Väliaikainen vienti

Voit viedä tavaran väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle ja tuoda sen takaisin EU:hun eri tavoilla. On tärkeää, että ilmoitat viennin tulli-ilmoituksessa väliaikaisen viennin tilannetta vastaavan oikean menettelyn (21-, 22- tai 23-alkuinen menettelykoodi). Tämän ansiosta kun tavara palautuu takaisin EU:hun, siihen voidaan soveltaa edullisempaa tullien ja verojen laskentaa.

Tee väliaikaisesti vietävästä tavarasta vienti-ilmoitus Vienti-ilmoituspalvelussa tai, jos olet hakeutunut sanoma-asiakkaaksi, sanomilla

Tarkista väliaikaisen viennin eri tilanteet:

A. Viet tavaran väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle ja tuot sen muuttumattomana takaisin EU:hun (23-alkuinen menettelykoodi)

Tällaisia tavaroita ovat esimerkiksi messuille, näyttelyihin ja kaupanedistämistarkoituksessa testaukseen vietävät tavarat.

Käytä tulli-ilmoituksessa 23-alkuista menettelykoodia, kun viet tavaran väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle ja tuot sen muuttumattomana takaisin.

Tavarat pitää palauttaa määräajassa ja muuttumattomina takaisin EU:hun. Sinun ei tarvitse maksaa takaisin tuotavista tavaroista tullia eikä arvonlisäveroa, jos olet tehnyt väliaikaisen viennin vienti-ilmoituksen.

Voit käyttää vienti-ilmoituksen sijaan myös kansainvälistä ATA-carnet -tulliasiakirjaa (kauppakamari.fi)

Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan tullimenettelykoodiksi 23-alkuinen koodi, esimerkiksi:

 • koodi 2300, jos tavaroihin ei ole ennen vientiä sovellettu muuta tullimenettelyä
 • koodi 2340, jos viedään aiemmin EU:n ulkopuolelta tuotua, vapaaseen liikkeeseen luovutettua tavaraa

Tulliselvitettävän erän tiedoissa on ilmoitettava liiketoiminnan luonteeksi joko:

 • alle 2 vuotta kestävä vuokraus, laina tai käyttöleasing, koodi 60 tai
 • yli 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing, koodi 91 tai
 • muu (luokittelematon) liiketoimi, koodi 99.

Lisäksi ilmoitetaan erityismaininnan koodi FIXBV ja jälleentuonnin päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv (päivä, johon mennessä tavara tuodaan takaisin).

Kansalliseksi menettelykoodiksi ilmoitetaan joko 999, jos ei sovelleta mitään kansallista menettelyä, tai erityistilanteissa jokin seuraavista:

 • 7VB Ei-kaupalliset tavarat, esim. mainostavarat
 • 7VD Lailliset maksuvälineet ja arvopaperit
 • 7VE Monetaarinen kulta
 • 7VF Diplomaattiseen tai siihen verrattavaan käyttöön tarkoitetut tavarat.

Viejä voi tarvittaessa hakea jälleentuonnin määräajan pidentämistä Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta spake.vienti@tulli.fi vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Määräajan pidennys yli kahdeksi vuodeksi muuttaa myös liiketoiminnan luonteen koodia.

Väliaikainen vienti voidaan oikaista lopulliseksi vienniksi, jos tavarat jäävät lopullisesti määrämaahan eivätkä palaudu takaisin EU:hun. Oikaisupyyntöön liitetään kauppalasku, jos tavara on myyty tai muu asiakirja, josta ilmenee tavaran maksuttomuus.

Esimerkki:

Tavara viedään väliaikaisesti näyttelyyn ja vienti-ilmoituksella ilmoitetaan liiketoiminnan luonteeksi koodi 60, tullimenettelyksi koodi 2300, kansalliseksi menettelyksi koodi 999.

Jos tavara myydään näyttelyssä, oikaisupyynnössä ilmoitetaan liiketoiminnan luonteeksi 11, tullimenettelyksi 1000 ja kansalliseksi menettelyksi 999.

Jos tavara jää unionin ulkopuolelle veloituksetta (ilmainen toimitus), oikaisupyynnössä ilmoitetaan liiketoiminnan luonteeksi 34, tullimenettelyksi 1000 ja kansalliseksi menettelyksi 7VB.

Jos ATA carnet`lla väliaikaisesti viety tavara jää lopullisesti määrämaahan, ATA carnet`n haltijan eli viejän pitää tehdä tavaroista jälkikäteen vienti-ilmoitus.

Tulliselvitettävän erän tiedoissa ilmoitetaan:

 • poikkeavaksi vientipäivämääräksi myynnin kauppalaskun päiväys
 • sanoma-ilmoituksissa kenttä on nimellä ”Todellinen vientipäivä” (exportPointDate)
 • tavaran sijaintipaikaksi Tornion tulli
 • erityismaininnan koodiksi FIXEU (jälkikäteen annettu asiakirja)
 • erityismaininnan koodiksi FIXEW (koska kyse on tilastotietojen antamisesta tullille).                                                                                                                 

Vienti-ilmoituksella tavaraerän tiedoissa edeltäväksi asiakirjaksi on ilmoitettava ATA carnet (koodi 955) sekä sen numero ja päiväys. Viejä saa tullin käsittelyn jälkeen poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen todisteeksi viennistä.

ATA carnet -yleisohjeiden mukaisesti carnet`n jälleentuontilehteen on saatava myös Suomen tulliviranomaisen merkinnät. Merkinnät voidaan pyytää tullitoimipaikasta tai ATA carnet voidaan lähettää kauppalaskuineen Tornion tulliin.

Voit käydä leimauttamassa ATA-carnet´n lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa tai Lentotullissa. Kaikissa satamissa ei ole enää Tullin asiakaspalvelua, mutta voit varata palveluajan.

ATA-carnet täytyy esittää tullille merkittäväksi aina sen maan tullissa, josta se lähtee tai johon se saapuu. Sitä ei tarvitse esittää EU-alueen sisällä joka maassa, koska EU on yksi tullialue.

ATA-carnet’n käyttö eri tilanteissa

Eri käyttöön tarkoitetut välilehdet on eroteltu ATA-carnet’ssa eri värisinä sivuina seuraavasti:

 • Exportation = vientilehti vientimaan tullia varten (keltainen)
 • Importation = tuontilehti tuontimaan tullia varten (valkoinen)
 • Re-exportation = jälleenvientilehti määrämaan tullia varten (valkoinen)
 • Re-importation = palautuslehti lähtömaan tullia varten (keltainen)
 • Transit = passituslehdet kauttakuljetusmaan tullia varten (sininen)

Jos tavaroita kuljetetaan useisiin maihin tai useissa erissä, varmista, että ATA-carnet’ssa on riittävästi sivuja. ATA-carnet’n voimassaoloaikana voi hakea lisää sivuja ja perustellusta syystä jatkoa voimassaoloon. Voit hakea kadonneen ATA-carnet’n tilalle duplikaattia.

Väliaikainen vienti ATA-carnet’lla 

ATA-carnet’n avaaminen vientimaan Tullissa: Exportation-lehti

Tavarat ja ATA-carnet esitetään vientimaan tullissa. ATA-carnet’n käyttäjän on allekirjoitettava kansilehti ja täytettävä Exportation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Exportation-lehti jää vientimaan tulliin.

ATA-carnet-vientimerkinnät tehdään vientimaan tullissa. Jos tavarat poistuvat toisen EU-maan kautta, kantaosan keltaisen lehden (exportation) kohtaa 7 ei täytetä, vaan EU:n poistumispaikan tulli vahvistaa sen allekirjoituksella ja päiväleimalla. Kantaosia ei irroteta ATA-carnet’sta.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus lentäen Oulusta Helsingin kautta Japaniin

Tavarat lastataan Oulussa lentokoneeseen ja siirretään Helsingissä tullialueella kentän puolella Japaniin menevään koneeseen. ATA-carnet leimataan ja vahvistetaan Oulussa ajanvarauksella palvelevassa tullissa.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus Helsingistä laivalla Saksaan ja sieltä lentäen Kanadaan

Tavarat lähtevät Helsingistä autolla ja jatkavat matkaa laivalla Saksaan, jossa ne lastataan Kanadaan menevään lentokoneeseen. ATA-carnet esitetään tullille merkittäväksi joko Lentotullissa tai satamassa ajanvarauksella palvelevassa tullissa. Tulli ei vahvista Helsingissä poistumista kantaosan kohtaan 7, vaan se vahvistetaan vasta Saksan tullissa, jossa tavarat ja ATA-carnet täytyy esittää.                            

ATA-carnet paluu lähtömaahan: Re-importation-lehti 

Kun tavara palaa takaisin, ATA-carnet esitetään ensimmäisessä EU:n saapumispaikassa tullille. ATA carnet’n käyttäjän on täytettävä Re-importation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Tulli toimittaa Re-importation-lehden vientimaan tullin palautusoitteeseen. 

ATA-carnet käyttö passitusasiakirjana: Transit–lehti

Kun ATA-carnet´lla aloitetaan passitus kauttakuljetusmaassa tai alueella, täytetään Transit-lehden sarakkeet ”D kuljetustapa”, ”E pakkaustiedot” ja ”F a) Tavarat” (numerot tavaraluettelosta). Lisäksi on merkittävä paikka, päiväys, nimenselvennys ja allekirjoitus. Tulli antaa määräajan, jonka kuluessa ATA-carnet-passitus on esitettävä siihen merkityssä määräpaikassa.

Katso henkilöasiakkaan ohjeet tavaroiden kuljettamiseen ATA-carnet´lla.

ATA-carnet on kansainvälinen asiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä näyttelytavaroita, ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin. ATA-carnet antaa myös kansainvälisesti hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista mahdollisesti perittävästä tullista ja tuontiveroista.

ATA-carnet ei korvaa muita tuonnin tai viennin yhteydessä mahdollisesti rajoitusten vuoksi vaadittavia asiakirjoja tai lupia, kuten esimerkiksi ampuma-aseiden tuontilupia ja terveystodistuksia. ATA-carnet'ita myöntävät hakemuksesta kauppakamarit kussakin sopimukseen liittyneessä maassa. Suomessa ATA-carnet'ita myöntää Keskuskauppakamari.

Passittaminen ATA-carnet'lla

Jos ATA-carnet'lla kuljetettavat tavarat halutaan kauttakuljettaa esimerkiksi näyttelyyn tai messuille sellaisen maan tai alueen (esim. EU:n) kautta, jossa tavaroita ei väliaikaisesti maahantuoda, ATA-carnet'ta voi käyttää passitusasiakirjana. Tullille ei tarvitse antaa erillistä passitusvakuutta. ATA-carnet'lla kuljetettavista tavaroista ei myöskään tarvitse antaa turvatietoja.

B. Viet tavaran, jonka tuontitulli on nolla, korjattavaksi, jalostettavaksi tai muuta käsittelyä varten (22-alkuinen menettelykoodi)

Tämä ohje ei koske ulkoista jalostusta.

Käytä tulli-ilmoituksessa 22-alkuista menettelykoodia, jos EU:n ulkopuolelta palautuva tavara on tulliton jollakin seuraavista perusteista:

 • tullitariffin mukaan tavarasta ei kanneta tullia
 • tavaraan voidaan soveltaa tuonnin etuuskohtelua
 • tavara tuontitullataan tullitta tietyn käyttötarkoituksen perusteella.   

Voit tuoda tavaran takaisin EU:hun ilman tullia, kun esität kauppalasku- tai alkuperäilmoituksen, EUR.1-todistuksen tai jonkin muun alkuperäkohteluun oikeuttavan todistuksen.

Menettelykoodin 22xx käyttö ei vaadi Tullin lupaa eikä INF-numeroa. Ilmoita viennin tulli-ilmoituksessa kansalliseksi menettelyksi "999 – ei kansallista menettelyä". Jälleentuonnin määräaikaa ei tarvitse ilmoittaa.

C. Viet tavaran, jonka tuontitulli on suurempi kuin nolla, ulkoiseen jalostukseen (21-alkuinen menettelykoodi)

Käytä 21-alkuista menettelykoodia, kun viet tavaroita väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle ulkoisen jalostuksen menettelyssä. Huomioi, että jotta voit käyttää ulkoista jalostusta, EU:hun tuotavien tuotteiden tuontitullin pitää olla suurempi kuin nolla.

Ulkoiseen jalostukseen tarvitset luvan Tullista ja yleensä INF-numeron. Lue lisää ulkoisesta jalostuksesta.

Muuta huomioitavaa

Väliaikainen vienti menettelykoodilla 23xx

Käytä tätä koodia, jos viet tuotteita testattavaksi kaupanedistämistarkoituksessa ja tuote palautetaan takaisin EU:hun. 

Ilmoita kansallinen menettelykoodi 7VQ = Väliaikainen vienti testattavaksi, palautetaan testauksen jälkeen.

Väliaikainen vienti menettelykoodilla 22xx

Käytä tätä koodia, jos viet tullittoman tuotteen testattavaksi tarkoituksena selvittää, pystytäänkö tuote korjaamaan vai ei. 

 • Ilmoita kansallinen menettelykoodi 7VQ.
 • Ilmoita testauksen luonne (maksullinen vai maksuton testaus) uudella erityismaininnan lisäkoodilla FIXFV.

Väliaikainen vienti menettelykoodilla 21xx (ulkoinen jalostus)

Käytä tätä koodia, jos viet tullillisen tuotteen testattavaksi tarkoituksena selvittää, pystytäänkö tuote korjaamaan vai ei. 

 • Ilmoita kansalliseksi menettelykoodiksi joko 7UA (tavanomainen menettely) tai 7UB (yksinkertaistettu menettely).
 • Ilmoita testauksen luonne (maksullinen vai maksuton testaus) uudella erityismaininnan lisäkoodilla FIXFV.

Lue lisää: Palautustavaroiden tuonti