Hyppää sisältöön

Vastuullinen ja luotettava Tulli

Tullin arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme. Toteutamme tehtävämme monikulttuurisessa toimintaympäristössä vastuullisesti ja vaikuttavasti mahdollisuuksia hyödyntäen ja uhkiin varautuen. Luottamus on avoimen hallinnon työn keskeinen tavoite. Seuraamme Tullin maineen kehitystä vuosittain tehtävällä Luottamus&Maine-tutkimuksella.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työelämän monimuotoisuuden edistäminen on osa vastuullisuusajatteluamme ja tekojamme. Yhteiskuntavastuullisten rekrytointien ja erityisryhmien positiivisen erityiskohtelun kautta lisäämme osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallisuutta työmarkkinoilla.

Proaktiivisella koulutusyhteistyöllä, työharjoittelun mahdollistamisella sekä aktiivisella näkymisellä messuilla ja mediassa edistämme työelämätaitojen kehittymistä ja lisäämme tietoisuutta mahdollisista työpaikoista jo opiskeluaikana. Henkilöstön osallistamisella, aloitetoiminnalla ja kehittämisosaamisen vahvistamisella kannustamme tullilaisia työarjen ja tulliasioinnin kehittämiseen.

Tekomme

Seuraamme Tullin maineen kehitystä vuosittain tehtävällä Luottamus&Maine-tutkimuksella. Tutkimuksessa vastaajat arvioivat Tullin mainetta eri aihepiireistä, jotka ovat hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus. Kaikkien aihepiirien tulokset yhdessä muodostavat kokonaisarvosanan.

Vuonna 2023 Tullin maineen kokonaisarvosana oli 3,67 (asteikolla 1‒5), joka nousi hieman edellisvuodesta (3,65). Työpaikka-arvosanamme nousi arvosanaan 3,70 (2022: 3,69) mutta vastuullisuusarvosana laski hieman arvosanaan 3,75 (2022: 3,79). Sijoituimme kaikista tutkimuksessa mukana olleista julkishallinnon organisaatioista sijalle 13. Verrattuna tutkimuksessa 25 parhaiten sijoittuneen organisaation keskiarvioihin menestyimme hyvin kaikissa maineen osa-alueissa.

Kuvassa Luottamus&Maine-tutkimuksen Tulin saamat tulokset vuosina 2022 ja 2023. Tullin arvosanat ovat pysyneet hyvinä. Vuonna 2023 kokonaisarvosana (3.67) nousi vuodesta 2022 (3.65). Vuonna 2022 maineen osa-alueista kohtalaisella tasolla olivat vuorovaikutus (3.44) ja innovaatiot (3.43), mutta innovaatiot olivat nousseet hyvälle tasolle (3.55) vuonna 2023.

Tullin maine on parantunut vuodesta 2018 (3,63), jolloin osallistuimme tutkimukseen ensimmäistä kertaa. Maineen kehittyminen on tulosta pitkäjänteisestä työstä, johon kaikki tullilaiset antavat oman panoksensa.

Vuoden 2023 aikana yhteiskuntavastuullisen rekrytoinnin kehittämistä on jatkettu ja lisäselvityksiä tehty. Tulli osallistui toistamiseen kansainväliseen Vates-säätiön koordinoimaan Job Shadow Day -tapahtumaan, joka on tarkoitettu henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä. Päivä toteutettiin Tullin hallinto-osastolla, jossa päivään osallistunut henkilö tutustui henkilöstöhallinnon ja viestinnän tehtäviin. Vuorotteluvapaan sijaisuuksien täyttämisessä on jatkettu vaikeasti työllistyvien henkilöiden huomioimista ja yhteistyötä TE-palvelujen kanssa. Tulli on myös tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuksia saada työelämäkokemusta korkeakouluharjoittelun kautta. Vuonna 2023 Tullissa työskenteli yhteensä 14 harjoittelijaa.

Tavoitteemme on olla valtionhallinnon halutuin työpaikka. Edistimme tavoitetta vuoden 2023 aikana osallistumalla erilaisiin tapahtumiin sekä markkinoimalla oppisopimuskoulutustamme ja muita avoimia työpaikkojamme.

Osallistuimme lokakuussa 2023 PTR-viranomaisten (poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos) oppilaitoskiertueelle, joka suuntasi Länsi-Lapin oppilaitoksiin. Kiertueella kohderyhmää olivat yläkoulu- ja lukioikäiset oppilaat. Lisäsimme näkyvyyttämme myös korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Osallistuimme kolmille rekrytointimessuille: tammikuussa osallistuimme Contact Forumiin valtion yhteisosastolla sekä marraskuussa osallistuimme Aalto Talent Expoon ja Kumpulan Potentiaaliin. Marraskuussa osallistuimme Aalto Business Law ry -ainejärjestön urailtaan, jossa esittelimme Tullia työpaikkana yritysjuridiikan pääaineopiskelijoille.

Oppisopimuskoulutus Tullissa on herättänyt paljon kiinnostusta työnhakijoiden keskuudessa jo useamman vuoden ajan. Oppisopimuskoulutus on näkynyt vahvasti sosiaalisen median kanavissamme hakuaikoina. Lisäksi saamme säännöllisesti kysymyksiä koulutukseen liittyen. Saimme elokuun haussa lähes 1400 hakemusta, mistä kerrottuamme myös MTV kiinnostui aiheesta. Oppisopimuskoulutus Tullissa oli yhtenä keskustelunaiheena MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa syyskuun alussa.

Syyskuussa 2022 aloitettiin Tullin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä opintokokonaisuus, joka toteutettiin myös vuonna 2023. Opintojaksolle on osallistunut yhteensä noin sata opiskelijaa kahden viime vuoden aikana. Opiskelijat ovat antaneet palautetta opintojaksosta: ”Koulutuksen anti oli todella hyvä. Kurssi oli ajoittain työläs mutta aihe mielenkiintoinen. Selkeä ja suoraviivainen opetus konkreettisin esimerkein.” 

Tullin asiantuntija vieraili myös Turun yliopiston kauppakorkeakoulun luentosarjassa aiheena "Tulli valvoo kauppasopimusten toteutumista". Lisäksi yhteistyö Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kanssa jatkui. Tullin asiantuntija on jo usean vuoden ajan kouluttanut Vienti- ja tuontitoiminta- opintojaksolla.

Yhteistyö jatkuu myös ammattiopistojen kanssa. Tulli rekrytoi 23 henkilöä määräajaksi suorittamaan Tullialan ammattitutkintoa oppisopimuksella. Tutkinnon järjestäjänä on Kouvolan ammattiopisto Oy. Tullissa opiskeli oppisopimuskoulutuksessa yhteensä 122 henkilöä vuonna 2023. Omnian ja Tullin yhteistyössä järjestämään tutkintokoulutukseen yritysten tullaustehtävissä toimiville osallistui vuonna 2023 yhteensä 41 opiskelijaa.

Tullin vastuullisuus näkyy myös aloitekykyisessä henkilöstössä ja Tullin aloitekanavassa. Tullissa avattiin 2022 syksyllä aloitekanava, johon kuka tahansa tullilainen voi lisätä oman esimerkiksi asiakkaiden toimia hyödyttävän aloitteensa. Kanavan käyttö on ollut tasaisessa tahdissa vuoden 2023 aikana. Vuoden 2023 loppuun mennessä Tullissa oli tehty lähes 100 aloitetta ja näistä hyväksytty toteutukseen yli 20 aloitetta. Hyväksytyt aloitteet ovat olleet innovatiivisia ja tuoneet konkreettisia apua Tullin työhön. Kaiken kaikkiaan aloitteiden myötä työnteko sujuvoituu entisestään ja asiakkaita pystytään palvelemaan yhä paremmin. Ensimmäistä kertaa Tullissa myös palkittiin kaksi parasta aloitteentekijää. Palkitut saivat 250 euroa ja Aloitteentekijä 2023 -diplomin. Nämä parhaat aloitteet koskivat selkokuvien käyttöä erityisryhmien palvelun kehittämisessä ja suositun Tullilaskurin kehittämistä yhä vastuullisemmaksi. Jatkossakin aloitteita palkitaan, ja muun muassa tällä tavalla henkilöstöä kannustetaan ideoimaan.

Osana strategin toteuttamista halusimme vahvistaa osallistavaa, aloitteellista ja kokeiluja mahdollistavaa työkulttuuria. Tätä ihmislähtöisen ja kokeilumyönteisen kulttuurin ja palvelukokemuksen kehittämistä tukee palvelumuotoilun periaatteiden ja menetelmien soveltaminen. Vuonna 2023 vahvistimme muotoiluajattelun ja -menetelmien osaamista, kehitimme edelleen muotoilun toimintatapoja sekä perustimme muotoiluverkoston.

Tullin muotoilulähettiläsvalmennus on osa muotoilun ja asiakaslähtöisen kehittämisen vahvistamista Tullissa. Muotoilulähettiläät tunnistavat projekteja, joissa muotoilua voi hyödyntää ja osaavat toteuttaa muotoiluprojekteja itsenäisesti tai yhdessä Tullin muotoilijoiden kanssa. Ensimmäinen muotoilulähettiläsryhmä aloitti vuonna 2022, ja osa suoritti myös samalla tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon. Ryhmän valmistumista juhlittiin kehittämistehtäviä esitellen ja oppimiskokemuksia jakaen lokakuussa 2023. Toinen muotoilulähettiläsryhmä aloitti Tullin muotoilijoiden vetämän noin vuoden kestävän valmennuksen syksyllä 2023.

Tullin muotoilulähettiläät, muotoilijat ja muut ihmislähtöisestä kehittämisestä innostuneet muodostavat muotoiluverkoston. Verkoston tavoitteena on jakaa ideoita, kokemuksia ja osaamista ihmislähtöisestä kehittämisestä.

Esimerkkinä palveluiden ja prosessien asiakaslähtöisestä kehittämisestä on vastuullisuusraportissamme nostettu esiin saavutettavan tulliasioinnin kuvakokeilu Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä tuoteturvallisuuslaajennus tullilaskurissa.