Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittely Tullilaboratoriossa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Tullilaboratorion eri tehtävissä, joita ovat: 

 • ohjaus- ja kehittämistehtävät
 • Tullin kulutustavaroiden, elintarvikkeiden, polttoaineiden ja verotuksen valvontatutkimukset 
 • tutkimukset eri viranomaisten ja yritysten toimeksiannosta
 • maataloustuotteiden markkinajärjestelylain mukaisten tuotteiden valvonta ja kasvinterveystarkastukset kaupallisen tuonnin osalta
 • näytteenottotoiminto
 • Tullilaboratorion laadunvarmistus. 

Näiden lisäksi Tullilaboratorion järjestelmissä käsitellään henkilötietoja Tullin tuoteturvallisuusyksikön tehtävissä, joita ovat

 • tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät viranomaistehtävät
 • elintarvikelain, kuluttajaturvallisuuslain, kosmetiikkalain ja kemikaalilain nojalla tehtävät päätökset ja niistä johtuvat toimenpiteet.

Henkilötietoryhmät

Tullilaboratoriossa tallennetaan tai voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 

 • yritysten ja yritysten henkilökunnan tietoja, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoi-te, tieto turvallisuusselvityksestä ja sen voimassaolosta sekä y-tunnus
 • asiakkaiden ja Tullin henkilökunnan etu- ja sukunimi, yhteystiedot, kuten sähköposti, puhelinnumero ja osoite, sekä tarvittaessa ajoneuvon rekisterinumero ja kulkuneuvon rekisteritunnus

Tullilaboratoriossa ja tuoteturvallisuusyksikössä henkilötietoja voidaan ryhmitellä seuraavasti: 

 • Tullilaboratorion ohjaus- ja kehittämistehtäviin liittyvät henkilötiedot
 • Tullin näytteenottoon, maataloustuotteiden markkinajärjestelylain mukaisten tuotteiden valvontaan ja kasvinterveystarkastuksiin ja laboratoriotutkimuksiin liittyvät henkilötiedot
 • Tullilaboratorion laadun ylläpitotehtävissä käytettävät henkilötiedot
 • tuoteturvallisuusyksikön päätösten ja ilmoitusten henkilötiedot, jotka ovat yritysten yhteyshenkilöiden tietoja
 • palveluntuottajien henkilöt, jotka on hyväksytty työskentelemään Tullilaboratorion tiloissa.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot saadaan Tullin eri yksiköiltä/osastoilta, yrityksiltä tai henkilöiltä itseltään

Henkilötietojen säännölliset luovutukset

Tullilaboratorion tietoja luovutetaan tuoteturvallisuusyksikölle, Ruokavirastolle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle lakien ja viranomaistehtävien mukaisesti. Yritykselle luovutetaan heidän omat tietonsa sovitun mukaisesti. 

Tuoteturvallisuusyksikön tietoja luovutetaan Ruokavirastolle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle lakien ja viranomaistehtävien mukaisesti. Yritykselle luovutetaan heidän omat tietonsa sovitun mukaisesti.

Tietoja voidaan viranomaistehtävien hoitamiseen perustuen siirtää Tullin muille toiminnoille tai muille osapuolille, joita ovat Verohallinto, poliisi, ympäristöministeriö, kunnat, Valvira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Fimea. Lisäksi tietoja voidaan siirtää Kansallisarkistoon siltä osin, kuin ne on määrätty pysyvästi säilytettäviksi. 

Tullilaboratorion ja tuoteturvallisuusyksikön henkilötietoja käsittelevät Tullin työntekijät käyttöoikeuksiensa mukaisesti. 

Henkilötietojen säilytys- ja poistoajat

Tullilaboratorion prosessin kautta kertyneitä henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden ja toimeksiannoissa sovittujen mukainen aika, joka on 6–25 vuotta.

Mikäli lakisääteinen henkilötietojen säilytysperuste on lakannut, tiedot poistetaan Tullin normaalin käytännön mukaan vuosittain tehtävän läpikäynnin perusteella.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja lisätiedot

Anu Kallinen
anu.kallinen@tulli.fi