Lagstiftning om tulldeklarering

Unionens tullagstiftning publiceras i EU-kommissionens EUR-Lex-portal. De viktigaste rättsakterna är följande:

Beslut om eTull
Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln

UTK
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, dvs. unionstullkodex. På engelska UCC, Union Customs Code.

GF
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i UTK, dvs. genomförandeförordning. På engelska IA, Implementing Act.

DA
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av UTK vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, dvs. delegerad förordning. På engelska DA, Delegated Act.

TDA
Övergångsförordningen 2016/341, dvs. kommissionens övergångsbestämmelser, som ska tillämpas tills tillämpningen av UCC börjar och när systemen är färdiga enligt tidtabellen i EU:s arbetsprogram. På engelska Transitional Delegated Act.

Arbetsprogram
Arbetsprogrammet (på engelska Work Programme, WP), dvs. EU-kommissionens genomförandebeslut 2023/2879 om ett arbetsprogram för tullkodexen. Beslutet omfattar tidtabellerna för de nya deklarationssystemen och det uppdateras i samband med att EU:s mångåriga strategiska plan (MASP) uppdateras med 1–2 års mellanrum.

Läs mer

 Tullagstiftning