Hoppa till innehåll

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 1.8.2020 (uppdaterad 4.3.2021)

Utgivningsdatum 4.3.2021 9.10
Pressmeddelande

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam trädde i kraft den 1 augusti 2020. Meddelandet om detta finns publicerat i EU:s officiella tidning nr L 207, 30.6.2020. Avtalet och dess ursprungsregler har publicerats i EU:s officiella tidning nr L 186, 12.6.2020.

Vietnam får fortfarande också EU:s GSP-tullförmåner enligt den allmänna ordningen för sina ursprungsprodukter under två år från frihandelsavtalets ikraftträdande. Kommissionen ska senare publicera det datum då denna tullförmån upphör.

Förmånstullen enligt frihandelsavtalet för produkter med ursprung i Vietnam är alltid minst lika förmånlig som den motsvarande förmånstullen i GSP-systemet. En exportör i Vietnam kan välja att tillämpa GSP-systemet t.ex. i en situation där förutsättningarna för en varukodsspecifik ursprungsregel uppfylls i GSP-systemet men inte i frihandelsavtalet.

När man tillämpar avtalet, ska man vid import uppvisa ett ursprungsbevis i enlighet med avtalet (i avtalets ursprungsregler).När man tillämpar EU:s GSP-system, ska man vid import uppvisa ett ursprungsbevis i enlighet med det här systemet (i GSP-systemets ursprungsregler). När man begär förmånlig tullbehandling, är koden för förmånsbehandling enligt avtalet 300 och enligt GSP-systemet 200.

Importtullarna avskaffas stegvis

Bestämmelserna om handeln med varor finns i kapitel 2 i frihandelsavtalet. Bestämmelserna om nedsättning och avskaffande av tullar finns i artikel 2.7.

Genom frihandelsavtalet avskaffas över 99 procent av importtullarna i handeln mellan EU och Vietnam i fråga om de förmånsberättigade produkter med ursprung i den andra avtalsparten som anges i avtalet. Därtill fastställs också tullfria kvoter för vissa produkter. En del av exporten av produkter med EU-ursprung till Vietnam befrias från tullar genast då avtalet träder i kraft. Tullarna på övriga produkter med EU-ursprung avskaffas stegvis i Vietnam under en period av tio år. Tullarna på produkter med ursprung i Vietnam avskaffas stegvis vid import till unionen under en period av sju år. Vietnams ställning som utvecklingsland har beaktats i dessa olika långa tidsperioder.

Nedsättning eller avskaffande av tullar presenteras i bilaga 2-A till avtalet. Bestämmelserna om EU:s och Vietnams tullkvoter finns också i bilaga 2-A (främst i fråga om vissa jordbruksprodukter).

EU:s varukodsspecifika bindningslista finns i tillägg 2-A-1 till bilaga 2-A och Vietnams bindningslista i tillägg 2-A-2.  Tullarna nedsätts eller avskaffas enligt avvecklingskategori. Tullarna på produkter i avvecklingskategori A ska avskaffas helt genast den dag då avtalet träder i kraft. De övriga avvecklingskategorierna är B3, B5, B7, B9 och B10. Tullarna på ursprungsprodukter i avvecklingskategori B10 ska avvecklas i elva lika stora årliga etapper med början den dag då avtalet träder i kraft, dvs. under en period av tio år. Vid import till EU finns också t.ex. avvecklingskategorierna A+IP (produkter som omfattas av ingångspriser) och R75 (sjunkande specifik tull).

Tullarna på flera skodon avskaffas vid import till EU

Vid import till unionen avskaffas tullarna på flera skodon genast då avtalet träder i kraft. I unionens bindningslista (tillägg 2-A-1) finns allmän anmärkning 3. om skodon för sport eller idrott. På grund av bestämmelserna i avtalet har också nya Taric-nummer (A- och B-nummer) skapats för vissa skodon enligt nr 6403.

Alla skodon för sport eller idrott med ursprung i Vietnam och med överdelar av textilmaterial (nr 6404 11 00) befrias från tullar genast då avtalet träder i kraft. De förmånstullar som uppbärs ska dock alltid kontrolleras per land och varukod i kommissionens Taric DDS-databas.

Frihandelsavtalets ursprungsregler

Ursprungsreglerna finns i avtalets protokoll 1 (s. 1319–). Med ursprungsprodukter, dvs. ursprungsvaror, avses varor vars ursprung har fastställts i enlighet med ursprungsreglerna i detta protokoll. Produkten ska uppfylla villkoren i dessa regler för att produkten kan beviljas förmånlig tullbehandling i den andra avtalsparten.

Definitionerna som gäller i ursprungsreglerna finns i artikel 1 i protokollet. Med ”värdet av material” avses tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i unionen eller i Vietnam.

Med ”exportör” avses en person, baserad i den exporterande parten, som exporterar varor till den andra parten och som kan styrka de exporterade varornas ursprung, oavsett om denne är tillverkaren och oavsett om denne själv fullgör exportformaliteterna.

Ursprungsbevis vid import från Vietnam i enlighet med frihandelsavtalet

Vid export av produkter med ursprung i Vietnam till unionen använder exportörer i Vietnam åtminstone tills vidare varucertifikat EUR.1, som bestyrkts av den behöriga myndigheten (the Ministry of Industry and Trade, MoIT) eller en ursprungsdeklaration upprättad av en exportör. Vietnam har hittills inte anmält att det tillämpar godkännande eller registrering av exportörer enligt artikel 15(2)(c) i ursprungsreglerna.

Exportörer i Vietnam kan tills vidare bara upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar som innehåller produkter med ursprung i Vietnam till ett värde av högst 6 000 euro. En sådan ursprungsdeklaration ska undertecknas för hand av exportören (artikel 19(4)) och den ska också innehålla ett namnförtydligande (Bilaga VI till protokoll 1).

Den engelska versionen av ursprungsdeklarationens text:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … ( 2 ) preferential origin. 
........................................................................................................................................................................................... ( 3 ) 
(Place and date) 
........................................................................................................................................................................................... ( 4 ) 
(Signature of the exporter; in addition, the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

( 1 ) Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska parentestexten utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
( 2 ) Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen ”CM”.
( 3 ) Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet. 
( 4 ) När exportören inte behöver underteckna, behövs inte heller namnförtydligande.

Ursprungsbevis vid import från Vietnam i enlighet med GSP-systemet

När man tillämpar GSP-tullförmåner, får produkter med ursprung i Vietnam förmånsbehandling i EU med en ursprungsförsäkran som upprättats av en registrerad exportör (REX). Om sändningens värde inte överstiger 6 000 euro, kan även oregistrerade exportörer upprätta ursprungsförsäkringar. Ursprungscertifikat form A bestyrks inte längre i Vietnam fr.o.m. den 1 juli 2020. Övergångsperioden för bestyrkande av form A i Vietnam gick ut den 30 juni 2020. 

Exportörer av ursprungsprodukter rekommenderas att söka status som registrerad exportör så fort som möjligt

Företag som exporterar produkter med förmånsberättigande ursprung i EU till Vietnam rekommenderas att registrera sig i EU:s REX-databas. I ursprungsdeklarationen ska man använda den registrerade exportörens FIREX-nummer. Tullen rekommenderar att företag som exporterar produkter med ursprung i EU till Vietnam registrerar sig så fort som möjligt, om de inte har ett FIREX-nummer. Fyll i Ansökan om att bli registrerad exportör 1051r och lämna in den till Tullens tillståndscentral per e-post (lupakeskus(at)tulli.fi) eller till adressen Tillståndscentralen, Poikkimaantie 16, PB 56, 90401 Uleåborg.

Om företaget redan har registrerat sig för export av produkter med förmånsberättigande ursprung till t.ex. Japan eller Kanada, behövs ingen ny registrering. Meddelandet till exportörer om registrering publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 196, 11.6.2020.

EU-exportörers ursprungsdeklarationer

Om värdet på produkterna med förmånsberättigande ursprung i EU inte överstiger 6 000 euro i en sändning, kan även andra än registrerade exportörer upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar till Vietnam. Oregistrerade exportörer ska underteckna ursprungsdeklarationerna.

Villkoren för upprättande av en ursprungsdeklaration (artikel 19 i ursprungsreglerna) är i unionen med nödvändiga anpassningar också tillämpliga på ursprungsdeklarationer som upprättats av en registrerad exportör. Malltexten för ursprungsdeklarationen för EU-exportörer är densamma som malltexten för ursprungsdeklarationer i bilaga VI till avtalets ursprungsregler (s. 1378-):

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin

Omarbetad ifyllningsanvisning i tillämpliga delar:

( 1 ) Om ursprungsdeklarationen upprättas av en registrerad exportör, ska den registrerade exportörens registreringsnummer anges här. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en registrerad exportör, ska parentestexten utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
( 2 ) Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart med hjälp av beteckningen ”CM” ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas.
( 3 ) Ort och datum: Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.
( 4 ) Exportörens namnteckning och namnförtydligande: När exportören inte behöver underteckna, behövs inte heller namnförtydligande.

Ursprungsbeviset är giltigt i 12 månader

Ett ursprungsbevis ska vara giltigt under 12 månader från och med den dag det utfärdas i exportlandet.

Ursprungsbeviset ska inom denna period lämnas in till den importerande partens tullmyndigheter i enlighet med artikel 21 i ursprungsreglerna.

Ursprungsbevis som lämnas in till tullmyndigheterna i den importerande parten efter den sista giltighetsdagen får godtas för tillämpning av tullförmåner, om importörens underlåtenhet att lämna in dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på force majeure eller andra giltiga skäl som den berörda personen inte kunde påverka.

Även i andra fall av försenat uppvisande får tullmyndigheterna i den importerande parten godta ursprungsbevisen om produkterna har importerats inom den giltighetsperiod på 12 månader som avses ovan.

Övergångsbestämmelser

Den förmånliga tullbehandlingen enligt avtalet får tillämpas på varor som på dagen för avtalets ikraftträdande antingen befinner sig i parterna, i transitering, i tillfällig lagring, i tullager eller i frizoner, förutsatt att ett ursprungsbevis upprättat i efterhand lämnas in till den importerande partens tullmyndigheter, och om så begärs tillsammans med handlingar som visar att varorna inte har ändrats (artikel 38 i ursprungsreglerna).

Ursprungsbevis kan upprättas först när avtalet redan har trätt i kraft.

Ursprungskumulation

I avtalets ursprungsregler ingår bilateral ursprungskumulation för användning av EU-ursprungsmaterial och material med ursprung i Vietnam. Vietnam har meddelat att bara den här kumulationen tillämpas genast när avtalet träder i kraft. Enligt kommissionens meddelande kan man i Vietnam utnyttja tyg med ursprung i Sydkorea fr.o.m. den 23 december 2020. När sådana tyg utnyttjas ska de ursprungsbevis som upprättas i Vietnam också förses med följande uppgift:

“Application of Article 3(7) of Protocol 1 to the Viet Nam - EU FTA"

Senare kan även andra kumulationer tas i bruk.

Annat att beakta vad gäller ursprungsregler

Bestämmelserna om åtgärder som utgör otillräcklig bearbetning eller behandling finns i artikel 6 i ursprungsreglerna.

Bokföringsmässig uppdelning av fungibla material med ursprungsstatus och utan ursprungsstatus är möjlig på vissa villkor (artikel 11 i ursprungsreglerna).

Produkterna ska förbli i oförändrat skick under transporten (artikel 13). Sändningar får dock delas upp om det görs av exportören eller på dennes ansvar och förutsatt att sändningarna kvarstår under tullövervakning i det land eller de länder där uppdelningen görs.

I ursprungsreglerna finns inget förbud mot tullrestitution för material som importerats för aktiv förädling, även om ett ursprungsbevis utfärdas för den förädlade produkten vid export till Vietnam.

De inledande anmärkningarna gällande de varukodsspecifika ursprungsreglerna finns i bilaga I till protokoll 1 (s. 1335–).

De varukodsspecifika ursprungsreglerna finns i bilaga II till protokoll 1. 

Gåvoförsändelser och resandeinförsel

Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner och vars värde inte överstiger 500 euro och produkter som ingår i resandes personliga bagage och vars värde inte överstiger 1 200 euro kan importeras till unionen som produkter med ursprung i Vietnam utan att ett ursprungsbevis behöver inlämnas (artikel 24). Importen får inte vara av kommersiell karaktär. Det förutsätts att produkterna har förklarats uppfylla villkoren i protokoll 1 (avtalets ursprungsregler).

Det förutsätts också att det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. Den motsvarande gränsen för alla ovannämnda EU-ursprungsprodukter vid import till Vietnam är 200 USD.

Efterkontroll gällande ursprung

I protokoll 1 gällande ursprungsregler finns också bestämmelser om administrativt samarbete mellan myndigheter för kontroll av produkternas ursprung (artiklarna 29–33). Efterkontroll av ursprungsbevis ska göras stickprovsvis eller när den importerande partens behöriga myndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i detta protokoll.

Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung ska kunna fastställas, får de behöriga myndigheter som begärt kontrollen vägra förmånlig tullbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

Andra handlingar på vilka en ursprungsdeklaration kan upprättas i stället för fakturan

I bilaga VIII till protokoll 1 finns förklarande anmärkningar till ursprungsreglerna (s. 1388). I punkt 7. i dessa anmärkningar specificeras villkoren för upprättande av en ursprungsdeklaration på ”ytterligare handlingsdokument”. Ett sådant dokument kan till exempel vara en följesedel, en pro formafaktura eller en packsedel. Ett transportdokument, såsom ett konossement eller en flygfraktsedel, ska inte betraktas som ett annat handelsdokument. En ursprungsdeklaration på ett separat formulär är inte tillåten. Ursprungsdeklarationen får lämnas på ett separat blad av handelsdokumentet om bladet är en uppenbar del av detta dokument.

Vid tillämpning av artikel 1 e (Definitioner) i ursprungsreglerna är exportören inte nödvändigtvis den person (säljaren) som utfärdar handelsfakturan för sändningen (tredjepartsfakturering). Säljaren kan vara baserad i ett sådant lands territorium som inte är part i detta avtal (Förklarande anmärkningar, punkt 1.).

Begagnade motorfordon till Vietnam

Det avskaffande av tullar som anges i Vietnams bindningslista (tillägg 2-A-2) ska inte tillämpas på begagnade motorfordon enligt HS-nummer 87.02, 87.03 och 87.04 (artikel 2.7(2) i avtalet). 

Annat att beakta i frihandelsavtalet

Återtillverkade varor

Parterna ska behandla återtillverkade varor på samma sätt som likadana nytillverkade varor (artikel 2.6 i avtalet). En part kan kräva särskild etikettering av återtillverkade varor så att konsumenterna inte vilseleds. Varje part ska genomföra denna artikel inom en övergångsperiod på högst tre år från dagen för detta avtals ikraftträdande. Enligt definitionen i artikel 2.3(k) i avtalet avses med ”återtillverkad vara” en vara som klassificeras enligt kapitlen 84, 85, 87 eller 90 i HS eller HS-nummer 94.02 och som

i) helt eller delvis består av delar som erhållits från tidigare använda varor, och

ii) har liknande prestanda, användningssätt och livslängd som den ursprungliga nytillverkade varan och omfattas av samma garanti som den ursprungliga nytillverkade varan.

De varor som inte omfattas av definitionen på återtillverkade varor anges i tillägg 2-A-5.

Reparerade varor

Bestämmelserna om varor som exporterats tillfälligt till den andra avtalspartens territorium i syfte att repareras finns i artikel 2.10 (reparerade varor). En part får inte tillämpa en tull på en vara som återinförs till dess territorium efter att ha exporterats tillfälligt från dess territorium till den andra partens territorium i syfte att repareras, oavsett varans ursprung och utan hänsyn till huruvida denna reparation skulle ha kunnat utföras på territoriet för den part från vilken varan tillfälligt exporterades.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling