Hoppa till innehåll

Medborgare och företag

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton är en elektronisk och datasäker kanal för att samla in uppgifter om bank- och betalkonton från kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor (leverantör av uppgifter) samt för att förmedla dessa uppgifter till behöriga myndigheter och advokatföreningen (uppgiftsanvändare).

I övervakningssystemet för bank- och betalkonton samlas de uppgifter om medborgares och företags bank- och betalkonton som det bestäms om i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton. I övervakningssystemet samlas inte uppgifter som är irrelevanta för ändamålet.

Uppgifter om bank- och betalkonton samlas in för att uppgiftsanvändare ska kunna använda dem vid utredningar som gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppgiftsanvändare fastställs i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton.

Vid överföring och lagring av uppgifter används adekvata datassäkerhetsmetoder med hög nivå.

Begärandena om uppgifter samt innehållet i svaren på dem, förmedlade genom övervakningssystemet, är sekretessbelagda.

Mera information om behandlingen av personuppgifter i registret över bank- och betalkonton och i sammanställningsprogrammet finns i Tullens dataskyddsbeskrivning.

Ansvar för uppgifternas riktighet

Insamlingen av uppgifter och själva övervakningssystemet för bank- och betalkonton regleras av den nationella lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton. Lagen grundar sig på EU:s direktiv om penningtvätt.

Den som levererar uppgifter svarar för att uppgifterna är korrekta och up-to-date. Leverantören av uppgifter är skyldig att påvisa att uppgifterna är exakta och vid behov uppdaterade.

Om du misstänker att uppgifterna inte är korrekta, ta kontakt med de aktörer inom finansbranschen via vilka du eller ditt företag har konton, bankfack eller kundrelationer.