Hyppää sisältöön

Tullille myönnetty kansainvälinen rahoitus

Valtion talousarviossa Tullille myönnettyjen määrärahojen lisäksi Tulli rahoittaa toimintojaan ja hankintojaan ulkopuolisten, pääosin Euroopan Unionin, eri rahoitusinstrumenttien kautta. Kansainvälistä rahoitusta myöntävät EU:n lisäksi kansalliset ja kansainväliset rahastot, säätiöt, järjestöt sekä muut valtion virastot.

Euroopan unionin lippu, jonka alla lukee Euroopan unionin osarahoittama.

EU:n ohjelmakausi 2021–2027

Tulli pyrkii hyödyntämään ohjelmakaudella 2021–2027 mahdollisuuksiensa mukaan seuraavia kansainvälisiä rahoituslähteitä: tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline (CCEI), EU:n sisäasioiden rahastot (ISF ja BMVI), EU:n petostentorjuntaohjelma (EUAF) sekä Eurostat.

Tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline (Customs Control Equipment Instrument, CCEI) 

Rahoitusväline pyrkii mm. suojaamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja, vahvistamaan turvallisuutta sekä suojaamaan unionia hyvän kauppatavan vastaiselta ja laittomalta kaupalta. Rahoitusvälineen tuella pyritään samalla sujuvoittamaan laillista liiketoimintaa. Erityistavoitteena on yhdenmukaistaa tullitarkastusvälineistöä ja -metodeja ympäri EU-aluetta. Tämä toteutuu käytännössä hankkimalla, ylläpitämällä ja päivittämällä asiaankuuluvia, nykytasoa vastaavia ja luotettavia tullitarkastuslaitteita.

Hanke koostuu 17 tullitoimipaikan kokonaisuudesta itärajalla, Helsingin satamissa sekä Helsinki-Vantaan lentokentällä. Hankkeessa korvataan vanhoja tullivalvontalaitteita uusilla, päivitetään valvontatekniikkaa sekä hankitaan kokonaan uusia valvontavälineitä. Uudistuksilla parannetaan Tullin valmiutta tehdä tullivalvontaa, paljastaa rikollisuutta ja taata yhteiskunnan turvallisuutta.

Hankeaika: 1.9.2022–31.8.2025

Myönnetty rahoitus: 16 807 402 € (80 % budjetista)

Hankkeessa hankitaan Tullilaboratoriolle uusia mittalaitteistoja sekä analytiikan automatisointiin liittyvä esikäsittelylaitteisto. Mittalaitteistojen avulla voidaan analysoida ja tunnistaa mm. uusia laittomia aineita, elintarvikeväärennöksiä sekä torjunta-aineita. Esikäsittelylaitteisto mahdollistaa kapasiteetin kasvattamisen sekä parantaa analyysivarmuutta laittoman maahantuonnin tutkimuksissa. 

Hankeaika: 1.9.2022–31.8.2025

Myönnetty rahoitus: 1 624 000 € (80 % budjetista)

Sisäisen turvallisuuden rahasto (Internal Security Fund, ISF)     

Rahaston avulla vahvistetaan EU:n sisäistä turvallisuutta torjumalla rajat ylittäviä rikoksia, kuten kyber-, huume-, korruptio-, terrorismi- tai ympäristörikoksia. Rahaston tuella lisätään unionin kriisinsietokykyä ja uusiin uhkiin varautumista esimerkiksi kriittisten infrastruktuurien osalta. Kriisinsietokykyä vahvistetaan myös ennaltaehkäisemällä turvallisuutta heikentäviä ilmiöitä, kuten radikalisoitumista. Lisäksi tuetaan toimintaa rikosten uhrien suojelemiseksi. 

Rikollisessa toiminnassa käytettävien tietoteknisten laitteiden ja datan määrä lisääntyy jatkuvasti ja samalla niistä saatavan näytön merkitys kasvaa. Hankkeella vastataan digitaalisen kehityksen tuomiin elektronisen tutkinnan haasteisiin. Hankkeella parannetaan tullirikostorjunnan tietoteknisen tutkinnan toimintaa ja suorituskykyä, etenkin rajat ylittävän, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.
 
Hankeaika: 1.1.2024–31.12.2025

Myönnetty EU-rahoitus: 757 613,62 € (75% budjetista)

Hankkeella parannetaan tullirikostorjunnan teknisen tarkkailun toimintavalmiuksia ja suorituskykyä tullirikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. Hankkeessa hankitaan Tullille teknisen tarkkailun välineistöä sekä koulutetaan henkilöstöä laitteiden käyttöönotossa.

Hankeaika: 1.12.2022–30.11.2024

Myönnetty EU-rahoitus: 392 595 € (75 % budjetista)

Hankkeessa Tullille hankitaan välineitä vaarallisten kemikaalien ja patogeenien tunnistamiseen sekä niiltä suojautumiseen tarvittavia suojavarusteita. Hankittavien laitteiden ja suojavarusteiden käyttöä koulutetaan Tullin henkilöstölle. Hankkeella lisätään Tullin CBRN-suojavarustusten määrää ja havainnointilaitteilla parannetaan kykyä tunnistaa CBRN-tilanteita. Hankkeen aloituskokous on pidetty 4.12.2023. 

Hankeaika: 1.12.2023–30.11.2025

Myönnetty EU-rahoitus: 209 941 € (75% budjetista)

Hankkeella parannetaan Tullin kyvykkyyttä tullirikosten estämiseksi, paljastamiseksi, selvittämiseksi ja tullirikoksista epäiltyjen syytteeseen saattamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa tullirikostorjunnan tarkkailutyyppisen tiedonhankinnan suorituskykyä. Hankkeessa hankitaan tarkkailutyyppiseen tiedonhankintaan välineitä etenkin rajat ylittävän, vakavan ja ammattimaisen rikollisuuden torjumiseksi sekä koulutetaan Tullin henkilöstöä niiden käyttöön.

Hankeaika: 1.1.2024–31.12.2025

Myönnetty EU-rahoitus: 257 626 € (75% budjetista)

EU:n petostentorjuntaohjelma (European Union Anti-Fraud Programme, EUAF) 

Ohjelma pyrkii suojaamaan EU:n taloudellisia etuja mm. tukemalla korkeasti verotettujen tuotteiden salakuljetuksen torjuntaa. Korkeasti verotettuja tuotteita ovat esimerkiksi savukkeet. Lisäksi ohjelman avulla pyritään ehkäisemään ja torjumaan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa. Ohjelman kautta tuetaan sääntöjenvastaisuuksia koskevaa raportointia, tietojenvaihtoon tarvittavia välineitä sekä Tullin operatiivista toimintaa.

Hankkeella vahvistetaan Tullin teknisen tutkinnan kyvykkyyksiä. Tutkinnan valmiuksia parannetaan automatisoimalla ja kehittämällä prosesseja, jotka mahdollistavat mm. tehokkaamman tiedonvaihdon eri sidosryhmien välillä.

Hankeaika: 1.7.2022–30.6.2025

Myönnetty rahoitus: 432 845 € (80 % budjetista)

Hankkeella edistetään Tullin teknisen tutkinnan kyvykkyyksiä mm. tietomassojen analysoimiseksi.

Hankeaika: 1.3.2023–28.2.2025

Myönnetty rahoitus: 302 906 € (80 % budjetista)

Hankkeella parannetaan Tullin kyvykkyyttä tullirikosten estämiseksi, paljastamiseksi, selvittämiseksi ja tullirikoksista epäiltyjen syytteeseen saattamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa tullirikostorjunnan tarkkailutyyppisen tiedonhankinnan suorituskykyä. Hankkeessa hankitaan tarkkailutyyppiseen tiedonhankintaan välineitä etenkin rajat ylittävän, vakavan ja ammattimaisen rikollisuuden torjumiseksi sekä koulutetaan Tullin henkilöstöä niiden käyttöön.

Hankeaika: 1.1.2024–31.12.2025

Myönnetty rahoitus: 704 000 € (80% budjetista)

Eurostat

Euroopan komission alainen Eurostat rahoittaa jäsenvaltioiden EU-tilastointiin liittyviä toimia. Tullin tilastointi saa rahoitusta tavaroiden ulkomaankauppatilaston kehittämisprojekteihin.

EU:n ohjelmakausi 2014–2020

Tullin pääasialliset kansainväliset rahoituslähteet ovat olleet EU:n petosten vastaisen toimiston (OLAF) Hercule III-ohjelma, EU:n sisäasioiden rahastot (ISF-Police ja ISF-Borders-tukivälineet), ENI-CBC-ohjelmat (European Neighbourhood Instrument-Cross Border Cooperation) sekä Eurostat.

EU:n petosten vastaisen toimiston (OLAF) Hercule III-ohjelma

Ohjelman tavoitteena oli vähentää petosten ja väärinkäytösten mahdollisuuksia EU-alueella. Ohjelmasta rahoitettiin mm. takavarikoitujen aineiden analysointiin, säilytykseen ja hävittämiseen liittyviä toimia, ajoneuvojen tunnistamiseen tarkoitettuja järjestelmiä sekä valvonta- ja havaitsemislaitteistoja.

Euroopan unionin lippu, jonka alla lukee "Euroopan unionin osarahoittama".

Hankeaika: 1.4.2016 - 31.12.2017

Myönnetty rahoitus: 1 618 800 € (80 % budjetista)

Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusväline (ISF-Police)

Rahoitusvälineellä tuettiin poliisiyhteistyötä sekä rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa. Rahoitus kohdistettiin rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, korruption, ihmiskaupan ja tietoverkkorikollisuuden torjuntaan. Tuen avulla parannettiin mm. tietojenvaihtoa ja tietojen saatavuutta sekä edistettiin kansalaisten ja elintärkeän infrastruktuurin suojelemista.

Logo, jossa on EU:n lippu. Logon vieressä lukee "Sisäisen turvallisuuden rahasto – Poliisiyhteistyö, rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen sekä kriisinhallinta, Euroopan unionin tuella."

Hankeaika: 1.2.2016 - 31.3.2017

Myönnetty rahoitus: 600 000 € (75 % budjetista)

Hankeaika: 1.7.2016–31.12.2017

Myönnetty rahoitus: 146 250 € (75 % budjetista)

Hankeaika: 1.8.2016 - 31.12.2017

Myönnetty rahoitus: 199 500 € (75 % budjetista)

Hankeaika: 5.2.2018 - 31.12.2018

Myönnetty rahoitus: 230 846 € (75 % budjetista)

Hankeaika: 1.9.2020 - 30.6.2021

Myönnetty rahoitus: 122 111 € (75 % budjetista)

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline (ISF-Borders)

Rahoitusvälineellä pyrittiin turvaamaan rajavalvontaviranomaisten toimintakykyä sekä edistämään laillista maahantuloa ja ehkäisemään laitonta maahantuloa. Rahoitettavilla toimilla kehitettiin rajavalvontaa ja edistettiin Euroopan ulkorajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän kehittämistä yhdenmukaisen ja korkeatasoisen ulkorajavalvonnan varmistamiseksi ja laillisen rajanylitysliikenteen helpottamiseksi.

Logo, jossa on EU:n lippu. Logon vieressä lukee "Sisäisen turvallisuuden rahasto – Ulkorajat ja viisumipolitiikka, Euroopan unionin tuella."

Hankeaika: 1.3.2016 - 31.5.2017

Myönnetty rahoitus: 75 000 € (75 % budjetista)

Hankeaika: 1.9.2018 - 31.3.2019

Myönnetty rahoitus: 31 783 € (75 % budjetista)

Hankeaika: 4.2.2021 - 31.10.2022

Myönnetty rahoitus: 125 468 € (66 % budjetista)

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmat (European Neighbourhood Instrument – Cross Border Co-operation, ENI-CBC)

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutettiin vuosina 2014–2020 kolmea EU:n ulkorajayhteistyöohjelmaa (ENI-CBC): Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi-Venäjä. Kaikille ohjelmille yhteisiä painopisteitä olivat elinkeinoelämän kehittäminen, ympäristönsuojelu sekä rajojen hallinta ja turvallisuus. 

Rajat ylittävällä yhteistyöllä pyrittiin tukemaan sosiaalista ja taloudellista kehitystä raja-alueilla, vastaamaan yhteisiin haasteisiin esimerkiksi ympäristöön, terveyteen ja rikollisuuteen liittyen sekä sujuvoittamaan ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuutta.

Euroopan unionin lippu, jonka alla lukee "Euroopan unionin osarahoittama".

Kotka-Haminan satama 1.6.2019 - 31.8.2022, myönnetty rahoitus 146 800 € (80 % budjetista)

Vaalimaa 1.5.2019 - 30.6.2023, myönnetty rahoitus 2 618 065 € (80% budjetista)

Vainikkala 1.3.2019 - 30.6.2023, myönnetty rahoitus 580 645 € (80% budjetista)

Imatra 1.3.2019 - 30.6.2023, myönnetty rahoitus 2 076 774 € (80% budjetista)

Parikkala 1.5.2019 - 30.6.2023, myönnetty rahoitus 116 129 € (80% budjetista)

Vartius 1.1.2019 - 30.6.2023, myönnetty rahoitus 346 210 € (90% budjetista)

Raja-Jooseppi 1.3.2019 - 30.6.2023, myönnetty rahoitus 428 226 € (90% budjetista)

Eurostat

EU:n tilastotoimisto Eurostat rahoitti jäsenvaltioiden tilastointiin liittyviä toimia.

Hankeaika: 11.1.2016 - 31.12.2016

Myönnetty rahoitus: 21 146 € (100 % budjetista)

Hankeaika: 9.1.2017 - 31.12.2017

Myönnetty rahoitus: 70 411 € (100 % budjetista)

Hankeaika: 26.11.2018 - 21.11.2019

Myönnetty rahoitus: 106 722 € (70 % budjetista)

Hankeaika: 2.12.2019 - 2.1.2021

Myönnetty rahoitus: 250 717 € (90 % budjetista)

SRSP (Structural Reform Support Programme)

 

Hankeaika: 1.6.2020 - 31.5.2021

Myönnetty rahoitus: 250 000 € (100 % budjetista)