Hyppää sisältöön

Sujuvaa asiointia ja tasapuolisia kilpailuedellytyksiä

Kehittämällä asiointipalveluita edistämme ulkomaankaupan toimijoiden ja kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia asioida kanssamme. Helppokäyttöisillä digitaalisilla palveluilla edistämme veronmaksumyönteisyyttä, vähennämme asiakkaidemme liikkumisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä sekä sujuvoitamme asiointia, kun asiakkaat pystyvät asioimaan itsenäisesti ilman yhteydenottoa. Etupainotteisella neuvonnalla kerromme palveluista ja muutoksista sekä ohjaamme toimimaan oikein. Näin säästämme aikaa ja kustannuksia sekä vältymme jälkiselvittelyiltä.

Hoidamme tulliselvitys- ja valvontatehtävät haittaamatta tarpeettomasti tavaraliikenteen sujuvuutta. Yrityksille myönnettävien lupien avulla tarjoamme luotettaville toimijoille sujuvampaa tulliasiointia. Nämä luotettavat kumppanit tukevat toiminnallaan osaltaan toimitusketjun turvallisuuta. Valvonnalla tuemme yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä ja tulliselvityksen oikeellisuutta sekä paljastamme veropetoksia.

Laadimme viralliset tilastot Suomen ulkomaankaupasta tietopohjaisen päätöksenteon pohjaksi tehokkaasti digitaalisella ja automatisoidulla prosessilla. Samalla varmistamme asianmukaisen ja turvallisen tietojen käsittelyn ja tiedon laadun. Olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä eettisiä standardeja kaikissa ulkomaankauppatilastoihin liittyvissä toiminnoissa.

Toimintamme kehittäminen näkyy logistista suorituskykyä mittaavassa Maailmanpankin tutkimuksessa, jossa sijoituimme jaetulle neljännelle sijalle, kun selvitettiin 139 maan tullitoiminnan ja tulliselvityksen tehokkuutta. 139 maan logistiikan kokonaissuorituskykyindeksissä Suomi on toinen. Tutkimuksesta voi lukea lisää tiedotteestamme.

Tekomme

Tässä konkreettisia esimerkkejä, joissa vastuullisuustekomme näkyy.

Tulli sujuvoittaa tulliasiointia esimerkiksi edistämällä henkilöasiakkaiden tiedonsaantia Tullilaskurin avulla. Tullilaskurilla EU-alueen ulkopuolelta paketteja tilaava henkilöasiakas voi arvioida arvonlisäverojen ja tullien määrää. Vuonna 2023 laskuriin lisättiin tuoteturvallisuuteen liittyvä ominaisuus. Laskuri muistuttaa kuluttajaa tietyissä riskikategorioissa siitä, että EU-alueen ulkopuolelta ostetaan omalla vastuulla, sillä EU-viranomainen ole välttämättä tarkastanut tuotteen turvallisuutta. Kuluttaja voi myös helposti siirtyä riskikategoriaan kuuluvien tuotteiden kohdalla Tukesin sivuille saamaan tuotekategoriaan liittyvää lisätietoa. Ominaisuuden on tarkoitus lisätä kuluttajien tietämystä tuoteturvallisuudesta. Lisäksi Tukesin materiaalien avulla voidaan parantaa ihmisten tietoisuutta halpakaupan riskeistä ja kannustaa harkitumpiin ostopäätöksiin.

Lue lisää

Lisätietoja eri riskikategorioiden tuotteista (Tukes)

Keväällä 2023 halusimme kokeilla haastavien asiakastilanteiden ratkaisua uudella tavalla. Aloitekanavan kautta tullut idea tähtäsi osallisuuden parantamiseen asiakkaiden kanssa sellaisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa kommunikaatio on vaikeaa. Vaikka asiakkaan kanssa ei olisi yhteistä kieltä tai asiakkaalla olisi esimerkiksi puheen tuoton tai ymmärtämisen haasteita, haluamme viestiä mahdollisimman selkeästi, miksi asiakkaalta otetaan haltuun tavaraa ja mitä sille tapahtuu.

Teimme uudenlaista yhteistyötä ja saimme rakennettua yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa kuvallisen kommunikaatioapuvälineen tullivirkailijoiden asiakaspalvelutyöhön liha- ja maitotuotteiden valvontaan. Kuvatyökalu todettiin kokeiluissa toimivaksi ja hyväksi apuvälineeksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa, ja se on jatkuvassa käytössä Helsinki-Vantaan lentotullissa sekä meritullissa. Kokeilu poiki lentotullissa myös laajemman jatkokehitysprojektin erityisryhmien huomioimiseksi.

Viestinnän avulla haluamme ohjata kansalaisia ja yrityksiä tuntemaan tullikäytännöt ja toimimaan oikein. Ennakoimme erilaisia ajankohtia ja sesonkeja, joihin liittyy tietynlaista asiakaskäyttäytymistä ja siten ohjeistuksen tarvetta. Vuoden 2023 aikana julkaisimme 89 mediatiedotetta, 51 verkkouutista, artikkelia ja blogikirjoitusta. Panostamme viestintämme selkeyteen ja saavutettavuuteen: kielenhuoltajamme huolehtivat, että eri kohderyhmille suunnatut tekstit ja ohjeet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Autamme myös sosiaalisessa mediassa kansalaisia ohjeistavilla sisällöillä sekä asiakasneuvonnalla yleisissä tullaukseen liittyvissä asioissa. Selkeällä ja avoimella viestinnällä haluamme rakentaa luottamusta kansalaisten keskuudessa.

Tarviiks tullata?

Loppuvuonna 2023 halusimme muistuttaa kansalaisia EU:n ulkopuolelta tilattavien tuotteiden mahdollisesta tullaustarpeesta ja nettiostosten kokonaiskustannuksista. Loppuvuoden shoppailu- ja alennussesonki houkuttelee monet ostoksille ja verkko-ostamisen määrä on huipussaan. Kampanjassa viestimme asiakkaan vastuusta verkko-ostamisessa: selvitä etukäteen mistä tavara lähetetään, pitääkö tuote tullata ja mitä maksuja tavaran hinnan päälle tulee. Ohjasimme kampanjaliikenteen Tullilaskuriin, jonka avulla voi tarkastaa arvion tuotteelle tulevasta tullimaksusta ja arvonlisäverosta. Tullilaskurista saa myös varsin monipuolisesti muuta tietoa nettiostamiseen liittyen. Ensisijaisesti tavoittelimme kampanjalla nuoria aikuisia, joita tavoitimmekin suuren määrän varsin hektisen sesongin aikana. 

Asiakasneuvonnan luvut

Asiakastiedotteita

101 kpl

Asiakasohjeita

173 kpl

Yrityskohtaista neuvontaa

204 kpl

Sähköpostitse vastattuja kysymyksiä

12 575 kpl

Puheluita tullineuvonnassa ja tulli-ilmoittamisen tuessa

76 997 kpl

Chat-keskusteluja

6 261 kpl

Veronkantotoiminnon tavoitteena ovat helppokäyttöiset ja oikeaan toimintaan ohjaavat palvelut, joiden kehittämisessä huomioimme asiakaskokemuksen.
Vuonna 2023 Tulli kantoi veroja noin 308 miljoonaa euroa, ja verojäämäprosentti oli 0,29 %. Tämä viestii siitä, että asiakkaat haluavat noudattaa verolakeja ja Tullin verotus- ja perintätoimet ovat tehokkaita.

Lupa-asiakkaiden tulliasioinnin vaatimustenmukaisuutta edistetään kannustavalla menettelyarvioinnin työkalulla, jolla peilataan asiakkaan tullitoimintaan liittyvää myönteistä asennetta. Tavoitteena on kohdistaa Tullin tarkastustoiminnan resursseja riskiperusteisesti asiakkaisiin, joiden tulokset ovat heikoimpia.

Tulliselvityksen jälkeen tehtävillä jälkikäteisillä tarkastuksilla varmistetaan tulliselvityksen oikeellisuutta ja edistetään sekä turvataan ulkomaankaupan sujuvuutta sekä varmistetaan toimijoille yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Tarkastusten perusteella esitettyjen toimenpiteiden johdosta kannettiin tulleja ja veroja lisää yhteensä noin 3,3 milj.euroa.  Ilman näitä toimenpiteitä yritykset olisivat saaneet aiheetonta kilpailuetua, EU olisi menettänyt omia varojaan ja Suomen valtio veroeuroja.

EU:n Venäjäpakotteiden valmistelussa ja seurannassa ulkomaankauppatilastot ovat olleet avainroolissa vuosina 2022‒2023. Tullin tilastojohtaja on kertonut ulkomaankaupan ja pakotteiden ajankohtaisista tilastotiedoista julkisesti ja tullialoitteisesti ennakoiden. Vuonna 2023 julkaistiin esimerkiksi seuraavat tiedotteet ja blogit:

Lue lisää

Tullin ulkomaankauppatilastot

Vastuullisuustekomme: Venäjän vastaiset pakotteet

Agenda 2030 -tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua   Agenda 2030 -tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja   Agenda 2030 -tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Mittarit:

Maailmanpankin vertailu tulliasioinnin sujuvuudesta (1-5)

Kaaviossa näkyy vertailu Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Singaporen arvioista Maailmanpankin tutkimuksessa vuosina 2016, 2018 ja 2023. Suomi on jaetulla 3. sijalla Ruotsin kanssa arvosanalla 4,0, joka nousi edellisesta tutkimuksesta (3,8). Sveitsi sijoittui toiseksi arvosanalla 4,1 ja Singapore ensimmäiseksi arvosanalla 4,2.

Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, yritysasiakkaat (1-5)

Kaaviossa näkyy tulliselvityksen yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyden tavoite ja toteutuma vuosina 2019, 2021 ja 2023. Tavoite on jokaisena vuotena ollut 4,0. Tavoite on ylitetty vuonna 2019, jolloin tulos oli 4,11. Vuonna 2019 tulos oli 3,70 ja vuonna 2023 3,90.

Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, henkilöasiakkaat (1-5)

Kaaviossa näkyy tulliselvityksen henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyyden tavoite ja toteutuma vuosina 2021-2023. Vuonna 2021 ei ollut määritelty tavoitetasoa, silloin asiakastyytyväisyys oli 2,3. Vuonna 2022 ja 2023 tavoitteeksi on määritelty 3,6. Vuonna 2022 asiakastyytyväisyys nousi 2,9 ja vuonna 2023 vielä lisää tavoitetasoon 3,6.
Vuodelle 2021 ei oltu vielä määritelty tulostavoitetta.

Tullin kokonaiskanto ja yritys- ja asiakirjatarkastuksista seuraavat jälkikannot (milj.€)

Kaaviossa näkyy Tullin kokonaiskannon sekä jälkikannon määrät vuosina 2021-2023. Vuonna 2021 kokonaiskanto oli 294 miljoonaa euroa. Kokonaiskanto nousi vuonna 2022 393 miljoonaan euroon, mutta laski vuonna 2023 308 miljoonaan euroon. Jälkikannon määrä oli korkeimmillaan vertailuvuosina vuonna 2021 (5,5 miljoonaa euroa), ja määrät ovat laskeneet vuosina 2022 (4,5 miljoonaa euroa) ja vuonna 2023 (3,3 miljoonaa euroa).
Verojäämä vuonna 2023 oli 0,29 %