Hyppää sisältöön

EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus voimaan 1.8.2020 (päivitetty 4.3.2021)

Julkaisuajankohta 4.3.2021 9.10
Tiedote

EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus astui voimaan 1.8.2020. Tästä on julkaistu ilmoitus EU:n virallisen lehden numerossa L 207, 30.6.2020. Sopimus alkuperäsääntöineen on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa L 186, 12.6.2020.

Vietnam saa edelleen myös EU:n GSP-järjestelmän yleisen menettelyn mukaisia tullietuuksia alkuperätuotteilleen kaksi vuotta vapaakauppasopimuksen voimaantulosta. Komissio julkaisee myöhemmin päivämäärän, jolloin tämä tullietuus lakkaa.

Vapaakauppasopimuksen mukainen etuuskohtelutulli Vietnamin alkuperätuotteille on aina vähintään yhtä edullinen kuin vastaava etuuskohtelutulli GSP-järjestelmässä. Viejä Vietnamissa saattaa valita GSP-järjestelmän soveltamisen esimerkiksi tilanteessa, jossa nimikekohtaisen alkuperäsäännön edellytykset täyttyvät GSP-järjestelmässä, mutta eivät vapaakauppasopimuksessa.

Kun sopimusta hyödynnetään, tuonnissa on esitettävä sopimuksen mukainen alkuperäselvitys (sopimuksen alkuperäsäännöissä).  EU:n GSP-järjestelmää sovellettaessa tuonnissa on esitettävä tämän järjestelmän mukainen alkuperäselvitys (GSP-järjestelmän alkuperäsäännöissä). Kun pyydetään tullietuuskohtelua, sopimuksen mukainen etuuskohtelukoodi on 300 ja GSP-järjestelmän 200.

Tuontitullit poistuvat vaiheittain

Tavarakauppa on vapaakauppasopimuksen 2. luvussa. Säännökset tullien alentamisesta sekä poistamisesta ovat artiklassa 2.7.

Vapaakauppasopimus poistaa yli 99 prosenttia tuontitulleista EU:n ja Vietnamin välisestä kaupasta sopimuksessa mainituilta etuuskohteluun oikeutetuilta toisen sopimusosapuolen alkuperätuotteilta. Tämän lisäksi eräille tuotteille asetetaan myös tullittomia kiintiöitä. Osa EU:n alkuperätuotteiden viennistä Vietnamiin vapautuu tulleista heti, kun sopimus astuu voimaan. Muiden EU:n alkuperätuotteiden tullit poistuvat Vietnamissa vaiheittain kymmenen vuoden aikana. Vietnamin alkuperätuotteiden tullit poistuvat tuonnissa unioniin vaiheittain seitsemässä vuodessa. Näissä eri pituisissa aikatauluissa on otettu huomioon Vietnamin asema kehittyvänä maana.

Tullien alentaminen tai poistaminen on esitetty sopimuksen liitteessä 2-A. Myös EU:n ja Vietnamin tullikiintiöistä on säädetty liitteessä 2-A (lähinnä eräistä maataloustuotteista).

EU:n nimikekohtainen tulliluettelo on liitteen 2-A lisäyksessä 2-A-1 ja Vietnamin tulliluettelo lisäyksessä 2-A-2.  Tulleja alennetaan tai ne poistetaan vaiheluokittain. Vaiheluokan A -tuotteiden tullit poistetaan kokonaan heti sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen. Muut vaiheluokat ovat B3, B5, B7, B9 ja B10. Vaiheluokan B10 alkuperätuotteiden tullit poistetaan 11 tasasuuressa erässä vuosittain sopimuksen voimaantulopäivästä lähtien eli kymmenessä vuodessa. EU:hun tuonnissa ovat myös esimerkiksi vaiheluokat A+EP (tulohintatuotteet) ja R75 (aleneva paljoustulli).

Useiden jalkineiden tullit poistuvat tuonnissa EU:hun

Useiden jalkineiden tullit poistuvat tuonnissa unioniin heti sopimuksen voimaan tullessa. Unionin tulliluettelossa (lisäys 2-A-1) on kolmas yleinen huomautus urheilujalkineista. Myös uusia Taric-koodeja (A- ja B-nimikkeet) on luotu eräille nimikkeen 6403 jalkineille sopimuksen säännösten vuoksi. 

Kaikki Vietnamin alkuperää olevat urheilujalkineet, joiden päällinen on tekstiiliainetta (nimike 6404 11 00), vapautuvat tulleista heti sopimuksen voimaan tullessa. Kannettavat etuuskohtelutullit on kuitenkin aina katsottava maa- ja nimikekohtaisesti komission ylläpitämästä Taric DDS -tietokannasta.

Vapaakauppasopimuksen alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt ovat sopimuksen pöytäkirjassa 1 (s. 1319–). Alkuperätuotteilla eli alkuperätavaroilla tarkoitetaan tavaroita, joiden alkuperä on määritetty mainitussa pöytäkirjassa esitettyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti. Tuotteen on täytettävä näiden sääntöjen edellytykset, jotta tuotteelle voidaan myöntää tullietuuskohtelu toisessa sopimusosapuolessa.

Alkuperäsääntöjen määritelmät ovat pöytäkirjan 1. artiklassa. ”Ainesten arvolla” tarkoitetaan valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa tuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä eikä voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista unionissa tai Vietnamissa maksettua hintaa.

Viejällä tarkoitetaan alkuperäsäännöissä viejäosapuoleen sijoittautunutta tai asettautunutta henkilöä, joka vie tavarat toiseen osapuoleen, ja joka pystyy todistamaan vietyjen tavaroiden alkuperän riippumatta siitä, onko henkilö valmistaja tai suorittaako henkilö itse vientimuodollisuudet.

Alkuperäselvitykset tuonnissa Vietnamista vapaakauppasopimuksen mukaisesti

Vietnamin viejät käyttävät ainakin toistaiseksi sopimuksen mukaisessa Vietnamin alkuperätuotteiden viennissä unioniin toimivaltaisen viranomaisen (the Ministry of Industry and Trade, MoIT) vahvistamaa EUR.1-tavaratodistusta tai viejän laatimaa alkuperäilmoitusta. Vietnam ei ole toistaiseksi ilmoittanut soveltavansa alkuperäsääntöjen 15(2)(c)-artiklan mukaista viejien hyväksymistä tai rekisteröimistä.  

Vietnamin viejät voivat toistaiseksi laatia alkuperäilmoituksia vain enintään 6 000 euron arvoisille  Vietnamin alkuperätuotteiden lähetyksille. Tällaisessa alkuperäilmoituksessa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus (19(4)-artikla) sekä nimen selvennys (Pöytäkirjan 1 Liite VI). 

Alkuperäilmoituksen englanninkielinen toisinto:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin. 
........................................................................................................................................................................................... ( 3 ) 
(Place and date) 
........................................................................................................................................................................................... ( 4 ) 
(Signature of the exporter; in addition, the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

( 1 ) Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
( 2 ) Tuotteiden alkuperä on ilmoitettava. Kun alkuperäilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella "CM" asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.
( 3 ) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.
( 4 ) Kun viejän allekirjoitusta ei vaadita, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

Alkuperäselvitykset tuonnissa Vietnamista GSP-järjestelmän mukaisesti

Kun sovelletaan GSP-tullietuutta, Vietnamin alkuperätuotteet saavat EU:ssa etuuskohtelun rekisteröidyn viejän (REX) laatimalla alkuperävakuutuksella. Jos lähetyksen arvo on enintään 6 000 euroa, myös rekisteröimätön viejä voi laatia alkuperävakuutuksia. Form A -alkuperätodistuksia ei vahvisteta Vietnamissa enää 1.7.2020 lähtien. Siirtymäaika Form A:n vahvistamiseksi Vietnamissa päättyi 30.6.2020.

Alkuperätuotteiden viejien kannattaa hakea rekisteröidyksi viejäksi mahdollisimman pian

Niiden yritysten, jotka vievät EU:n etuuskohtelualkuperätuotteita Vietnamiin, on oltava rekisteröityjä EU:n REX-tietokantaan. Alkuperäilmoituksessa on käytettävä rekisteröidyn viejän FIREX-numeroa. Tulli suosittelee Vietnamiin EU:n alkuperätuotteita vieviä yrityksiä rekisteröitymään mahdollisimman pian, jos FIREX-numero puuttuu. Täytä ja palauta Rekisteröidyn viejän hakemus 1051s Tullin lupakeskukseen sähköpostitse (lupakeskus(at)tulli.fi) tai osoitteeseen Lupakeskus, Poikkimaantie 16, PL 56, 90401 Oulu.

Uutta rekisteröintiä ei tarvita, jos yritys on jo rekisteröitynyt EU:n etuuskohtelualkuperätuotteiden viemiseksi esimerkiksi Japaniin tai Kanadaan. Ilmoitus viejille rekisteröitymistä on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 196, 11.6.2020.

EU:n viejien alkuperäilmoitukset

Jos EU:n etuuskohtelualkuperätuotteiden arvo lähetyksessä ei ylitä 6 000 euroa, myös muut kuin rekisteröidyt viejät voivat laatia alkuperäilmoituksiaVietnamiin. Rekisteröimättömän viejän on allekirjoitettava alkuperäilmoitukset.

Alkuperäilmoituksen laatimisedellytyksiä (alkuperäsääntöjen 19. artikla) sovelletaan unionissa soveltuvin osin myös rekisteröidyn viejän laatimiin alkuperäilmoituksiin. Alkuperäilmoituksen tekstimalli EU:n viejille on sama kuin sopimuksen alkuperäsääntöjen liitteen VI (s. 1378-) tekstimalli alkuperäilmoitukselle:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin

Täyttöohje muunnettuna soveltuvin osin:
( 1 ) Kun alkuperäilmoituksen laatii rekisteröity viejä, tähän kohtaan on merkittävä rekisteröidyn viejän rekisteröintinumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi rekisteröity viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi. 
( 2 ) Tuotteiden alkuperä on ilmoitettava. Kun alkuperäilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella "CM" asiakirjassa, johon alkuperäilmoitus laaditaan. 
( 3 ) Paikka ja pvm: Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan. 
( 4 ) Viejän allekirjoitus ja nimen selvennys: Kun viejän allekirjoitusta ei vaadita, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä. 

Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta

Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jolloin se on viejämaassa annettu.

Alkuperäselvitys on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojaosapuolen tulliviranomaisille alkuperäsääntöjen 21. artiklan mukaan.

Tuojaosapuolen tulliviranomaisille voimassaoloajan jälkeen esitetyt alkuperäselvitykset voidaan hyväksyä tullietuuskohtelun myöntämiseksi, jos tuoja ei voinut esittää näitä asiakirjoja voimassaoloaikana  ylivoimaisen esteen tai muiden sellaisten pätevien syiden vuoksi, joihin kyseinen henkilö ei voinut vaikuttaa.

Muissa myöhästymistapauksissa tuojaosapuolen tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on tuotu edellä tarkoitetun 12 kuukauden voimassaoloajan kuluessa.

Siirtymämääräykset

Sopimuksen mukaista tullietuuskohtelua voidaan soveltaa tavaroihin, jotka ovat sopimuksen voimaantulopäivänä osapuolissa, kuljetettavina, väliaikaisesti varastoituina, tullivarastossa tai vapaa-alueilla, jos tuojaosapuolen tulliviranomaisille annetaan jälkikäteen laadittu alkuperäselvitys ja pyydettäessä tavaroiden muuttumattomuutta koskeva todiste (alkuperäsääntöjen 38. artikla).

Alkuperäselvityksiä voidaan laatia vasta, kun sopimus on jo tullut voimaan.

Alkuperäkumulaatio

Sopimuksen alkuperäsääntöihin sisältyy kahdenvälinen alkuperäkumulaatio EU:n ja Vietnamin alkuperäainesten käytölle. Vietnam on ilmoittanut, että vain tätä kumulaatiota sovelletaan heti sopimuksen voimaan tullessa. Komission ilmoituksen mukaan Vietnamissa voidaan hyödyntää Etelä-Korean alkuperää olevia kankaita 23.12.2020 lähtien. Tällaisia kankaita hyödynnettäessä Vietnamissa laadittavissa alkuperäselvityksissä tulee mainita myös seuraava:

"Application of Article 3(7) of Protocol 1 to the Viet Nam - EU FTA"

Myöhemmin voidaan ottaa käyttöön myös muita kumulaatioita.

Muuta huomioitavaa alkuperäsäännöistä

Riittämättömät valmistus- ja käsittelytoimenpiteet ovat alkuperäsääntöjen 6. artiklassa.
Keskenään korvattavissa olevien alkuperä- ja ei-alkuperäainesten kirjanpidollinen erottelu on mahdollista tietyin edellytyksin (alkuperäsääntöjen 11. artikla).

Tuotteiden on pysyttävä muuttumattomina kuljetuksen aikana (13. artikla). Lähetys voidaan kuitenkin  jakaa osalähetykseksi joko viejän toimesta tai viejän vastuulla, jos lähetys pysyy tullivalvonnassa maassa tai maissa, jo(i)ssa se jaetaan osiin.

Alkuperäsäännöissä ei ole tullinpalautuskieltoa sisäiseen jalostukseen tuoduille materiaaleille, vaikka jalostetulle tuotteelle annettaisiin alkuperäselvitys viennissä Vietnamiin.

Alkuhuomautukset nimikekohtaisiin alkuperäsääntöihin ovat pöytäkirjan 1 liitteessä I (s. 1335-).

Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt ovat pöytäkirjan 1 liitteessä II.

Lahjalähetykset sekä matkustajien tuomiset

Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet, joiden arvo on enintään 500 euroa, ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet, joiden arvo enintään 1 200 euroa, voidaan tuoda Vietnamin alkuperätuotteina unioniin ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan (24. artikla). Kysymyksessä ei saa olla kaupallinen tuonti. Tuotteiden on oltava ilmoitettu täyttävän pöytäkirjassa 1 (sopimuksen alkuperäsäännöt) määrätyt vaatimukset.

Lisäksi edellytetään, että ei ole mitään syytä epäillä tällaisen ilmoituksen todenmukaisuutta. Vastaava raja kaikille edellä mainituille EU:n alkuperätuotteille tuonnissa Vietnamiin on 200 Yhdysvaltojen dollaria.

Alkuperän jälkitarkastus

Alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa 1 on myös säännökset hallinnollisesta viranomaisyhteistyöstä tuotteiden alkuperän tarkastamiseksi (29.–33. artikla). Alkuperäselvitysten jälkitarkastukset tehdään pistokokein tai aina, kun tuojaosapuolen toimivaltaisilla viranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä pöytäkirjassa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

Jos perustellun epäilyn tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön päivämäärästä, tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen määrittämiseksi, onko kyseinen asiakirja aito tai mikä on tuotteiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet toimivaltaiset viranomaiset voivat evätä tullietuuskohtelun, paitsi kun kysymyksessä ovat poikkeukselliset olosuhteet.

Muut asiakirjat, joihin alkuperäilmoitus voidaan laatia kauppalaskun sijaan

Pöytäkirjan 1 liitteessä VIII ovat alkuperäsääntöjen selittävät huomautukset (s. 1388). Näiden huomautusten 7. kohdassa täsmennetään alkuperäilmoituksen laatimisedellytyksiä ”muuhun kaupalliseen asiakirjaan”. Tällainen asiakirja voi olla esimerkiksi mukaan liitetty lähetysluettelo, proformalasku tai pakkausluettelo. Kuljetusasiakirjaa, kuten konossementtia tai lentorahtikirjaa, ei pidetä muuna kaupallisena asiakirjana. Erillisellä lomakkeella olevaa alkuperäilmoitusta ei sallita. Alkuperäilmoitus voidaan toimittaa kaupallisen asiakirjan erillisellä lehdellä, kun kyseinen lehti on ilmeinen osa tätä asiakirjaa.

Sovellettaessa alkuperäsääntöjen 1. artiklan (Määritelmät) e-alakohtaa ”viejä” ei välttämättä ole henkilö (myyjä), joka esittää lähetystä koskevan kauppalaskun (kolmannen osapuolen laskutus). Myyjä voi olla sijoittautunut muun maan kuin tämän sopimuksen osapuolen alueelle (Selittävät huomautukset, 1. kohta).

Käytetyt moottoriajoneuvot Vietnamiin

Vietnamin tulliluettelon (Lisäys 2-A-2) mukaista tullien poistoa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän nimikkeisiin 87.02, 87.03 ja 87.04 kuuluviin käytettyihin moottoriajoneuvoihin (sopimuksen 2.7 artiklan 2. kohta).

Vapaakauppasopimuksesta muuta huomioitavaa

Uudelleenvalmistetut tavarat

Osapuolet myöntävät uudelleenvalmistetuille tavaroille saman kohtelun kuin vastaaville uusille tavaroille (sopimuksen artikla 2.6). Osapuoli voi edellyttää erityisiä tuotemerkintöjä uudelleenvalmistetuille tavaroille kuluttajien harhauttamisen estämiseksi. Kumpikin osapuoli panee tämän artiklan täytäntöön siirtymäkauden aikana, joka on pituudeltaan enintään kolme vuotta tämän sopimuksen voimaantulopäivästä. Sopimuksen artiklan 2.3 k-kohdassa määritellään, että ”uudelleenvalmistetulla tavaralla” tarkoitetaan harmonoidun järjestelmän ryhmiin 84, 85, 87 tai 90, tai nimikkeeseen 94.02 luokiteltua tavaraa, joka

i) koostuu kokonaan tai osittain aiemmin käytetyistä tuotteista otetuista osista ja

ii) vastaa suoritus- ja toimintakyvyltään sekä oletetulta kestoiältään alkuperäistä uutta tuotetta, ja jolla on samanlainen takuu kuin uudella tuotteella.

Uudelleenvalmistettujen tavaroiden määritelmän ulkopuolelle suljetut tavarat on lueteltu lisäyksessä 2-A-5.

Korjatut tavarat

Toisen sopimusosapuolen alueelle väliaikaisesti korjattavaksi viedyistä tavaroista on säädetty sopimuksen artiklassa 2.10 (korjatut tavarat). Tavaran alkuperästä riippumatta osapuoli ei saa soveltaa tullia tavaraan, joka saapuu sen alueelle uudelleen sen jälkeen, kun tavara on viety väliaikaisesti sen alueelta toisen osapuolen alueelle korjausta varten, riippumatta siitä, voitaisiinko tällainen korjaus tehdä sen osapuolen alueella, josta tavara oli väliaikaisesti viety.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet