Edustajan käyttö 

Voit hankkia edustajan hoitamaan yrityksesi tulliasioinnin puolestasi. Edustaja voi olla esimerkiksi huolintayritys tai tilitoimisto. Yrityksesi kuitenkin viime kädessä vastaa siitä, että ilmoitukset on annettu oikein, ei edustaja.

Edustaja voi antaa puolestasi näitä ilmoituksia

 • tuonnin ilmoituksia
 • viennin ilmoituksia
 • varastoinnin ilmoituksia 
 • passituksen ilmoituksia
 • saapumisen ja poistumisen ilmoituksia
 • Intrastat-ilmoituksia. 

Edustajalle on annettava valtuudet

Sinun on annettava edustajalle valtuudet ennen kuin edustaja voi antaa tulli-ilmoituksia yrityksen puolesta.  Tarkista täältä, miten edustaja valtuutetaan tulliasiointiin.

Jos edustaja toimii ilman valtuutusta, hän ottaa itselleen täyden ilmoittajan vastuun.

Edustusmuodot 

Edustusmuoto on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa. Edustusmuodot ovat

 • suora edustus
 • välillinen edustus
 • suora edustus takaajan vastuulla.  

Edustajan palveluistaan perimät palkkiot voivat vaihdella suurestikin eri edustusmuotojen välillä.

Edustusmuoto vaikuttaa muun muassa näihin asioihin:

 • tuojan ja edustajan tullivelkavastuihin
 • vakuuden käyttöön
 • siihen, mitä tullimenettelyitä voit käyttää. Esimerkiksi maahantuonnin erityismenettelyissä et voi käyttää välillistä edustajaa. 
 • arkistointivastuisiin.

Suora edustus

 • Suora edustaja antaa tulli-ilmoituksia tuojan nimissä ja puolesta.
 • Suora edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun edustaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annetut tiedot virheellisiksi. Muutoin tuoja vastaa yksinään sekä tullivelasta että mahdollisesta jälkitullauksesta.
 • Maksuaika sekä muut edut määräytyvät suorassa edustuksessa tuojan lupien mukaan. Tulli lähettää mahdollisen jaksoerittelyn eli koontilaskun tuojalle.
 • Suoraa edustajuutta voi käyttää kaikissa menettelyissä.
 • Ei tarvita Tullin lupaa.

Välillinen edustus 

 • Välillinen edustaja antaa tulli-ilmoituksia tuojan puolesta, mutta omissa nimissään. Edustaja toimii siis vastaavalla vastuulla kuin tuoja.
 • Tuoja ja välillinen edustaja ovat yhdessä vastuussa tullivelasta (myös jälkitullauksesta). 
 • Velalle tai vastuulle tarvittavat vakuudet vaaditaan välilliseltä edustajalta. Myös jaksoerittely lähetetään edustajalle.
 • Jos edustaja haluaa maksuaikaa maahantuontimaksuille, sen on haettava sitä varten Tullilta yleisvakuuslupa ja maksunlykkäyslupa. Ilmoita hakemuksessa halutut edustusmuodot. 
 • Tulli kohdistaa perintätoimenpiteensä ensisijaisesti välilliseen edustajaan. Välillisen edustajan päämieheltä peritään kustannuksia vasta, jos välillinen edustaja todetaan maksukyvyttömäksi.

Et voi käyttää välillistä edustusta

 • Maahantuonnin erityismenettelyissä 
 • Muiden tullimenettelyjen kohdalla valittu lisämenettelykoodi saattaa estää välillisen edustuksen käytön. Jos tarvitset luvan lisämenettelykoodin käyttöön, on luvan oltava välillisessä edustuksessa aina edustajalla.

Suora edustus takaajan vastuulla 

 • Suora edustaja takaajan vastuulla antaa tulli-ilmoituksia tuojan puolesta.
 • Suora edustajuus takaajan vastuulla vaatii erityisen yleistakaussitoumuksen, jonka perusteella edustaja on vastuussa tullien ja verojen maksamisesta. Vakuussovelluksesta tehtävä varaus kohdistuu edustajan yleisvakuuteen.
 • Suora edustaja ei takaajana vastaa mahdollisesta jälkitullauksesta, jos se ei tiennyt tai sen ei olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annettuja tietoja virheelliseksi.
 • Jos edustaja antaa rajatun takaussitoumuksen koskien suoraa edustusta takaajan vastuulla, niin edustajan vastuu on rajattu korkeintaan kaksinkertaiseksi suhteessa annetun vakuuden määrään.

Viennissä edustusmuotoja ovat suora edustus ja välillinen edustus. Viejä ja edustaja valitsevat edustusmuodon, jota käytetään vienti-ilmoituksessa. 

Suora edustus

Suora edustaja tekee tulli-ilmoitukset viejän nimissä ja viejän lukuun.

 • Tulli-ilmoituksessa edustusmuodon koodiksi ilmoitetaan 2. 

Ilmoituksen oikaisemista vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen voi pyytää joko viejä itse tai edustaja. Jos ilmoittamisesta aiheutuu sanktioita, esimerkiksi virhemaksu, tulli kohdistaa sanktion suoraan viejälle.

Sisäisen jalostuksen päättävissä sekä ulkoisen jalostuksen aloittavissa vienti-ilmoituksissa on käytettävä suoraa edustusta.

Välillinen edustus

Välillinen edustaja tekee vienti-ilmoituksen omissa nimissään ja viejän lukuun.

 • Tulli-ilmoituksessa edustusmuodon koodiksi ilmoitetaan 3.

Välillistä edustusta ei saa käyttää sisäisen jalostuksen päättävissä eikä ulkoisen jalostuksen aloittavissa vienti-ilmoituksissa.

Ilmoituksen oikaisemista vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen voi pyytää vain ilmoituksen tehnyt edustaja. Jos ilmoittamisesta aiheutuu sanktioita, esimerkiksi virhemaksu, tulli kohdistaa sanktion ensisijaisesti ilmoituksen tehneelle edustajalle.

Passituksessa voi käyttää ainoastaan suoraa edustajaa ilmoituksen antamiseen. Edustus tapahtuu aina passituksesta vastaavan vakuudella. Välillinen edustus ei sovellu passitusmenettelyssä käytettäväksi.

Yksityisessä tullivarastossa ainoastaan luvanhaltija (ilmoittaja) voi antaa tullivarastointia koskevan tulli-ilmoituksen. Luvanhaltija voi käyttää edustajaa ja ainoastaan suora edustus on mahdollinen. Suora edustaja antaa tulli-ilmoituksen ilmoittajan puolesta ja tämän nimissä. Ilmoittaja vastaa annettujen tietoja oikeellisuudesta. 

Yleisessä tullivarastossa luvanhaltija tai kuka tahansa henkilö voi antaa tullivarastointia koskevan tulli-ilmoituksen. Suora ja välillinen edustus ovat mahdollisia.

Saapumisen ja poistumisen ilmoitusten antamisesta vastaa kuljetusliike. Kuljetusliike voi käyttää edustajaa ilmoitusten antamiseen. 

Intrastat-ilmoitusvelvollinen voi siirtää tilastoilmoituksen laadinnan osittain tai kokonaan edustajan tehtäväksi. Lue lisää edustajan käytöstä Intrastat-ilmoittamisessa