tavaran omistus on siirtynyt sinulle ilman rahallista korvausta.

Lue lisää liiketoiminnan luonteen koodin ilmoittamisesta.

Tullausarvonmäärityksen menetelmä ei voi olla kauppa-arvo, koska tavaroiden arvo ei perustu kauppaan. Ilmoita käyttämäsi arvonmääritysmenetelmä jollakin seuraavista koodeista:

 • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”
 • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”
 • ”4 – Deduktiivinen arvo”
 • ”5 – Laskettu arvo”
 • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”.

Lue lisää tullausarvon määrittämisestä täältä.

Kauppahinnan ilmoittaminen

Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava aina tavaroiden arvo. Tavaroille on ilmoitettava aina arvo riippumatta siitä, onko tavaroista maksettu vai ovatko tavarat maksuttomia. Tavaroiden arvo ilmoitetaan  

 • Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”kauppahinta”
 • sanomalla tulliselvitettävän erän arvotietona.

Kun ostat tavaroita, käytä myyjältä saamaasi kauppalaskua tai kauppasopimusta tavaroiden arvon perusteena ja ilmoita se tavaroiden arvoksi tulli-ilmoituksessa. Lue lisää, milloin voit käyttää kauppa-arvoa tullausarvon perusteena.  

 • Jos kauppalaskussa oleva tavaroiden arvo on muussa valuutassa kuin euroina, ilmoita arvo kauppalaskun mukaisessa valuutassa.
 • Jos kauppalaskussa on käytetty useampaa kuin yhtä valuuttaa tai jos tavaroiden kauppalasku koostuu useammasta laskusta, jotka ovat eri valuutoissa, ilmoita tällöin tulli-ilmoituksessa valuutaksi aina eurot.
 • Jos joudut muuttamaan kauppahinnan euroiksi, käytä aina Tullin vahvistamia muuntokursseja

Tavaran arvoksi voit ilmoittaa 0 euroa, kun kyse on maksuttomasta korjauksesta, esimerkiksi takuukorjauksesta, diplomaattitavaroista tai -postista tai vainajineen tullattavasta tuhkauurnasta tai ruumisarkusta.

Joissakin tapauksissa kauppalaskua ei voi käyttää tullausarvon perusteena. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi myyjän ja ostajan välinen etuyhteys. Etuyhteydellä tarkoitetaan sitä, että myyjän ja ostajan välillä on esimerkiksi taloudellinen riippuvuussuhde. Etuyhteydellä voi olla vaikutusta siihen, voitko käyttää kauppa-arvoa tullausarvon perusteena. Etuyhteystilanteessa ota yhteys Tullin yritysneuvontaan, joka selvittää, onko kauppa-arvo tapauksessasi hyväksyttävä tullausarvon peruste. Lue lisää etuyhteyden vaikuttamisesta tullausarvoon. 

Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava aina arvon määrityksen indikaattorit, kun tullausarvo on yli 20 000 euroa, maksat tullia ja tuontisi on kaupallista. Arvon määrityksen indikaattorit ilmoitetaan vastaamalla kysymyksiin.

Arvonmäärityksen indikaattorin kysymyksiä on neljä:

 • Onko osapuolilla etuyhteys, riippumatta siitä, onko se vaikuttanut hintaan?
  • Jos ostajalla ja myyjällä ei ole keskenään etuyhteyttä, vastaa ensimmäiseen kysymykseen Tulliselvityspalvelussa radiopainikkeella ”Ei” ja sanomalla anna koodi ”0”. Tämän jälkeen voit siirtyä ilmoituksessa eteenpäin.
  • Jos ostajalla ja myyjällä on etuyhteys, vastaa ensimmäiseen kysymykseen Tulliselvityspalvelussa radiopainikkeella ”Kyllä” tai sanomalla anna koodi ”1”. Sinun pitää lisäksi vastata kolmeen lisäkysymykseen.
 • Onko rajoituksia ostajan oikeuteen luovuttaa tavaroita tai käyttää niitä koodeksin 70 art. 3a-alakohdan mukaisesti?
 • Riippuuko myynti tai hinta eräistä ehdoista tai suorituksista koodeksin 70 art. 3b-alakohdan mukaisesti?
 • Koskeeko myyntiä järjestely, jonka mukaan osa myöhemmän jälleenmyynnin, luovutuksen tai käytön tuotosta tulee suoraan tai välillisesti myyjän hyväksi?

Esimerkki: Tuotaviin tavaroihin liittyy osapuolten välinen etuyhteys, mutta ei toisen, kolmannen tai neljännen kysymyksen määrittelemä tilanne. Olet vastannut sanomalla ja Tulliselvityspalvelussa arvonmäärityksen indikaattorin ensimmäiseen kysymykseen kyllä tai ”1” ja muihin kysymyksiin Ei tai ”0”. Sanomalla ja Tulliselvityspalvelussa tulee näkyviin koodiyhdistelmä ”1000”.

Tullausarvon ilmoittaminen arvolajikoodien avulla

Kauppahinnasta ja arvolajikoodien avulla annettavista tiedoista muodostuu tulli-ilmoitukselle tavaroiden tullausarvo. Tullausarvolla tarkoitetaan tavaroiden arvoa, jossa on tuonnissa huomioitu EU-alueen ulkopuoliset lisäkustannukset, kuten rahti- ja vakuutuskustannukset, sekä tarvittaessa hintaan sisältymättömät ilmaistoimitukset EU:n tullialueelle saakka. Tullausarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja, kuten tulleja, arvonlisäveroa, valmisteveroa, tuontimaksuja ja muita vaikutukseltaan vastaavia veroja ja vientitukia. Lue lisää tullausarvosta.  

Voit tarkastaa tulli-ilmoituksessa annettujen arvotietoja perusteella muodostuneen tavaraerän tullausarvon tullauspäätöksen kohdasta ”Veron peruste”. Samalta riviltä voit tarkastaa myös nimikkeen mukaisen verokannan ja veron määrän.

Tulli-ilmoituksessa annetaan arvolajikoodien avulla kauppahintaan lisättäviä eriä, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan. Jos kauppahinnassa on eriä, jotka eivät kuulu tullausarvoon ja ne pystytään erottelemaan, nämä erät voidaan vähentää tullausarvosta antamalla kauppahintaa vähentäviä arvolajikoodeja. 

Toimitusehdolla on useimmiten vaikutusta arvolajikoodien ilmoittamiseen. Pelkän kauppalaskussa olevan toimitusehdon perusteella ei voida määritellä, onko esimerkiksi kuljetuskustannuksista vastuussa myyjä vai ostaja, eli sisältyvätkö nämä kustannukset jo kauppahintaan. Kauppahinnan sisältämät erät täytyy pystyä erottamaan selkeästi ja yksilöimään esitettyjen asiakirjojen perusteella. 

Ilmoita kauppahintaan lisättävät erät A-alkuisella arvolajikoodilla. Valitse esimerkiksi

 • ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”, jos olet saanut erillisen rahtilaskun EU-alueen ensimmäiseen saapumispaikkaan asti
 • ”AD – Päällys- ja pakkauskustannukset”, jos olet saanut erillisen laskun tavaroiden pakkaamisesta kuljetusta varten.

Ilmoita kauppahintaa vähentävät erät B-alkuisilla arvolajikoodeilla. Esimerkiksi valitse ”BA – Kuljetuskustannukset tavaran saavuttua paikkaan, jossa se tuodaan unionin tullialueelle”, jos rahtilaskussa on eroteltu kuljetuskustannukset EU-alueella ja EU-alueen ulkopuolella.

Esimerkki 1: Olet tuomassa tavaroita, joiden kauppahinta on 500 euroa. Toimitusehto on ”DAP Helsinki”, joten olet sopinut myyjän kanssa, että hän maksaa kaikki tavaroiden kuljetuskustannukset Helsinkiin asti.

 • Tavaroiden kauppahinta on 500 euroa. Arvonoikaisueriä ei tarvitse ilmoittaa, koska kauppahinta pitää sisällään kaikki arvonoikaisuerät, jotka tulisi lisätä tullausarvoon.

Esimerkki 2: Olet tuomassa tavaroita, joiden kauppahinta on 300 euroa. Toimitusehto on ”EXW Delhi”, joten olet sopinut myyjän kanssa, että sinä maksat kaikki tavaroiden kuljetuskustannukset Delhistä Helsinkiin.

 • Tavaroiden kauppahinta on 300 euroa, mutta olet saanut rahtilaskun, jossa sinun tulee maksaa rahtia sekä lastaus- ja vakuutusmaksuja 400 euroa. Ilmoita tavaroiden kauppahinnaksi 300 euroa ja lisäksi ilmoita arvolajikoodilla ”AK” maksamasi kuljetuskustannukset 400 euroa.

Esimerkki 2. Olet tuomassa tavaroita, joiden kauppalaskun loppusumma on 1 500 euroa. Toimitusehto on ”DAP Helsinki”. Huomioi, että kauppalaskulla mainittu toimitusehto ”DAP” ei automaattisesti mahdollista kaikkien kuljetuskustannusten vähentämistä. Tueksi on oltava asiakirjanäyttöä rahdin ja muiden kustannusten sisältymisestä kauppahintaan sekä rahtimaksun määrä on pystyttävä todentamaan. Jos eri erät on eritelty selkeästi esimerkiksi kauppalaskulle, voit vähentää tullausarvosta ne erät, jotka kuuluvat selkeästi kauppahintaan ja jotka ovat syntyneet EU-alueelle saapumisen jälkeen.

Olet sopinut myyjän kanssa kauppasopimuksessa, että hän maksaa rahtimaksut, jotka syntyvät tavaroiden kuljetuksesta ja purkamisesta esimerkiksi Helsingin satamaan. Kuljetuskustannukset sekä purkamisesta aiheutunut maksu ovat eriteltyinä kauppalaskulla. Tavaroiden varastointi- ja huolintakulut sekä siirtokustannukset satamasta yrityksen omiin tiloihin eivät sisälly kauppahintaan, vaan saat niistä maksettavaksi erillisen laskun.

 • Tavaroiden hinta kauppalaskussa on 1 000 euroa. Kauppalaskussa on eritelty rahdit seuraavasti: EU-alueen ulkopuolisen rahdin osuus 400 euroa ja EU-alueen sisäisen rahdin osuus 100 euroa. Lisäksi olet saanut erillisen rahtilaskun, jossa huolitsija on laskuttanut sinulta varastointi-, huolinta- ja siirtokustannuksia 300 euroa. Ilmoita tulli-ilmoituksessa
  • kauppahinnaksi 1 500 euroa
  • arvonoikaisueränä EU-alueen sisäisenrahdin osuus ja purkamisesta aiheutuneet kustannukset eli 100 euroa arvolajikoodilla ”BA – Kuljetuskustannukset tavaran saavuttua paikkaan, jossa se tuodaan unionin tullialueelle”.
 • Huomioi, että kun lasket esimerkkitapauksen tilastoarvoa, sinun on ilmoitettava tilastoarvossa koko rahdin määrä eli 500 euroa. Esimerkin 2 tilastoarvo olisi 1 500 euroa.
 • Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveron perusteen laskemista varten varastointi-, huolinta- ja siirtokustannusten osuus 400 euroa koodilla ”3A – Kuljetus-, lastaus-, purkaus-, vakuutus- ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka”.

Lue lisää tullausarvoon lisättävistä ja vähennettävistä eristä. Tulli-ilmoituksessa käytettävät A-alkuiset ja B-alkuiset koodit löydät koodilistasta NLC123 – Arvonoikaisu

Toimitusehdon ilmoittaminen

Toimitusehdoista yleisin on Incoterms, jotka ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) määrittelemiä kauppaehtoja. Toimitusehdot voivat perustua myös muihin kuin Incoterms-toimitusehtoihin. Toimitusehdot määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista. Ilmoita tulli-ilmoituksessa myyjän ja ostajan välillä sovittu toimituslauseke. Lue lisää Incoterms-toimitusehdoista.

Tilastoarvon ilmoittaminen

Tilastoarvo ilmoitetaan tulli-ilmoituksessa aina euromääräisenä yhteenlaskettuna kokonaissummana. Tilastoarvoa laskiessa on huomioitava tavaran kauppahinta, johon lisätään tuonnissa Suomen rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, kuten rahti- ja vakuutuskustannukset, sekä tarvittaessa hintaan sisältymättömät ilmaistoimitukset, jos nämä eivät sisälly kauppahintaan. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja kuten tulleja, arvonlisäveroa, valmisteveroa, tuontimaksuja ja muita vaikutukseltaan vastaavia veroja ja vientitukia. Muista huomioida EU-alueen sisäinen rahti tilastoarvossa. Jos olet esimerkiksi vähentänyt lentokuljetusmaksut jakotaulukon mukaisesti, tilastoarvossa pitää kuitenkin huomioida lentokuljetusmaksu Suomeen asti.    

Olet tuomassa tavaroita, joiden kauppahinta on 400 euroa. Toimitusehto on ”FCA Rotterdam”, joten olet sopinut myyjän kanssa, että hän maksaa rahtilaskun Rotterdamiin ja sinä maksat tavaroiden kuljetuskustannukset Rotterdamista Helsinkiin.

 • Tavaroiden kauppahinta on 400 euroa, mutta olet saanut rahtilaskun, jossa sinun pitää maksaa rahtia sekä lastaus- ja vakuutusmaksuja Helsinkiin toimituksesta 200 euroa. Ilmoita tavaroiden kauppahinnaksi 400 euroa. Ilmoita tavaroiden tilastoarvoksi 600 euroa (kauppahinta 400 euroa + kuljetuskustannukset 200 euroa) tulli-ilmoituksen kohdassa ”Tilastoarvo”.

Kuinka rahtilasku voidaan jakaa?

Tietyissä tapauksissa rahtilasku voidaan jakaa tulli-ilmoituksessa, vaikka rahdin määrää ei ole eroteltu laskulla. Näin voi tehdä esimerkiksi silloin, kun tavara saapuu yhdessä kuljetusyksikössä, jossa on useita tavaraeriä. Huomioi kuitenkin, että lentorahdin ilmoittamiseen käytetään lentokuljetusmaksun jakotaulukkoa.

Unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 23-01 on taulukko, joka määrittää tullausarvoon lisättävän lentokuljetusmaksun prosentuaalisen määrän. Tarkista taulukon ensimmäisestä sarakkeesta tavaroiden lähtölentoasema ja toisesta sarakkeesta prosenttimäärä, joka lisätään lentorahdinmääräksi tullausarvoon. Huomioi kuitenkin, että Ranskan merentakaisten departementtien säännöt ovat poikkeavat. Lue lisää komission täytäntöönpanoasetuksesta.

Esimerkkejä jakotaulukon käyttämisestä:

Esimerkki 1: Olet tuomassa tavaroita New Yorkista Helsinkiin, ja tavaroiden kauppalaskun loppusumma on 1 000 euroa. Toimitusehto on ”DAP Helsinki”, ja olet sopinut myyjän kanssa, että hän maksaa tavaroiden kuljetuskustannukset Helsinkiin asti. Laskulle myyjä on eritellyt lentorahdin määräksi 500 euroa.

 • Tavaroiden kauppahinta on 500 euroa. Rahdin osuus on 500 euroa, josta EU alueen ulkopuolisen rahdin osuus, joka on ilmoitettava tullausarvoon jakotaulukon mukaisesti 70 %. Tullausarvoon kuuluvan rahdin osuus on 500 € x 70 % = 350 euroa. Ilmoita tulli-ilmoituksessa
  • kauppahinnaksi 1 000 euroa
  • arvonoikaisueränä EU-alueen sisäisen rahdin osuus (500–350 = 150 euroa) käyttämällä arvolajikoodia ”BA – Kuljetuskustannukset tavaran saavuttua paikkaan, jossa se tuodaan unionin tullialueelle”.   
 • Huomioi, että kun lasket esimerkkitapauksen tilastoarvoa, sinun on ilmoitettava tilastoarvossa koko rahdin määrä eli 500 euroa. Esimerkin 1 tilastoarvo olisi 1 000 euroa.

Esimerkki 2: Olet tuomassa tavaroita, joiden kauppalaskun loppusumma on 1 000 euroa. Toimitusehto on ”FCA New York”, ja olet sopinut myyjän kanssa, että sinä maksat tavaroiden kuljetuskustannukset New Yorkista Helsinkiin.

 • Tavaroiden kauppahinta on 1 000 euroa. Olet saanut erillisen rahtilaskun, ja sinun on maksettava 500 euroa rahtia sekä lastaus- ja vakuutusmaksuja lentokuljetuksesta Helsinkiin. Ilmoita tavaroiden kauppahinnaksi 1 000 euroa. Ilmoita lisäksi tullausarvoon EU-alueen ulkopuolisen rahdin osuus, jonka määrä on jakotaulukon mukaisesti 70 %. Tullausarvoon kuuluvan rahdin osuus on 500 € x 70 % = 350 euroa. Ilmoita tulli-ilmoituksessa
  • kauppahinnaksi 1 000 euroa
  • arvonoikaisueränä EU-alueen ulkopuolisen rahdin osuus 350 euroa käyttämällä arvolajikoodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavara tuodaan Euroopan unioniin”.
 • Huomioi, että kun lasket esimerkkitapauksen tilastoarvoa, sinun on ilmoitettava tilastoarvossa koko rahdin määrä eli 500 euroa. Esimerkin 2 tilastoarvo olisi 1 500 euroa.
 • Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveron perusteen laskemista varten EU-alueen rahtikustannukset 150 euroa sekä muuta arvonlisäveron perusteeseen lisättävät kustannukset ”3A – Kuljetus-, lastaus- ja purkaus- ja vakuutus- ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka”.

Saamasi rahtilasku voi kohdistua koko lähetykseen, vaikka lähetys sisältää useita tavaraeriä. Saamasi rahtilasku on tällöin jaettava useammalle tavaraerälle. Rahtilaskun voi jakaa arvon tai painon mukaisesti.   

Esimerkki rahtilaskun jakamisesta painon perusteella eri tavaraerille:

Rahtikustannukset ovat yhteensä 300 euroa ja kokonaispaino on 150 kg

Tavaraerä 1 painaa 100 kg - > Tavaraerän 1 rahtikustannus on (300/150*100) = 200 euroa

Tavaraerä 2 painaa 50 kg -> Tavaraerän 2 rahtikustannus on (300/150*50) = 100 euroa

Maksuttomien tavaroiden ilmoittaminen

Maksuttomat ja maksulliset tavarat on ilmoitettava Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla omilla tuonnin vakiomuotoisilla tulli-ilmoituksillaan. Voit ilmoittaa maksuttomia tavaroita myös vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoituksella. Ilmoita arvo kohdassa ”kauppahinta” tai ”tavaraerän arvo”. Varamenettelynä voi käyttää SAD-lomaketta.

Kun ilmoitat maksuttomia tavaroita, tulli-ilmoituksessa pitää ilmoittaa aina maksuttomien tavaroiden arvot. Liiketoiminnan luonteen avulla kerrot Tullille tavaroiden maksuttomuudesta.

Liiketoiminnan luonne

Maksuttomien tavaroiden liiketoiminnan luonne voi olla esimerkiksi:

 • 21 – Tavaroiden palauttaminen
 • 31 – Kuljetus varastoon tai varastosta (pl. call off -varastot ja lähetysvarastot)
 • 34 – Liiketoimet, joihin liittyy omistuksen siirto ilman rahallista korvausta
 • 99 – Muut liiketoimet, joita ei voi luokitella muihin koodeihin.

Maksuttomien tavaroiden arvo

Ilmoita maksuttomien tavaroiden arvot jokaiselle tavaraerälle seuraavasti:

 • Tavaran arvo ilmoitetaan kohdassa ”kauppahinta” tai ”tavaraerän arvo".
  • Tavaran arvo on oltava tavaran todellinen arvo, ja arvo määritellään yleensä kaupan perusteella. Jos tavara on kokonaan tai osittain vastikkeeton, tavaran arvo määritellään sen mukaisesti, mikä sen hinta olisi, jos se myytäisiin unioniin.
 • Ilmoita tullausarvoa lisäävät tai vähentävät erät omilla koodeillaan. Esimerkiksi ilmoita
  • ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”, jos tavaroista on maksettava erillistä rahtia 
  • rahtikustannukset kohdassa ”kuljetuskustannukset määräpaikkaan”, kun kyse on vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoituksesta.
 • Ilmoita tilastoarvo euroissa.  
  • Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutus. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja. Tilastoarvo ei voi koskaan olla 0.
 • Ilmoita lisätiedoissa lisätietokoodi ”FIXXX” ja syy, miksi tavara on ilmainen.

Voit ilmoittaa maksuttomien tavaroiden arvon esimerkiksi liiteasiakirjalla ”N325 – proformalasku” tai ”1ZZZ – Muu asiakirja”.

Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön ilmoittaja, ilmoita myös seuraavat arvotiedot

Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot. Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).

Ilmoita liiketoiminnan luonne koodiston CL091 koodeilla (SAD-lomakkeen kohta 24).

Ilmoita maksuttomien tavaroiden arvot seuraavasti:

 • tulliselvitettävälle erälle kokonaishinnaksi tavaran arvo (SAD-lomakkeen kohta 22)
  • arvo ei voi olla 0 euroa
 • tavaraerälle tavaran hinnaksi tavaran arvo (SAD-lomakkeen kohta 42)
  • arvo ei voi olla 0 euroa
 • tavaraerälle tilastoarvo ja valuutta (SAD-lomakkeen kohta 46) 
  • Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutus. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja. Tilastoarvo ei voi koskaan olla 0.
 • tavaraerän lisätiedoissa XXX-koodilla tavaran arvo ja syy, miksi tavara on ilmainen (SAD-lomakkeen kohta 44).